Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

124. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2000. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Szathmári István: Államiságunk, kultúránk, nyelvünk ezer éve

Elekfi László: Homonimák felismerhetősége toldalékos alakok alapján

Szloboda János: Szabály vagy szabálytalanság?

Nyelv és iskola

A magyar nyelvi kerettanterv tervezetéről (Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatói)

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária: A [p, t, k] mássalhangzók zöngekezdési ideje

Bańczerowski Janusz: A halál mint kultúrfogalom a magyar és a lengyel nyelvben

Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája

Tátrai Szilárd: Az elbeszélő „én” nyelvi jelöltsége

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Húr szavunk a növénynevekben

Szemle

Fodor István: Szleng – bizalmas köznyelv. Gondolatok két új szótár kapcsán

Petőfi S. János–Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései. Kérdések – válaszok. Bevezetés a szemiotikai szövegtanba (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna)

Szathmári, I. (red.): Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tomus XXIII. (Ismerteti: Kincses Kovács Éva)

Péter Mihály: „Pár tarka fejezet csupán…”. Puskin „Anyegin”-je a magyar fordítások tükrében (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna)

A Nyelvőr hírei

P. Dombi Erzsébet: Anyanyelvi nevelés és helyesírás. Implom József helyesírási verseny 1999.

Fábián Zsuzsa: Híradás a Szótári Munkabizottság megalakulásáról

A Nyelvőr postájából

Holczer József: Ami a Magyar helyesírási szótárból kimaradt

Kövendi Dénes: A és személyragos alakjai mint határozószók és mint igekötők

Abstracts in English

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az Oktatási Minisztérium pedagógiai folyóiratok támogatására
kiírt pályázatának a támogatásával jelent meg.

Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza