BARNÁS Ferenc - Az élõsködõ
The parasite
  Talán a legelején dõlt el minden. Megfoghatatlan, de mindig is ösztönösen vonzódtam a betegségekhez. Gyerekkoromban például különféle gyanús panaszokkal rendszeresen kórházakba menekültem, mint aki egyedül itt találhatja meg biztonságát. A kórház volt az én világom, mert akármennyire szilárdnak is tûnt a rend odakinn, én az olajszínû falak csendjében éreztem igazán szabadnak magam. Persze két-három hét után megállapították, hogy semmi bajom, én azonban, miközben készültem hazafelé, pontosan tudtam, hamarosan vissza fogok térni valamelyik lerobbant hospitálba. Amitõl a gyerekek félnek, a felnõttek szoronganak, az engem megnyugtatott.
  Elsõsorban nem is a különféle klinikai eseteket szerettem, hanem azt a sejtelmes aurát, amelyet a betegség maga körül felépített. Mindjárt megéreztem ezt, amint apám oldalán beléptem a kórház épületébe, és a bejáratnál észrevettem a portás fáradt arcát, amelyet az unalom vagy a munkahelyi szerzõdésben rögzített kötelezõ komolyság függönyözött le. Úgy képzeltem, õ itt az egyik legfontosabb személy. Sötétkék zubbonyát a hatalommal megbízott hivatalnokok büszkeségével viselte, nagyon is tudatában lévén annak, hogy õ itt nem pusztán egy szolgálatot teljesítõ õr, hanem a két világot elválasztó frontvonal lélegzõ sorompója. Mintha a hol tompán, hol pedig fényesebben csillogó szemei bocsátották volna ki azt a meghatározhatatlan fényt, amely a kórházba lépõket fogadta. Én a különbséget mindjárt láttam, talán olyan élesen, ahogy a virológus a kísérteti terem mások számára észrevehetetlen sterilitását. Úgy szívtam magamba ezt a fényt, fénynek mondom, jóllehet az ablakokon alig jutott be világosság és még ezt is tompította az a jellegzetes kórházi szag, amelytõl az emberek olyannyira undorodnak, mint a tüdõbeteg a hegyvidéki nehéz levegõt. Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy az akkori és a valamikor ott szenvedõk különféle betegségeinek valamilyen anyagiasult kiterjedését vettem észre ebben a csillogásban. Ahhoz a pillanathoz hasonlíthatnám megfigyelésem eredményét, mint amikor szerencsés alkalmakkor sikerül valakinek a mosolya mögé látnunk, például úgy, hogy felfedezzük a mosolyt egyensúlyozó-támasztó pilléreket, amelyeket ha valaki vagy valami meghajlítana, mindjárt tönkretenné az imént még oly megkérdõjelezhetetlennek érzett hatást.
  A folyosón feltûnõ orvosok láttán fellélegeztem. Hát újra itthon lennék, sóhajtottam magamban, mialatt apám a felvételi osztály jól ismert ajtajához kísért. Csak azért szorongtam, hogy az orvos az utolsó pillanatban esetleg meggondolja magát, és örömmel jelenti be, mégsem kell benn maradnom. Éberségemnek köszönhettem, hogy az egy héttel korábban kitalált tüneteket továbbra is következetesen produkáltam, úgyhogy a doktor úr most már a megismételt vizsgálat után adhatott valamelyik nõvérke kezére. Hiszen honnan is sejthette volna, hogy egy tízéves fiú játssza elõtte a beteget? Amíg õ állandó fejfájásom, gyakori szédüléseim, állítólagos eszméletvesztéseim okát kutatta, addig én sápadtan vártam az ítéletet, attól rettegve, hogy a turpisság perceken belül kiderül. Riadt arcomat látva aligha gondolhatott valami cselvetésre, arra pedig fõként nem, hogy én oda kívánkozom, ahonnan mindenki legszívesebben elmenekülne. Különben pedig ravaszul megtévesztettem, mert amikor azt közölte, a gerincvelõmbõl kell majd mintát vennie, már-már örömmel néztem rá, mint aki ettõl a vizsgálattól várja közeli gyógyulását.
  Aztán bevezettek a kórterembe, és megmutatták az ágyamat. Persze pizsamám nem volt, apámnak kellett szólnia, hogy vételezzenek nekem hálóruhát. Amikor a nõvérke kis idõ múlva elém tette a ruhadarabot, nem szégyelltem magam, sõt, valami kétes örömérzés fogott el, mintha csak ezzel az agyonmosott, felemás egyenruhával válhattam volna a kórház egyenrangú tagjává, szemben a félcivilekkel, akiket saját pizsamájuk, hálóköntösûk alapján nem tekinthettem teljes jogú bentlakónak. Idétlenül állt rajtam ez a gönc, de hozzám tartozott, akár a csalás, amellyel sikerült félrevezetnem környezetemet. Most már csak arra vártam, hogy apámtól elbúcsúzhassak. Vigasztalni próbált, hogy ne féljek, hamarosan meglátogatnak, ám mialatt õ a fejemet simogatta, én arra gondoltam, hogy remélhetõleg minél késõbb szakítanak majd ki abból a szabadságból, amelyet elválásunk után fogok érezni. Amint kilépett a kórterembõl, megkönnyebbültem. Végre a külvilághoz köthetõ utolsó kapocs is eltûnt, immár az õ jelenléte sem zavarta magányom.
  Ebben a bezártságban kezdett oldódni lassan az a félelem, amelyet otthon vagy az iskolában sohasem tudtam volna legyõzni magamban. mintha egyedül ebben a külvilágtól leválasztott, négy fal közé szorított térben kaptam volna levegõt. Azt lélegeztem be, amit szobatársaim beteg teste, ijedt tekintete kibocsátott, és ez olyan felszabadító volt, akár a börtönlakónak a váratlanul engedélyezett kétnapos szabadság. Ebben a mindenki számára sivár és szomorú környezetben találtam meg olyannyira kérdéses önazonosságom. Nem csak megnyugtatott betegtársaim közelsége, hanem egyenesen erõt merítettem belõlük. Aggodalmukból, bizonytalanságukból, fájdalmukból táplálkoztam, akár azok az állatok, akik az emberek ürülékébõl választják ki eleségük. Még csak az arcukat sem kellett kémlelnem ahhoz, hogy felfedezzem rajtuk azt a jól kivehetõ lebegést, amely a betegségükkel szembeni félelem intarziáiból állt össze. Talán ennek a testüktõl elkülönülõ árnyjátéknak az intenzív érzékelése vonzott a kórtermekbe, ahol azt figyelhettem meg, hogy minél elesettebb valaki, annál inkább megjelenik rajta ez az anyagtól elváló, ám vele mégis kapcsolatot tartó vibrálás. Késõbb aztán, ha valamelyik társam pillantását elkaptam, és nem tudtam megszabadulni attól a benyomástól, hogy nem is õ néz, hanem az arcát körülvevõ áramlás ereszkedik rám.
  Itt tanultam meg azt is, hogy a valami miatt érdekesnek gondolt emberek megismeréséhez a hallgatás készíti elõ az utat. Napokon át feküdtem a szótlan testek közelében, mert ezzel térképezhettem fel igazán õket. Az általános vélemény szerint persze a párbeszédekkel ismerhetnénk meg a másikat. Nekem errõl azonban más a tapasztalatom. A közelünkben lélegzõ test úgy párolog, akár a kivégzettek vére a friss havon, pusztán figyelni kell, hogy a kellemes vagy kellemetlen szagok mellett miféle " üzenetek"ûû csapódnak még ki. Talán azért volt könnyebb a dolgom, mert a betegség kiszolgáltatottá tette ezeket a testeket, hiszen lerántotta róluk azt a páncélt, amellyel ki-ki úgy védekezhetett volna, ahogy azt kitartó gyakorlással korábban megtanulta. Itt a kórházi ágyakon azonban olyan észrevétlenül értek össze a testek, ahogy a mesterszakács asztalán a kivételes vacsorára szánt zöldségek és mártások ízei.

  Olyan otthonosan mozogtam ezekben az egészségügyi intézményekben, mint az a lány, aki hosszú évek után talál rá arra a bordélyházra, amelyben született és felnevelkedett. Nekem a szabadság esélyét jelentette a legelhanyagoltabb kórház is, ahonnan úgy nézhettem a világot, hogy nem bizonyíthatnak rám semmit. Legfeljebb sajnálkozhattak felettem, ami ugye nem csak a sajnálkozóban ébreszt fel valami szeretethez hasonlítható érzést. Engem mégsem ez kötött le, mert megnövekedett lehetõségeim kiaknázásával voltam elfoglalva. Például a betegek megfigyelésével. Amolyan lélek-laboratóriumnak tekintettem ezt a helyet, ahol másutt megszerezhetetlen információk birtokába juthatok.
  Bizonyos napokon nem a hallgatással akartam szóra bírni a mellettem fekvõt, hanem kértem, meséljen betegségérõl. (Tizennégy éves koromtól már nem a gyerekosztályra, hanem a felnõtt férfiak közé helyeztek.) Egy orvosnak is becsületére vált volna az a szakszerû elõadás, amellyel ez a középkorú férfi elõadta baját. Már-már áhítattal beszélt, jóllehet az aranyerérõl volt szó. A székelés nehézségeivel kezdte, amelyet az emberek szerinte olyan meggondolatlanul tartanak a világ legtermészetesebb dolgának. De lennének a helyében - villantotta rám gyûlölködve apró szemeit - , mindjárt megértenék, miféle kínokat tartogat olyik esetben ez a magától értetõdõ nek hitt salak-ürítés. Helyzetét a kezdeti idõben még mulatságosnak is gondolta. Kedvenc újságait elejétõl végig elolvashatta, azok a huncut altáji csiklandozások pedig olykor még meg is nevettették. Ám amikor már vagy fél órája hiába várta a dolgot, kifejezetten bosszús lett. Persze csak utána jött rá, hogy a késõbbi kellemetlenségekhez képest erre semmi oka sem lett volna.
  Elõadását rövid idõre meg is szakította, mint aki attól fél, a történtek felidézése együtt járhat valamikori fájdalma ismételt átélésével. Amikor megbizonyosodott afelõl, hogy a sikeresnek mondható mûtéte után ettõl mégsem kell tartania, folytatta elõadását. Ha az ember nem szerencsés - emelte meg vészjóslóan a hangját - , akkor bizony ki van szolgáltatva a salakjának, különösen akkor, ha az olyan pimaszul kemény, mint amilyen az elmúlt hónapokban az övé volt. Többször is mondta a feleségének, hogy az emberben a szar az úr. Erre akkor gondolt, amikor egyszer egy egész éjszakán át erõlködött, míg végül áterõszakolta a végbélnyílását behálózó sûrû ereken azt a nyamvadt kis hurkát, amely véres volt, ahogy az a szakkönyvekben meg van írva. Az egészségügyi ABC ide vonatkozó fejezete csak késõbb jutott eszébe, ugyanis egész idõ alatt kínlódott
  Ha tizennégy éves koromban olvastam volna Nietzschét, akkor bizonyára közbevetem, hogy nagyon is igaza van a bácsinak, hiszen már ez a német úr is megmondta, az ember jóval könnyebben képzelné magát istennek, ha nem lenne lyuk az alsó fertályán. Így meg kellett elégednie együttérzõ bólogatásaimmal, ami persze nem volt olyan problémátlan, tekintve, hogy néha-néha azért röhögési roham kerülgetett. Az elmúlt héten - lendült neki újra - már nem halogathatta a mûtétet, be kellett jönnie a kórházba. Azt hitte, csupán amolyan rutinszerû vagdosás elé néz, amin könnyen áteshet. Ám amikor másnap hasra fektették a mûtõasztalon, és az a lapátkezû orvos turkálni kezdett az ülepében, forgott vele a világ. Dühös is volt magára, amiért elõzõ nap nem nézte meg orvosa kezét, amely szerinte inkább emlékeztetett egy segédmunkáséra, mint egy sebészére. De most mégsem errõl akar beszélni, hanem arról a bizonyos pozitúráról. Megélt már egyet s mást, de ilyen kényes helyzettel még nem találkozott. Képzeljem el - halkította le a hangját - , amint hason fekve, szétfeszített lábakkal, aládúcolt alfelével ott nyöszörög az asztalon, miközben egy durva kéz babrál a végbelénél, amelyet olykor-olykor még ki is tágít, mintha csak ott akarna helyet találni a szikének. Úgy érezte, mintha a világ elé tárták volna összes titkát. Helyzetét még kilátástalanabbá tették azok a diszkrét szellentések, amelyek nem csak az õ fenekét melegítették fel idõnként, hanem a doktor úr matató ujjait is. Persze sûrû bocsánatkérések közepette próbálta elsimítani az ügyet, ám az asszisztensnõ megértõ hümmögése csak tetézte szégyenét. " Higgye el, ha filozófus vagy efféle lennék, ez a kis mûtét legalább egy világképi változást idézett volna elõ bennem." De nem folytathatta a bölcselkedést, mert megérkezett hozzá egy nõvér, és kötözésre hívta. Mulattatott a féri beszámolója. Valóban, milyen tanulságos is lenne, ha egyik-másik olyannyira átszellemült úr ebben a bizonyos kényes pozícióban ellenõrizné felfedezéseinek érvényességét.
 
 
  Egyszer, az egyik megérkezésemet követõ héten, amikor szobatársaim már családtagnak tekintettek, elõadtam kedvenc elméletemet a személyiség megismerésének általam kidolgozott technikájáról. Módszeremet röviden össze is foglalnám.
  Meg kellene bízni egy abszolút hallással rendelkezõ zeneszerzõt egy önkéntesen vállalkozó neurotikus páciens " megkomponálására" , éspedig úgy, hogy ne csak a beszédét kottázza le, hanem minden zajt, amelyet a kísérleti személy tevékenységével elõidéz. A feladat cseppet sem könnyû, mivel nem elégedhet meg a beszédhangok zenei megfelelõinek rögzítésével. Olcsó lenne egy kiáltást egy háromvonalas F-fel, vagy a hûvös megállapítást a skála indító C hangjával behelyettesíteni. Ha a polifónia valahol elvárható, akkor éppen itt. Ennek megfelelõen a test finomabb hangjait is be kell vonni a készülõ partitúra szólamaiba. Például amikor a sóhajtás a majdnem tiszta G-rõl Gisz-re csúszik, a komponistának azonnal jelentenie kell ezt a glissandót, eközben pedig résen áll, hogy a következõ sóhajtás ugyanezt a hangváltást produkálja-e. Mert csak akkor válhat a hangforrás kompozitorikus elemmé, ha a csúszás többször megismétlõdik. Az esetlegességnek mindazonáltal megmarad a maga szerepe, ám ezt a mû végsõ elrendezésénél tanácsos számba venni. A hangnem kérdése, ha fáradságos munkával is, de kideríthetõ. A folyamatos beszéd számtalan fogódzót kínál. Talán itt legegyszerûbb a dolga a " személyiség-zene" szerzõjének. A mondat íveiben többször felbukkanó hangzatokból gyerekjáték kikövetkeztetni, hogy a nyilvánvalóan határeseteken álló hangokat melyik irányba kell eltolni, a dúr vagy a moll hangnem felé? Ezt a turpisságot sajnos nem lehet kikerülni, miként azt sem, hogy az elegendõnek bizonyuló hangjegyek százezreibõl melyeket fogja a zeneszerzõnk kiváltságosaknak venni és a kompozícióba beemelni. Ennek ellenére mégis olyan opusz születik, amelynek anyagát páciensünk zenévé alakított beszéde, ásítása, fülvakarása, vagy éppen indiszkrét mozdulatának hangsorrá transzponált zajforrása szolgáltatta. Amikor aztán elkészül a mû, a beteget átutalnák a zeneterápiás osztályra. Milyen izgalmas is lenne. A páciens egy saját magával majdnem azonos akusztikus renddel szembesülne! " Igen - mondhatná büszkén orvosának - , felteszem magam a lemezjátszóra, hallgasson, addig én kimegyek a vécére."
