Köszöntjük a Debreceni Családsegítõ Szolgálat Honlapján

A Családsegítõ Szolgálat Internet-hozzáférését a Soros Alapítvány biztosítja.


Bemutatkozunk

Szolgálatunk munkatársai segítséget és szolgáltatásokat nyújtanak egyéneknek és családoknak, felnõtteknek és gyerekeknek, fiataloknak és idõseknek.
Céljaink és feladataink az 1993 . III. tõrvényben s az 1993-ban elkészûlt SZMSZ-ben kerültek meghatározásra, tevékenységünket az aktív családsegítés, pozitív, segítõ prevenció, szolgáltatási irányultság jelemzi.

Munkánkat:

1997-tõl egyre erõteljesebben jelentkezik az igény szolgáltatásainkra részben a város lakossága részérõl részben az önkormányzat jelenik meg megrendelõként.


Szolgáltatásaink

Információnyújtás:

Komplex családgondozás

A családgondozási munka feladatai:

A családgondozás meghatározott ideig tartó folyamatos segítõ kapcsolat kialakítását és fentartását jelenti annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylõ család képessé váljon problémái megoldására. A problémamegoldás tervei és módjai az együttmûködés folyamatában realizálódnak.

Az  1. feladat megvalósulásához nélkülözhetetlen a család igényeihez igazodó preventív lehetõségek kidolgozása, a már mûködõ, megelõzés célú szolgáltatások biztosítása a család számára. Ennek összehangolása a családgondozói munka része, minden munkatárs fontos feladata.
A 2. feladat a kialakult családi mûködési zavarok megszüntetését, a sérült családi funkciók helyreállítását célozza meg. Ennek érdekében a családgondozási folyamat egy feltáró-diagnosztizáló és egy megoldást keresõ, kialakító munkaszakaszból áll.
Olyan segítõ kapcsolatot kell kialakítani, amely lehetõvé teszi a család számára a zavarok oki tényezõinek felismerését, s a helyzet megoldásához szükséges készségek és képességek mozgósítását. A gondozási folyamatban a korábbiaknál hangsúlyosabbá kell válnia a családi rendszerrel és alrendszereivel, vagyis a család egészével való foglalkozásnak.
Az eddig kialakított segítségnyújtási módokat / információnyújtás, ügyintézés segítése, szaktanácsadás, segítõ beszélgetés / hozzáférhetõvé kell tenni a család, mint egész számára is !
A munkában nagyobb teret kell kapnia a család otthoni körülményei megismerésének !


Szolgálatunk tevékenysége 1997 tavaszán az Õszike c. havilap kiadásával bõvült.

1997. januárja óta a debreceni Családsegítõ Szolgálat szolgáltatásai egy zene- és táncterápiás csoportban való részvétel lehetõségével gazdagodtak. A csoport szervezõje és vezetõje Kollár János, pszichológus.

A prevenció kiemelt feladatai

Szíves türelmüket kérjük, a Honlap szerkesztés alatt áll!

  E-mail: menta@mail.c3.hu