LOTZ ANTAL

A CSANÁDI PAPSÁG KÖNYVKULTÚRÁJA ÉS KÖNYVGYŰJTÉSE A REFORMKORBAN

A kulturtörténet problematikájában mindig érdekes feladat egy kisebb korszak, egy kisebb réteg, egy kisebb tájegység szemszögéből kiindulva következtetni az ismeretlen nagy egészre. Ez a folyamat, amit a tudomány indukciós eljárásnak nevez, akkor jogosult, ha tudjuk, hogy valamely felsőbb rendelkezés következtében valószínűleg a többi kisebb egységben is ugyanazon kulturhatások érvényesültek. Ezen elv akkor alkalmazható a történelemben és segédtudományaiban, ha egy elpusztult kultúrára akarunk megmaradt mozaikokból következtetni.

Az egyháztörténész akkor áll ilyenféle feladat előtt, ha a tatár, vagy török tönkretett valamely vidéken egy területet. Kevés templom, vagy monostor korabeli leltárából, oklevéből, tárgyi emlékéből kell ilyenkor visszakövetkeztetnünk, hogy milyen lehetett az egész püspöki megye, vagy kolostorhálózat többi részének is az élete.

A magyar egyházmegyék közül eleddig csak a veszpréminek a kutatói foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy egy korszaknak, éspedig a 19. század elejének a műveltségi állapotát fölmérték, akkori visitatio canonicak alapján.1 A Pfeiffer János szerkesztésében kiadott Veszprémi Egyházmegye Múltjából című sorozat 8. köteteként a premontrei Hermann Egyed és a piarista Éberhardt Béla 1942-ben kiadott 371 oldalas munkája egy ilyen hézagpótló munka volt. A felsőbb rendelkezés már Pázmány Péter óta létezett.2 Ha tehát a többi püspöki megyének, vagy a többi Pázmány óta eltelt korszaknak vonatkozó kimutatásai elvesztek, vagy még lappanganak is, egy helynek, egy korszaka tud tükröt tartani a többi hely és időszak állapotáról is. *

Jelen értekezés egy jóval kisebb egységnek a témáját gyűjtötte egybe, a csanádi egyházmegyének reformkori állapotát. A feldolgozás megfelel a történettudományokra vonatkozó indukciós szabályoknak, amennyiben egy erélyes, nagyműveltségű, és rendelkezéseit következetesen végre is hajtó elöljáró időszakát méri fel. Lonovich József püspökről van szó,3 aki 1834-48 között vezette az egyházmegyét. Az öt vármegye nagyságát kitevő területén4 1835-37-ig minden egyes plébániát meglátogatott, s a kánonokban előírt hivatalvizsgálatot (70-130 oldalas) hatalmas jegyzőkönyvekben írták össze. Ezeket az immár Vistatio Canonica-nak nevezett részletes leírásokkal nagy haszonnal forgathatják a történészek, mert minden faluról felsorol minden egyházi objektumot, az iskoláktól a temetőkig. Megörökítette a templom anyagi állományán kívül az összes akkori helyi liturgikus és paraliturgikus szokást is,5 és beragasztották az egyes egyházközségek területén létesült kápolnák, szobrok, útszéli keresztek alapító-okleveleit is.6

Végül magyarázattal szolgálunk, hogy miért csak töredék, miért mozaik ez a dolgozat? Azért, mert a teljes akkori Csanádi egyházmegye azon években már száznál több plébániából állt. Mégis csupán 14 van a Szeged-Csanádi Püspöki Levéltárban (a továbbiakban: SzPLevt.) A többi, ha még megvan, a hajdani székhelyen, Temesvárott őriztetik. Az a 14, amely az 1920-as békekötés után magyar területen maradt, megkapta a kérelmezett iratanyagát, és átszállították az új központba, Szegedre, kisebb részben pedig az egyes plébániákra.7 Még így sem nevezhető az itt felsorolt leltár teljesnek. Nem, mert két szerzetkolostor is szerepel, ahol igen sok könyv volt, ám a könyveket nem a plébánia, hanem a kolostor állományába sorolták, és így nem a püspök, hanem az illető kiváltságos szerzet tartományfőnöke felügyelete alá tartozott.8

Pár szó az összeállító munka módszeréről:

1. Mindenben például szolgált a veszprémieknek fent említett tanulmánya, úgy az idézés, mint a külalak módszerét tekintve.

2. Mindenben követte az akkori leltárkészítők helyesírását. Márpedig hatalmas íveken, közel 100 oldalas jegyzőkönyvet nyilván több hónapig készítgették már a püspök odaérkezése előtt. S ahágy plébános volt, annyiképpen idézték a könyveket, nem lévén még egységes magyar helyesírási szótár. Azon szó, hogy prédikáció, néha az i helyett j-vel, néha a c helyett cz, vagy tz-vel szerepel.

3. Ugyanígy teljes hűséggel követtük az akkori lajstromok rövidítéseit is.

4. Legfurcsább egy mai, szakképzett könyvtárosnak az, hogy a szerző nevét akkoriban hol a könyvcím előtt, hol meg mögötte hozzák. Néha nominatívuszban, más esetekben, főleg a mű címe után áll genitívuszban. Pl. Dogmatica specialis Antonii Gánóczy. Ez utóbbi módszert még akkor is így csinálták, ha a könyvnek címe is, szerzője is magyar volt!

5. A címleírók lelkiismeretesége, avagy felkészültsége néha elég tág volt. Mert volt, hogy csak egyetlen szót írt: Bossuet. Másmost a nagy francia szónok-püspöknek melyik, hol kiadott, mely nyelvre fordított munkájáról van szó - azt egyetlen szóból (névből) senki nem következtethette ki! Volt, ahol a leíró a könyv nagyságát, kötését, kötetszámát is leírta, viszont nem terjedt ki figyelme arra, ami minden könyvtári tisztviselőnek tudnia kell: a kiadási hely, idő, kiadó és oldalszám fontosságára.


A FELMÉRT KÖNYVEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKÉRŐL

Nagyjából hasonló az eredmény, mint amit az idézett Hermann-Éberhardt bevezetője jellemzett. Talán az feltűnő, hogy az itteni listákon parókiánként szinte csak egy-egy munka akad Pázmánytól és elég ritkák a 18. század nagy magyar jezsuita történészeinek és teológusainak művei is. Az akkor számbavett és leltározott 14 plébániából csupán Elek az, amely nem magyar nemzetiségű volt. Ott, természetes, hogy a plébánosok érdeklődése is főleg a német szerzők felé irányult. Összehasonlítva a hasonló korú nagyváradi egyházmegyés plébániákkal, látszik, hogy nem voltak hitviták protestánsokkal. Kevés a polemizáló mű. A dogmatikát Gazzaniga, Bertieri, a morálist Busenbaum, a prédikációt Ligrándi és Stanikovátsi jellegezte. Nem kifogásolhatjuk, hogy területünkön kevés az aszketikus mű, melyet a jozefinizmus kigúnyolt, lenézett. Látszik, hogy a Bánát a Habsburgoknak kedves területe volt, nem hajtották mindig végre a felvilágosodás korának erőszakos rendeleteit. Az azonban itt is áll, amit Hermann kortörténeti megjegyzése tartalmaz: a reformkorban első az egyházjog volt, erre Bécs külön figyelt, és háttérbe szorultak a magyar nemzeti múltra vonatkozó könyve és főleg a nemzeti szépirodalom.

1. tétel: Apátfalva.
Csanádi Levéltár, I/B Fond, 5-029 állag. A Lonovich-vizitálás napja: 1835. június 13. A latin szövegű jegyzőkönyv teljes terjedelme 49 oldal. A leltár 33-38. oldalig van a fundus-könyvek jegyzéke. Ezt szakokra osztva számozták be. - Az első rovatra Numerus currens, a másodikra tituli, a harmadikra tomi címet írtak.


Libri Oratores
1. Keresztény tanítási beszédek, Liguandi F Zosimus, 4.
2. Vasárnapi prédikácziók, Blasii Alexovits. 4.
3. Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. Emerici Szalay, 6.
4. Sermones sacri celebres Petri Pázmány. 1.
5. Vasárnapi, ünnepi és bőjti Szt Beszédek, Aloysii Szepesy, 5.
6. Vasárnapi-ünnepi prédikácziók Pauli Negyedes, 2.
7. Orationes latino idiomate Marcii Antonii Maureti Presb,1.
8. Emanueli Alvari lib. 2dus de confirmatione Orat. Spir, 1.
9. Descriptiones Oratoriae a Joanne Bap. Gandavio, 1.
10. Sermones celebrissimi ab Antonio Ucirae, 2.
11. Annus Apostolicus auth. Zachariae Latczyk, ed. 4a, 1.
12. Sermones capitulares Nr. 50 in uno libro, 1.
13. Dualitas domus de tempore auth. R. P. Ludovico Granatensi, 1.
14. Conciones in Fata occurrentia per Annum Auth Casimiro, 1.
15. Hortus divinorum eloquiorum a Georgio Foglar, 1.

Libri historici
1. Historia Ecclesiastica a Fr Ignatio Hyacintho, 4.
2. Historia Ecclesiactica a Claudio Fleury, 15.
3. Historia Josephi Flavii, 1.
4. Notitia rerum Hungaricarum a Fr Carolo Pálma, 2.
5. Ab eodem editio secunda de notitia rerum 1.
6. Dei Immortalis historia a Guilelmo Stanihurts, 1.
7. Chronologia sacra et profana ab origine mundi, 1.
8. Romanorum Pontificum brevis historia, 1.
9. Hungaria Diplomatica Matthiae de Hunyad a Stefano Caprina, 1.
10. Vita Pontificum Romanorum Antonii Sandini, 1.
11. Vita S Aurelii Augustini a Johanne Nep Herbertstein, 1.
12. Mysteria MBV a Gregorio Riggel, 1.
13. Vita S Stefani Regis Hungariae a Johanne Stillinger, 1.
14. Napoleon Császár élete, 1.

Libri Philosophici
1. Propositiones Philosophiae Generales Joanne Bap Horváth, 1.
2. Physica Generalis a Carolo Scherfez, 2.
3. Institutiones Physicae Generales a Joh. Bap. Horváth, 1.
4. Physica Particularis in usum discipulorum ordinata, 1.
5. Nap után forgó virágok leírása ab Andrea Dévai, 1.
6. Propositiones Philosophicae a Constantino Mólai, 1.

Libri Theologici
1. Scriptura Sacra Cornelii a Lapide e Societate Jesu, 11.
2. Horatii Tournelii Casus Theologici Scholastici Dogmatici, 10.
3. Scripturae Explanatio in Psal. per Rob. Bellarminum, 1.
4. De re Sacramentaria lib 10., 1.
5. Horatus Pastorum a R.D. Jac. Marcantio, 1.
6. Discursus Morales de passione Domini ab Angelo Sacivecchio, 1.
7. Üdvösség Mannája a Joanne Justini, 2.
8. Theolog. Hist. Polemica a Patre Sebaldo in duas partes divisa, 1.
9. Dilucidationes Sacrae Scripturae a fr. Martino Vauferis in libr 2bus
10. Mater Amoris et Doloris ab Anthonio Pinter editio 2a, 1.
11. Institutiones Ecclesiasticae Ildefonsi a S.Carolo, 1.
12. De Synodo diocesana lib. 13., 1.
13. Defensio declarationis quam de potestate Ecclesiastica sanxit clerus Gallicanus, 2.
14. Scriptura Sacra in Hung Idioma versa per Georgium Káldy, 1.
15. De festis D N J Ch et B.M.V lib 2., 1.
16. De sacrosancto Missae sacrificio lib 3., 1.
17. De compunctione cordis lib 2. lib 2 de providentia Dei lib 3 a S Joanne Chrisostomo, 2.
18. Institutio Parochi a Sebastiano D Adren cum triplici indice 1.
19. Doctrina de servorum Dei beatificatione, et de beatorum Sanctificatione in Synopsim redacta, 1.
20. Constitutiones selectae, necnon bullae, decreta, Epistulae parochis, confessariis, omnibusque animarum curatoribus necessariae, 1.
21. Melchioris Cani episcopi Canariensis opera illustrata a Patre
22. Institutiones Ecclesiasticae quas latine reddidit Stefanus a S. Carolo, 1.
23. Igazságra vezérlő kalauz Car. Petr. Pázmány, 1.
24. Acta et decreta SS Cornelii Firmiliani et Victorini suo ordine digesta a Joanne Bap. Prileszki.
25. Regula Fidei Catholicae a Francisco Veronis, 1.
26. Missioneles sermones ad Ecclesiasticis habiti ab Antonio Fineti, 1.
27. Concilii Niceni Opera P. Joannis Harduini e Soc Jesu, 1.
28. Scripturae S Novum Testamentum Antonii Hartmann tomus 2ae, 1.
29. Institutiones Theologicae continentes tractatus1o de sacramentis in genere 2o De Baptismo, 3o De Confessione, 4o Eucharistia, 1.
30. Principia Documenta Vitae Christianae, 1.
31. Assertationes selectae ex universa Theologia Sacra per Gabrielem Nagy
32. Commentarius litteralis et moralis in omnes epitulas S Pauli Apostoli et in 7 Epistolas Catholicas a NATALi Alexandro, 1.
33. Expositio litteralis et moralis S Evangelii a RP Natali A., 2.
34. Tournelii Tractatus de gratia Christi, 1.
35. Salviani opera duo libri, 1.
36. Verum Systema Jansenismi, 2.
37. Positiones selectae ex universa Theologia, 1.
38. Concilium Tridentinum, 1.
39. Honoratii Tournelii tractatus de gratia Christi, 1.
40. Philotea pro pro singulis hominum statibus e Gallico idiomate in latinam linguam translata per Matthiam Martinez, 1.
41. Institutio eloquentiae sanctae generatim, Stefani Caprinai, 2.
42. Bonae meditationis usus, et fructus, a Carolo Georg. Rostignol a SJ, 1.
43. Agnus coelestis Jesu Regis et Mariae Regiae, Sanctisque omnibus a Joanne Nádasd
44. De gemitu columbae libri 3a Rob. Bellarmino, 1.
45. Speculum immaculatum quod demonstratur ex probatissimis auctoribus, 1.
46. Positiones ex universae Theologia D Andreae Pál, 1.
47. Descriptiones Spirituum a Joanne Bona, 1.

Libri Catechetici
1. Liber Catecheticus ab Anonymo, 1.
2. Sermones Catechetici Joannis Lang, 1.
3. Universalis Catechismus ad parochos ab Andrea Fabritio Leodi, 1.
4. Fidei initia a Francisco Nagy, 1.

Libri liturgici
1. A keresztény Katholika Anyaszentegyház Szertartásainak magyarázattya ab Andrea Rácz, 1.
2. Generales Lithurgiarum Notiones a Francisco Eötvös, 1.

Libri Juridici
1. Juris naturae larva detracta a P Anselmo Dassing, 1.
2. Ordo judicarius pro omnibus tribunalibus et foris judicariis R Hungariae, 1.
3. Candidatus abbreviatus Jurisprudentiae Sacrae a R.P.Vito Szikler, 1.
4. Liber 4 Institutionum Imperialium, 1.
5. Pralectiones canonicae de legitima Episcoporum Geor. Sigis. Lakics 1.
6. Tripartita Opera Universi Juris Hungariae, 1.
7. Novissima Dieta nobilissima Principis Statusque a Mich. Bantsik, 1.
8. Nucleus Juris Canonici Caroli Andr. Artneri, 1.
9. Decreta Authentica Rituum Congregationis a D Spiridione Falu, 1.
10. Acta et decreta synodi diocesani Strigoniens. Petri Pázmán, 1.

Libri Precatorii
1. Breviarium Romanum

Libri Miscellanei, 4.
1. Cariosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea a Martino Sz Zoványi, 1.
2. Nagyra vágyódó világ fiának, az embernek változó sorsáról siralmas panasza. Pauli Bertalanffy, 1.

2. tétel: Battonya
(I/B-5-029/2.) A Lonovich-féle kánoni látogatás 1835. június 12-én volt. A latin jegyzőkönyv 35 oldalas. Ezen belül a 25. oldalon van pár könyv besorolva leltárukba. A besorolás részben szám, részben betű jelekkel történt.

1 Oratores
a) Zosimus: Vasárnapi beszédek, in 8o, Gallica, 4.
b) Engelgrave: Festivales conciones, in 4o, Gallica, 2.
c) Noszkó: Egyházi beszédek. in 8o, Semigallico, 1.
d) Thomae Aquinatis Sermones Dominicales, in 8o, Gall.

2. Theologici
a) Schanz: Theologia Moralis, in 8o, SemGal 2.
b) Hayd: Introductio Hermaneutica, in 8o, SemGal, 1.
c) Triefschnutz: Theologia Pastoralis in 8o, SemGal, 1.
d) Regulae Juris Canonici, in 8o, SemGal, 1.
e) Concilium Tridentinum, in parvo, gallica, 1.3. tétel: Földeák
(IB/5-029/3.)
Lonovich visitatio canonicaja: 1835. június 9-én történt. A latin jegyzőkönyv 34 oldalas. A 29-32. oldalakon van a Catalogus librorum.

1) Oratores
1. Michaelis Vivien Conciones, 1.
2. P Brunonis Nausser Conciones, 1.
3. Francisci Garam Conciones, 1.
4. Gaspari Knittel: Conciones.
5. Joannis Ernesti Conciones, 3.
6. Christofori Selhamer conciones, 1.
7. Casimiri Fneslin Conciones, 1.
8. Pázmán Péter az beszédjei, 1.
9. Petri Viszorsány Conciones, 1.
10. Antonii Gsertokker Conciones, 2.
11. Centuria funebris Thomae Hoflich, 2.
12. Leonis a S Laurentio Conciones, 1.
13. Teleki József Urnapi prédikáczióji, 1.
14. Linguandi Sosimusnak Prédikácziói, 1.
15. Kováts Ágoston prédikáczióji, 4.
16. Hermolaus Egyházi beszédjei, 5.
17. Nosco Aloysius Prédikácziói, 3.
18. Török Damascanus Prédikácziói, 4.
19. Stankovits prédikácziói, 6.
20. Gáll Bernárd Buza Kalász Prédikáczióji, 3.
21. Csányi Nagy Imre Prédikátcióji, 1.
22. Egyes ünnepi prédikátcióji, 1.
23. Zengedező szép szó, 1.
24. Láng János Kateketikája, 3.
25. Mathiae Zsivits Contiones festivales, 1.
26. Promptuarium Concionatorum, 2.
27. Praesmayer Praedichten, 1.
28. Sonata tuba Christophori Selhamer, 1.
29. Panegirici Sacri Pauli Segneri, 1.
30. Palinodia libertinorum Thomae Vintler, 1.
31. Divi Thomae Aquinatis sermones, 1.
32. Sermones Catechetici PP Missionariorum, 1.
33. Planctus animae Francisci a Rodr., 1.
34. Xencotheicon Conc. Jacobi Junek, 1.

2) Historici
35. Historia Familiae sacrae, 1.
36. Vita Sanctorum, 1.
37. Az Anyaszentegyház történeti Molnár János, 1.
38. Fata Telemachi, 1.
39. Acta Sanctorum Hungariae, 1.
40. Notitia Conciliorum, 1.
41. A Keresztény Herkules, 1.

3) Philosophi
42. Antonii Radits Introductio in Philosophiam naturalem, 1.
43. Andreae Jaslinszky Institutiones Phisicae, 1.
44. Augustini Firmatis Philosophia, 1.
45. Edvardi Corsini Institut. Philosophicae, 1.

4) Theologici
46. Puleobonelli Moralis de Sacram. Poenitentiae, 1.
47. Petri Gazaniga Praelectiones Theologicae, 4.
48. Pauli Antonii Theologia Moralis, 3.
49. Josephi Bertinerii, 3.
50. Patris Bonaventurae Leonardelli casus conscientiae, 1.
51. Garvasii de Sacramentis, 1.
52. Antonii Ardia Explicatio doctrinae Christianae, 1.
53. Scriptura Sacra, 3.
54. Epistola Cypriani, 1.
55. Schenkl Etica Christianana.
56. Stephani Hajid Instit. Hermen., 2.
57. Josephi Monsperger Hermen., 2.
58. Edmundi Voit Theologia Moralis, 1.
59. Josephi Eybel Intr. in Jus Ecol., 2.
60. Mariani Theologico-Moralis, 1.
61. Charmes Theologia, 4.
62. Catechismus Concilii Trientini, 1.
63. Flores Doctorum, 1.
64. Stephani Kaprinai Instit. Eloquentiae Sacrae, 1.
65. P. Francisci Didachi Enchiridion, 4.
66. Theologia Lugdunensis, 6.
67. Genetto Theologia Moralis, 1.
68. P. Lyman Theologia Moralis, 1.
69. Synopsis Theologiae praed. Joannis Taberna, 1.
70. Ludovici Gotti de inter Christianos Religione vera aligenda, 1.
71. Nucleus Catecheticus, 2.
72. Decades tres pro intelligentia S Scripturae Joann. de Ullot, 1.
73. Theologia Moralis, 1.
74. Medulla Theologiae moralis, 1.
75. Adami Brezanotzi Jus Ecclesiasticum, 2.
76. Quaestiones Selectae e sacris Scripturis, 1.
77. Epitome doctrinae Moralis, 1.
78. Causa Religionis contra Helveticos, 1.
79. Tirocinium Theologicum, 1.
80. Nova praxis orthodoxae fidei, 1.
81. Selecti textus sacri scriptura, 1.
82. Ignatii Mitterpacher dissert. de sensu SScripturae, 1.
83. Idea Magni Dei, 1.
84. Concilium Tridentinum Gallesmart, 1.
85. Speculum immaculatum, 1.
86. August. Firmatis de septem donis Spirit. S., 1.
87. Medulla Theologiae Moralis, 1.

5) Ascetici
88. Planctus Ecclesiae et animae, 1.
89. Francisci Salesii introductio ad vitam spirit., 1.
90. Introductio de confessione, 1.
91. Memoriale vitae Sacerdotalis, 1.
92. Manuductio ad coelum, 1.
93. Epistolae S. Francisci, 1.
94. Cogitationes imaginosae SS.PP., 1.
95. Thesaurus Franciscanus, 1.

6) Precatorii
96. Breviarium, 1.
97. Horae Diurnae, 2.
98. Hortus Gethsemanicus, 1.
99. Officia in plerisque Breviariis desiderata, 1.

7) Miscellanei
100. Manuale Parochi, 1.
101. Methodus gubernandi parochiam, 2.
102. Ars longevae vitae, 1.
103. Emberi sors, 1.
104. Melianus Graterek paisának megrontója, 1.
105. Megtérő református emelkedéséről, 1.
106. Tobiae Lohner Inst. de conserv. Apostolica, 1.
107. Proverbia e regnum Sapientissimis effatis selecta, 1.4. tétel: Csanádpalota
(I/B-5-029/4.)
A látogatás napja: 1835. június 10. A 38 oldalt kitevő jegyzkőkönyvben van ugyan leltár, de ez nem terjeszkedik ki egyetlen könyvre sem.5. tétel: Elek
(I/B-5-029/5.)
Lonovich Visitatioja 1835. május 21-én zajlott le. A latin jegyzőkönyv 58 oldalas. Ebből a 32-34. oldalakon található a könyvek consignatioja. Sorszámot nem írtak, viszont van három rovat a könyvcímek után: Foliones, formatum, thomi. A második a könyvnagyságot akarván jelezni, egy ... jellel van helyettesítve, minden egyes könyvnél egyformán. Ezért ezt a mostani másolatunkban mellőzzük.

A) Oratores
1. Francisci Hunok, 5,2.
2. Joannis a Jesu-Maria, 5,1.
3. P. Galliani sermones morales, 5,1.
4. Jacobi Ticini Commentaria in S. Scripturam, 5,1.
5. Terentiani Buberle, 8,3.
6. Libori Simischalcki, 4,1.
7. Exhortationes Antonii Gerstocher, 4,1.
8. Joannis Guidi Conciones festivales, 8,3.
9. Adami Kern conciones, 8,4.
10. P Paicharot conciones, 4,1.
11. Koller Conciones morales, 4,1.
12. D P. Crysologi sermones sacri, 8,1.
13. Alphonsi Ligurio, 8,1.
14. Joannis Dilg conciones, 8,2.
15. Girard Conciones, 8,4.
16. Sermones Sacri a Josephi Haberhorn, 8,3.
17. Sermones Mariani, 8,1.
18. S Thomae Aquinatis Sermones, 8,2.
19. Petri Chrysologi Sermones Aurei, 8,1.
20. Lobzedek Flesier, 8,1.
21. Egyházi beszéd Hermolaus, 8,4.
22. Rauscher Conc. Dominicales et festivales, Fol. 2.
23. Alphonsus von Hubner, 4,1.
24. Gerardi Pauli Conciones, Fol. 2.
25. Spicilegium Catechetico-Concionatorium, d,3.
26. Kelethaus Dominicalis conc., 5,1.
27. Moll. Conc. 5,1.
28. Francisci Loor Conciones, 5,1.
29. Fleischmann Conciones, 5,1.
30. Szabó Istvány Prédikátziók, 5,1.
31. P. Cyrilli Conc, 4,2.
32. Strobel Conciones Festivales. 4,1.
33. Joannis Pauli Olivae Conciones, 4,1.
34. Franciscus Xav. Brean, 4,1.
35. Claudii Ivoli Conc., 4.
36. P Riga conciones, 4.
37. Fridericus Manus conciones, 4.
38. Antonii Grither conciones, 4.
39. Francisci Neimayer, 8.
40. Fischer Conc. Quadrag., 4.
41. Nicolai Hanafi, 8.
42. Joannis Szegedi Aquila magnarum alarum, 4.
43. Francisci Bon. Gratia Conc., 4.
44. Petri Christofori Franc. Conc., 4.
45. Joannis Andreae Bravo Conc., 4.
46. P. Antonii Helszky conc., 4.
47. Stanihorsti Conciones, 4.

B) Historici
1. Liber Confraternitatis, 4.
2. Daminal Inchshoffler Monasterologia, Fol.
3. Antonii Davlovotzio flores exemplorum, 4.
4. Lectiones sanctorum, 12.
5. Guilelmi Stanihurst, 8.
6. Sanctorum patrum notitia, 8.
7. Historia Biblica, 8.
8. Vita S. Ladislai, 8.
9. Antonii Sandini Pontifices Romani, 8.
10. Biblia Sacra, 4.
11. Bonifacii Historia Canonica Fol.
12. Exempla Biblica Nicolai Hanabi, 4.
13. Flores Biblici, 8.

C) Theologici
1. Cornelii a Lapide Commentaria in 4 Evangelia, Fol.
2. Marchantio Hortus Pastorum, Fol.
3. Maschat Institutiones Canonicae, 8.
4. Jacobi Tirsini Commentaria in S Seraph., 8.
5. Hermeneutica S Adami Viser, 8.
6. Theologia Moralis Practica, 8.
7. Liber Controversiarum Conradi Fogler, 8.
8. Jakobi Jurani Pastorale, 8.
9. Bousset Expositio Doctrinae Catholicae, 8.
10. Cathechismus Romanus, 8.
11. Eloquentia Sacra, 8.
12. Paedagogus Christianus, 8.
13. Joannis Reiter Neo-Confessarius, 8.
14. S Ambrosii Commentaria in Epist. S Pauli, 8.
15. Pandectae Hyeronimi, 8.
16. Veritas Consilii, 8.
17. Concordantia Bibliorum, Fol.
18. S. Bernardi Opera, 8.
19. S Bogar Theologia Radicalis, 8.
20. Sacros Conciliorum Tridentinorum decreta 4
21. Tractatus Theol. Moralis Joh Bapt. Prileovszky, 4.
22. Hermani Busenbaumi Theo-Moralis, 16.
23. Moralis Thomae Kremmer, 8.
24. Disputationes Antonii Sandani, 8.
25. Institutiones Eloquentiae S Stephani Capriani, 8.
26. Justiniani Institutiones, 8.
27. Institutiones Theol. Dogm. Moralis N Schmidt, 4.
28. Institutiones Theol. Dogm. Josefi Redelhammer, 4.
29. Moralis Theologia Nicolai Muszka, 4.
30. Theol. Dogm. Andrae Saslinczky, 4.
31. Theol. Moralis Edmundi Vojt, 8.
32. Epitome Doctrinae Moralis Joannis Marisi, 8.
33. Joannis Barklai Parenesis, 16.
34. Doctrinae Cath-ae Expositio Jacobi Bonsveth, 16.
35. Idea Boni Confessarii Rajmondi Bonario, 16.

D) Ascetici
1. Thoma Kempis De imitatione Christi, 8.
2. Parochus meditans, 8.
3. Memoriale vitae sacerdotalis, 8.
4. Gratia vocationis sacerdotalis, 8.
5. Liber Meditationum, 16.
6. Principéia vitas 16.
7. Schola castitatis. 4.
8. Chrysostomi de Sacerdotis, 4.
9. Agricultura spiritualis, 4.
10. Exercitia pietatis, 4.
11. Miles Christianus, Fol.
12. Annus Apostolicus Laschvai, 4.
13. Examen Ecclesiasticum, 4.
14. Ordinandorum Directorium Alphonsi Ligourio, 16.
15. Ladislai Sennyei Examen ordinandorum, 8.
16. Imkenes Benedicti instrumentum virtutum, 8.