  Vagy a beteget az elsõ hetekben át sem küldenék a zeneterápiás osztályra, csak a mûvet. " Balogh Lajos szonáta zongorára és hegedûre d-mollban" , venné át az anyagot a szakember, és addig nem is hivatná magához a pácienst, amíg az akusztikus Balogh Lajos összhangzattanához nem találta meg a megfelelõ kulcsokat. Aligha kétséges, a személyiség-zene értelmezése a legkényesebb, voltaképpen az lenne a legmegnyugtatóbb, ha maga a pszichiáter komponálta volna a mûvet. Az elme és idegrendszer tudósával szemben azonban nemigen támaszthatunk efféle követelményeket, így hát ki kell egyeznünk azzal a fölöttébb dicséretes zeneelméleti szaktudással, amely orvosunkat jellemzi.
  A személyiség zenei megismerésének lehetõségei, ha korlátozottan is, de adottak. Már maga a " mû" tonalitása milyen árulkodó! Nyilvánvalóan nem véletlenül vetette el zeneszerzõnk az atonalitást. Az ember naiv módon azt hinné, az idegrendszeri zavarok mindjárt az akkordnélküli, harmóniát elutasító zeneszerzésnek kedveznének. Hát nem. A Balogh Lajos szonáta elkészítése közben a szerzõ mindvégig azt érezhette, ennek a személynek a " megzenésítése" egyenesen követeli a hangok és akkordok vonatkozási központját, a tonikát. Vagyis õ csak azt rögzítette, ami az idegrendszerben, a viselkedésben, a személyiségre jellemzõ hangokban tettenérhetõ, azt a gravitációt, aminek a zenei megfelelõje a tonika. Ebbõl a ténybõl mindjárt felállítható az általános diagnózis. Balogh Lajosnak lehetnek súlyos nehézségei, de esete nem reménytelen. Ezt a feltételezést a moll hangnem is alátámasztja. A simuló kistercek vagy a valamivel merészebben ugráló sextettek arról tanúskodnak, hogy ez a személyiség még mindig kordában tarja önmagát. Ezeken a kétségtelenül biztató jeleken azonban hiba lenne egyszerûen átsiklani. Ez az a pont, amely a jó szakembert megkülönbözteti a sarlatántól, az elõbbi ugyanis itt gyanút fog. Mert hátha éppen ebben a lágyságban, ebben a túlélezett harmóniában kell keresni a mindeddig tisztázatlan betegség okát? Lehet, hogy ez a Balogh Lajos túl finom, az érzékenység az érzékenységért nagyon is kétes álláspontjáról szemléli a dolgokat, ami egy idõ után szükségképpen vezet az összeroppanáshoz! Lehet, hogy megtalálta volna a kulcsot?
  Most érkezik el a kísérletezés ideje. Orvosunk magához kéreti a pácienst, akinek elõször lejátssza a " Balogh Lajos szonáta zongorára és hegedûre d-mollban" -t. Figyeli a reakcióit, és nemsokára észre is veszi, hogy a másik magába feledkezve hallgatja az émelyítõen édes dallamokat, és már sejti, hogy ez a Lajos hasonlatos ahhoz a túlhízott cukorbeteghez, aki kilószámra zabálná a csokoládét meg a süteményeket, mindaddig, amíg fel nem fordul... Zenei pszichiáterünknek már kész a terve. Elõbb végighallgattatja vele a mûvet, hagyja, hogy a mákony utolsó cseppjét is kikanalazza, aztán elõvesz egy Mozart szerenádot, amely van annyira fülbemászó, hogy ne rémítse meg, majd fokozatosan rátér azokra az " idegen zenére" , amelyek egyre disszonánsabb hangzásokkal szembesítik páciensét egy másfajta világgal. Végül pedig elcsalhatja õt az atonalitás területére, ahol kiderülhet, az inkább zörejnek, semmint zenének tartott hangvilág milyen mértékben váltja ki ellenkezését. Ha szerencsés médium, akkor talán éppen ez az ijesztõ zene érintheti meg benne azt a káoszt, amely az õ esetében éppen a harmónia utáni vágyból született. Az orvos immár pontosíthatja diagnózisát. Ennek a személyiségnek a zavarát csak egy erõsebb káosszal lehet gyógyítani!

© LinkBudapest 1999 back to contents / visza a tartalomhoz
 
contents
tartalom
archives
levéltár
E-mail
dear reader
kedves olvasó
submissions
pályázat