Minden amiről tudni érdemes
Tollhegy
Ahol tanítják
Pályán lévő tanárok képzése
Akik segíthetnek
Gyakorlatok, tippek, tanácsok
Mindaz amire a tanításhoz szükség lehet
Az oktatásban használható filmek, videók listái
Ahol megbeszélhetjük közös ügyeinket
Amit hasznos lehet ismerni
Ajánlott olvasnivaló
Linkek
Mozgókép- és média tanárok képzése a felsőoktatásban
Visszatérés a főoldalraTartalomjegyzékArchívum a már nem aktuális, de talán még hasznos anyagainkból


Ezeken az oldalakon mozgóképkultúra és médiaismeret illetve egyes részterületeihez kapcsolódó tovább- vagy átképzések valamint a pedagógusok szakmai fejlődését szolgáló tréningek, műhelymunkák és rendezvények felől tájékozódhatsz.

Akkreditációra benyújtott pedagógus továbbképzések
Nem akkreditált pedagógus továbbképzések (üres)
Tréningek, műhelymunkák, rendezvények (üres)Akkreditációra benyújtott pedagógus továbbképzésekA lap tetejére

Mozgóképkultúra és médiaismeret illetve egyes részterületeihez kapcsolódó akkreditációra benyújtott pedagógus továbbképzések

Bács Kiskun Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. Pf. 180.
Tel: 76-327-488 Fax: 76-327-719, e-mail: mpibacs@kih.c3.hu
Mozgóképkultúra és médiaismeret
A vizuális kommunikáció átfogja a teljes életet: szerepe van a köznapi, a tudományos, a műszaki-technikai életben, a művészeti közéletben és ismeretszerzésben egyaránt. Célunk a képi nyelv megismertetése a "mozgókép" és médiaismeret műveltségterület megismertetése és beillesztése a tanításba.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület
A képzés célcsoportja: tanítók, tanárok
A képzés időtartama: 120 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, egyéb, éspedig rendszeres jelenlét
Felelős személy: Csörszné Zelenák Katalin - 6000 Kecskemét Katona József tér 8.Tel: 76-327-488 Fax: 76-327-719, e-mail: mpibacs@kih.c3.hu

Bálint György Újságíró Akadémia
1062 Budapest, Andrássy út 101.
Tel: 342-81-48 Fax: 352-88-16
Irodalom - újságírás - médiaismeret
A NAT-ban előírt kommunikáció és médiaismereteket oktató tanárok, mindenekelőtt magyar-irodalom szakosok felkészítése e témakörökben, a multikulturális ismeretterjesztésés az oktatás feladatainak ellátására, illetve további szakirányú, specializált ismeretek megszerzésére.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy , szakértői tevékenység
A képzés célcsoportja: tanárok
A képzés időtartama: 60 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, egyéb, éspedig a továbbképzés során végzett írásbeli feladatok, jelenléti ív
Felelős személy: Bernáth László - 1076 Budapest, Dózsa Gy. út 16.Tel: 322-80-42 Fax: 322-80-42

Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tel: 72-313-977 Fax: 72-336-989, e-mail: mpibaranya@kih.c3.hu
Mozgóképkultúra és médiaismeret tanítása 90 órás alapozó tanfolyam
A moduláris rendszerű alapozó mozgókép- és médiaoktatási képzés célja, hogy az itt megszerzett ismeretek birtokában a résztvevők szakmai kompetenciát szerezzenek a műveltségi részterület minimális követelményeinek részleges teljesítésére szolgáló tanári munkához, továbbá elsajátítsák a szakosító diploma megszerzését célzó további (300, ill. 300+óraszámú) képzések néhány fontos bevezető modulját.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy, szakdidaktika (tantárgypedagógia), pszichológia, szociológia, pedagógiai program
A képzés célcsoportja: tanárok, művészeti oktatást végzők
A képzés időtartama: 90 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat
Felelős személy: Gál György - 7623 Pécs, Esztergályos János u. 6.Tel: 72-441-415

Bessenyei György Tanárképző Főiskola Képzési és Továbbképzési Csoportja
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
Tel: 42-402-488 Fax: 42-402-605
Mozgókép és médiapedagógus
A résztvevők feleljenek meg a NAT követelményeinek. A NAT mozgóképkultúra és médiaismeretek műveltségi területeihez kapcsolódó továbbképzés, melynek keretén belül előkészíti a mozgókép és médiaismeretek oktatására a képzésben résztvevőket.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szociológia, pedagógiai program
A képzés célcsoportja: tanárok, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, egyéb, éspedig művelődésszervezők, iskolai közművelődési titkárok, könyvtárosok
A képzés időtartama:120 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga, egyéb, éspedig gyakorlati feladatok értékelése
Felelős személy: Dr. Kerülő Judit - 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.Tel: 42-402-488 Fax: 42-402-605

Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-11-81 Fax: 463-10-42
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Az elsődleges cél a NAT keretében oktatható Mozgóképkultúra és médiaismeret című tárgy oktatásához a szükséges és elengedhetetlen, de önálló tárgyként egyetemen nem tanított ismereteket a megfelelő kulturális összefüggések keretében elsajátíttatni azokkal, akik ennek előadását középiskolákban elvállalták, vagy vállalni szándékoznak. Történelem és társadalomismeret oktatói számára is ajánlott.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy, szociológia
A képzés célcsoportja: tanárok
A képzés időtartama: 120 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, szóbeli vizsga, egyéb, éspedig bemutató óra megtartása
Felelős személy: Dr. Fehér Mária - 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.Tel: 463-11-81 Fax: 463-10-42, e-mail: feherm@tttk2.tttk.bme.hu

Deszpot Gabriella
2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 8.
Tel: 138-99-91
Módszertani ismeretek szerzése a vizuális nevelés, mozgóképkultúra, médiaismeret tanításához
1) Ismeretek nyújtása, készségek megújítása kreatív vizuális tantárgyak tanításához.
2) A Tölgyfa tankönyvcsalád megjelent kiadványainak megismerése a tananyag feldolgozásával
3) Tantervértelmezés
4) Kultúrtörténeti, művészettörténeti ismeretek elmélyítése
5) Szakmódszertani ismeretek elmélyítése
6) Gyakorlati - művészeti, technikai ismeretek elsajátítása, elmélyítése konkrét, tanórán alkalmazható feladatok kapcsán.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy, szakdidaktika (tantárgypedagógia), pszichológia
A képzés célcsoportja: tanítók, tanárok, művészeti oktatást végzők
A képzés időtartama: 85 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, egyéb, éspedig részellenőrzések
Felelős személy: Deszpot Gabriella - 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 8.Tel: 138-99-91

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 36-410-466/2089 Fax: 36-410-119
Médiapedagógia
A médiumokban rejlő lehetőségek feltárása, azok tudatos alkalmazására való felkészítés. A programban résztvevők megismerik a válogatás tudományát, a formanyelvi sajátosságokat, a vélt és valós veszélyeit a médiáknak, továbbá a pedagógiai folyamatba történő beépítés lehetőségeit és problémáit.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, oktatáspolitika
A képzés célcsoportja: tanítók, tanárok
A képzés időtartama: 120 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, szóbeli vizsga
Felelős személy: Dr. Balázs Sándor - 3300 Eger, Eszterházy tér 1.Tel: 36-410-466/2025

Fővárosi Oktatástechnológiai Központ
1088 Budapest, Bródy Sándor 14.
Tel: 118-65-22 Fax: 266-46-93 E-mail: kabdebo@fok.hu
Video alkotó pedagógusoknak
A továbbképzésben résztvevő pedagógusok a videótechnikai alapismereteket (elméleti és gyakorlati) elsajátítva képessé váljanak egyszerű mozgókép-összeállítások megalkotására.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy
A képzés célcsoportja: óvónők, tanítók, tanárok, napközis nevelők, szakoktatók, osztályfőnökök, kollégiumi nevelők
A képzés időtartama: 90 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: egyéb, éspedig önálló produkció
Felelős személy: Viktorin Kornél - 1088 Budapest, Bródy Sándor 14.Tel: 266-46-91 Fax: 266-46-93, e-mail: kornel@fok.hu

Fővárosi Pedagógiai Intézet
1088 Budapest, Vas u. 10.
Tel: 138-27-95 Fax: 138-21-56/144 E-mail: fovpi@kih.c3.hu
Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertani kérdései
A mozgóképkultúra nyelvtanának megismertetése, s ezen ismeretek önálló alkalmazása: alapszinten.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szakképzés, pszichológia, szociológia, helyi tanterv, alternatív pedagógia, egyéb, éspedig egyéni alkotó munka
A képzés célcsoportja: óvónők, tanítók, tanárok, napközis nevelők, kollégiumi nevelők
A képzés időtartama: 60 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga, egyéb, éspedig filmetűd készítése és elemzése
Felelős személy: Varga Ferenc - 1182 Budapest, Brassó u. 1..Tel: 291-83-23, e-mail: fovpi@kih.c3.hu

Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Tel: 52-413-744 Fax: 52-413-744, e-mail: mpihajdu@kih.c3.hu
Mozgóképkultúra ésmédiaismeret
A Mozgóképkultúra és médiaismeret továbbképzési program célja az, hogy felkészítse ill. továbbképezze a pedagógusokat a tárgy oktatására. A program mozgókép-elméleti tanítás módszertani és filmkészítési ismereteket tartalmaz.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület
A képzés célcsoportja: tanárok, egyéb, éspedig könyvtárosok, művelődési menedzserek
A képzés időtartama:120 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, egyéb, éspedig rendszeres jelenlét, külön feladatok Felelős személy: Szíjártó Imre - 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.Tel: 52-413-744 Fax: 52-413-744, e-mail: szimre@server.tagdebr.sulinet.hu

Heves Megyei Pedagógiai Intézet
3300 Eger, Széchenyi út 47.
Tel: 36-310-222 Fax: 36-313-044, e-mail: mpiheves@kih.c3.hu
Mozgóképkultúra és médiaismeret alapozó I.
A moduláris rendszerű alapozó mozgókép- és médiaoktatási képzés célja, hogy az itt megszerzett ismeretek birtokában a résztvevők szakmai kompetenciát szerezzenek a műveltségi részterület minimális követelményeinek részleges teljesítésére szolgáló tanári munkához, továbbá elsajátítsák a szakosító diploma megszerzését célzó további (300, ill. 300+óraszámú) képzések néhány fontos bevezető modulját.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy, mérés, értékelés, vizsgáztatás, szakdidaktika (tantárgypedagógia), pszichológia, szociológia, helyi tanterv
A képzés célcsoportja: tanítók, tanárok
A képzés időtartama: 60 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, írásbeli vizsga
Felelős személy: Tóth Tibor - 3300 Eger, Széchenyi út 47.Tel: 36-313-044 Fax: 36-313-044, e-mail: mpiheves@kih.c3.hu

Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézet
7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
Tel: 72-327-622/4509 Fax: 72-213-418 E-mail: gomori@btk.jpte.hu
Médiumpedagógia
A Médiumpedagógia továbbképzés diplomás tanároknak szól. Célja egyrészt a NAT megfelelő műveltségi részterületek tanítására történő felkészítés (vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret), másrészt bármilyen szakos tanár tudatos és kultúrált viszonyának kialakítása a médiumok - saját szakján - történő kezelésében. A továbbképzési program 30 órás egységekből építkezik, I., II., III., és IV., része van, ezeket egyetemi félévenként kívánjuk tanítani. Minden 30 órás egység Médiumok, Informatika és a Tanítás médiumokkal című részekből áll. Jelen első egység csupán az alapelemekkel foglalkozik. Ennek elvégzése a feltétele a II. részre való beiratkozás, és így tovább. 120 óra, azaz mindegyik egység elvégzése után a résztvevő tanúsítványt kap, a "Felsőfokú médiumpedagógia továbbképzés" elvégzéséről. Egy-egy továbbképzés 25 fős csoportokból állhat.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szakdidaktika (tantárgypedagógia)
A képzés célcsoportja: tanárok
A képzés időtartama: 30 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: szóbeli vizsga, gyakorlati vizsga
Felelős személy: Takács Viola - 8200 Veszprém, Ostromlépcső u. 5.Tel: 88-322-817 Fax: 311-05-25, e-mail: geczi_janos@mail.matav.hu

Jókai Mór Művelődési Központ
8500 Pápa, Köztársaság liget 1.
Tel: 89-313-905 Fax: 89-313-482
Alapozó, előkészítő tanfolyam a NAT új műveltségterületének mozgóképkultúra és médiaismeret tárgyában
Tanárok felkészítése a mozgókép és médiakultúra szakképesítés egyetemi szintű megszerzése, a tankönyv törzsanyagának ismertetése, kreatív feladatokon keresztül filmelemzési technikák elsajátíttatása, elemi fogalommagyarázatok. A szakirodalom tananyagot érintő kivonatainak megtárgyalása.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, helyi tanterv
A képzés célcsoportja: tanárok
A képzés időtartama: 30 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, írásbeli vizsga, szóbeli vizsga
Felelős személy: Veszpréminé Turtsányi Valéria - 8500 Pápa, Köztársaság liget 1.Tel: 89-313-482 Fax: 89-313-482

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel: 62-456-050 Fax: 62-310-953
Filmélmény és értelmezés - a mozgóképkultúra alapjai
A vizuális gondolkodás fejlesztése készségfejlesztő gyakorlatokkal,
- Felkészítés a NAT új műveltségterületének tanítására.
- Filmélmények önálló és csoportos feldolgozása.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy , helyi tanterv
A képzés célcsoportja: tanárok
A képzés időtartama: 30 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga, egyéb, éspedig az előírt követelmények összegzése
Felelős személy: Kopasz Fabióla - 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.Tel: 62-326-046 Fax: 62-326-046

Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.
Tel: 22-312-152 Fax: 22-316-123 E-mail: postmaster@mail.kodolanyi.hu
Vizuális kultúra és médiaismeret
A vizuális befogadó, megismerő és alkotóképességek folyamatos fejlesztése és az oktatásban való gyakorlati alkalmazása. A modern vizuális eszközök felhasználásának megismerése különös tekintettel a videó tanítási folyamatban való beépítésére.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület
A képzés célcsoportja: tanítók, tanárok
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, szóbeli vizsga
Felelős személy: Gayer Zoltán - 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.Tel: 22-312-152/137 Fax: 22-321-146
E-mail: postmaster@mail.kodolanyi.hu

Kossuth Lajos Tudományegyetem Szociológia Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel: 52-316-666/2118 Fax: 52-316-666/2532
"Mozgókép- és médiakultúra" pedagógus tovább- és átképzési program.
Célja olyan speciális felkészültségű pedagógus szakemberek képzése, akik alkalmasak lesznek a a) Mozgóképkultúra és médiaismeretek NAT műveltségi részterület oktatására. b) Az audiovizuális médiumokban rejlő oktatási-nevelési lehetőségek kihasználására, kreatív alkalmazására más műveltségi területeken is. c) A képzés során megszerzett jól konvertálható mozgóképszakmai tudásuk következtében - eredményes tevékenység folytatására a mozgóképkultúra szinte valamennyi területén.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy, szakképzés
A képzés célcsoportja: tanítók, tanárok
A képzés időtartama: 600 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, írásbeli vizsga, szóbeli vizsga, egyéb, éspedig 5-10 perces vizsgafilm elkészítése
Felelős személy: Dr. Juhász Árpád - 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1. II/8.Tel: 23-440-302)