E) Miscellanei
1. Methodus gubernandi parochiam, 4.
2. Leges Criticae, 8.
3. Decretum Tripartitum Verbőczy, 8.
4. Exterminium audiae Frank Neimayer, 8.
5. Gaspari Pongracz Antidotum Universum, 8.
6. Manuale Parochi Franc. Aerczis, 8.
7. Philothea Franc. de Sales, 8.
8. Römische Betania, 8.
9. Andreas Strobl Hartenspail, 4.
10. Diarium Adolescenti Gabrielis Hevenesi, 16.
11. Joann. Chrysostomi adversus imperationes viro-monasticae, 4.
12. Instructio practica tempore Szertis, 16.
15. Chrysostomi Mosi tabella Mariana, 4.
14. Martyrologium, 4.6. tétel: Kistelek
(I/B-5-029/6.)
E helyen a Lonovich-féle vizitáció napja 1835. június 4. A jegyzőkönyv 81 oldal hosszú. Ebben a 69-től a 77-ik oldalakon található, éspedig X. főtétel-számon a "Consignatio Librorum Parochiae propriorum".
A beosztás 5 oszlopba történt, Numerus Currens, Titulus, Formatum, Compactura, Tomi.
A) Oratores
1.Emericus Szalay: Egyházi beszédek,in 8o majPapyr6
2. Alexovits Concionator,in 8o majGallica5
3. Sztankovátsiin 8o majSemigall5
4. Bernardinus Gállin 8o minSemigall3
5. Somboriin 8o minSemigall3
6. Egyházi Páthos - Hajas -in 8o minGall2
7. Szepesy Concionesin 8o minpapyr11
8. Institutio Concinatoriain 8o minSemigal,1
9. Török Damascenumin 8o minpapyr4
10. Mayer: Egyházi beszédekin 8o minsolida3
11. Fehér Fő-templomi beszédekin 8o minpall.1
12. Kosztolányi: Vasárnapi beszédekin 8o minsemigal.2
13. Biró Mártony Prédicatióiin fol maj. 1
14. Kieszle Concionesin 8o solida,6
15. Festivale Tyrnaviense.in fol.maj.pall.1
16. Zozimusin 8o papyr1
17. Egyed.in 8o papyr2
18. Hermolausin 8o papyr3
19. Simon Mátéin 8opapyr5
20. Narcissus Klenákin 8o papyr3
21. Tsányi Concionesin 8o papyr3
22. Adami Heim Conc. Quadragesimalesin 8opapyr1
23. Godelfridus Beckerin 8o papyr1
24. Spicilegium Concionatorumin 8o Gall.2
25. Beran.in 8o maj,gallic1
26. Emerici Szalay Caytecheticiin 8solida4
27. Samuel Vajdain 8gall. 3
28. Tripartita tuba, Antonii Aediain foliogall.1

B) Historici
1. Stefani Katona Historia Critica Hung.in 8oGall20
2. Pray: Dissertatio Historicain fol.Gall1
3. Samuel Décsiin fol.Gall3
4. Aloysius Szekérin 8 papyr2
5. Dugonits de Aureo Vellerein 8 gallio1
6. Leurentius Pararshin 8 solid1
7. Notitia Rerum Hungaricarum Palmain 8 gall3
8. Armalium Eremit. Coenobit. Paulinorumfol. maj.sol. 1
9. Schams Francisci descriptio Budensisin 8osemigal1
10. Schwandiner Schriptores rerum Hungaric.in 8ogall2
11. Epitome Historiae Bizantinae.in 8ogall2
12. Ferdin.Müller: Epistulae FerdinandiI-i et
MaximilianaeII-ae ad suos in porta Ottoman.
in 8ogall1
13. Ferdin.Müller: Epitome vicissitudinum
urbis Budensis.
In fol.sol.1
14. Historia arcana belli Juridici Michaelis Horváth.In 8ogall.1
15. Hist. Apostolica Antonii Sandiniin 8ogall1
16. Horologium principum Emerici Csáky,in fol.min.gall.
17. Palatini Hungariae Josephi Jeszenovszky.in fol.maj.1
18. Imperatores Ottomani Köröstényi.in 8oB,1
19. Leopoldus II in Campo Rákosin 8oB1
20. Vita Sse Elisabethae Viduae Georgii Pray.in fol.sol1
21. Cronicon Templariorum Gabrielis Kolinovits.in 8o semigal1
22. Curtii Ruffi de vita Alex. Magniin 16o gall1
23. Historia Universitatis  Tyrnaviensis, Garzyin fol.papyr1
24. Vita S Aloysii Gonzagaein 8osemig.1
25. Vita et mors venerabilis Georgii Cseppelényiin 8osol1
26. Pray Responsum ad dissertationes Cessoriiin 8o1
27. Albani Historia rerum gestarum Eugenii Sabandiin 8o "1
28. Szirmay Hungaria in parabolis. "1

C) Philosophici
1. Baumeisteri Elementa Philosophiaein 8oGall.1
2. Institutiones Logicae Andreae Daszlinhally " "1
3. Pankt Compendium Oconomia Ruralis " semigall.1
4. Rausch Geometria Practica " "1
5. Hadaly Elementa Matheseos. " solid.1
6. Reviczky Dissertationes de  univers. Philos. " papyr1
7. Tisif Luczerii de rerum natura " gall.1
8. Az ember kimiveltetése Fehér György " papyr2
9. Ethica Theologica Oeconomica Antonii Varmos " gall.1
10. Seneca Opuscula moralia " "1
11. Rausch Architectura. " Solid.1
12. Elementa matheseos Horváth " papyr1
13. Esthetica Georgii Szerdahelyi " solid1
14. Ratio recte cogitandi Floriani Dalham " gall.1

D) Theologici
1. Joannis Alber Interpretatio S Scripturain 8ogall.16
2. Institutiones Ethicae Christianae Reiberger "papyr3
3. Theologia Moralis Reifenstulin fol.semigall1
4. Pehem Jus Ecclesiasticumin 8osemigall.2
5. Theologia Polemica Gazzaniga "semig.2
6. Ezoteritate Juris Canonici Adami Scroul "gall.1
7. Theologia Josephi Bertieriin fol.,semig.3
8. Gazaniga Theologia Dogmaticain fol. "5
9. Theologia Patris Gervasio " "1
10. Schenkl Ethica Christianain 8o "3
11. Catechismus Romanus " "1
12. Exemplum veri poenitentis Joannis Molnárin fol.gall.,1
13. Institutio practica De confessionibus Tobiae Lotner.in 8osolid1
14. Ligorii Theologia Moralis, in forma majoris,semigal.1
15. Institutiones Theologiae Pastoralis Leuberin 8o "2
16. Praxis in forma processus fori spiritualis Pauli Klor.in fol.solid.1
17. Historia Ecclesiastica Michaeli Korbély " "1
18. Üdvösséges mulatság Alexii Somogyiin 8osolid.1
19. Szvorényi Jus Ecclesiasticum " "4
20. Anti-Luczerius de Deo et natura "gallica1

E) Ascetici
1. Thomas a Kempisin 16ogallic1
2. Diarium Sanctorum Joannis Grossesin 8o "1
3. Emberi Okosság-Antonii Gánóczyin 8o "1
4. Duodecim rationes in Jubileum anni Sanctiin 16osolid1
5. Andreas Vitalis de Confessione " "1
6. Ratio status futurae vitae  Martini Szentiványiin fol. "1
7. Doctrina Moralis Gaspari Biesmanin 16 "1
8. Soliloquia D. Augustini Episcopi Hipponensis " "2
9. Laurentii Scripuli Certamen Spirituale " "1
10. Colloquium Magistri cum discipulo super systemate
praedestinationis Josephi Fabry
in 8ogall.1
11. Mártírok oszlopa Georgii Sziklay "papyr1
12. Cogitationes Sanctorum Patrum "gallicus 1
13. Patientia " semigall.1
14. Historia Christi fatientis "gall.1
15. Ájtatosság órái a valódi Kereszténységnek " papyr4
16. Biblia Sacrain fol maj.,gall.2
17. Sz Irás " "1
18. Praxis Exercitiorum Spiritualium S Ignatiiin 8ogall.1

F) Precatorii
1. Breviarium Romanum " "4
2. Manuale Precum " "1
3. Lelki Fegyverház. " "1
4. Varia pietatis exercitiain 24 "1
5. Primae diei cogitationesin 8o "1
6. Compendium Breviarii Romani " "1
7. Breviarium Romanum cum Officiis trium
S Francisci Ordinum
in 8o "1

G) Miscellanei
1. Márton Lexicon " "1
2. Lexicon Hubnerii " "5
3. Ovidii Nasonisin 16,gall.2
4. Horatius Flaccusin 8o "2
5. Virgiliusin 8ogall.2
6. Orationes Paulini " "2
7. Barclaius Latinae Hungaricae "3
8. Orationes Ciceronis selectae " "2
9. Cornelius Tacitusin 24gall.1
10. Particulae Latinae orationesin 8osemigall.1
11. Geographia Globi Terraeque. "gall.1
12. Szorgalmatos mezei gazda "solid2
13. Regulamentum Jurium Praetorianumin fol "1
14. Geographia Hubneriana "gall.1
15. Palaestrae Styli Romaniin 8osolid1
16. Ordo Judiciarium " "1
17. Phoenix Pannoniaein fol. "1
18. Synomain 8gall.1
19. Mitologia Romanorumin 8o "1
20. Legrand Compendiumin 8o "1
21. Oeconomia Joannis Vencelin 8osolid1
22. Michaelis Kováts Medicina forensis "semigall. 1
23. Paris-Pápai Dictionariumin fol.gall.1

H) Juridici
1. Sonnenfels Politiain 8osolid1
2. Heinecius Elementa Juris Civilis " "2
3. Compendium Juris privati. " "1
4-6. Acta Diocesania Anni 1791, 1790, 1802.in fol.maj.gall.4
7. Corpus Juris Hungarici " "2
8. Prileszky Quadripartitum " "1
9. Kees: Jus Romanum " "1
10. Huszti Commentarium " "1
11. Problematica Commentativ.in 8gall.1
12. Tripartitum Juris Hungarici tyrocinium " "1
13. Decretum Tripartitum Verbőczy " "1
14. Ordo Judiciarum Regni Hungariaein 8osemigall.1
15. Materiae ad processum spectari solitaein fol.solid1
16. Corpus Juris Portatilein 8ogall.1
17. Positiones de jure civitatis et lege naturali "solid2
18. Historia Juris Civilis " "1
19. Cynosura "gall.17. tétel: Mezőkovácsháza
(akkori neve: Nagy-Kovácsház) (I/B-5-029/7.) Lonovich kánoni ellenőrzése: 1835. június 12. A jegyzőkönyv 21 oldalas. Mivel a parókia felállítása óta alig pár év telt el, a leltáron alig van pár sekrestyei holmi. Könyv egyáltalán nincs.

8. tétel: Kiszombor
(I/B-5-029/8.) A kánoni látogatás időpontja: 1837. április 30. A felvett jegyzőkönyv terjedelme 49 oldal. Ezen belül a 33-36. oldalakon, IV-gyel számozott címen találhatók a könyvek "Consignatio librorum ad parochiam Zomboriensem spectantium" címen.
A) A prioribus Parochis relicti:
1. Ars longevae vitae in compactura sic dictaGallicana1
2. Methodus gubernandi parochiam in comp. dicta Gallicana2
3. Memoriale vitae Sacerdotalis " "
molli.1

B) A postremo parocho accedentes:
a) Oratores
4. Gáll Bernárd vasárnapi prédikácziókin 8o dur2
5. Tsányi-Nagy Imre: Rendkívül való prédikácziók ""1
6. Tsányi-Nagy Imre: Ünnepekre való prédikácziók ""1
7. Josephi Haberkorn: Sermones sacri ""1
8. Reverendi Dni Girard Conciones ""3
b) Historici
9. Epitome Historiae Byzantinae ""1
10. Karoli Koppii praelectionum Historicarum, Tom 1. ""1
c) Philosophici
11. Institutiones Metaphisicae Joannis Horváth ""1
12. Planctometria ""1
d) Theologici
13. Medulla Theologiae Moralisin 4ogall.1
14. Gazzaniga Theologia Dogmatica "semigall.3
15. Gabrielis Antoine: Theol. Moralis " "2
16. Universalis Catechismus Romanusin 8ogall.1
17. Nucleus Catecheticus " "1
18. A keresztény hit fő ágazatainak fundamentomjaiin 12dur1
19. Confessarius instructusin 16gall.1
e) Ascetici
20. Officia hominis catholici erga Deumin 8o dur.1
21. A kisdedek vallásbéli oktatása. " "1
22. Sermoes verus saeculum pacis " "1
23. Meditation cefalica fatuis libertinorum mensibus "moll.1
24. A kegyes ájtatosságoknak tárháza "gall.1
25. Rövid keresztény tudomány "Dura1
26. Istenes jóságra " "1
27. Georgii Buchanani in librum Psalmorum 1
28. Nucleus Christianismi "gall.1
f) Miscellanei
29. Censura religionario-politica " comp. dura.1
30. Publii Terentii Comediaein 16odura1
31. Cornelius Neposnak élete "italica1
32. Magyar könyvestárin 8osemigall.3
33. Francisci Feneloni Telemachos ""1
34. Reflexiones super inducando Ling. Hung. "moll.1
35. De lege naturali Carolus Anton. Martiniin 4odur.1
36. Jus Patrium quod Elias Georchin 8o"1
37. Historia Juris Hungariciin foliomoll.1

Ezután "accedunt protocollarii" ... címen olyan kéziratokat sorol fel, amelyeket ma inkább a levéltári vonalon lajstromozunk.


9. tétel: Makó
(I/B-5-029/9.

A visitatio canonica-t Lonovich 1835. jún 7-8-án végezte. A latinnyelvű jegyzőkönyv terjedelme a becsatolt és beragasztott mellékletekkel együtt 86 oldal. Ezen belül a könyvleltárt a 47-50. oldalakon lehet megtalálni. Éspedig: VIII. Catalogus librorum Par. Mako spectantium címen.

