Következő cikk
Előző cikk
Tartalomjegyzék
Nyitólap
Keresés
Vissza

A halál mint kultúrfogalom a magyar és a lengyel nyelvben

Az adott nyelvközösségre jellemző világ nyelvi képében tükröződnek mindazon kultúrjelenségek, amelyek számára fontosak. Ezek a jelenségek főként a frazeológiai kapcsolatokban, szólásokban, közmondásokban, mondákban, népdalokban, különféle szentenciákban stb. jutnak kifejezésre. Így e jelenségek nyelvi ábrázolásának tanulmányozása, leírása teszi lehetővé a nyelvhasználók kultúrrendszerének rekonstruálását. Ugyanazok a jelenségek, tapasztalatok a különböző kultúrközösségekben különböző módon jelennek meg.

Köztudott, hogy a halál, mint kultúrjelenség olyan eschatológiai kérdés, amely több tudomány (pl. antropológia, filozófia, kultúrtörténet, irodalomtörténet, nyelvészet stb.) érdeklődésének a tárgyát képezi.

Jelen cikkünkben azt szeretnénk bemutatni, hogy a halálnak mint kultúrfogalomnak az extenziója, terjedelme, kognitív struktúrája a magyar és a lengyel nyelvben a hasonlóságok ellenére bizonyos eltéréseket is mutat.

Az általunk elemzett frazeológiai kapcsolatok keretében két fő csoport különböztethető meg: (1) olyan kapcsolatok, amelyek a meghal, halál, lengyel (továbbiakban = lengy.) umrzeć, œmierć lexémákat, valamint a velük szoros összefüggésben álló, különféle, főként expresszív tartalmú szinonimákat tartalmazzák, és (2) az említett lexémákat nem tartalmazó, a halált metonimikusan meghatározó, valamint a metaforikus jellegű kapcsolatok.

Szemantikai síkon a meghal, lengy. umrzeć predikátumoknak egy argumentummal rendelkező egyszerű struktúra felel meg. Formális-szintaktikai síkon viszont a meghal, lengy. umrzeć igék obligatorikus pozíciót nyitnak az alanyesetben szereplő alany számára, és megengedik az (1) ok-, a (2) hely-, a (3) mód-, állapot- és a (4) célhatározó használatát:

(1) tüdőgyulladásban, rákban, kígyómarásban, hirtelen és gyógyíthatatlan betegségben halt meg stb. (lengy. umrzeć na zapalenie płuc, na raka, od ukšszenia węża, wskutek nagłej i nieuleczalnej choroby stb.);

(2) saját otthonában, kórházban, harctéren, romok alatt halt meg stb. (lengy. zmarł w domu, w szpitalu, na polu bitwy, pod gruzami stb.);

(3) hirtelenül, csendesen, váratlanul, tragikus hirtelenséggel, kínok között, ismeretlen körülmények között, hosszan tartó szenvedés után halt meg, hősi halált halt, szörnyethalt stb. (lengy. zmarł nagle, cicho, nieoczekiwanie, tragicznie, wœród cierpień, œmierciš bohaterskš, w nieznanych okolicznoœciach, po długich cierpieniach stb.);

(4) meghalt a hazájáért, a szabadságért, a tudományért, a világ számára stb. (lengy. zmarł[oddał życie] za ojczyznę, za wolnoœć, dla nauki, dla œwiata stb.).

