MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1998/1-2

IMPRESSZUM

TARTALOM

TANULMÁNYOK - ESSAYS

TUSOR Péter
Nemesi és polgári érdekérvényesítési törekvések a katolikusok és reformátusok kassai Recepta Religióvá válásában
Aspirations by the Nobility and the Urban Middle Classes to Promote their own Interests as Reflected in the Process Leading to the Established Status (Recepta Religio) of both Roman Catholicism and Calvinism in the Lutheran Town of Kassa

KELEMEN Miklós
A budapesti unitárius egyházközség története
A History of the Unitarian Parish in Budapest

GLÜCK Jenő
A Gyulafehérvári Érseki Levéltár 1848-49-es dokumentumai
Documents from the Archiepiscopal Archives of Gyulafehérvár (Alba Iulia, Roumania) for 1848/49

MURADIN Jenő
Hosszú Márton (1894-1953) XI. Pius arcképfestője
Márton Hosszú (1894-1953): The Painter of Pope Pius XI's Portrait

LAPO Lombardi
Magyarország és a Szentszék a hidegháború hajnalán
Hungary and the Holy See at the Beginning of the Cold War

A BUDAPESTI METEM-KONFERENCIA II. (1997. november 4-5.)
METEM CONFERENCE IN BUDAPEST ii. (4-5 November 1997)

HAUSEL Sándor
Adatok a balassagyarmati görögkeleti közösség történetéhez
History of the Greek Orthodox Congregation of Balassagyarmat in the Eighteenth Century

JANKA György
A Szentszék és a bécsi udvar szempontjai a nagyváradi és a körösi görög katolikus egyházmegyék felállításában (1775-1777)
Considerations by the Holy See and the Imperial Court of Vienna Leading to the Establishment of Eastern-rite Catholic Dioceses in Nagyvárad and Körös (1775-1777)

KATONÁNÉ SZENTENDREY Katalin
A szentendrei római katolikus plébánia története
A History of the Roman Catholic Parish in Szentendre

KUBINYI András
Vallásos társulatok a késő-középkori Magyarországi városokban
Religious Companies in the Towns of Late Medieval Hungary

LOTZ Antal
Újonnan feltárt néprajzi adalékok a csanádi püspökség területéről
New Ethnographical Information Originating from the Area of the Episcopate of Csanád

MÉREY Klára, T.
A vallás és az oktatás helyzete a Dunántúlon 1810-12 között egy katonai jelentés alapján
The State of Religion and Education in Transdanubia Between the Years 1810-1812: A Study Based on a
Military Report

PUSZTAI Gabriella
Előzetes megfontolások az egyházi iskolákba járók társadalmi hátterének vizsgálatához
The Social Background of the Pupils of Denominational Schools: Preliminary Considerations

SAS Péter
Bíró Vencel, a piarista rendfőnök és történetíró
Vencel Bíró, Piarist Father Superior and Historian

SZEBENI Olivér
A baptista egyház történeti gyűjteményei
The Historical Collections of the Baptist Church

TOMISA Ilona
Írott és íratlan jogszabályok útvesztőjében
In the Labyrinth of Written and Unwritten Rules.

FORRÁS - SOURCES

GALLA Ferenc
Otrokocsi Fóris Ferenc gályarab Rómában 185
Ferenc Fóris of Otrokocs, a Former Galley Slave in Rome

MONOK István
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása
How Can the Records of Canonical Visitations Be Used for the Purposes of Studying Library History

LOTZ Antal
A csanádi papság könyvkultúrája és könyvgyűjtése a reformkorban
The Roman Catholic Clergy's Book Erudition and Book Collections in Csanád, During the age of Reforms

MARTOS Gizella
A mezőkövesdi plébánia könyvtárának 18. századi katalógusai
The Catalogs of the Parish Library of Mezőkövesd in the  Eighteenth Century

GALCSIK Zsolt
A szécsényi evangélikus egyházközség canonica visitatiója 1928-ban
Canonica Visitatio in the Lutheran Parish of Széchény in 1928

MÓDSZERTÁR, ADATTÁR, SZEMLE
METHODOLOGY, DATA STOR, SURVEYS

VÁRSZEGI Asztrik
Gábriel Asztrik professzor köszöntése
Professor Astrik Gabriel

SZARVAS  Béla
A Magyar Jezsuita Rend Hittudományi Főiskolája Olaszországban
The High School of Hungarian Jesuits in Italy

EGYHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVEK ÉS KIADVÁNYOK
BOOK REVIEW

SZILI Ferenc: Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavónországba és Amerikába 1860-1914. (Ism.: Kőhegyi Mihály)

JÁKLI István: Szent István, az ember. (Ism.: Mészáros István)

JAKÓ Zsigmond: Társadalom, egyház, művelődés. (Ism.: Mészáros István)

Szőnyi Benjámin és kora. (Ism.: Mészáros István)

BITSKEY István: Püspökök, írók, könyvtárak. (Ism. Mészáros István)

NAGY Janka Teodóra: Jogi néphagyományok két gömöri faluban. (Ism.: Kőhegyi Mihály)

BOBA Imre: Morávia története új megvilágításban. (Ism.: Kőhegyi Mihály)