1o OratoresTomiFausta
1. Joannis a S. Maria Conciones11
2. Fr Pii Capue. Conciones Dominicales et Festivales.21
3. Antonii Viera sermones52
4. Petri Bessei Conciones11
5. Gambart Conciones Germanicae11
6. Joannis Fontana Manuale Parochorum11
7. Csuzi Zsigmond Prédikátiói11
8. Jos. Ign. Claus spicilegium Concionatorum22
9. Casimiri Füsselin Theatrum gloriae Sanctorum22
10. Andreas Illyés Exemploum Sanctorum11
11. Thomae Hőfflich Centuria Funebris22
12. Alexandri Calamato Cythara Mystica11
13. Sebastiani Penzingeri Sermones Festivales22
14. Bernardi Buzinger11
15. Cyrilli Riga Irrigatio Catechetico-Moralis11
16. Onesini Conciones.11
17. Gaspari Knissel Conciones Dominicales11
18. Zengedező szép szó.11
19. Henrici Engelgrave - Lux Evangelica.11
20. Petri Blechinger Theatrum Evangelici Spectaculi11
21. Leonis a S Laurentio Conciones.11
22. Caroli Vankorn Cornucopiae Concionum Sacrarum22
23. Eustachii Eisenknet Conciones Germanicae11
24. Henrici Engelgrave Coeleste Pantheon1.1
25. Francisci Viszersányi Hecatombe Sacra.1.1
26. Conciones Hungaricae sine titulo11
27. Andreae Illyés Conciones11
28-29. Conciones Latinae sine titulo44
30. Christofori Teofeller Das Verlorene Schaff.11
31. Josephi Lambert Christenlehre Predigten.11
2o Historici
32. Joannis Stillinger Vita Sancti Stefani Reg. Hung.11
33. Innocentius Deseritius de initiis et majoribus Hungarorum11
34. Hyeronimi Vilhelmi de doctrina et scriptis D. Thomae11
3o Theologici
35. Biblia S Hungarica editionis Chaldicanae in duplo22
36. Joannis Paravmini Polyanthea et canonum31
37. Joannis Spogar Theologia Radicalis11
38. Cornelii a Lapide Commentaria in epistulas S Pauli11
39. Pauli Laymann Theologia Moralis51
40. Concordantia S Biblorum11
41. Ludovici Engel Collegium universi Juris canonici11
42. Anacleti Reffenstuhl Theologia moralis11
43. Joannis Baptistae Cortivo de Divinis nominibus 11
44. Henrici de Noris vindiciae Augustinianae11
45. Viti Pichler Theologia Polemica11
46. Nicolai Mothonis expositio originis, et causae dissidii Orientalis
et occidentalis Ecclesiarum lingua graeca et latina
11
47. Ludovici Paxy Florilegium Sponsalitium
48. Antonii Ardia Tuba Cathecetica11
49. Manuscripta Theologica33
50. Catechismus Romanus11
51. Gallemant Concilium Tridentinum11
52. Responsio ad quaestionem: Ubi scriptum est?11
53. Brevis expositio Propositionum damnatorum11
54. Bossueti expositio doctrinae Catholicae11
55. Secretio eorum, quie sunt de fide Catholica11
56. Colloquium Magistri cum discipulo de Praedestinatione11
57. Biblia S Latina Vulgata77
4o Ascetici
58. Sensa moralia, et religiosa virorum Saeculi XVI11
59. Calendarium Politico-Christianum11
60. Guilelmi Stanichurso Patientis dei historia11
61. Memoriale Vitae Sacerdotalis11
62. Quadragesima Christo patienti sacra11
63. Aureum Philosophiae coelestis compendium11
64. Instructio Practica de confessionibus11
65. Cogitationes et Considerationes Christianae11
5o Precatorii
66. Pars aestivalis et autumnalis Breviarii22
67. Corona D N Jesu Christi11
68. Cultus Festorum Sollemnium BMV.11
69. Lilietum Sancti Antonii11
70. Horae ad laudem B M V.11
71. Florilegium Forgachianum11
72. Kurze Andachte zu H Thecla11
6o Miscellanei
73. Calepini Dictionarium11
74. Stephani Husthy juris prudentia practica11
75. Nachricht von Einführung des neuen Robot-Abolitions Systems.11
76. Chronica Slavonica.11
77. Alexandi Kubinyi Enchiridion Lexici Juris11
78. Medicina Militaris11
79. Ars longevovitae11
80. Methodus gubernandi parochiam22
81. Liber Epistolarum et Evangeliorum Hungaricus11
82. Liber Epistolarum et Evangeliorum Italo-Germanicus11
83. Liber Epistolarum et Evangeliorum Germanicus11
84. Ordo Criminalis11
85. Nicolai Schmidt de Archi-Episcopis Strigoniensibus11
86. Nicolai Hanapi exempla Scripturistica.11
87. Archi-Episcopi Strigoniensies11
88. De vanitate consiliorum11


10. Szeged, Szent Demeter Egyház
(mostani Belváros) (I/B-5-029/10.)

A kánoni látogatás napja: 1835. május 25-27. A készített jegyzőkönyv 131 oldalas. A könyvek listája a 97. oldalon található.

Oratores
1. Auslegung der evangelischen ErklärungForm.Comp.Tom.
a P Francisco Reichart e Soc. Jesufol pell4
2. Christliche Lehre a B Petro Hehel e SJfol pel1
3. Specilegium Concionatorum.fol pel1
4. Jacob Remig Bossueti nexus fundamentorum Religionis8semGal.5
Theologici
5. Theologia Dogmatica P. Gazzaniga4 "5
6. Theologia Dogmatica Bertieri4 "3
7. Theologia Dogmatica Gervasis4 "1
8. Theologia Moralis Antoine4 "2
9. Theologia Pastoralis Josephi Lamber8 "2
Miscellanei
10. Biblia Sacra Latina4pell1
11. Catechismus Romanus8semgal1
12. Catechismus Romanus Major et minor8papir2
13. Methodus recte gubernandi parochiam8semgal2
14. S S Concilium Tridentinum8suila1


11. Szeged - Szent Rókus templom és egyházközség
(I/B-5-029/11.)

A kánoni látogatás napja: 1835. június 1. A jegyzőkönyv 90 oldalas. Ezen belül a könyvleltár a 82-85. oldalakon található.

