Kiadó
 
A kiadó emblémája
ÖSSZESÍTETT KATALÓGUS - 1995-1999
CATALOGUE - 1995-1999 
FORRÁSKIADVÁNYOK
SOURCE PUBLICATIONS
 • Böhm Vilmos válogatott politikai levei, 1914-1948
  S. a. r. Szabó Éva, Szűcs László
  (Bev.: Szűcs László: Böhm Vilmos politikai pályája)
  Selected Political Letters of Vilmos Böhm, 1914-1948
  Éva Szabó and László Szűcs (eds.)
  (Intr.: The Political Career of Vilmos Böhm by László Szűcs)
  1997, B/5, 460 p., 2100 Ft
  ISBN 963 908200 7

 • A magyar jóvátétel és ami mögötte van
  Balogh Sándor-Földesi Margit (szerk.)
  Reparations and What Is Behind It
  Sándor Balogh-Margit Földesi (eds.)
  1998, B/5, 188 p., 1050 Ft
  ISBN 963 908228 7

 • Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon, 1989-1998
  Petri Edit (szerk.)
  Restitution and Adjustment in Hungary, 1989-1998
  Edit Petri (ed.)
  1998, B/5, 854 p., 3200 Ft
  ISBN 963 908208 2

 • A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948-1956
  Izsák Lajos-Székely Gábor-Habuda Miklós-T. Varga György (szerk.)
  Resolutions and Documents of the Hungarian Workers Party, 1948-1956
  Lajos Izsák, Gábor Székely, Miklós Habuda and György T. Varga (eds.)
  1998, B/5, 524 p., 1800 Ft
  ISBN 963 803537 4

 • Az MSZMP Szervező Bizottságának és Titkárságának jegyzőkönyvei, V.
  Feitl István-Baráth Magdolna-Némethné Vágyi Karola-Ripp Zoltán (szerk.)
  Minutes of the Coordinating Committee and the Secretariat of the Hungarian Socialist Workers Party, 5.
  István Feitl, Magdolna Baráth, Karola Németh-Vágyi, and Zoltán Ripp (eds.)
  1998, B/5, 567 p., 1800 Ft
  ISBN 963 908202 3

 • Ötvenhat októbere és a hatalom
  A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai, 1956. október 24-október 28.
  Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai
  October of 1956 and the Power Documents of the Leading Bodies of the Hungarian Workers Party, 24 October-28 October, 1956
  Zoltán Ripp: The Final Days of the Party Command
  1997, A/5, 324 p., 1150 Ft
  ISBN 963 855575 0

 • Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések, 1940-1956 I.
  Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések, 1940-1956 II.

  Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente (szerk.)
  Mátyás Rákosi: Recollections, 1940-1956 Vols. 1-2.
  István Feitl, Márta Gelléri-Lázár, and Levente Sipos (eds.)
  1997, B/5, 1150 p., 3680 Ft
  ISBN 963 908215 5

 
A POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET
LEVÉLTÁRÁNAK KIADVÁNYAI
PUBLICATIONS OF THE ARCHIVES OF THE INSTITUTE POLITICAL HISTORY (HUNGARY)
 • A Politikatörténeti Intézet Levéltárának fond- és állagjegyzéke
  The List of Division and Fonds of the Archives of the Institute for Political History (Hungary)

  1997, A/5, 56 p., 300 Ft
  ISBN 963 908212 0

 • Az 1956-os gyűjtemény repertóriuma
  Szerk.: Horváth Julianna
  Repertory of the 1956 Collection
  Julianna Horváth (ed.)
  1998, A/5, 96 p., 300 Ft
  ISBN 963 908226 0

 
MONOGRÁFIÁK, TANULMÁNYKÖTETEK
MONOGRAPHIES, STUDIES
 • Bayer József: A politikai legitimitás
  József Bayer: Political Legitimacy
  1997, B/5, 308 p., 1350 Ft
  ISBN 963 855578 5

 • Norbert Elias: A szociológia lényege
  Norbert Elias: Was ist Soziologie (Translation)
  1999, A/5, 192 p., 980 Ft
  ISBN 963 908231 7

 • Földes György: Rendszer -hatalom és a baloldal Magyarországon 1994 után
  György Földes: System - Power and the Left-Wing in Hungary after 1994
  1998, Fr/5, 102 p., 490 Ft
  ISBN 963 908235 X

 • Parlamenti képviselőválasztások, 1920-1998

  Földes György - Hubai László (szerk.)
  2. bőv. kiadás
  Parliamentary Elections, 1920-1998
  György Földes - László Hubai (eds.)
  2nd, enlarged ed.
  1999, A/5, 377 p., 2100 Ft
  ISBN 963 908252 X

 • Erich Fromm: Az önmagáért való ember
  Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata
  Erich Fromm: Man for Himself
  An Inquiry into the Psychology of Ethics (Translation)
  1998, A/5, 224 p., 980 Ft
  ISBN 963 908212 X

 • Gáll Ernő: A felelősség új határai
  Ernő Gáll: New Horizons of the Responcibility
  1999, A/5, 200 p, 750 Ft
  ISBN 963 908241 4

 • A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig
  Gunst Péter (szerk.)
  Hungarian Agrarian Society from the Abolition of Serfdom until Today
  Péter Gunst (ed.)
  1998, B/5, 320 p., 1800 Ft
  ISBN 963 908223 6

 • Juhász József: A délszláv háborúk
  József Juhász: South Slav Wars
  1997, B/5, 160 p., 990 Ft
  ISBN 963 908211 2

 • Paul Kennedy: A XXI. század küszöbén
  Paul Kennedy: Preparing for the Twenty-first Century (Translation)
  1997, B/5, 404 p., 1800 Ft
  ISBN 963 908209 0

 • Krausz Tamás: Szovjet thermidor
  A sztálini fordulat szellemi előzményei
  Tamás Krausz: Soviet Thermidor
  The Spiritual Antecedents of the Stalinist Turn
  1996, A/5, 256 p., 700 Ft
  ISBN 963 855572 6

 • Rendszerváltás és társadalomkritika
  Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből
  Krausz Tamás (szerk.)
  Political Transition and Critique of Society
  Essays on the History of the Eastern-European Transformation
  Tamás Krausz (ed.)
  1998, B/5, 318 p., 1750 Ft
  ISBN 963 908204 X

 • Claude Lévi-Strauss: Faj és történelem
  Claude Lévi-Strauss: Race et histoire (Translation)
  1999, A/5, 96 p., 750 Ft
  ISBN 963 908240 6

 • A népi mozgalom és a magyar társadalom
  Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából
  Szerk. Sipos Levente - Tóth Pál Péter
  The Popular Movement and Hungarian Society
  Scientific Conference on the 50th
  Anniversary of the Szárszó Meeting
  Levente Sipos and Pál Péter Tóth (eds.)
  1997, B/5, 452 p., 1500 Ft
  ISBN 963 855576 9

 • Ripp Zoltán: Szabad demokraták
  Zoltán Ripp: Free Democrats
  1995, A/5, 202 p., 784 Ft
  ISBN 963 045784 9

 • Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században
  Ignác Romsics: Nation, Nationalism and State in Eastern-Central Europe in the 19th and 20th Century
  1998, B/5, 320 p., 1800 Ft
  ISBN 963 908213 9

 • Székely Gábor: Béke és háború
  Nemzetközi háborúellenes és békeszervezetek, 1815-1945
  Gábor Székely: Peace and War
  International Peace and Anti-War Organizations, 1845-1945
  1998, B/5, 447 p., 1750 Ft
  ISBN 963 908224 4

 • Szigeti Péter-Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete
  Péter Szigeti-Péter Takács: The Legal Theory of Constituonalism
  1998, B/5, 296 p., 1500 Ft
  ISBN 962 908207 4

 • Szilágyi István: Demokratikus átmenet Spanyolországban
  István Szilágyi: Democratic Transition in Spain
  1996, A/5, 238 p., 560 Ft
  ISBN 963 855570 X

 • Varga Lajos: Garami Ernő
  Politikai életrajz
  Lajos Varga: Ernő Garami
  A Political Biography
  1996, A/5, 394 p., 950 Ft
  ISBN 963 855577 7

 • A magyar szociáldemokrácia kézikönyve
  Főszerkesztő: Varga Lajos
  Handbook of the Hungarian Social Democracy
  Varga Lajos (ed.)
  1999, B/5, 664 old., 16 old.
  képmelléklet, 2800 Ft

 • Vissza a történelemhez
  Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára
  Back to History
  Memorial Volume for the 70th Birthday of Sándor Balogh
  1996, B/5, 434 p., 800 Ft
  ISBN 963 855573 4

 • Vitányi Iván: A szociáldemokrácia jövőképe
  1997, Fr5, 144 p., 590 Ft
  ISBN 963 908205 8
  Iván Vitányi: The Future of Social Democratism
  (Also available in English)
  Transl.: Vera Gáthy
  English: 1999, Fr/5, 128 p., 8 USD
  ISBN 963 908248 1

 • Tony Wright: Régi és új szocializmusok
  Tony Wright: Socialismus: Old and Neu (Translation)
  1999, A/5, 240 p., 920 Ft
  ISBN 963 908239 2

 • Susan Zimmermann: A jobbik fél?
  Nőmozgalmak és női törekvések a Habsburg Monarchia Magyarországán 1848-tól 1918-ig
  Német nyelven; közös kiadás a bécsi ProMedia Verlaggal
  Susan Zimmermann: The Better Half?
  Women's Movements and Women's Endeavours in Hungary under the Habsburg Monarchy 1848-1918 (In German)
  ISBN 3-85371-153-7 (Pro Media)
  963 908246 5 (Napvilág Kiadó)
  424 p.+ 12 p. műmelléklet, B/5, 46,50 DM; 3180 Ft


 
AKIK NYOMOT HAGYTAK A 20. SZÁZADON
WHO LEFT AN IMPRINT ON THE 20TH CENTURY
ISSN 1416-8022
 • 1. Eszmetörténeti előadások
  Andor László, Berend T. Iván, Erdős Tibor, Erényi Tibor, Földes György, Havas Péter, Matolcsy György, Szigeti Péter írásai
  1. Lectures on the History of Ideas
  Essays by László Andor, Iván T. Berend, Tibor Erdôs, Tibor Erényi, György Földes, Péter Havas, György Matolcsy and Péter Szigeti
  1996, Fr/5, 228 p., 650 Ft
  ISBN 963 855574 2

 • 2. Freud, avagy a modern individuum kialakulása
  Popper Péter, Paneth Gábor, Vikár György, Erényi Tibor írásai
  2. Freud, or the Formation of Modern Individualism
  Essays by Péter Popper, Gábor Paneth, György Vikár and Tibor Erényi
  1997, Fr/5, 98 p., 490 Ft
  ISBN 963 908201 5

 • 3. Diktátorok, diktatúrák
  Ormos Mária, Székely Gábor, Harsányi Iván, Krausz Tamás, Pankovits József írásai, Erényi Tibor előszavával
  3. Dictators, Dictatorships
  Essays by Mária Ormos, Gábor Székely, Iván Harsányi, Tamás Krausz, József Pankovits, with an introduction by Tibor Erényi
  1997, Fr/5, 128 p., 550 Ft
  ISBN 963 908214 7

 • 4. Neumann Jánostól az Internetig
  Vámos Tibor, Z. Karvalics László, Komenczi Bertalan, Nagy Péter írásai
  4. From Johnny Neumann to the Internet
  Essays by Tibor Vámos, László Z. Karvalics, Bertalan Komenci, Péter Nagy
  1999, Fr/5, 102 p., 600 Ft
  ISBN 963 908228 8

 • 5. Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása
  Erdélyi Ágnes, Cs. Kiss Lajos, Erényi Tibor, Szigeti Péter, Somlai Péter írásai
  5. Max Weber and the Social Thinks of the 20th Century
  Essays by Ágnes Erdélyi, Lajos Cs. Kiss, Tibor Erényi, Péter Szigeti, Péter Somlai
  1999, Fr/5, 112 p., 700 Ft
  ISBN 963 908238 4


 
AKIK NYOMOT HAGYTAK A 20. SZÁZADON
STUDIES ON POLITICAL HISTORY
ISSN 1215-98032
 • Jobboldali radikalizmusok
  Feitl István (szerk.)
  Right-wing Radicalismus
  István Feitl (ed.)
  1998, A/5, 276 p., 1100 Ft
  ISBN 963 908210 4

 • Fricz Tamás: A népi-urbánus vita tegnap és ma
  Tamás Fricz: The Country vs Urban Debate Yesterday and Today
  1997, A/5, 136 p., 480 Ft
  ISBN 963 855579 3

 • Johancsik János: A demokratikus pártrendszer Franciaországban
  János Johancsik: Democratic Party System in France
  1998, A/5, 132 p., 790 Ft
  ISBN 963 908220 1

 • Pankovits József: Az olasz politikai pártok válaszútja a XX. század végén
  József Pankovits: The Dilemma of the Italian Political Parties at the End of the 20th Century
  1998, A/5, 112 p., 750 Ft
  ISBN 963 908221 X

 • A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak Rigómezőtől Koszovóig
  Krausz Tamás (szerk.)
  The Balkan Wars and the Great Powers from Kosovopolje to Kosovo
  Tamás Krausz (ed.)
  1999, A/5, 138 p., 900 Ft
  ISBN 963 908210 2

 • Tóth Antal: Érdekviszonyok a magyar társadalomban a rendszerváltás után
  Antal Tóth: Spheres of Interests after the Political Transition in Hungarian Society
  1998, A/5, 92 p., 590 Ft
  ISBN 963 908237 6

 • Wéber Attila: A FIDESZ-jelenség
  Attila Wéber: The FIDESZ Phenomenon
  1996, A/5, 76 p., 280 Ft
  ISBN 963 855571 8

 • Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében, 1943-1945
  Béla Zseliczky: Sub-Carpathia in the Sphere of Interest of Czeh and Russian Politics, 1943-1945
  1998, A/5, 160 p., 850 Ft
  ISBN 963 908225 2

 • Michel Foucher: Európa-köztársaság
  Ford.: Gelléri Gábor
  Michel Foucher: La République européenne
  Entre histoire et géographies
  Transl.: Gábor Gelléri
  1999, A/5, 140 p., 1100 Ft
  ISBN 963 908249 x


 
LUKÁCS KÖNYVTÁR
LUKÁCS LIBRARY
 • Lukács György: A lélek és a formák
  (Márkus György utószavával, az MTA Lukács Archívummal közös kiadás)
  Georg Lukács: Spirit and Forms
  (With an afterword by György Márkus, Joint edition with the Lukács Archives)
  1997, A/5, 260 p., 950 Ft
  ISBN 963 908206 6

 • Lukács György: Esztétikai kultúra
  (Hévizi Ottó utószavával, az MTA Lukács Archívummal közös kiadás)
  Georg Lukács: Aesthetics and Culture
  (With an afterword by Ottó Hévizi, Joint edition with the Lukács Archives)
  1998, A/5, 127 p., 750 Ft
  ISBN 963 908219 8


 
SZÉPIRODALOM
LITTERATURE
 • Hét szép magyar komédia
  Bereményi Géza, Gosztonyi János, Görgey Gábor, Kiss Anna, Nagy András, Pruzsinszky Sándor és Szilágyi Andor színművei
  Seven Hungarian Comedies
  Plays by Géza Bereményi, Gábor Görgey, János Gosztonyi, András Nagy, Sándor Pruzsinszky and Andor Szilágyi
  1998, B/5, 452 p., 1510 Ft
  ISBN 963 908236 8


 
FOLYÓIRAT
QUATERLY
 • Múltunk
  Politikatörténeti folyóirat
  Szerk.: Sipos Levente
  Múltunk
  Political Historical Quarterly
  Published for the Institute for Political
  Ed. by. Levente Sipos
  ISSN 0864-960 X