TÁRSASÁGI ÜGYEK

 

Oldalak: 113 114 115 116 117 118

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 96. közgyűlése

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2000. december 13-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartotta meg 96., egyben millenniumi és tisztújító közgyűlését.

    1. Szathmári István alelnök megnyitójában a kettős millenniumra, az államalapításra és a kereszténység fölvételére emlékezett, hangsúlyozva mindkettőnek a kiemelkedő történelmi [113] jelentőségét a magyarság életében. Szólt a magyar nyelv fejlődéséről, s a jelenkor globalizációs társadalmi és nyelvi kihívásairól, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak a szerepéről. Az alelnöki megnyitó szavak után Harmatta János akadémikus, professor emeritus tartotta meg ünnepi közgyűlési előadását „A Volgától a Dunáig. A honfoglaló magyarság történeti útja” címmel.

    2. Az előadás után Kiss Jenő terjesztette elő főtitkári jelentését a Társaság 2000. évi működéséről.

Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim!

1. Kivételes közgyűlés a mai. Ugyanis az évezred utolsó társasági közgyűlése. Olyan közgyűlés, amelyen a magyar államiság és kereszténység millenniumára is emlékezünk. S amely egyúttal tisztújító közgyűlés is. A múlt és a jelen mellett azonban a jövő is foglalkoztat bennünket. Nemcsak az új évezredbe, illetőleg évszázadba lépés okán. Azért is, mert a Magyar Nyelvtudományi Társaság centenáriumához közeledik. S mindeme fordulók számvetésre és előretekintésre egyaránt késztetnek.

Most azonban feladatomnak megfelelően csak az elmúló esztendő társasági eseményeiről adok röviden számot.

Két választmányi ülésünk volt. Az első június 13-án. Ezen döntöttünk arról, hogy idén három emlékérmet és -díjat adunk ki: a Csűry- és a Pais-emlékérmet és -díjat, illetőleg a Fokos-díjat. Javaslattételre a következő bizottságokat küldtük ki: A Fokos-bizottság elnöke Hajdú Péter, a tagok: Csúcs Sándor, Nyirkos István, Pusztay János és Szíj Enikő. (Pusztay János közben lemondott bizottsági tagságáról.) A Pais-bizottság elnöke Ördög Ferenc, tagjai Gerstner Károly, Hoffmann István, Kázmér Miklós és Korompay Klára. A Csűry-emlékérem és -díj bizottsága a nyelvjárási pályázatok elbírálását is feladatul kapta (ezért áll tizenegy tagból). E bizottság elnöke Hajdú Mihály, tagjai Balázs Géza, Balogh Lajos, Bíró Ferenc, Fodor Katalin, Hegedűs Attila, Kálnási Árpád, Raátz Judit, Szabó Géza, Szabó József és Zelliger Erzsébet. Az új tisztikarra és választmányra javaslatot tevő bizottság elnökéül Fábián Pált, tagjaiul pedig Békési Imrét, Nyomárkay Istvánt, Péter Mihályt és Sebestyén Árpádot választotta meg a választmány. V. Raisz Rózsa a tervezett egri anyanyelv-oktatási napok elmaradásának okáról adott tájékoztatást. Az egri kollégákon, a V. Raisz Rózsa vezette tanszéken s rajtunk kívül álló ok az volt, hogy nem kaptuk meg időben az akkreditációt, ami azt jelenti, hogy a rendezvény nem kapta meg időben szakmai továbbképzés-szerepének a hivatalos elismerését, márpedig ennek hiányában nem várható el a közoktatásban tevékenykedő magyar szakos kollégák részvétele.

A második választmányi ülés december 5-én volt. Ezen meghallgattuk a bizottsági jelentéseket, s ezek alapján véglegesítettük, illetőleg fogadtuk el némi módosítással a tisztújítással, az emlékérmek és -díjak odaítélésével és a Társaságtól meghirdetett nyelvjárási pályázattal kapcsolatos bizottsági javaslatokat. A nyelvjárási pályázatra 43 értékelhető munka érkezett. Mindegyik sok értékes, jól felhasználható adatot tartalmaz. Közülük a bizottság javaslata alapján a választmány a következőket emeli ki. A Csűry-emlékérmet és -díjat Lovas János kapja. A nyelvjárási pályázat II. díját Nyakas Mónika (A debreceni Erdőspuszták [Bánk, Fancsika, Haláp, Nagycsere, Pac és Gút] helynevei) és Tankó Gyula (Helynevek Gyimesben), III. díjat pedig Barva Enikő (Egy cívis kismesterség [a bőrfeldolgozás] munkafolyamata és szótára), Bárányosné Csombók Zsófia (Visznek jelenkori személynevei), Ferenczy Ágota (Személynévadás Pápán), Fodor János (A Tiszakönyök [Kisvárdai járás] koraújkori jobbágyneveinek jelentéstani rendszere), Kutyejné Ablonczy Katalin (A békéscsabai evangélikus keresztnevek vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig), Kónya István (Gyermekszleng-szótár egy régión [Békés megye] belül). Úgyszintén a bizottság javaslatát elfogadva „eszmei” díjazásban részesítjük azokat, akik már megkapták a Csűry-emlékérmet, de mert kiváló munkákat küldtek be a pályázatra, a Társaság megfelelő pályadíjért kész megvásárolni e munkákat. Eszmei I. díjas idén Janitsek Jenő (Kilenc gyergyói település történeti és jelenkori [114] hely- és személynevei) és Iván László (A Simontornyai szandzsák 1546 és 1590 közötti személyneveinek földolgozása). Eszmei II. díjas Bura László (Tövishát öt településének helynevei) és Rácz Sándor (Földeák temetőinek névvilága; Muzsikusok névvilága; Szómalom makai szájőrleménye).

2. Idén központi rendezésben 20 felolvasó ülést rendeztünk. Ebből kilencet a magyar szakosztály, hatot a finnugor, négyet az általános nyelvészeti és egyet az idegennyelvi szakosztály szervezett meg. Vidéki csoportjaink közül a debreceni hat előadást szervezett, s a csoport elnöke, Sebestyén Árpád tartotta a idei Magyar Nyelv Hete országos megnyitó előadását Debrecenben („Elődeink nyelve utódaink ajkán”). Szombathelyi csoportunk a magyar és az uráli nyelvtudomány területén rendezett előadásokat, két konferenciának társszervezője volt, két könyvbemutató létrehozásában, illetőleg könyvek kiadásában is közreműködött. Szegeden és Egerben is két rendezvényt szerveztek a kollégák. Mondanom sem kell, a Társaság tagjai mindig aktív szerepet vállalnak nemcsak A Magyar Nyelv Hete rendezvényein, hanem minden olyan hivatalos alkalmon, amelyen anyanyelvünk a téma, tehát például nyári egyetemeken, továbbképzéseken, TIT-rendezvényeken, jubileumi üléseken.

Megemlítem azokat az alkalmakat is, amelyek nagyobb nyilvánosságot kaptak, s amelyekben Társaságunk társszervező, illetőleg előadói révén aktív szereplő volt. Május 23-án a főváros XI. kerületi önkormányzata emléktáblával jelölte meg a XI. kerületi Karinthy Frigyes út 13. sz. házat, ahol Gáldi László 1941-től haláláig, 1974-ig lakott. A Társaság és az Akadémia nevében Kiss Lajos mondott emlékező beszédet. Május 29-én Mészöly Gedeon születésének 120., halálának 40. évfordulója alkalmából volt emlékülés Sárbogárdon, ahol Társaságunkból hárman tartottunk előadást: Szathmári István, Szabó József és jómagam. Június 6-án Hasan Eren tartott társrendezésünkben az Akadémián előadást (A török nyelv etimológiai szótára és a magyar nyelvtörténet). A jeles tudóst elnökünk köszöntötte és nyújtotta át neki a Társaság emléklapját. Október 28-án Győrött volt tudományos emlékülés Révai Miklós születésének 250. évfordulóján. A Révai munkásságát is kutató Federmayer Istváné, a győri Révai Miklós Gimnázium nyugalmazott igazgatóhelyetteséé a fő érdem, hogy méltó körülmények között emlékezhettünk meg Révai munkásságáról. Társaságunk részéről hárman: Szathmári István, Éder Zoltán és én tartottunk Révait megidéző előadást. November 6-án volt Társaságunk néhai elnöke emlékszobájának az átadási ünnepsége a budapesti III. kerületi, Zsirai Miklósról elnevezett Angol és Német Tagozatos Általános Iskolában. A jeles tudós személyes tárgyainak egy részét — leánya jóvoltából — láthatjuk ízléses elrendezésben egy kis szobában. Az ünnepségen Honti László és Vermes Stefánia emlékezett meg Zsirai Miklósról, Vándor Anna pedig a kiállítás létrejöttéről.

3. Kiadványainkról szólván először folyóiratunkat, a Magyar Nyelvet említem. Tapasztalhatjuk mindannyian: a szokott pontossággal és rendben jelenik meg, a szokott terjedelemben és változatos tematikájú és módszerű tanulmányokkal. Kiadványsorozatunkban két kötet jelent meg: a Veszprém megye földrajzi nevei IV. (194. sz.) és a Balázs János-emlékülés (213. sz.). Társaságunk égisze alatt jelent meg a Nagyszombati és a Peer-kódex is, de nem társasági finanszírozással. Társaságunk támogatásával látott napvilágot — Hajdú Mihály szerkesztésében — a Köszöntő Fodor István 80. születésnapjára és a Köszöntő Janitsek Jenő 80. születésnapjára című két kiadvány. Tavalyi beszámolómban említettem, hogy a Magyar Nyelv 1999. évfolyamának 2., 3. és 4. száma olvasható a világhálón. Most már az idei első három szám is elérhető (www.c3.hu/~magyarnyelv). Tájékoztatom Önöket arról is, hogy Társaságunkról a legfontosabb tudnivalók rövid összefoglalásban úgyszintén olvashatók, éspedig magyar és angol nyelven (az említett elérhetőséggel).

4. A választmány döntése értelmében emelkednek tagdíjaink. Jövőre az aktív tagoknak 500, a nyugdíjasoknak 400, a diákoknak pedig 300 Ft lesz a tagdíj. Idén egyébként eddig 427 tagtársunk tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének. Emelkedik a Magyar Nyelv előfizetői ára is, azonban számonként csupán 100 forinttal, s ez azt jelenti, hogy az éves előfizetési díj 1200 Ft. Ez még mindig kevés a legtöbb tudományos folyóirat előfizetési díjához képest. (Ezt természetesen nem [115] azért mondtam, mintha célunk volna versenyezni másokkal az előfizetési díjak emelésében.) Örömmel jelentem viszont, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ából a Társaságnak befolyt összeg az eddigi legnagyobb volt az idén: 322.959 Ft. Mindenkinek, akit illet, hálás köszönetet mondunk, hiszen ez az összeg bizony számottevő tétel a Társaság költségvetésében. S miként eddig mindig, ezt az összeget továbbra is a Társaság kiadványainak a megjelentetésére fordítjuk.

5. Többen is olyan, kerek évszámmal kifejezhető korba léptek, azaz hetven- és nyolcvanévesek lettek, amely kor — hagyományosan — alkalmat ad arra, hogy a Társaság kifejezze tiszteletét. Szakosztályi ülésen köszöntöttük a nyolcvanéves Elekfi Lászlót, Fodor Istvánt és Janitsek Jenőt, s a hetvenéves Bolla Kálmánt, Debrecenben Jakab Lászlót, lakásán pedig Papp Ferencet. Levélben fejeztük ki jókívánságainkat a nyolcvanéves Füves Ödönnek, Horváth Jolánnak és Vidovszky Ferencnének, valamint a hetven évét betöltött Fazekas Pálnénak, Fehér Tamásnénak, Haza Zoltánnénak, Mánli Sándornénak, Paczolay Gyulának, Somogyi Bélának, Vadas Ferencnek és Wolf Józsefnek.

Halottaink is vannak. Tisztelettel emlékezünk rájuk. Mikola Tiborra, a szegedi egyetem finnugor tanszékének volt vezetőjére, a finnugor nyelvtudomány jeles művelőjére, aktív választmányi és bizottsági tagunkra, akit oly hirtelen, oly váratlanul ragadt el a halál. Vámszer Mártára, a kolozsvári egyetem nyugalmazott docensére, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár — Szabó T. Attila elhalálozása után — főszerkesztőjére, Oláh Józsefre, az ELTE Idegennyelvi Lektorátusának nyugalmazott vezetőjére, Bakó Elemérre, választmányi jogú külföldi tagunkra, Csűry egykori tehetséges tanítványára, Horváth Károly Gyulára, Nagy Ernőre, Nagy Józsefre és Szegő Ferencnére. Emléküket kegyelettel őrizzük.

Idén 39 új tagot vettünk föl, tehát tagságunk ebben az évben 31 fővel gyarapodott.

6. Tisztelt Tagtársak! Az idei esztendőre vonatkozóan ennyi mondanivalót tartalmaz a beszámoló. Jelentésemet két kívánsággal zárom. Az egyik: kívánjuk, hogy elnökünk, Benkő tanár úr felépüljön, s mihamarabb elfoglalhassa helyét közöttünk. A másik: kívánom, hogy békés karácsonyuk legyen, s hogy az új esztendőben Önök közül senki se legyen híjával a szükséges egészségnek, lendületnek, alkotókedvnek és -nyugalomnak. Kérem jelentésem elfogadását.

    3. A közgyűlés a főtitkári jelentést elfogadta. Ezt követően Balogh Lajos olvasta föl a pénztárosi jelentést. E szerint így alakult a Társaság 2000. évi pénzforgalma:

tars1.gif (2825 bytes)

 

tars2.gif (2859 bytes)

[116]

tars3.gif (2902 bytes)

    4. Ezután A. Molnár Ferenc ismertette a Számvizsgáló Bizottság jelentését. (A bizottság tagjai még Bakró Marianne és Mátai Mária.) A bizottság a Társaság iratait, bizonylatait, elszámolásait rendben levőnek találta. Ez pedig adminisztrátorunknak, Bakonyiné Tóth Gabriellának a pontos munkájára vall.

