Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvor
----------

136. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2012. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Nemesi Attila László: Retorika és pragmatika: az implikatúra fogalmának klasszikus gyökerei

Nyelv és stílus

Nagy Julianna: Metaforaértés és/vagy mondatértés. A metafora lírai szerepe

Békei Gabriella: Időjelölés a közmondásokban

A nyelvtudomány műhelyéből

Károly Krisztina: A referenciális kohézió a fordítási univerzálék tükrében: a referenciaeltolódások a magyar–angol sajtófordításban

Takács Edit: A progresszív jelentéstartalom konstruálásának sajátosságai a magyarban

Pete István: Nem- és fajfogalom – névmási jelentés

Koltay Tibor – Prókai Margit: A nyelvtudomány és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcsneveinkhez IV.

Szemle

Uwe Hinrichs: Handbuch der Eurolinguistik (Ismerteti: Nyomárkay István)

N. Fodor János: Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. – A Felső-Tisza-vidék késő középkori személyneveinek szótára (1401–1526) (Ismerteti: Fülöp László)

A Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magyar Tudományos Akadémia   Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza