Minden amiről tudni érdemes
Tollhegy
Ahol tanítják
Pályán lévő tanárok képzése
Akik segíthetnek
Gyakorlatok, tippek, tanácsok
Mindaz amire a tanításhoz szükség lehet
Az oktatásban használható filmek, videók listái
Ahol megbeszélhetjük közös ügyeinket
Amit hasznos lehet ismerni
Ajánlott olvasnivaló
Linkek
Mozgókép- és média tanárok képzése a felsőoktatásban
Visszatérés a főoldalraTartalomjegyzékArchívum a már nem aktuális, de talán még hasznos anyagainkból


Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár-továbbképzés az ELTE BTK Esztétika Tanszéken
Bemutatkozik az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Közművelődési Tanszékének Film-Video szakirányú képzése
Mozgókép- és Médiakultúra oktatás a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán.Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár-továbbképzés az ELTE BTK Esztétika TanszékenA lap tetejére

A filmelmélet- és pedagógia szak által meghirdetett 4 féléves mozgókép-média szakosító továbbképzés azoknak a tanárképző főiskolai és/vagy egyetemi végzettséggel rendelkező gyakorló pedagógusoknak szól, akik a közeljövőben a Nemzeti Alaptantervben megjelenített mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségi részterület oktatására kívánnak vállalkozni. A továbbképzést az ELTE Bölcsésztudományi Karának Esztétika Tanszékén indul, ahol már négy éve folyik ugyanebben a tárgyban egy nappali képzés kisérlete. A program tanusítványokat adó féléves kurzusokra épül, teljes hossza négy félév. A programot szakirányú továbképzéssé tevő akkreditációs eljárást elindult. A tanfolyam önköltséges, félévenként 75.000 Ft.
A továbbképzés egyes kurzusait vezető oktatók - dr. Kovács András Bálint és György Péter egyetemi docensek, Galicza Péter egyetemi adjunktus, Hartai László filmrendező, Gelencsér Gábor és Hirsch Tibor filmesztéták - részben szerzőként, részben lektorként mindannyian részt vettek a mozgókép- és médiaoktatás tanterv és taneszközfejlesztési munkálataiban, a hatályos követelményrendszer kimunkálásában.
A rendszeres továbbképzés (előadás, szeminárium és gyakorlat) óraszáma: 80 óra félévenként. Ez kiegészül vetítési órákkal, a nyári gyakorlattal, a kötelező gyakorlótanítás óraszámaival (összesen a teljes tanulmányi időszakra vetítve további 210 óra).
A leendő mozgókép-média szakos tanárok szakmai felkészítése az alábbi részkurzusokból áll:
  1. Filmtörténet
  2. Filmelmélet
  3. Film és műsorelemzés
  4. Filmnyelvi gyakorlatok - kreatív médiapedagógia
  5. Médiatörténet és médiaelmélet
  6. Szakmetodika
A képzés kezdetén a hallgatók részletes szakirodalom és filmjegyzeteket kapnak. Az egyes szemeszterek végén teljesítendő vizsgák részben az előadások és szemináriumok, részben a kötelező szakirodalom elsajátításával abszolválhatóak.

Jelentkezni az erre célra rendszeresített jelentkezési lapon az ELTE BTK Pedagógus-továbbképzési Irodáján lehet Kozma Gábor továbbképzési felelősnél (1052 Budapest, Piarista köz 1., tel: 267-0966, 266-9100 - név szerint kell kérni Kozma Gábor urat. Jelentkezési lap is innen kérhető, akár faxon is) illetve a szakon Galicza Péternél - tel: 266-46-58.
Bemutatkozik az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Közművelődési Tanszékének Film-Video szakirányú képzéseA lap tetejére

A mozgóképkultúra és médiaismeret hosszú ideig látensen jelentkezett igényként az oktatásban. A gyerekek, a fiatalok naponta több órát töltenek már évtizedek óta rádióhallgatással, televízió- és filmnézéssel. Ennek ellenére szinte sehol nem tanítják - néhány kivételtől eltekintve -, hogyan kell nézni a mozgó képeket, hogyan lehet és kell kritikusan kezelni a látottakat. 1998-tól a NAT kötelezővé teszi a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatását, melyhez magas szintű szakmai műveltséggel rendelkező pedagógusokra van szükség. Eger a vizuális kultúra egyik vidéki központjának tekinthető. Jelenleg két art-filmklub és egy art mozi működik a városban. Az évenként megrendezésre kerülő Nemzetközi Filmművészeti Nyári Egyetem munkájába rendszeresen bekapcsolódnak hallgatóink.
Az EKTF Közművelődési Tanszékének munkájában mintegy húsz éve jelen van a mozgóképkultúra oktatása. 1975-től 1989-ig filmesztétika speciálkollégium működött a főiskolai filmklubot kiegészítve. A filmes képzést olyan szakemberek indították el, mint Kakuk Jenő adjunktus, Tóth Béla /Flamex, forgalmazási igazgató/.
1989-től, amikor a művelődésszervező szak struktúrája átalakult, indult a film-video szakirányú képzés, ami a tanszék arculatmeghatározó specializációjává vált. Ennek keretei között országos hírű szaktekintélyek kapcsolódtak be a munkánkba. Rendszeres óraadóként dolgozott-dolgozik nálunk Féjja Sándor, Bikácsy Gergely filmesztéták, Juhász Árpád szociólógus, Borsos Árpád tudományos munkatárs, Veress József a Magyar Filmintézet helyettes igazgatója, valamint Szilágyi Erzsébet kandidátus. Hallgatóink rendszeresen résztvesznek az évenként megrendezésre kerülő Magyar Filmszemlén, a legutóbbin negyedéves hallhatóink szakmai gyakorlatukat teljesítették. Az általuk készített filmek rendszeresen jelennek meg a helyi televízió műsoraiban. Filmes témából írt TDK dolgozataik az elmúlt évek megmérettetésein igen szép eredményeket értek el.
Fenti erőfeszítéseinknek és eredményeinknek köszönhetően a már hagyományos film- és videoszakosodást szaktanári diplomát adó képzéssé kívánjuk alakítani 1998 szeptemberétől. Tanszékünk kapott megbízást (a szombathelyi BDTF-vel együtt) a mozgóképkultúra és médiaismeret szak tantervi programjainak kidolgozására illetve az akkreditációval kapcsolatos feladatok ellátására. Az Akkreditációs Bizottság elfogadta és jóváhagyta tervünket, így várhatóan az országban elsők között nyílik lehetőségünk az új szak indítására. A szak iránti érdeklődés már most rendkívűl nagy.
A szeptembertől induló mozgókép és médiatanári szak főiskolai végzettséget biztosít, másoddiplomás képzés keretében. A képzési idő 4 félév, az óraszám min. 500 óra.
A szak célja többek között olyan pedagógusok képzése, -a NAT-nak megfelelően-, akik ismerik a mozgókép és médiatörténetet, akik esztétikai szociológiai, pszichológiai, pedagógiai ismereteik révén ellensúlyozni tudják korunk "vizuális szennyezésének" a következményeit, amelyek a felnövekvő nemzedékeink értékrendjében, magatartásában, izlésvilágában sajnos egyértelműen tetten érhetőek.
A mozgóképkultúra és médiaismeret szak speciális felkészültséget igényel, melyek az EKTF-ben biztosítottak. A képzést az Oktatástechnológiai és Informatikai Tanszékkel közösen tervezzük indítani. Rendelkezésünkre állnak előadótermek, szemináriumi helységek. A szak beindítása igen eszközigényes, hisz a mozgóképkészítés, a multimédia aktív használata csak jól felszerelt tanszéken képzelhető el. A főiskolán több videokamera, editálóasztalok, modern számítógépes hálózat (mely már az Internet része) szolgálja a képzést. A Közművelődési Tanszék videotékája közel 700 art filmmel rendelkezik. Szakkönyveink száma 260. Az állományban megtalálhatók a magyat filmes szakirodalom alapművei, filmtörténeti, filmesztétikai kötetek, monográfiák, katalógusok, évkönyvek stb. Folyóiratállományunk is igen gazdag (Filmkultúra 1960-tól 1995-ig folyamatos, Filmvilág 1982-től 1994-ig.)

Tanszékünk örömmel várja azokat a pedagógusokat, akik az iskolákban a mozgóképkultúra terjesztésének első szakemberei lesznek.

