Egy amerikai kiadvány fordítását olvashatjátok: alapvetõ tudnivalók a siketekkel való kommunikációhoz!

Hogyan kommunikáljunk
a siket emberekkel ?
(Ajánlások)


TARTALOM:

BEVEZETÉS

A siketség ténye viszonylag sok ember életében valóság. Bár a hallásveszteség különbözô foka az életvezetés szempontjából meghatározó lehet, ha ezen különbözôségtôl eltekintünk, akkor Magyarországon minden tizedik ember valamilyen hallási problémával él együtt. Jóllehet a siketen születettek száma ennél jóval kevesebb, de elmondhatjuk, a siket emberek halló társaikhoz hasonlóan sikeres életpályát futnak be, családot alapítanak, televíziót néznek, sportolnak, kirándulnak, világot járnak és természetesen telefonálnának, ha elérhetôvé tennénk számukra a faxolást, vagy a szövegíró telefont.
A legtöbb siket ember nem úgy tekinti a siketségét, mint egy fogyatékosságot, vagy mint egy megszüntetendô problémát. Sokuk számára inkább egy "állapot", mely része egy olyan kulturális tapasztalatnak, amelyet barátaikkal - siketekkel és hallókkal - közösen tapasztalnak meg, illetve élnek át.
A siket kultúra egyfajta közösség megtapasztalása, illetve megélése siket emberek között. Ez a kulturális tevékenység magába foglalja a Magyar Jelnyelvet (HSL= Hungarian Sign Language), melyen a kommunikáció zajlik; információ közlését olyan forrásokról, amelyek gazdagíthatják a siket emberek életét; színi események eljátszását és látogatását, amelyeken nem hangzik el hangos szó. Másrészt magába foglalja a siket emberek számára fontos példaképekrôl és eseményekrôl alkotott vélekedést, valamint a siket élettapasztalattal kapcsolatos viccelôdést.
Mindannyian a magunk módján teszünk bizonyos dolgokat, és ez alól a siket emberek sem kivételek.

A siket emberek különbözô módokon kommunikálnak, számos faktortól függôen. Ilyen faktor lehet: az életkor, amikor a siketség kezdôdött, a siketség típusa, a nyelvi készség, a hallásmaradvány mértéke, a szájról olvasási készség, a beszédkészség, a személyiség, a családi környezet, az iskolázottság foka, intelligencia és a személyes preferencia.
Néhány siket személy csak a beszédet, vagy csak a jelnyelvet használja, ill. a jelnyelv, az ujj ABC, a beszéd, vagy írás, ill. a testbeszéd és az arckifejezés egyfajta kombinációját. A siket emberekkel számos módon kommunikálhat. A kulcs annak a felismerése, hogy a technikák mely kombinációja a célravezetô az adott siket személyekkel.
Ne felejtse el, hogy nem az a fontos, hogy ki milyen módon cserél gondolatokat, hanem az a tény, hogy ez egyáltalán megtörtént!KOMMUNIKÁCIÓ KÉT SZEMÉLY KÖZÖTT

Kommunikáció siket emberrel személyes szituációban:

Hívja fel magára a siket személy figyelmét, mielôtt beszélni kezd. Szólítsa a nevén; ha ez sikertelen, a váll érintése, egy intés, vagy egyéb látható jel is megteszi a felhívást.

Vezesse be a siket személyt a beszélgetés témájába.
A siket embernek szüksége van arra, hogy elôre tudja, milyen témában fognak beszélgetni, azért, hogy beillessze a szavakat, amelyek segítik a beszélgetés folytatásában. Ez különösen fontos olyan siket emberek esetében, akik a szájról olvasásra támaszkodnak.

Beszéljen lassan és tisztán, de ne kiabáljon, túlozzon, vagy túlartikuláljon. Az eltúlzás és a szavak túlhangsúlyozása eltorzítja az ajakmozgásokat, ezáltal még nehezebbé téve a szájról olvasást. Minden egyes szót próbáljon meg erôltetés vagy feszültség nélkül ejteni. A rövid mondatokat könnyebb megérteni, mint a hosszúakat.

Az ajkakat elfedô bajusz, szakáll, dohányzás, ceruzarágás és kezének az arca elé helyezése mind nehézzé teszik a siket ember számára, hogy kövesse a mondottakat.

Tartson szemkontaktust a siket személlyel. A szemkontaktus alátámasztja a közvetlen kommunikáció érzését. Akkor is, ha tolmács van jelen, továbbra is beszéljen közvetlenül a siket személyhez. Ha a szükség úgy kívánja, ô fog (majd) a tolmácshoz fordulni.

Nézzen közvetlenül a siket személyre, ha beszél. Kerülje az elfordulást, a táblára írást, vagy az iratok közötti kotorászást.

Használja az "én" és "te" szavakat akkor is, ha tolmácson keresztül kommunikál, ne pedig: "mondd meg neki, érti ô?"!

Kerülje azt, hogy egy fényforrás (mint pl. ablak, vagy éles fény) elôtt álljon. Az arcon kialakuló ragyogás és árnyék csaknem lehetetlenné teszi a siket személy számára a szájról olvasást.

Elôször ismételje meg, azután próbálja meg máshogy megfogalmazni a gondolatot, ha annak meg nem értésével találkozik, minthogy egyszerûen csak unos-untalan ugyanazokat a szavakat ismételgeti. Ha a siket személy csak egy-két szót vétett el az elsô alkalommal, egy ismétlés rendszerint segít. Szükség esetén ne habozzon tollat és papírt ragadni, mivel néha bizonyos ajakmozdulat-kombinációkat nehéz felismerni. Az üzenet közlése, átadása fontosabb, mint a felhasznált eszköz.

Használjon pantomimot, testbeszédet és arckifejezéseket, hogy kiegészítse a kommunikációt. Egy életszerû szónokot mindig sokkal érdekesebb szemlélni és könnyebb megértetni.

Legyen a siket emberhez udvarias beszélgetés közben. Ha csöng a telefon, vagy valaki kopog az ajtón, kérjen bocsánatot a siket személytôl és közölje vele, hogy felveszi a telefont, vagy válaszol a kopogásra. Ne vegye semmibe a siket személyt és ne folytassa a beszélgetést valakivel, miközben ô várakozik.

Használjon kiegészítendô kérdéseket, amelyek hosszabb választ igényelnek, minthogy csak "igen" vagy "nem". Ne feltételezze, hogy a siket ember megértette az Ön közlését, ha bólogat a fejével. Egy kiegészítendô kérdésre adott felelet viszont bizonyíthatja az Ön információinak sikeres átadását.CSOPORTBAN

Ha csoportszituációban (ülések, tanórák, stb.) Ön találkozik siket emberekkel, az alábbi tippek megkönnyíthetik a kommunikációt:

A számára legelônyösebb távolságra ültesse a siket személyt. Ez rendszerint az elôadóhoz közeli széket jelent, s azért fontos, hogy a siket személy jól láthassa a szónok ajkait. Ha lehetséges, kerek asztalt vagy félkörös ültetést használjon, hogy mindenkinek az arcát láthassa. Rendszerint a siket személy maga fogja a legjobban tudni, hogy hová kell ülnie. Fordítson figyelmet a helyiség világítására is, azért, hogy a szónok helyes megvilágításba kerüljön.

A várhatóan felhasználásra kerülô szakszavakat, ritka idegen szavakat elôre közölje! Nehéz, sôt egyenesen lehetetlen ismeretlen szókincsû beszédet és ujjbetûzést leolvasni. Ha az új szókincset nem lehetséges elôzôleg bemutatni, írjuk fel a kifejezéseket papírra, táblára vagy írásvetítôre. Az elôadást vagy egy film bemutatását egy rövid vázlat vagy egy forgatókönyv elôzetes kézbeadása teszi követhetôvé a siket személy számára.

Kerülje a szükségtelen megállást és beszélést, miközben Ön a táblára ír! Nehéz egy mozgásban lévô személy beszédét leolvasni és lehetetlen azét, aki háttal áll. Írjon vagy rajzoljon a táblára, azután forduljon a csoport felé és úgy magyarázza az írottakat!
Ha írásvetítôt használ, ne nézzen le rá, miközben beszél!

Használjon szemléltetô eszközt, ha lehetséges! A látás a siket ember elsôdleges információfelvevô csatornája. Használja ki a rendelkezésre álló eszközöket, beleértve a filmeket, írásvetítôket, ábrákat és táblákat. Adjon idôt a résztvevôknek arra, hogy elolvassák, mielôtt beszélni kezd!

Gyôzôdjön meg arról, hogy lényeges információ nem kerüli el a siket személy figyelmét. Írjon fel bármiféle változást, ami a találkozási idôpontokat, speciális feladatokat, járulékos utasításokat, stb. illeti. Biztosítson idôt, amikor kézikönyvekre, vagy szövegekre hivatkozik, mivel a siket embereknek elôször az írottakra kell tekinteniük, mielôtt újra a szónokra figyelnének.

Enyhén lassítsa le a kommunikáció ütemét, hogy elôsegítse a megértést. Sok elôadó túlságosan gyorsan beszél. Biztosítson külön idôt a siket személy számára, hogy kérdéseket tegyen fel, vagy azokra válaszoljon.

Ismételje meg azokat a kérdéseket, vagy megállapításokat, amelyek a terem végébôl hangzottak el és mutasson a beszélô személyre. Tartsa emlékezetben, hogy a siket ember ki van zárva mindabból, ami a látókörén kívül történik.

Biztosítson a siket személy számára teljes értékû részvételt a vitákban. Nehéz a siket embereknek a csoportbeszélgetésekben részt venni, mivel nem tudják biztosan, hogy a beszélôk mikor fejezték be a mondanivalójukat. A csoportvezetônek vagy tanárnak idôrôl idôre fel kell ismernie a siket ember hozzászólási szándékát, hogy lehetôvé tegye számára a teljes értékû részvételt! Vigyázzon a szerepváltásokra és adjon a siket személynek esélyt arra, hogy egy pillantást vethessen minden egyes résztvevôre, mielôtt azok megszólalnak.

Képzési helyzetekben alkalmazzon különbözô szituációs gyakorlatokat. Mint minden más ember, a siket is gyorsabban tanul gyakorlatban cselekedve, mint elméletben. Amit nehéz lenne szavakban megmagyarázni, azt lehet, hogy könnyedén megértené a tevékenységet bemutatva.

Használjon tolmácsot nagycsoportos közegben. Ilyen helyzetben egy tolmács sokkal könnyebbé teszi a kommunikációt egy siket személy számára. A tolmács az információ átadásában néhány szóval a szónok mögött lesz. Ezért biztosítson idôt a siket személynek, hogy minden információ eljusson hozzá és így kérdéseket tehessen fel.

Kérjen fel egy személyt, hogy az információt jegyzetben rögzítse. Sok siket ember számára nehéz az elôadóra figyelni és egyidôben jegyzetet is készíteni.TOLMÁCS SEGÍTSÉGÉVEL

A tolmácsok elôadások, ülések alkalmával vagy egyéb csoportos szituációban segíthetik elô a kommunikációt. Mielôtt tolmács igénybevételét kérné, ne feledkezzen meg arról, hogy a jelnyelv ismerete egyetlen személyt sem képesít arra, hogy tolmácsként mûködjön. A legjobb egy hivatásos tolmácsot használni, aki képzett szakember és etikai kódex köti.
Mielôtt tolmácsot kérne, kérdezze meg a siket személyt, hogy milyen típusú tolmácsot szeretne. Van aki a magyar jelnyelvben (HSL = Hungarian Sign Language) járatos jelnyelvi tolmácsot kér, de van, aki jelesített magyart használó tolmácsot. Mások esetleg orális tolmácsot kérnek és bizonyos körülmények között szükséges lehet beszéddé fordítani azt, amit a siket személy szeretne kifejezni. (A hangos beszéddé fordítást, vagy a jelnyelvbôl hangra való tolmácsolást korábban fordított tolmácsolásnak nevezték.) Néhány tanács amit érdemes szem elôtt tartani, amikor tolmácsszolgáltatást jegyzünk elô:

1. Tájékoztassa a tolmács szolgálatot a siket személy igényeirôl, és arról, milyen idôtartamban kerül sor tolmácsolásra. Ha szigorúan szaknyelvet fognak használni, a szolgálat megpróbál olyan tolmácsot biztosítani, aki járatos lesz az adott szakmában.

2. Beszélje meg elôre a tarifát és az elôjogokat a tolmáccsal. Ezeket a tarifákat nem a siket személlyel kell megtárgyalni, amennyiben nem a siket személy fizet!

3. Úgy kezelje a tolmácsot, mint egy hivatásos szakértôt. Udvarias és szükségszerû bemutatni a tolmácsot a csoportnak és elmagyarázni, hogy ô miért van jelen. Legyen tekintettel a tolmács sajátos igényeire, mint pl. egy pohár víz, egyeneshátú szék, stb. Ha a tolmácsolási szituáció ebédet, vagy más étkezést is magában foglal, a tolmácsot ugyanaz az elôjog, bánásmód illeti meg, mint a csoport többi tagját. Hasznos a tolmáccsal is találkozni egy negyedórával az elôadást megelôzôen és pontosan tisztázni minden körülményt.

4. Ha egy ülés másfél óránál hosszabb ideig tart, kívánatos, hogy két tolmács legyen jelen, akik szükség szerint váltják egymást.

5. Iktasson be szüneteket az ülés folyamatába. A siket személynek fárasztó hosszú idôn át követni egy jelnyelvi vagy orális tolmácsot. Ez a tolmács számára is fárasztó.

6. Gondoskodjon a tolmács jó megvilágításáról. Ha a tolmácsolási szituáció a terem elsötétítését igényli diák, videók vagy filmek vetítése miatt, segédfényforrásra van szükség azért, hogy a siket személy láthassa a tolmácsot. Ha nem lehet kislámpát, vagy spotlámpát szerezni, ellenôrizze, hogy nem lehet-e a világítást elhalványítani úgy, hogy még így is elég fény maradjon a tolmács megvilágítására.

7. Közvetlenül a siket személyhez fordulva beszéljen, ha tolmácsot alkalmaz a kommunikáció során. A tolmács nem része a beszélgetésnek és nem szabad hangot adnia személyes véleményének, vagy belépnie a beszélgetésbe. Ha a siket személy azt akarja, hogy a tolmács megmagyarázzon valamit a beszélgetésbôl kiemelve, ô az egyetlen, aki erre megkérheti.

8. Ne felejtse el, hogy a tolmács egy kevéssel mindig az elôadó mögött jár. Adjon idôt a tolmácsnak, hogy az adott szakaszt befejezze és így a siket személy kérdéseket tehessen fel vagy hozzászóljon a vitához.

9. Egy idôben csak egy személyt engedjen beszélni csoportbeszélgetések alkalmával. A tolmácsnak nehéz egyidôben számos ember beszédét követni. Követeljen meg egy rövid szünetet az elôadók között, hogy a tolmácsnak lehetôsége legyen befejezni, mielôtt a következô elôadó elkezdi.

10. Világosan és normál hangon beszéljen, amikor tolmácsot alkalmaz. Ügyeljen a beszédtempóra. A tolmács vagy a siket személy kérheti a szónokot, hogy beszéljen lassabban, illetve a tisztázás érdekében ismételjen meg egy-egy szót, vagy mondatot.

11. Ha lehetôség van rá, a tolmács néhány nappal, vagy órával az elôadás megkezdése elôtt kapja meg a szöveget írásban.

12. Mint végsô udvariassági gesztus, köszönje meg a tolmácsnak a közremûködést. Tisztázza a siket személlyel, hogy elégedett volt-e a tolmács munkájával. Bármilyen felmerülô gondról, illetve félreértésrôl értesítse a tolmácsot közvetítô Tolmácsszolgálati Irodát. Ha elégedett, udvarias gesztus errôl a Tolmácsszolgálati Irodát is tájékoztatni.FELVÉTELI BESZÉLGETÉS SIKETTEL

Ezek a tippek a "két személy közötti kommunikáció"-s tippekkel együtt arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a siket jelentkezô munkafelvételi beszélgetését. Arra hivatottak, hogy kellemesebbé és hatékonyabbá tegyék a beszélgetést mind a munkavállaló, mind a munkaadó számára.

Biztosítson a cégrôl szóló tájékoztatót vagy ismertetôt a jelentkezônek, hogy az interjút megelôzôleg áttanulmányozhassa azt. Ez hozzásegíti a jelentkezôt, hogy megismerkedhessen a céggel, annak részegységeivel és a feltételekkel.

Biztosítson névkártyákat, esetleg tájékoztatót, ha a jelentkezôvel egy személynél több fog elbeszélgetni. Foglalja bele minden egyes személy nevét, hivatali rangját (címét) és a beszélgetések idôrendjét. Gyakran nehéz szájról olvasni egy ismeretlen személy rangját (címét) és nevét egy találkozás során. Egy ilyen forgatókönyv a siket személyt tájékozottabbá, felszabadultabbá teszi és könnyebb lesz utólag rekonstruálnia az elbeszélgetést, ha szüksége lesz rá.

Elôre tájékoztassa a portást vagy a titkárnôt, hogy egy siket jelentkezôt vár. Így könnyebben felkészülhetnek ôk is, hogy a megfelelô segítséget és adminisztrációt elvégezzék.

Vegye számításba, hogy esetleg tolmácsról kell gondoskodnia. Kérdezze meg a siket személyt arról, hogy szeretné-e egy tolmács közremûködését, mielôtt megrendelné a szolgáltatást. Tolmács segítségével világosabb képet nyerhet arról, hogy mennyire felelnek meg a jelentkezô képességei az elképzeléseknek.MUNKAHELYEN

Az a társadalmi törekvés, hogy a siketek integrálódjanak a hallók közé, leginkább a munkahelyeken valósul meg. A megvalósítás módja különbözô lehet a siket alkalmazott munkaköri felelôsségétôl, technikai felkészültségétôl, kommunikációs preferenciáitól, valamint a szervezet sajátosságaitól függôen.
Általában nem szükséges lényegi, nagyszabású változtatásokat bevezetni a munkahelyeken annak érdekében, hogy a munkakörülmények a siket alkalmazottak számára is megfelelôek legyenek. Van azonban néhány dolog, amellyel munkahelyeket hozzáférhetôbbé és ezáltal kellemesebbé teheti a siket alkalmazottak számára.

Tartsa szem elôtt, hogy a siket személy is érzékeny a zajra. Az egy mítosz, hogy a siket ember olyan zajos környezetben is tud dolgozni, amilyet a halló ember már nem tud elviselni. A legtöbb siket embernek van némi hallásmaradványa és ezért zavarják a hangos zajok. A zajos környezet kommunikációs akadállyá válhat valaki számára, aki pl. hallókészüléket visel. A hangos vagy háttérzajok interferálhatnak és eltorzíthatják a személy hallókészülékének hangerôsítését, amely megnehezítheti a beszédfelismerést. Sôt, a hangos zajok tovább is ronthatják a siket személy meglévô hallásmaradványát.

Vegye számításba az új siket alkalmazott munkatársi kapcsolatait.

Használjon jelzôberendezéseket/eszközöket, ha egy siket alkalmazott egyedül dolgozik egy adott helyen. A legtöbb ilyen eszköz olcsó és könnyen beépíthetô a meglévô riasztó rendszerbe. Például a riasztó sziréna áramkörébe bekötött egyszerû jelfogó, szabvány izzó és foglalat elegendô ahhoz, hogy villogó fényjelzést adjon. A villogó fény és hangjelzést használó tûz és gázszivárgás-jelzôk csatlakoztathatók a rendes elektromos hálózatba. Más eszközök jelezhetik, pl. a gép hibás mûködését, vagy az ajtócsengôt és a telefoncsengést.
A kommunikáció gördülékenységének érdekében ülések, tárgyalások, munkaértekezletek alkalmával használjon kerek vagy ovális asztalokat, illetve próbáljon félkörös elrendezést alkalmazni.

Készüljön fel áramszünetekre: olyan helyekre, amelyek nem kapnak vészvilágítást a központi rendszertôl, kicsi, kimaradásbiztos, konnektorba csatlakoztatható fényforrásokat szereljen fel! Ezek a világítások minden dolgozó biztonságát szolgálják vészhelyzetekben.

Értesítse a biztonsági személyzetet, ha egy siket dolgozó egyedül fog dolgozni éjszaka, vagy nem szokványos idôben, pl. hétvégén.
A siket dolgozó munkaterületét rendszeres idôközönként ellenôrizni kell.

Vonja be a siket dolgozót a munkahely hétköznapi életébe. Idôbe kerülhet hozzászokni némely siket ember beszédhangjához, de a közös napi ebédelésbe, kávészünetekbe, hivatali köszöntésekbe bevonva a munkahelyi csoport tagjává fog válni.KOMMUNIKÁCIÓ ÍRÁSBAN

Mindig kérdezze meg a siket embereket, hogy vajon nem örülnének-e jobban az írásos kommunikációnak. Elôre ne feltételezze, hogy ezt részesítik elônyben. Ha az írást használja, vegye tekintetbe a magyar nyelv olvasásában és írásában való jártasságukat. Ez a jártasságuk függhet attól, hogy siketen születettek-e, vagy esetleg egy késôbbi életszakaszukban vesztették el hallásukat, illetve hogy milyen módszerrel oktatták ôket, valamint hogy ôk melyik kommunikációs módszert részesítik elônyben.

Rövid és egyszerû megfogalmazást használjon! Határozza meg a kommunikáció tárgyát, kerülje a feltételezéseket és mondatai legyenek tömörek.

Nem szükséges minden egyes szót kiírni! Rövid kifejezések vagy néhány szó gyakran elegendô az információ átadásához.

Ne használjon eldöntendô kérdéseket! A kiegészítendô kérdések olyan válaszadást igényelnek, amelyek lehetôvé teszik annak megítélését, hogy vajon helyesen értették-e üzenetét.

Miután leírta üzenetét, figyelje a siket személy arcát! Ha láthatják egymás arckifejezéseit, a kommunikáció könnyebb és pontosabb lesz.

Használjon vizuális megjelenítést, ha speciális vagy szakkifejezéseket magyaráz egy siket személynek. Ábrák, függvények (diagrammok), stb. segítik az információ felfogását.KOMMUNIKÁCIÓ TELEFON ÚTJÁN

Hagyományos módon:

Van példa néhány olyan módszerre és eszközre, melyek segítségével a siket emberek is igénybe vehetik a telefont.

A siket emberek jelentôs része a hangos telefont segítô személy közremûködésével, vagy tolmács útján használja. Ebben az esetben a közvetítô személynek fel kell hívni a beszélgetôpartner figyelmét arra, hogy siket személy nevében beszél, tehát szükség szerint idôközönként meg kell szakítania a beszélgetést, hogy tovább adja az információt.

A villogólámpák vizuális jelzôk, amelyek telefonhoz csatlakoztatva villognak, amikor a csengô szól, így téve lehetôvé, hogy a siket személy halló segítôt hívjon.

Fejlett technika útján:

A siket embereknek többféle lehetôségük kínálkozik arra, hogy önállóan is használják telefonvonalukat.

Mintegy segédeszközként telefaxot csatlakoztathatnak rá, és így sikeresen kommunikálhatnak ismerôseikkel és idegenekkel egyaránt. Ennek feltétele, hogy mindkét fél rendelkezzen telefax-szal. Sajnos a legtöbb fax-készülék viszonylag drága, így hazánkban igen kevés siket embernek van a tulajdonában.

Bizonyos számítógépek modemmel kiegészítve képesek telefax-szal kölcsönösen kommunikálni.

Léteznek még szövegíró telefonok, ezek olyan elektronikus készülékek, melyek vizuális és/vagy nyomtatott kommunikációt tesznek lehetôvé telefonvonalon keresztül. Ezeket sajnos még nem forgalmazzák Magyarországon.SZÓMAGYARÁZAT

A hallásveszteség foka

Hallássérülés - Általános kifejezés, amely a normál hallástól való mindenféle eltérést magában foglalja a legenyhébb hallásveszteségtôl a teljes siketségig.

Siket/Siketség - A teljes hallásveszteségû személyt jelöli (90 dB-es, vagy annál nagyobb hallásveszteséggel). Általában aktívan részt vesz az egymásközt jelnyelvet használó siket emberek közösségében. A siket egyének némelyike hasznosnak tartja a hallásjavító készülék viselését, mások pedig feleslegesnek. Sose használja a siketnéma kifejezést, és a siket jelzôt fônévként, amikor a siket emberre gondol. Kerülje a süket szót is az "értelmi fogyatékos" konnotációja miatt.

Nagyothalló - Az olyan hallásveszteségû személyt jelöli, aki kommunikációjában a beszédre és szájról olvasásra, telefonbeszélgetésében a hallásmaradványára támaszkodik.

Hallásmaradvány - A hallásveszteség ellenére megmaradt hallóképesség. Minél nagyobb a hallásveszteség, annál kisebb a hallásmaradvány.


A halláscsökkenés típusai

Vezetéses típusú halláscsökkenés - Ilyen halláscsökkenés akkor támad, ha a hangvezetô rendszerben - tehát hallójárat, dobhártya, hallócsontok, labyrinth-ablakok rendszerében - keletkezik megbetegedés.

Idegi típusú (percepciós) halláscsökkenés - Ide tartoznak a hangfelfogó rendszer, a belsô fül, a hallóideg, a hallópályák és a hallókéreg megbetegedései.

Kevert típusú halláscsökkenés - A vezetéses és a percepciós nagyothallás kombinálódhat egymással.


A hallásveszteség kezdete

Congeniális siketség - A születésnél vagy azt megelôzôleg jelentkezô siketség.

Prelinguális siketség - A normális beszédelsajátítás befejezése elôtt (kb. 3. életév) jelentkezô siketség. A prelinguális siketség jelentékenyen korlátozza a beszélt magyar nyelv hatásának mennyiségét és minôségét, amelyre szüksége van egy gyermeknek a beszélt nyelvi képességek kifejlôdéséhez.

Postlinguális siketség - A beszélt nyelvelsajátítás befejezôdése után (kb. 3. életév) jelentkezô siketség. A postlinguális siketségnek a beszédre, olvasásra, írásra és szájról olvasásra gyakorolt hatása az egyéntôl és a hallásvesztés idôpontjától függ.

Szerzett siketség - Valamikor a születés után jelentkezô siketség.


A kommunikáció "eszközei"

HSL (Hungarian Sign Language = magyar jelnyelv) - vizuális-gesztikulációs nyelv, mely nyelvtanában és szókincsében eltér a magyar nyelvtôl

Jelelt beszéd - manuális kiegészítés a szájról olvasáshoz, mely kéz-pozicíókkal megerôsíti a száj mozgását.

Ujj ABC - kézzel formáljuk az ABC-betûit. Minden kézállás más-más betût jelent, melyeket egymást követôen használva betûzzük a szót.

Manuális kommunikáció - kommunikáció jelekkel és az ujj ABC-vel.

Orális kommunikáció - kommunikáció beszéddel, szájról olvasással, jelek használata nélkül.

Jelnyelv - kommunikációs út, szavak, fogalmak, érzések közvetítése a test, kezek, karok és arc használatával.

Szimultán kommunikáció - kommunikáció a jelnyelv és a beszélt nyelv egyidejû alkalmazásával.

Szájról olvasás - a beszéd optikai úton történô megértése a beszélô ajakmozgását, arcát, kifejezéseit, testbeszédét, valamint nyelvtani szabályokat és az interperszonális kommunikáció alapelveit figyelembe véve.

Totális kommunikáció - kommunikáció, mely minden rendelkezésre álló kommunikációs eszközt (beszéd, szájról olvasás, jelnyelv, ujj-ABC, pantomim, írás, stb.) használ szükség és igény szerint.


Tolmácsolási módok

Jelnyelvi tolmácsolás - a tolmács jeleli, amit a beszélô mond. A jelnyelvi variációktól a szószerinti tolmácsolásig számos változat használatos. A tolmács a siket személy igényeihez igazítja a jelnyelv alkalmazását.

Orális tolmácsolás - a tolmács a hallott szöveget hang nélkül artikulálja, melyhez természetes gesztusokat és arckifejezést használ. Néhány nehezebben érthetô szót megcserélhet a könnyebb szájról olvasási kép érdekében.

Taktilis tolmácsolás - siket-vak személyek számára, "kézbe-tolmácsolási" metódus. A tolmács a hallott szöveget jellel, ill. a daktilológia vagy a Braille rendszer alkalmazásával a siket-vak személy kezébe továbbítja.

Tolmácsolás hangra - a tolmács mondja, amit a siket személy jelel, ill. artikulál. Korábban "fordított" tolmácsolásnak nevezték.


Technikai segédeszközök

Hallókészülék - készülék, mely felerôsíti a hangot. Nem tesz különbséget a beszélt, szükséges és a nem kívánatos háttérzajok között. A legtöbb hallókészülék nem alkalmas a torzítások kiküszöbölésére, tehát egy hallókészüléket viselô képes a hangok észlelésére, de értelmezésére kevésbé.

Telefax - siketek számára a telefont helyettesítô eszköz. Elônye, hogy a hallók és a hallássérültek egyaránt használhatják. Hátránya, hogy a készülék drága, azonnal választ megszakítás nélkül nem tesz lehetôvé, válaszadás esetén mindkét fél számára költséget jelent.

További információt kaphat, illetve felveheti a kapcsolatot:

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Kommunikációs Iroda (irodavezetõ: Konkoly Sándor)

Budapest, 1068 Benczúr u. 21. Postafiók: 1388 Budapest, Pf.: 80

Telefon: 351-0434 Fax: 342-1989

Rochester Institute of Technology (USA): „Tips for communicating with Deaf People" c. brossurából fordította: Muzsnai István átdolgozta: Vasák Iván lektorálta: Litavecz Anna

Az oldalt összeállította: Kósa Ádám


[Fõoldal] [Bemutatkozunk!] [A bizottság tagjai] [Céljaink] [Kik a hallássérültek?] [A jelnyelvrõl] [Történelem] [Programjaink] [Újság] [Közérdekû címek] [Linkek] [Vendégkönyv]