A határozók általában egy minősítési, azaz axiológiai elemet is tartalmaznak. A „jó halál” olyan, amely az adott kultúrában a megszokott (normális) korban és körülmények között következik be: vki öreg korában halt meg, lengy. umarł w póŸnym wieku; természetes halál, lengy. œmierć naturalna; könnyű halál, lengy. lekka œmierć; nyugodt halál, lengy. œmierć spokojna; kegyes halál, lengy. œmierć łagodna; gyors halál, lengy. szybka œmierć stb. Pozitív minősítésű a hősi halál (lengy. œmierć bohaterska), a nagy emberi értékek védelmében meghalni (lengy. oddać życie w obronie wielkich wartoœci ludzkich) is stb. A negatív axiológiai elemet tartalmazó kifejezések olyan halálról tájékoztatnak, amely nem felel meg az elfogadott kultúrnormáknak. Rossz halál az, amely nem természetes, nem nyugodt, nem normális körülmények között történik: hirtelen, tragikus, szörnyű, akasztásos, természetellenes, korai, kínhalál, rút halál, éhhalál, szerencsétlen baleset következtében bekövetkezett halál stb. (lengy. œmierć gwałtowna, tragiczna, straszna, samobójcza, skrytobójcza, katowska, nienaturalna, przedwczesna, męczeńska, okrutna, głodowa, wskutek nieszczęœliwego wypadku stb.).

A halál metonimikus meghatározása a magyar és a lengyel nyelvben a halál élettani tüneteivel és a haldokló viselkedésével kapcsolatos asszociációkon, valamint a temetkezési tárgyak, illetve a temetkezési ceremónia egyes fázisait tükröző neveknek a halálozási folyamatra történő áttételén alapszik.

A halál élettani megnyilvánulásai közé leggyakrabban a szív működésének megállását, a légzés megszűnését, a testhőmérséklet csökkenését, az érzékelés hiányát soroljuk. Például a légzés megszűnése a tüdő működésének a megszűnésével egyenlő: leállt a légzése (lengy. przestał oddychać), a pulzus érzékelésének a hiánya annak a jele, hogy a szív már nem működik: nem tapintható a pulzus (lengy. ustał w kim puls), megállt a szíve, a szíve felmondta a szolgálatot (lengy. serce ustało, wypowiedziało posłuszeństwo), serce przestało bić – szó szerint: megszűnt a szívdobogás).

Az elhalálozás meghatározásakor mind a két nyelv felhasználja azokat a frazeologizmusokat, amelyek a halállal asszociált, de valójában más jellegű tünetekre vonatkoznak, például a test hőmérsékletének a csökkenése, valamint a holttest megmerevedése: kihűlt, kihűlt a szív, halálra hűl, merev, merevvé válik (lengy. zastygł, skostniał; serce zastygło; skostnieć na œmierć; zastygły, skostniały; zastyga, kostnieje). A halálozást az érzékszervi észlelés megszűnése is jellemezheti: többé már nem látja a napvilágot (lengy. już więcej nie ujrzy œwiatła dziennego), neki már nem fáj semmi; lengy. umarłych zęby nie bolš (szó szerint: a halott embernek nem fáj a foga) stb.

A halál metonimikus meghatározása a haldokló viselkedésével kapcsolatos asszociációkon alapul: örökre lehunyta a szemét, lengy. zamknšć oczy (powieki) na zawsze (na wieki), zamknšć œlepia na amen; leesett az álla (táj), felkötötték az állát (táj). Ilyenkor az örökre, lengy. na zawsze, na amen elemek jelzik a végleges halált.

A halál metonimikus értelmezése lehetővé teszi, hogy a halál helyett a vele kapcsolatos következményekről, körülményekről beszélhessünk. A halál ilyenkor azonos a ravatalon, a koporsóban, sírban, temetőben történő elhelyezéssel, valamint a szellemnek/léleknek a testtől való elkülönülésével. Az ilyen elképzelés a halálról a kultúrtradíciókban, nemzeti szokásokban, vallásos hitben gyökerezik: a ravatalon, koporsóban, sírban, temetőben fekszik (pihen, nyugszik); el van temetve a kápolnában, a kriptában (lengy. leży [spoczywa] na katafalku/na marach, w trumnie, w grobie, na cmentarzu; jest pochowany w kaplicy, w krypcie); lengy. złożyć kogoœ pod krzyż (szó szerint: vkit a kereszt alá tesznek). Itt különféle szinonimák is lehetségesek, például sír helyett gödör, föld (lengy. dół, mogiła, ziemia) vagy a lengyelben koporsó helyett négy/hat deszka: fekszik a sírgödörben, gödörben, földben (lengy. leży w dole, mogile, ziemi; leży w czterech/szeœciu deskach). A keresztény hagyományban a halált a halhatatlan léleknek az anyagi testtől történő elválásaként ábrázolják. Így a halál a metafizikai (a lélek elhagyja a testet és a Paradicsomba megy) vagy a fizikai aspektusát (a testet a sírba helyezik el) emeli ki. Ez a következő szókapcsolatokban tükröződik: kiadja, kileheli, kiköpi, kibocsátja a lelkét, lengy. wypuœcić, wytchnšć, wyzionšć ducha; visszaadja a lelkét a teremtőjének, lengy. oddać Bogu ducha/duszę; elszállt a lélek belőle, lengy. dusza opuœciła ciało; lengy. dusza opuœciła ziemskie swoje mieszkanie (szó szerint: a lélek elhagyja a földi lakását); lengy. dusza uchodzi z tej ziemi (szó szerint: a lélek elhagyja a földet); lengy. duch unosi się ku górze (szó szerint: felszáll a szellem); lengy. uleciałaœ biała duszo w dal (szó szerint: messzire repültél fehér lelkem); lengy. Aniołowie czyjšœ duszę zabrali (szó szerint: az angyalok elvitték a lelkét). Az eltemetett holttest nem tartós voltára olyan szókapcsolatok, frazeológizmusok utalnak, mint például: porrá válik, lengy. obrócić się w proch; porból vagy és porrá leszel, lengy. z prochu powstałeœ, w proch się obrócisz; vkinek a hamvai, porai, lengy. prochy kogoœ; az ősök hamvai, lengy. prochy przodków; leteszi teste porsátorát; a holttest elporlad, lengy. zwłoki obrócš się w proch. stb.

A halál metaforikus meghatározása azon az analógián alapul, amely a halálozással kapcsolatos szituációt más valóságos helyzetekre vonatkoztatja, például a halál mint helyváltoztatás, mint álom, mint mindennapi cselekvéseknek a végleges befejezése, stb. A magyar és a lengyel nyelvben a halál gyakran az utazással, menéssel, illetve helyváltoztatással kapcsolatos történésként fogható fel. Az utazásnak, menésnek több fázisát is meg lehet különböztetni, például az útra való készülődést, az elindulás előtti búcsúzást, az utazás kiindulási, illetve érkezési pontját. Ezt nagyon jól tükrözi a következő magyar gyászének: Látjátok testvérek, Ennyi az élet. Földi pályám zárult, Én már égbe térek. Más példák: az örökkévalóságba költözik, a túlvilágra távozott, lengy. wybrać się w podróż do wiecznoœci, na tamten œwiat; elhagyja ezt a földet, lengy. opuœcić padół ziemski; lengy. powędrować w dalekš drogę (szó szerint: hosszú útra vándorol); tépi a kontraktust; lengy. wybrał się w ostatniš podróż (szó szerint: utolsó utazásra indul); mindenkitől elbúcsúzott, lengy. pożegnał się ze wszystkimi; elbúcsúzott ettől a világtól, lengy. rozstać się, pożegnać się z tym œwiatem; búcsút veszek az árnyékvilágtól, lengy. pożegnać się z tym œwiatem; eljött érte a kaszás; a végét (a rezgő végét) járja; ütött az utolsó órája; lengy. kres ziemskiej wędrówki (szó szerint: a földi vándorlásnak vége); elköltözik ebből az árnyékvilágból, lengy. opuœcić ten œwiat; kiköltözöm romlott sátoromból; sátorát letettem romlandó testemnek; elköltözött a másvilágra, lengy. odszedł/przeniósł się w zaœwiaty/na tamten œwiat; a mennyei kapuk előtt áll, lengy. być u niebieskich bram; lengy. wrócić do matki ziemi (szó szerint: visszatér a földanyához); lengy. marsz na tamten œwiat (szó szerint: indulás a túlvilágra); elment a minden élők útján; lengy. odpłynšł w najdłuższy rejs (szó szerint: a leghosszabb hajóútra indult [matróz]); lengy. poszedł na wiecznš wartę (szó szerint: örök őrszolgálatra ment [katona]); az Úr színe elé áll, az Isten/legfőbb bíró előtt áll, lengy. stanšć przed Panem/Bogiem/sędziš najwyższym stb.