Ponyi László
tanársegéd
Közművelődés Tanszék
Mozgókép- és Médiakultúra oktatás a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán.A lap tetejére

1. A kultúrhistórikus előzményektől napjainkig
Szinte már történelem, hogy a professzionalis szakembereket képező Színház- és Filmművészeti Főiskola mellett a '60-as es a '70-es években a film és az audiovizuális médiumok elméletet felsőfokon csak a BDTF jogelődjének számitó tanitó-, majd tanárképző főiskolán oktatták viszonylag jelentős óraszámban. A kommunikáció elmélet és a fimesztétika a művelődésszervező szakon ma is alaptárgy. Az említett szakhoz kapcsolódoan az 1980-as években filmklub- és filmvitavezetői, később film-video-televízió /tömegkommunikátor/ specializációk indultak másfél-ket éves stúdiumok keretében. Manapság a művelődésszervező szakos hallgatók féléves szabadon választható specializációk keretében tanulhatnak mozgókép-filozófiát, tömegkultúra-esztétikát, valamint a populáris filmek elméletét és történetét.

2. Jelenleg a Művelődéstudományi- és Felnőttképzési Tanszék a fentiekben vázoltakra alapozva és egymáshoz is szorosan kapcsolódva két jelentős filmoktatási formát működtet.
a) A hat féléves /300 órás/ Mozgóképkultúra és médiaismeret szakirány hat tantárgyat a művelődésszervező szakosok -más ajánlatok mellett - "kötelezően" választhatják, a tanár szakosok viszont teljesen szabadon! A szakirányt nappali tagozaton egyenlőre évente, levelező tagozaton ritkábban hirdetjük meg. /lásd mindenkor a Felsőoktatási Tájekoztatót/. Főbb tantárgyak: a mozgókep rendszertana/ műfajelmélet es filmtipológia/, filmtörténet, tv-kultúra-új képfajták, mozgókép-elemzés, filmkészítés, a filmoktatás- és ismeretterjesztés módszertana.A szakirány a művelődésszervező és/vagy tanár szakos diploma mellékletét képező tanúsítvány kiadásával zárul.
b) A négy féléves /500 órás/ Mozgókép- és médiakultúra pedagógia szakirányú továbbképzési szak 1998-től akkreditált képzési forma tanári végzettséggel rendelkező hallgatók számára. Egyelőre egy 25 fős levelező tagozatos csoportban folyik az oktatás, de keressük az útját-módját annak, hogy a nemrég végzett, illetve a szakirányt jelenleg is végző nappali tagozatos hallgatóink számára teremtődjön meg a folytatás, ill. az áthallgatás lehetősége. A fentebb vázolt tantárgyak mellett a továbbképzési szak hallgatói médiakommunikációt, médiapszichológiát- és szociológiát, műsorszerkesztést, mozgóképtanári mesterséget és egyéb szaktárgyakat tanulnak. A kétéves posztgraduális kurzus sikeres záróvizsga esetén mozgókép- és médiakultúra pedagógus végzettséget ad. A képzés célja a szakirányon és a szakirányú továbbképzési szakon egyaránt a NAT vonatkozó fejezetei által megjelölt ismeretek és készségek elsajátítása mellett az, hogy végzettjeink az iskola mellett a mozgókép- és médiakultúra más szektoraiban - pl. film-klub, art-mozi, helyi televíziózas stb, - is helyt álljanak.

3. A BDTF Szolgáltató Intézete /kizárólag gyakorló pedagógusok számára/ alkalmanként tanfolyamokat hirdet mozgókép pedagógiából. A tanfolyamok időtartama minimum 90-, maximum 200 óra.

Képzési formációink rendszeres gyakorló bázisa a BDTF stúdiója, Örökmozgó művészmozija, de igénybe vesszük más műhelyek - pl. szombathelyi városi televízió, regionális TV stb.- segítségét is.

Oktatóink: Murai András adjunktus, Murai Gábor külső óraadó, Török Gábor docens, Vágvölgyi András külső óraadó, valamint alkalmanként neves előadók.

Érdeklődni lehet:
a/ Levélben: BDTF Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszéke
(9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)
b/Telefonon: /94/313-892

Mindegyik esetben Murai András vagy Török Gábor megkeresése ajánlatos.

Török Gábor
főiskolai docens
a BDTF Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszékének filmpedagógusa

Hírek - Tollhegy - Iskolák - Pedagógusképzés - Szaktanácsadók - Tanítás - Taneszköz - Ajánlott filmek - Fórum - Irattár - Szakirodalom - Internet ajánlat - Felsőoktatás