    5. Ezt követően Balogh Lajos ismertette a 2001-re vonatkozó pénzügyi tervezetet:

tars4.gif (7221 bytes)

Reméljük, hogy tervezett bevételeink megvalósulnak, és várható kiadásaink sem lesznek nagyobbak a tervezettnél. Bízunk abban, hogy az évezred első esztendejét is pozitív egyenleggel tudjuk majd zárni.

    6. Szathmári István alelnök méltató szavak kíséretében nyújtotta át a Társaság idei kitüntetettjeinek az emlékérmeket és díjakat. A Csűry-emlékérmet Lovas János szatmárnémeti középiskolai tanár nyerte el, a Fokos-díjat pedig Constantinovitsné Vladár Zsuzsa, az ELTE egyetemi adjunktusa. Alelnökünk bejelentette, hogy a Pais Dezső-díjat Mező András egyetemi tanárnak (Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza) ítélte oda a bizottság javaslata alapján Zala Megye Önkormányzata. [117]

    7. Szathmári István alelnök a mandátumát kitöltött tisztikar és választmány nevében lemondott, s átadta helyét Fábián Pál bizottsági elnöknek, aki a Társaság új tisztikarára és választmányára vonatkozó s a választmánytól jóváhagyott javaslatát ismertette a közgyűlés résztvevőivel. Javaslatára a jelenlévők elfogadták a szavazatszedő bizottság elnökéül Hajdú Mihályt, tagjaiul pedig Juhász Dezsőt, Mártonfi Attilát és Posgay Ildikót. A szavazatok összeszámlálása után Hajdú Mihály ismertette az új tisztikar és választmány névsorát. Eszerint 2001 és 2005 között a következő összetételű vezetőség és választmány irányítja a Társaság életét:

A tisztikar: elnök: Benkő Loránd, alelnök: Kiss Lajos, Szathmári István, főtitkár: Kiss Jenő, titkár: Gerstner Károly, jegyző: Laczkó Krisztina, pénztáros: Balogh Lajos, ellenőr: Hollós Attila, számvizsgáló bizottság: Bakró Marianne, D. Mátai Mária, A. Molnár Ferenc.

A választmány: E. Abaffy Erzsébet, Balázs Géza, Bańczerowski Janusz, Bassola Péter, Békési Imre, Bencédy József, Bereczki Gábor, Bolla Kálmán, Büky László, Csúcs Sándor, Elekfi László, Éder Zoltán, Fábián Pál, Fekete Péter, Forgács Tamás, Gadányi Károly, Gósy Mária, Grétsy László, Haader Lea, Hajdú Mihály, Hegedűs Attila, Herman József, Hessky Regina, Hexendorf Edit, Hoffmann István, Horváth Mária, Jászay László, Juhász Dezső, Kakuk Zsuzsa, Keresztes László, Kiefer Ferenc, Keszler Borbála, É. Kiss Katalin, Lengyel Klára, Manherz Károly, Máté Jakab, Mező András, Molnár Zoltán, Nyirkos István, Nyomárkay István, Ördög Ferenc, Papp Ferenc, Péter Mihály, Pusztai Ferenc, V. Raisz Rózsa, Rónai Béla, Sebestyén Árpád, Siptár Péter, Szabó Géza, Szabó József, Szíj Enikő, Szende Aladár, Szende Tamás, Szépe György, Szűts László, H. Tóth Imre, Udvari István, Varga László, Vértes Edit, Voigt Vilmos, Zoltán András, Zsilinszky Éva.

A választmány szavazati jogú, meghívott külföldi, illetőleg külföldön dolgozó tagjai: Bátori István, Décsy Gyula, Dezső László, Futaky István, Galambos Ireneus, Gulya János, Honti László, Jakab István, Lizanec Péter, Papp György, Penavin Olga, Péntek János, Petőfi S. János, Rédei Károly, Utassy Zita.

A szakosztályok: Általános Nyelvészeti Szakosztály: elnök: Péter Mihály, titkár: Ladányi Mária. — Finnugor Szakosztály: elnök: Keresztes László, titkár: Nagy Imre Csaba. — Idegen Nyelvi Szakosztály: elnök: Nyomárkay István, titkár: Pátrovics Péter. — Magyar Nyelvi Szakosztály: elnök: Fábián Pál, titkár: Zsilinszky Éva.

    8. Az új vezetőség nevében Szathmári István alelnök mondott köszönetet a bizalomért, és megköszönve a résztvevők figyelmét, berekesztette a közgyűlést.

Összeállította: Kiss Jenő

 

Vissza a Tartalomhoz

 

nyitólap