A magyar és a lengyel nyelvben az utazás végső célpontjának a meghatározása kétféle módon történik, ami az ember dualisztikus koncepciójával függ össze. A halál utáni élet színhelye, ahová a halhatatlan lélek igyekszik, új valósággá válik, amelyet a magyar és a lengyel nyelvben a keresztény hit szerint mennyországnak, lengy. niebo; paradicsomnak, lengy. raj; pokolnak, lengy. piekło; túlvilágnak, másvilágnak, lengy. œwiat pozagrobowy, zaœwiaty; örökkévalóságnak, lengy. wiecznoœć, wieczystoœć, wiekuistoœć; örök világosságnak, lengy. œwiatłoœć wiekuista; lengy. kraina wiecznej szczęœliwoœci (szó szerint: örök boldogság országa) neveznek. Ez olyan hely, ahol az Isten, a szentek és az angyalok tartózkodnak. A nem keresztény tradíciók értelmében ezt a helyet másképpen határozzák meg, például: jobb világ, lengy. lepszy œwiat; az elődök tartózkodási helye, lengy. miejsce pobytu przodków; örök vadászmezők, lengy. kraina wiecznych łowów; örök sötétség, lengy. królestwo ciemnoœci; lengy. kraj milczenia (szó szerint: a hallgatás országa), túlsó part, lengy. tamten brzeg; pokol (a pokol tűzébe jut); gyehenna (a gyehenna tűze égeti el); lengy. piekło, gehenna (trafi do piekła, spłonie w ogniu piekielnym); stb.

A társadalmi tudatban rögzített halálnak az egyik szimbóluma az álom. Az álom fiziológiai állapota és a halál közötti analógia az alvó és a halott ember viselkedési hasonlóságából ered: a test vízszintes pozíciója, mozdulatlansága, a behunyt szemek (a halottnak szokás szerint lefogják a szemét). A magyar és a lengyel nyelvben a halált megnevező szókapcsolatok között olyanok is szerepelnek, amelyek kizárólag az álom fogalmi metaforáján alapulnak: örök álmát alussza, lengy. œpi snem wiecznym; lengy. œpi snem smutnym (szó szerint: szomorú álmát alussza); örökre elszenderült, lengy. zasnšł na wieki; lengy. wybiła godzina snu (szó szerint: ütött az álom órája], lengy. być uœpionym przez morze [szó szerint: elaltatta a tenger [tengerészek esetében]); lengy. utulić snem wiecznym (szó szerint: keblére ölel az örök álom); a gyermek nem halt meg, csak alszik. Az álom metaforája a könnyű halál képét idézi elő. A keresztény vallásban ez a kép egy minősítési elemmel is kiegészül – a kegyes halál jó halál, azaz keresztény halál. Ez az axiológizáció a következő szekvenciákban is érvényesül: meghalt az Úrban, Istenben boldogult, lengy. zasnšć w Bogu, w Panu; Isten kegyelmében halt meg, lengy. zasnšć w łasce Pańskiej; lengy. spać snem Anioła (szó szerint: angyali álmát alussza); lengy. spoczšć/spoczywać w Jezusie/w wieczystym pokoju/spokoju (szó szerint: Jézusban/az örök békében/nyugalomban pihen) stb.

Az álom metaforájához közel áll a pihenés szélesebb terjedelmű fogalmának a képe: sírban, földben, temetőben pihen (lengy. odpoczywać w grobie, mogile, ziemi, na cmentarzu); örök nyugalom, lengy. wieczny odpoczynek stb.

