Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

125. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2001. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Gecső Tamás: Szükség van-e a filológiára? Egy nyelvész reflexiói

Bańczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a „természetes nyelv” fogalmának értelmezéséhez

Nép és nyelv

Rácz János: Népi növényneveink

Nyelv és stílus

Tolcsvai Nagy Gábor: Két napihír összehasonlító stílusérték-vizsgálata befogadói változások alapján

Kemény Gábor: A „szecessziós” Krúdy. Egy Aranykéz utcai éj emléke

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária–Kovács Magdolna: A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében

Haader Lea: Mikrodiakrónia és változásvizsgálat (az összetett mondatokban)

Szó- és szólásmagyarázatok

Fodor István: A rendszer újabb jelentése

Kisebb közlemények

A. Molnár Ferenc: A Halotti beszéd és könyörgés értelmezése

Zsigri Gyula: Részleges vagy teljes hasonulás?

Gaál Imre Péter: Az isa és az ősmagyar kori *VCV fölépítésű mutató névmási rendszer

Szemle

Szabó József: Nyelvjárási és szociolingvisztikai tanulmányok (Ismerteti: Molnár Zoltán Miklós)

Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés – szövegelemzés – szövegalkotás. Szövegtani gyakorlatok (Ismerteti: Zimányi Árpád)

A Nyelvőr hírei

Antalné Szabó Ágnes: A helyesírás-tanulás motivációja. Beszámoló a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2001. évi Kárpát-medencei döntőjéről

Koltói Ádám: A retorika reneszánsza

Mártonfi Attila: Kétéves a Magyar Nyelvőr internetes kiadása

Abstracts in English

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg.

Nemzeti Kulturális Alapprogram
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza