Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

Tárgymutató

A Magyar Nyelvőr 1999–2000. évi, 123–124. évfolyamának tárgymutatója

Adamik Tamás: Antik stíluselméletek… (ism.)

akusztikai elemzés

alaktan

alakzatkutatás

alárendelő összetett mondatok

állandósult fordulatok szlovák népmesékben

állatnevek a botanikában

állítmány

ambifix

analitikus tudományelmélet

Angol–magyar szótár l. Országh

Annales Universitatis… (Ism.)

anyanyelv, fontossága, ~észet, ~i Konferencia, IX. (Marosvásárhely, 2000), ~i nevelés, ~oktatás nyelvjárási területen

Apáczai-napok

artikuláció/állandóság és változás

aspektus, ~ és tárgyasság

A szinonimitásról (Ism.)

az ismeretterjesztés fórumai

autorship research

azonosító állítmány

Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra… (ism.)

Balogh Ferencné: Lőrincze Lajos (Ism.)

Bańczerowski Janusz: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései (Ism.)

bécsi grammatikák

Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve (Ism.)

Berze Nagy János/emlékezés Hosszúhetényben

beszéd: ~ritmus, ~tempó gyorsulása

beszélő felismerése

beszélt nyelvi felmérés

bíróság és nyelvhasználat

botanika: állatnevek, here, orr, nevek

captatio benevolentiae

Czetter Ibolya: A stílus és a formák (Ism.)

Czuczor Gergely l. Móser Zoltán

család és nyelv

Dahn, Thomas C.: Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache

dallambeékelés

deiktikus centrum

deixis

délszláv epikus énekmondás

divat

écart stilisztikája

Éder Zoltán: Túl a Duna-tájon (Ism.)

egyeztetés/állítmány-alany

egyéni hangszínezet

egyéniség stilisztikája

Egyetemi Anyanyelvi Napok

elbeszéléselmélet

elbeszélő „én” (nyelvi jelöltsége)

életkor és mentális lexikon

előfeltevés (preszuppozíció)

Élőnyelvek Világkonföderációja

eltérés-stilisztika

én/elbeszélő

értelmező

esztétika és hangzás

Európai Unió magyar terminológiája

exmetafora

ezeréves államiság

Felvidék l. Medvesalja, Révkomárom

férfi-női foglalkozásnevek

foglalkozásnevek a magyarban

fonetika l. beszédritmus, zöngekezdés

fordítás/EU

forensic linguistic

frazeológia/halál

funkcióige, ~s szerkezetek

függő beszéd

Gecső Tamás l. A szinonimitásról, Poliszémia, homonímia

gender studies

genetikus stilisztika

genus: ~ commune, ~név

globalizáció

globalizmus

Gorgiasz

Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Ism.)

görög fogalmak (zene)

grammatika: ~ a kerettantervben, ~történet

Grice kooperációs elve

gyakoriság/képző

hagyományos nyelvtan

halál: ~ mint kultúrafogalom a magyar és a lengyel nyelvben, ~ szókészlete

halmozott állítmány

halnevek Tiszafüred környékén

halott kép

Halotti Beszéd: isa

hangképzés l. zöngekezdés

hangsúly-időzítésű nyelv

hangszín

hangváltozások

határozószó-igekötő (rá)

-hat, -het

helydeixis

helyesírás: ~-ellenőrzés (számítógéppel), ~i szabályzat (11.), ~i szabályzat és aszámítógép, ~i verseny anyaga, számok ~a

„helyes kiejtés, szép magyar beszéd”

hermeneutika

hibatípusok (olvasáskor)

hibaüzenet (olvasáskor)

homonimák

Hosszúhetényi szótár

hungarizmusok szlovák népmesékben

idegen szavak/a világ nyelvi képe

igeképzők

igekötő l. határozószó-igekötő

igenévképzők

ima a magyar nyelvért

imperszonális narráció

Implom József helyesírási verseny, 1999.

infix

integrált tanítás

interfix

irodalmi nyelv/fejlődése

irodalmi stilisztika

iskolai kommunikáció

ismeretterjesztés, az ~ fórumai

Jakab István 70 éves

jel

jelentésmódosítás

jelentéstan

jelölő kép

jelző

jogi: ~ nyelv, ~ szaknyelv

Cs. Jónás Erzsébet: A színpadi nyelv pragmatikája (Ism.)

kanonoki névsorok (ism.)

Kazinczy-alapítvány, mozgalom

Kazinczy-verseny, Budapest

Kecskés Csaba unitárius lelkész imája a magyar nyelvért

képző, egyszerű vagy összetett, ~funkció, ~k sorrendje

kerettanterv; l. magyar nyelvi kerettanterv

Keszler Borbála szerk. l. Magyar grammatika

kettős állítmány

kifejezés stilisztikája

kifejező kép

kísérleti fonetika

Kiss Gábor (szerk.): Magyar szókincstár (ism.)

Kis Tamás (szerk.): A szlengkutatás… (Ism.)

kognitív fordulat

kognitív nyelvészet, ~ alapelvei, metaforizálás, ~ és szövegtan

kommunikációkutatás

kommunikációs modor

kommunikációs zavar l. nyelvi kommunikációs…

konfix

kopulával szerk. állítmány

Kossuth retorikai konferencia és szónokverseny, 1999.

költői kép

Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár (Ism.)

közhasználatú kép

közmagyar norma

köznyelv : nyelvjárás (oktatásban)

közszolgálati norma

kukorica és részei (elnevezések)

Laczka János: Zair-fordítása

Lanosović nyelvtana

látáskultúra

latin fogalmak (zene)

Leech udvariassági elve

legkisebb nyelvi jel

leíró stilisztika

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár (ism.)

lengyel nyelv/halál mint kultúrafogalom

létigével szerk. állítmány

lexéma/táji alakváltozatok

Lőrincze Lajos l. Balogh Ferencné

Magyar–angol l. Országh

magyar–délszláv szellemi kapcs. a középkorban

Magyar grammatika (Ism.)

Magyar helyesírási szótár, ~ (ism.)

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága

Magyar Nyelvi Bizottság l. MTA

magyar nyelvi kerettanterv

Magyar Nyelvőr a világhálón: http://www.c3.hu/~nyelvor/

Magyarország és magyar ügyek (Szentpétervár, 1849)

magyarosodás/zenei szaknyelv

Magyar ragozási szótár

magyar stilisztika a 90-es években

magyar–szlovák kulturális kapcsolat

magyartanítás/integráció

magyar zenei szaknyelv

Márai Sándor l. Czetter Ibolya

Márton Gyula l. Szilágysági nyelvatlasz

Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány… (ism.), A 20. századi nyelvtudomány… (ism.)

mediális

médianorma: 1, 2

Medvesalja/szóföldrajz

megszólítások

mellékhangsúly/magyar

mellékmondatok osztályozása

mese l. szlovák népmese

metaelmélet

metafora

metainformáció: ~s mondat, ~s operátor

metanyelv

metanyelvészet

metatudomány

Mihályi/longitudinális szociolingvisztikai vizsgálat

modalitás

mondat

Molnár Zoltán Miklós: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok… (Ism.)

mondatátszövődés

mondatfajta

mondatnév

mondattan l. alárendelő összetett mondatok

morféma

morfológia l. alaktan

morfoszintaxis

Móser Zoltán: Körülvesznek engem a dalok (Ism.)

MTA Magyar Nyelvi Bizottság jelentése, munkája 1998-ban, munkája 1999-ben

MTA Szótári Munkabizottság

munka mint szubsztancia

Nagy Sándor-regény

Nagyszombati ének (horvát nyelvemlék)

narráció

NAT

Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek (Ism.)

nemek

német: ~ fogalmak (zene), ~ nyelv története

neoretorika

név/szlovák népmesékben

névadási hagyomány

névmások története

névszóképzők

norma l. médianorma

normatípusok

női-férfi foglalkozásnevek

növénynevek: 1, 2

nyelvészeti stilisztika

nyelvi ismeretterjesztés

nyelvi jel l. legkisebb ~

nyelvi jelentés és tudás

nyelvi kategorizálás

nyelvi kép mint „rendellenesség”, mint „szabályszerűség”

nyelvi kommunikációs problémák a világban

nyelvi metakód

nyelvi norma

nyelvi rétegződés vizsgálata

nyelvjárás: ~-anyanyelvoktatás, ~i beszélők anyanyelvi tetszési indexe, ~i gyűjtőpályázat, ~kutatók konferenciája Augsburgban

nyelvművelés/állapota, feladatai

nyelvstratégia

nyelvtanok összehasonlítása

nyelvtervezés

nyelvtörténet l. névmások története

nyelvtörténetírás

nyelvtudomány-történet l. Máté Jakab

nyilatkozat

olasz fogalmak (zene)

olvasás/hibaüzenet

Országh László–Futász Dezső–Kövecses Zoltán: Magyar–angol nagyszótár (ism.)

Országh László–Magay Tamás: Angol–magyar nagyszótár (ism.)

osztálytermi beszélgetések

összetett állítmány

összetett képző

passzívum

perfektív szerkezet

perszonális narráció

Péter Mihály: „Pár tarka fejezet csupán…” (Ism.)

Petőfi S. János–Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései (Ism.)

Poliszémia, homonímia (Ism.)

pragmatikus nyelvészet

produktivitás/képző

pszicholingvisztika

p, t, k msh. zöngekezdési ideje

rádiós: ~ médianorma, ~ vokalizáció

és személyragos alakjai

rag

Ratio educationis

reflexív-heurisztikus naturalizmus metanyelvészeti programja

reklám

reneszánsz – nemzeti nyelvek

reppelés, reppelt szöveg

retorika újjászülétése

Révkomárom (magyar gimnazisták névadása)

ritmus

rokonértelműség/képző

Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár diákoknak (Ism.)

segédige: 1, 2, 3

segédszó (volta, való)

Simonyi Zsigmond (Ism.)

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, 2000.

Simonyi Zsigmond-pályázat

Spannraft Marcellin l. A szinonimitásról

stilisztika: magyar ~, ~ és gyakorlat. Szerk.: Szatmári István (ism.), ~ feladatai, lehetőségei, ~i kontextus; l. alakzatkutatás, nyelvi kép

stíluselméletek/antik ~

Stíluskutató csoport (1970)

strukturális grammatikák

Sütő András beszéde

szaknyelv – köznyelv

Szalay Imre magyar nyelvtanának szerb és vend fordítása

számítógép és helyesírás

számítógépes írás

számok helyesírása

Szathmári István l. Annales Universitatis…, Stilisztika és gyakorlat

szavak felismerése

személydeixis

személyiség és beszéd

szenvedő jelentéstartalom

szerb: ~ énekmondás, ~ tulajdonnevek írása

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan (Ism.)

Szilágysági nyelvatlasz

szinonímia l. A szinonimitásról

szintaktikai szerkezet (természetesen hogy…)

szleng – bizalmas köznyelv

szlengkutatás l. Kis Tamás

szlovák népmese (magyar elemek)

szó/szerkezeti és derivációs elemzése

szociális deixis

szociolingvisztika l. Mihályi

szociopragmatikai nyelvtörténet

szófaji arányok a Magyar ragozási szótárban

szóföldrajz/néhány fogalom megnevezése

szóképzés

szókincsfelmérés

szórend

szótagidőtartam

szótag-időzítésű nyelv

szövegértés l. olvasás

szövegkezdő metainformációs mondatok

szövegkutatás/irányai, tárgykörei

szövegnyelvészet

szövegtan l. kognitív nyelvészet

szövegtan/elbeszéléselmélet

szuperfix

táji alakváltozatok (lexéma)

tájszók

tanú megnyilatkozásai

tárgyasság morfoszintaktikája

tárgyhatározottság

tegeződés-magázódás

televízió/viselkedésminta

természetes nemi különbségek

természetesen hogy…

terminológia/EU

Tiszafüred/halnevek

toldalékos alakok homonimája

topik-komment

tömegkommunikációs beszéd

transzformációs-generatív grammatika

tranzitivitás

trójai monda

udvariasság

Új magyar nyelvtan

ügyész/ügyvéd nyelve

vend nyelvtan

versenyek l. Implom József helyesírási ~, Kossuth retorikai konferencia és szónok~, Simonyi Zsigmond helyesírási ~

Veszprém l. kanonoki névsorok

világ nyelvi képe: 1, 2, ~ az idegen szavak tükrében

világ/nyelvi kategorizálás

világháló/Magyar Nyelvőr

viselkedés/nyelvi ~ mintái a televízióban

VOT (voice onset time)

zárhangok

zenei szaknyelv

zéró morféma: 1, 2

zöngekezdés (p, t, k)


Összeállította: Balázs Géza