A metaforán alapuló frazeológiai kapcsolatoknak egy része a halált sokszor az ember mindennapi tevékenységével hozza összefüggésbe. Sokszor ezek a cselekvések nem szokásos, nem normális módon történnek, és nem szokásos dolgokra vonatkoznak. Arról is tájékoztatnak, hogy az emberi életre jellemző egyes cselekvések a továbbiakban már nem folytatódhatnak: örökre eltávozott, lengy.odszedł na zawsze; örökké elnémult, lengy. zamilknšć na wieki; fűbe harap; alulról szagolja az ibolyát, lengy. wšchać kwiatki od spodu (szó szerint: alulról szagolja a virágokat); lengy. gryzie ziemię, piasek (szó szerint: eszi a földet, homokot); lengy. przerwać/zamknšć księgę żywota (szó szerint: becsukta/lezárta életének a könyvét); lengy. zniknšł jak białe bzy/jak jutrzenka/jak mgła (szó szerint: eltűnt mint a fehér orgona/hajnalcsillag/köd); lengy. skryć się na wieki pod mgłš (szó szerint: örökre elbújik a köd alatt/mögött); leteszi a kanalat; beadja a kulcsot; elment Földvárra deszkát árulni; leteszi a lantot.

A frazeológiai kapcsolatok tartalmazhatnak negatív axiológiai elemet is, például: feldobta a talpát; lengy. wycišgnšć nogi, kopyta (szó szerint: kinyújtja a lábát, a patáját); az utolsókat rúgja, lengy. ostatnie podrygi; kiadta, kilehelte páráját, lengy. wypuœcić parę; felfordult, lengy. wywrócić się, przekręcić się; bemondta az ultimót; kimúlt, lengy. skonał; kinyiffant; kipurcant; kifingott; megdöglik, lengy. zdechnšć; megdöglött, mint egy kutya/állat, lengy. zdechł jak pies/zwierzę; lengy. wykitować, odwalić kitę (kita = bóbita, tollbokréta, forgó; odwalić = félre tol, odább tol, leráz magáról; szó szerint: lerázza magáról a tollforgót). Ezek közül a kifejezések közül több durva, sőt egyenesen az argó körébe tartozik.

A frazeológiai kapcsolatok szemantikailag sokkal gazdagabbak, mint maga a meghal (lengy. umrzeć) lexéma. Ezen kívül nem egy esetben kiegészítő konnotációkat is tartalmaznak, például megvetést (feldobta a talpát, lengy. wycišgnšć nogi) vagy fenséget (Istenben megboldogult; lengy. spoczywać w Bogu [szó szerint: Istenben pihen]; Isten magához szólította/vitte, lengy. zawezwał/zabrał go Pan Bóg do siebie).

A magyar és a lengyel nyelvi anyagból kiindulva kétféle magatartásról beszélhetünk a halált illetően: az egyik a halál magasztalásával, a másik pedig depreciációjával függ össze. A halál magasztalása a vallási, illetve az adott kultúrában akceptált össztársadalmi értékek kategóriáiban jelenik meg. Íme néhány példa a halál vallási értékeit közvetítő frazeológizmusokra: Isten örökös hazájába vitte; az Úristen a mennyei boldogságnak örömére és nyugodalmára vitte; magához vette az Isten, lengy. Pan Bóg zabrał go do siebie; a mennyben jól érzi magát; az örökévalóságba költözött, lengy. przenieœć się do wiecznoœci; lengy. przekroczyć wieczny próg (szó szerint: átlépi az örök küszöböt); lengy. powiększyć grono Aniołków (szó szerint: növeli az angyalok számát). A halált magasztaló frazeologizmusok olyan kultúrértékekre vonatkoznak, amelyek a temetkezési szokásokkal kapcsolatosak: a koporsóban, sírban, temetőben fekszik (lengy. leży/spoczywa w trumnie, grobie, na cmentarzu), stb.

A halált deprecionáló frazeológiai kapcsolatok mind a két nyelvben a fekete humort, a gúnyt és a groteszket is tartalmazhatják a komikus elemek mellett: fűbe harap; lengy. gryzie ziemię (szó szerint: eszi a földet); alulról szagolja az ibolyát; lengy. wšchać kwiatki od spodu (szó szerint: alulról szagolja a virágokat); Szent Péterrel parolázik; lengy. przejœć do œwiętego Piotra, pójœć poskarżyć się œwiętemu Piotrowi (szó szerint: átment a Szent Péterhez, Szent Péterhez ment panaszkodni); lengy. iœć do babci na œniadanie (szó szerint: elment az öreganyóhoz reggelizni); Ábrahám kebelére hajtja fejét, lengy. przenieœć się na łono Abrahama; lengy. spieszyć się do Abrahama na piwo (szó szerint: Ábrahámhoz siet sört inni); Szent Mihály lován ül; feltették Szent Mihály lovára; a stiglinc a kertbe ment; lengy. sprawić sobie drewnianš jesionkę/drewniany szlafrok/drewnianš skrzynię (szó szerint: vett magának egy fakabátot/faköntöst/fadobozt); lengy. przenieœć się do parku sztywnych/na kartoflisko/na osiedle domków jednorodzinnych (szó szerint: elment/elköltözött a merevek parkjába/krumpliföldre/családi házak lakótelepére); lengy. ożenić się z Łopacińskš/Piaseckš (szó szerint: feleségül vette a Lapát/Homok nevű nőt); elment Pilátushoz vacsorára; lengy. dostać od grabarza łopatš w zadek/tyłek (szó szerint: a sírásótól lapátütést kapott a fenekére); lengy. przekopyrtnšł się na tamten œwiat (szó szerint: átfordult a másvilágra); lengy. napić się wódki z grabarzem (szó szerint: vodkát iszik a sírásóval); lengy. wykruszyć się fizycznie (szó szerint: fizikailag szétmorzsolódik); lengy. nocować na cmentarzu (szó szerint: a temetőben éjszakázik), lengy. zabrała kogoœ pani Kostucha/Kostusia/Koœcista (szó szerint: magához vitte a Csont/Csontocska/Csontos nevű hölgy); lengy. walnšć/uderzyć/kopnšć w kalendarz (szó szerint: rávág/ráüt a naptárra, belerúg a naptárba); lengy. dawać drapaka w sfery lepsze/wyższe (szó szerint: kereket old, jobb/magasabb szférákba szökik) stb.

A halál legmesszemenőbb deszakralizációja csak akkor jelenik meg, ha ennek a jelenségnek, a haldokló deperszonifikációja révén, vulgáris jelleget tulajdoníthatunk: lengy. skończyć w rynsztoku, w rowie (szó szerint: a vízelvezető csatornában, vizesárokban fejezi be [az életét]); rohad a földben, lengy. gnije w ziemi; a kukacok eszik, lengy. robaki jedzš kogoœ; az aranykoporsóban is féreg táplálkozik.

Úgy tűnik, hogy a lengyel nyelv nagyobb mértékben használja a drasztikus és a groteszk elemeket a frazeológiai kapcsolatokban, mint a magyar. Érdemes hozzátenni, hogy a szóban forgó frazeologizmusok mind a két nyelvben hasonló tematikus körből merítenek: kultúrtapasztalatokból, a keresztény hitből, a mindennapi élet szféráiból. A halál képe a magyar, illetve a lengyel nyelvben univerzális kategóriákban jelenik meg, azaz azon a közös meggyőződésen alapul, hogy nem jelenti az emberi lét végét. Azt jelenti, hogy az emberi élet tovább folytatódik, de már a másvilágon. Ez a meggyőződés tükröződik mindkét nyelvben, ami végső soron a halál tagadásának a kísérletét implikálja.

A meghal és halál (lengy. umrzeć, œmierć) lexémákat tartalmazó frazeologizmusok és közmondások a magyar és a lengyel nyelvben rendkívül gazdag és színes képet mutatnak, amelyben a hasonlóságokon kívül megtaláljuk a különbségeket is. Íme néhány példa: meghal a világ számára, lengy. umrzeć dla œwiata; meghal a szerelem, lengy. miłoœć umiera; halálmegvetés, lengy. pogarda œmierci; halált megvető bátorság; halálozási évforduló, lengy. rocznica œmierci; halált szenvedni, lengy. ponieœć œmierć; kívánni a halált, lengy. pragnšć, wzywać œmierci; elkerülni a halált, lengy. ujœć, uniknšć œmierci; halálos ítélet, lengy. wyrok œmierci; ebbe senki nem halt bele, lengy. od tego nikt nie umarł; majd meghal a kíváncsiságtól, lengy. umierać z ciekawoœci; majd meghal félelmében, lengy. umierać ze strachu; meghalni sem ér rá; majd meghal valamiért; élet-halál harc, lengy. bój, walka na œmierć i życie; élet-halál közt lebegni, lengy. być między życiem a œmierciš; halálomig (vki haláláig), lengy. do œmierci; halálra verni, lengy. bić, zatłuc na œmierć; halálba menni, lengy. iœć na œmierć; halálba küld, lengy. posłać na œmierć; halálra issza magát, lengy. zapijać się na œmierć; halálra dolgozza magát, lengy. zapracowywać się na œmierć; szembenéz a halállal, lengy. być ze œmierciš oko w oko, patrzeć œmierci w oczy; játszadozik a halállal, lengy. igrać ze œmierciš; féllábbal a sírban, lengy. jednš nogš w grobie; halálos ágyán, lengy. na łożu œmierci; élet és halál ura, lengy. pan życia i œmierci; halálsápadt, lengy. blady, jak œmierć; halálra neveti magát, lengy. zaœmiać się na œmierć; halálkanyar, lengy. zakręt œmierci; halálnak halálával halsz; halálosan szerelmes, lengy. zakochany na œmierć; sírig tartó barátság, lengy. przyjaŸń na œmierć i życie; lengy. wyglšdać, jak trzy ćwierci do œmierci (szó szerint: úgy néz ki, mint a háromnegyede a halálnak = vki nagyon beteg); lengy. ktoœ będzie żył aż do œmierci (szó szerint: haláláig fog élni = sokáig); lengy. prędzej bym się œmierci spodziewał (szó szerint: előbb gondoltam volna a halálomra = vmi/vki nagy meglepést okozott); lengy. na œmierć (szó szerint: halálra = teljesen, véglegesen); halálra ítélt beteg; halálra keres; vkinek a halála vmi; biztos, mint a halál; halálbiztos; halál ellen nincs orvosság, lengy. na œmierć nie ma lekarstwa; egy életem, egy halálom, lengy. jedno mam życie i jednš œmierć, raz kozie œmierć nie dwa; lengy. œmierć i żona od Boga przeznaczona (szó szerint: a halál és a feleség az Istentől rendeltetett); lengy. œmierć nie radoœć (szó szerint: a halál nem öröm); lengy. œmierć nie wesele (szó szerint: a halál nem mulatság); hullik, mint a légy, lengy. umierać jak muchy; lengy. umarł w butach (szó szerint: cipőben halt meg = nincs kiút, mindennek vége); a tett halála az okoskodás; jó volna halálnak vagy a halál postásának; mindenki adós egy halállal stb.

Bańczerowski Janusz

SUMMARY

Bańczerowski, Janusz

Death as a cultural concept in Hungarian and in Polish

The linguistic image of the world of a given language community reflects all cultural phenomena that are important for that community. Such cultural phenomena are mainly expressed in phraseological units, folksongs, legends, proverbs, popular maxims, etc. In this paper, the author demonstrates that the extension, dimensions, and cognitive structure of ‘death’ as a cultural concept in Hungarian vs. Polish exhibit certain differences, along with the obvious similarities. The phraseological units analysed here fall into two main groups: (1) ones containing the lexemes meghal ‘die’, halál ‘death’ (Polish umrzeć, œmierć) or various synonyms of mainly expressive character, closely related to these items, and (2) ones not containing the above lexemes, defining death in a metonymical or metaphorical manner.

Következő cikk
Előző cikk
Tartalomjegyzék
Nyitólap
Keresés
Vissza

----------

{204} {205} {206} {207} {208} {209}