A. Oratores
1. S Francisci Salesii sermones familiares de Poenitentia
in singulas anni dominicas
8oGallica1
2. Concionator Historicus Michaelis Rechsenfelder4oord1
3. Pázmány Péter beszédjefolioord1
4. 12 csillagú Máriának koronája, vagyis szentbeszédek a
Boldogságos Szűzről Teleki Józsefé
" "2
5. Egyházi beszédek Hajas Istványtul8oGall4
6. Vasárnapi és ünnepi beszédek Alexovits Baziliustól8o "5
7. Vasárnapi és ünnepi beszédek Sztankovátsi Leopoldtól8oord5
8. Csuzi Zsigmond - Isten igéje4oord5
9. Kováts Ágoston: A keresztényi sz  Erköltsöknek
követését sürgető beszédek
8oord5
10. Hermelaus Capucinus Egyházi beszédjei " "7
11. Bourdaloue Lajos beszédjei " "1
12. Noszkó Aloysius Egyházi beszédek " "5
13. Lingrandi Zoyimus Keresztény Tanitási beszédek "Gall2
14. Fehér György Egyházi beszédjei " "3
15. Csányi-Nagy Imre Előljáró és rendkívüli beszédjei " "3
16. Keresztény esztendő, azaz Epistulák és
Evang magyarázása
4oOrd1
17. Ajtatos életre vezérlő út, Kollonitz Joachimtul "ord1
18. Illés András megröviditett igéje " "1
19. Bogyai Mihály Vasárnapi beszédjei8o "1
B. Historici
20. Jacobi Benigni Bossuet: Compendium Universae
Historiae ab orbe condito ad Carolum Magnum
8Gall1
21. Rudimenta Historica per Gymnasiis SJ8od1
22. Heller János Hármas Históriája4gall1
23. Fenelon: Telemachos Bujdosásának történetei4gall1
C. Phylosophici
24. Johannis Bapti: Horváth Institutiones Metaphysicae8gall1
25. Thaddaei Possonyi Contradisquisitio Pholosophica8ord1
26. Antonii Radits Institutiones Physicae4ord1
D. Theologici
27. Petri Gazzaniga Theologica Dogmatica4ord9
28. Josephi Bertieri Theologia Dogmatica4ord3
29. Augustini Gervasio: De sacramentis4ord1
30. Gabrielis Antoine: Theologie Moralis  Universa4Gall3
31. Jordani Simon: De religione contra Libertinos8gall4
32. Georgii Czuppon Vinditiae Vulgatae Latinae8gall4
33. Stephani Sz Györgyi Theologia Naturalis8gall1
34. Ernesti Schubert: Theologia Moralis8gall1
35. Compendium in Apocalysim auctore S Laudon8gall1
36. Antonii Valsechi De fundamentis religionis
fontibus Impietatis
4gall1
37. Antonii Berger Religio Victrix4gall1
38. Biblia Sacra Vulgatae editionis4ord1
39. Augustini Calmet Dissertationes in omnes NT Libros 8ord3
40. Ignatii Nectenauer Hierolexicon Linguarum
Orientalium
8gall1
41. Canones et decreta s. oec. Concilii Tridentini8gall1
42. Promptuarium Litteraturae Hebraicae
Georgii Czuppon
8gall1
43. Catechismus Romanus et decreta ex decreto
Concilii Trid editus
8gall1
44. Jacobi Jerini Commentarius in Scripturam Sacram.fol.pell1
45. Jacobi Serri Exercitationes Historicae  Criticae
Polemicae de Christo ejusque Virginis Mariae
" "1
46. Joannis Hornbech Summa controversiarum Religionis8 "1
47. Benigni Bossuet Doctrina Protestantium et eiusdem
expositio Doctrinae Catholicae
8gall.2
48. S Joannsi Chrysostomi De Sacerdotio4ord.1
49. Quaestiones selectae et responsa in epistulas
Sanctorum Christi Apostolorum
8attrita1
50. Ilenay Claudius Historiae Karschlismussa (?)8ord.1
51. Ludovici Muratori: De recta devotione8gall.1
E. Ascetici
52. Ruperti Streibich Exercitia Animae Religiosae8gall.1
53. Joannsi Sestii Dies Sacra8gall.1
54. Soliloquia sacra8attrita1
55. Andreae Lenhard Cogitationes et considerationes
Christianae
12 "1
56. S Augustini libri confessionum16gall1
57. Orosz Ferencz Lelki kincsekkel rakott tárháza8ord1
58. Bielik Lászlótól Arany gondolatok8gall1
59. Somogyi Elek Üdvösséges mulatsága8gall1
60. Nagy Ferencz Az egy igaz és boldogító hit elvei8gall1
61. Galnóczy Antal Emberi okossága8attrita1
62. Villanó Keresztény érzékenységei8ord1
63. Salesius Szent Ferenc Filotekája4ord1
64. Arnaus A vallás győzedelme8ord1
F. Precatori
65. Quotidiana Pietatis exercitia8ord1
66. Officium BMV8attrita1
67. Varia pietatis exercitia in usum fidelium 8ord1
68. Officia pietatis Christianae erga Deum et sanctos8ord1
69. Liber Praecatorius officii Rákócziani12ord1
70. Pars hiemalis brev. Rom.12 "1
G. Miscellanaei
71. Sebastiani D'Arens peculum Parochorum4gall1
72. Adami Hirschii Cornucopiae4 "1
73. Cornelii Schrevelii Lexicon Graeco-Latinum4 "1
74. Beke Kristóf A betegek kézikönyve8 "1
75. Brouthom: Históriai lexikona Religiórul8 "1
76. Ars longaevae vitae8 "1
77. Stephani Zmanii carmina8 "1
78. Ovidio Nasonis tristium8 "1
79. Miscellaneae quibus Regnum rationis dilucidatur8 "1
80. Virgilii Maronis Opera omnia8attrita1
81. Cypriani Soarii Schola rhetorica8gall1
82. Thaddei Patonyi Regulae ciriticae
generales et speciales
8ord.1
83. 14ik Kelemen pápának levelei-ford. Konya János8ord.1
84. Közönséges törvény a vétkekről és azok büntetéséről8ord.1
85. Tractatus de conjugio et coelibatu Clericorum8ord.1
86. Joannis Révay - Prolusio in Linguam Hungaricam8ord.1
87. Versegi Ferencnek Tisztátlan Magyarsága8ord.1
88. Horatius Poétikája8ord.1
89. Flora Francian aucta Georgii Frank8attrita1
90. Missale Romanum Atrium8 "1
"A postremo parochi Bódy nulli sunt relicti."


12. tétel: Szeged - Felsőváros
(I/B-5-029/12.)
1835. június 2-3-án történt a hivatalos vizsgálat. Tartalmaz 22 oldalt. Könyvekről a leltárban egy szó sem esik, nyilván azért, mert a beszerzett könyvek a kolostoréi voltak. Ezek nem estek a püspöki felügyelet alá.

13. tétel: Szeged-Alsóváros
(I/B-5-029/13.)
A kánoni vizsgálat 1835. június 2-án volt. Tartalma 59 oldal. Ámbár a liturgikus és anyakönyvi kézikönyveket pontosan leírja, de csakis a sekrestyei és irodai használatukról szól. Másfelől Bálint Sándor írásaiban látszik, hogy e kolostor még régibb és nyomtatvány-anyagban is gazdagabb volt, mint a Felsővárosi. A püspök joga csakis a templomra terjed ki. A kolostor belső leltára már a provinciális alá tartozik.

14. tétel: Szőreg
(I/B-5-029/14.)
A vizsgálat napja: 1837. április. 28. Terjedelme: 73 old. Ebben a 67. oldalon van VII címszám alatt a könyvlista. Se számozás, se más szokott könyvtári jelzés ezen helyen nem készült a könyvekről.

Concilium Tridentinum
Catechismus Romanus
Methodus gubernandi parochiam
P Gazzaniga: Theologia dogmatica de Deo.
P Gervasii De Incarnatione.
P Antonine Theologia Moralis.
Mauri Schenk: Theologia Pastoralis.
Liber Evangeliorum.
Catechismus Maior et Minor.
Bossuet.
Sacra Scriptura vulgata Latina.
Szent Írás, vagyis az új Szövetségnek szent könyvei 2 rész.
Resete János, vagyis egész esztendőbeli Evangéliumok.
ANTAL LOTZ
THE ROMAN CATHOLIC CLERGY'S BOOK ERUDITION AND BOOK COLLECTIONS IN CSANÁD, DURING THE AGE OF REFORMS

The author of this paper has examined the cultural situation in the diocese of Csanád in the late nineteenth and the early twentieth centuries, focussing on the clergy's book erudition. The treatment of the subject has been in conformity with the rules of induction prevailing in historical sciences, as the paper examines the period under Bishop Joseph Lonovich's prefecture, who carried into effect his directives consequently and firmly in his diocese, between the years 1834-1948. The author draws some conclusions and analyses the book erudition of the clergy of Csanád on the basis of fourteen book lists which have survived in the records taken during the canonical visitations between 1834 and 1848.