Körös Főiskola Művészeti Tanszék
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Tel: 66-447-447 Fax: 66-447-002
A NAT Vizuális kultúra és mozgóképkultúra, médiaismeret műveltségterület elmélete és gyakorlata
A továbbképzés célja, hogy a NAT vizuális kultúra és mozgóképkultúra, médiaismeret műveltségterületben megfogalmazott célok és követelmények megvalósításához nyújtson alapvető ismereteket és jártasságokat.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy , szakdidaktika (tantárgypedagógia), helyi tanterv, alternatív pedagógia
A képzés célcsoportja: tanítók, tanárok
A képzés időtartama: 120 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, egyéb, éspedig a tematika szerint felsorolt ellenőrzési módok
Felelős személy: Lonovics László - 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.Tel: 66-447-447 Fax: 66-447-002

Magyar Független Film és Video Szövetség
1067 Budapest, Podmaniczky u. 27.
Tel: 302-30-16 Fax: 302-30-16 E-mail: mafsz@mail.c3.hu
Mozgóképgyártó szakember (szerkesztő - rendező - operatőr)
Olyan tárgyi és módszertani tudást biztosítani, ami hasznosítható a NAT-ban megalapozott mozgóképgyártási programban.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szakképzés, egyéb, éspedig mozgókép
A képzés célcsoportja: tanárok, napközis nevelők, szakoktatók, kollégiumi nevelők
A képzés időtartama: 500 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése:szóbeli vizsga, egyéb, éspedig vizsgafilm
Felelős személy: Ruszev Szilvia -1067 Budapest, Podmaniczky u. 27.Tel: 302-30-16 Fax: 302-30-16
E-mail: mafsz@mail.c3.hu

Magyar Média Műhely
1203 Budapest, Szent Imre herceg u. 23/b.
Tel: 285-29-25 Fax: 285-29-25
Továbbképzés óvónőknek, tanítóknak és tanároknak a mozgóképkultúra, médiaismeret témakörében
A pedagógusok és pedagógusjelöltek felkészítése a NAT mozgóképkultúra, médiaismeret műveltségterületének oktatására, különös tekintettel szaktárgyi kompetenciájukra.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy, szakképzés, szakdidaktika (tantárgypedagógia), pedagógiai program, helyi tanterv, alternatív pedagógia
A képzés célcsoportja: óvónők, tanítók, tanárok
A képzés időtartama:120 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, szóbeli vizsga, egyéb, éspedig médiamű létrehozása csoportban
Felelős személy: Dr. Boda Edit - 1203 Budapest, Szent Imre herceg u. 23/b.Tel: 285-29-25 Fax: 285-29-25

Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.
Tel: 295-08-77 Fax: 295-08-77
A vizuális kultúra - mozgóképkultúra - médiaismeret oktatásának módszertani kérdései.
A NAT művészetek területén belül a Vizuális kultúra és az ahhoz tartozó Mozgóképkultúra és Médiaismeret oktatásának elméleti és gyakorlati lehetőségei a 6-16 éves korosztály számára.
A képzés tartalmi területe: NAT műveltségi terület, szaktárgy , szakdidaktika (tantárgypedagógia) A képzés célcsoportja: tanítók, tanárok
A képzés időtartama: 60 óra
A képzés teljesítésének ellenőrzése: záródolgozat, egyéb, éspedig gyakorlati feladatok
Felelős személy: Varga Ferenc - 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 5. VI/2.Tel: 321-26-17 Fax: 302-30-16

Az akkreditált pedagógus-továbbképzési programok adatbázisa az Interneten: http://www.iif.hu/db/pe98/index.htmlNem akkreditált pedagógus továbbképzések (üres)A lap tetejére

Feltöltés alatt...Tréningek, műhelymunkák, rendezvények (üres)A lap tetejére

Feltöltés alatt...

Hírek - Tollhegy - Iskolák - Pedagógusképzés - Szaktanácsadók - Tanítás - Taneszköz - Ajánlott filmek - Fórum - Irattár - Szakirodalom - Internet ajánlat - Felsőoktatás