VISSZA FŐOLDAL KÖVETKEZŐ

ALAPSZABÁLY

FŐOLDAL

(módosítva 2005. 11. 07.-én)

Általános rendelkezések

1.§

1.        Az IMREI POLGÁRŐR CSOPORT feladatainak ellátására - a Magyar Népköztársaság 1989.évi 11.törvénye értelmében alakított, alapszabálya-szerint működő társadalmi szervezet, mely nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

2. Az Imrei Polgárőr csoportot az egyesülési jog alapján magánszemélyek hozták létre. Önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakult.

3. Pártoktól, politikai szervezetektől függetlenül, törvényességet betartva tevékenykedik és védi mindazon erkölcsi, anyagi érdeket, mely jogszabályon alapuló kötelezettség a társadalmi tevékenység során.

4. Az Imrei Polgárőr Csoport alapszabályban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően, biztosítja a szervezet demokratikus önkormányzaton alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

2.§

1. Az Imrei Polgárőr Csoport hatásköre és felelőssége kiterjed

a, tagságra

b, pártoló tagjaira

c, tiszteletbeli tagjára

2. Az Imrei Polgárőr Csoport a szervező és irányító tevékenységét közvetlenül gyakorolja.

3. Az Imrei Polgárőr Csoport jogi személy.

4. Neve: Imrei Polgárőr Csoport

5. Székhelye: Budapest XVIII. Ady Endre u. 100.

6. Címe: 1188. Budapest Ady Endre u. 100.

7. Az Imrei Polgárőr Csoport pecsétje téglalap alakú, benne Imrei Polgárőr Csoport felirattal, címmel és adószámmal, valamint egy kör alakú pecsét.

8. Az Imrei Polgárőr Csoport jelvényének elfogadásáról a közgyűlés dönt.

9. Az Imrei Polgárőr Csoport alapításának éve:1995.

3.§

1. Az Imrei Polgárőr Csoport alapításához az alapszabály megalkotása, ügyintéző és képviseleti szervének megválasztása, valamint nyilvántartásba vétele szükséges.

4.§  

Az Imrei Polgárőr Csoport célja:

1. Az Imrei Polgárőr Csoport célja a bűncselekmények megakadályozása és a lakosság közbiztonságérzetének javítása, fenntartása.

2. A megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazásával és hírközlési eszközök segítségével kívánjuk célunkat megvalósítani és végrehajtani.

5.§

Az alapszabály 5.§-ában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében:

a, az Imrei Polgárőr Csoport gépkocsizó járőrszolgálatot rendszeresít Pestszentimre területén.

b, hírközlési eszközökkel jelzést ad a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság felé, szükség esetén segítséget kér.

c, akciókban vesz részt a területileg illetékes Rendőrkapitánysággal, annak felkérésére közrendvédelmi feladatokat lát el.

d, a csoport együttműködik a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel.

6.§

A csoport tagsága

1. Az Imrei Polgárőr Csoport tagja lehet minden magyar állampolgár, jogi személy és nem magyar állampolgár is, ha az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartja és elfogadja, nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

2. A csoportban az őket megillető jogok és rájuk vonatkozó kötelezettségek szerint:

a, RENDES TAG: (továbbiakban tag) lehet minden olyan a 7.§ 1.pontjában leírt feltételeknek megfelelő magánszemély, aki a közrendvédelmi tevékenységben részt kíván venni, csak nagykorú személy lehet.

b, PÁRTOLÓ TAG: lehet minden olyan a 7.§ 1. Pontjában leírt feltételeknek megfelelő magánszemély, aki a csoport munkáját segíti, anyagilag támogatja.

c, TISZTELETBELI TAG: lehet választás eredményeként az a kívülálló magánszemély, aki a csoportot munkája során kimagaslóan segíti, támogatja. A tiszteletbeli tagok választása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Indítványt a jelölésre a tagok tehetnek.

A tiszteletbeli tagság örökös érvénnyel és postomus is adományozható.

3. A csoportba való belépés és kilépés önkéntes, kivétel a tiszteletbeli tagság, amely választás útján adományozható.

a, a tagfelvételi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról, a Közgyűlés által meghatározott próbaidő letelte után a soron következő Közgyűlésnek kell döntenie.

b, elutasítás esetén a kérelmező egy hónapon belül írásban kérheti a csoport Közgyűlésétől az elutasítás felülvizsgálatát és új határozat hozatalát. A közgyűlés határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.

c, a tagsági viszony a próbaidő letelte után lép életbe, ha a kérelmet a Közgyűlés elfogadta, erről a kérelmezőt értesíti és a tag a tagsági díjat befizette.

d, az Imrei Polgárőr Csoport tagjai a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg, évenként felülvizsgálhatja és módosíthatja. A tagdíjfizetési kötelezettség alól a közgyűlés mentesítheti a tagot.

e, a csoport tagjairól nyilvántartást vezet és tagjainak igazolványt ad ki, mely feljogosít a csoport tevékenységében való részvételre.

4. A csoporttagság megszűnik önkéntes kilépéssel, kizárással valamint törléssel. A tiszteletbeli tagság: lemondással, visszavonással vagy törléssel szűnik meg, közgyűlési határozat alapján.

a, kizárás csak fegyelmi eljárás során hozott jogerős határozat alapján történhet ,ha a tag a csoportnak anyagi vagy erkölcsi kárt okozott. A kizáró határozat ellen a tag egy hónapon belül fellebbezhet a csoport közgyűléséhez. A fellebbezésnek halasztó hatálya van, de a tag ez idő alatt a csoport tevékenységében nem vehet részt.

b, törléssel akkor szűnik meg a tagság, ha a tag háromszori felszólítás ellenére sem teljesíti az alapszabályban, a tagok kötelességeiként meghatározott előírásokat, továbbá ha a tag elhalálozott.

c, a kilépés, kizárás vagy törlés a tagot nem mentesíti a tagság ideje alatt keletkezett kötelezettségei alól.

7.§

A tagok jogai és kötelességei

1.A rendes tagok jogai:

a, részt vehet az Imrei Polgárőr Csoport tevékenységében, rendezvényein.

b, részt vehet az Imrei Polgárőr Csoport közgyűlésén határozathozatalában.

c, választó és választható az Imrei Polgárőr Csoport tisztségeibe.

d, észrevételt, javaslatot, ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat a csoport működésével kapcsolatban.

2. A rendes tagok kötelességei:

a, az Imrei Polgárőr Csoport alapszabályának, közgyűlési és elnökségi határozatainak, valamint Szervezeti és működési szabályzatának betartása.

b, a közrendvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartása.

c, tagsági díj előirt módon történő befizetése.

d, lehetőségeihez mérten vesz részt a csoport munkájában.

A szolgálat időtartama minimum 5 óra naponta.

e, a szolgálatot a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő gépjárművel látja el. A szolgálatban résztvevő tagjai a csoportnak alkoholos befolyásoltság alatt nem állhatnak.

f, a szolgálat kezdésének és befejezésének időpontját az elnökség határozza meg.

g, a tagsági viszony bármilyen okból történő megszűnése vagy a tagsági viszony felfüggesztése esetén, a csoport által biztosított eszközöket és igazolványokat, a megszűnés napján köteles visszaszolgáltatni a tag.

h, ha a tag az előre betervezett, és általa elfogadott szolgálati beosztásban valamilyen változtatást kíván megvalósítani - bármilyen előre nem várt más jelegű és egyéb elfoglaltság miatt-, kötelessége gondoskodni helyettesítésről, és erről értesíteni a szolgálat megkezdése előtt minimum két órával a szolgálatvezetőt. Amennyiben ennek nem tesz eleget abban az esetben a 6.§ 4.bekezdés b. pontja szerint törölhető a tagsági viszonya.

3. A pártoló tagok jogai:

a, részt vehet a csoport tevékenységében.

b, észrevételeket javaslatokat tehet a csoport működésével kapcsolatban.

4. A tiszteletbeli tag jogai:

a, részt vehet az Imrei Polgárőr Csoport tevékenységében, rendezvényein.

b, részt vehet az Imrei Polgárőr Csoport közgyűlésén határozathozatalában.

c, választó és választható az Imrei Polgárőr Csoport tisztségeibe.

d, észrevételt, javaslatot, ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat a csoport működésével kapcsolatban.

5. A tiszteletbeli tag kötelességei:

a, a csoport alapszabályának, közgyűlési és elnökségi határozatának betartása.

b, a csoport népszerűsítése, társadalmi elismerésének segítése.

8.§

Az Imrei Polgárőr Csoport szervezete

1. Az Imrei Polgárőr Csoport választott képviseleti és ügyintéző szerve az elnökség.

 Az elnökség a következő tisztségviselőkből áll:

- Elnök

- Alelnök

- Titkár

- Szolgálatvezető

- Szolgálatvezető helyettes

2. A csoport gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a választott

Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság Elnökből és két főből áll.

9.§

Az Imrei Polgárőr Csoport közgyűlése

1. Az Imrei Polgárőr Csoport közgyűlése áll:

- Elnökből

- Alelnökből

- Titkárból

- Szolgálatvezetőből

- Szolgálatvezető helyettesből

- Felügyelő Bizottsági Elnökből

- Felügyelő Bizottsági tagokból

- Minden rendes tagból

- Tiszteletbeli tagokból

Valamennyien a közgyűlésen egy-egy szavazattal rendelkeznek.

2. Az Imrei Polgárőr Csoport rendes közgyűlését évente egyszer kell összehívni.

A közgyűlést az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. A csoport elnökségének legalább 14 nappal a közgyűlés időpontja előtt értesíteni kell írásban a tagokat, pártoló tagokat, tiszteletbeli tagokat

- a közgyűlés időpontjáról, helyéről.

- a közgyűlés tervezett napirendjéről.

- a beterjesztett javaslatokról, fellebbezésekről.

3. A rendes közgyűlés napirendjén kötelezően szerepelni kell:

a, a csoport tevékenységéről szóló beszámolónak

b, a csoport költségvetési teljesítéséről szóló beszámolónak és a következő

költségvetési terve ismertetésének

c, a Felügyelő Bizottság beszámolójának

d, a csoport tagjai, tiszteletbeli tagjai által beterjesztett javaslatoknak, fellebbezéseknek.

4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a, az egyesülés és feloszlás kimondása

b, a csoport évi költségvetésének jóváhagyása, előző évi költségvetési beszámoló elfogadása

c, az elnökségnek a csoport tevékenységéről való beszámoltatása

d, a Felügyelő Bizottság beszámoltatása, a csoport elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása, visszahívása

f, a tiszteletbeli tagok és pártoló tagok felvétele, megválasztása

g, elutasított tagfelvételi kérelmek elbírálása.

h, a tagdíj mértékének meghatározása

i, a tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentesség elbírálása

j, más szervezetekbe való be és kilépés elhatározása

k, a csoport más társadalmi szervezettel történő egyesülés feloszlás kimondása

l, alapszabály elfogadása módosítása

5. A közgyűlés jogai és lefolyása:

a, az Imrei Polgárőr Csoport feloszlásának, megszűnésének kimondása.

b, az Imrei Polgárőr Csoport éves munkatervének elfogadása.

c, döntés és határozathozatal minden olyan a csoport tevékenységét érintő

körben melyet jogszabály más szerv hatáskörébe nem utal és ennek megfelelően a közgyűlés a saját hatáskörébe von.

d, a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a csoport rendes tagjai és tiszteletbeli tagjai.

e, a közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

f, a közgyűlés szavazóképes, ha a szavazásra jogosultak fele plusz egy fő jelen van. Ha a közgyűlés nem szavazóképes, lehetőség van a közgyűlés ismételt összehívására. A megismételt közgyűlés szavazóképes, ha a szavazóképes tagság, több mint 30%-a jelen van. A megismételt közgyűlés a tisztségviselők választása és visszahívása, valamint az alapszabály módosítása kivételével minden kérdésben dönthet.

g, az elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztását titkos szavazással kell lebonyolítani. A tisztségviselők megválasztásához, illetve visszahívásához a jelenlévők 50% +1 szavazat szükséges. Ugyanilyen többség szükséges az alapszabály módosításához.

h, a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg.

i, ha határozatképtelenség áll fenn, akkor az indítvány újra tárgyalására kerül sor ismételt szavazással.

j, a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni ,melynek tartalmaznia kell az elhangzott észrevételeket, javaslatokat továbbá a hozott határozatokat.

k, a 9.§ 1.és 2. Bekezdésében meghatározott tisztségviselőket egy évre választja a közgyűlés.

l, a jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető ,valamint a közgyűlés elején megválasztott két tag hitelesíti.

m, a jegyzőkönyv nyilvántartásba vételét az egyik tag végzi.

n, a jegyzőkönyvbe a csoport rendes és tiszteletbeli tagjai is betekinthetnek.

o, a közgyűlés általában nyilvános, azon bárki részt vehet. A közgyűlés indokolt esetben elrendelhet zárt ülést is.

p, az Imrei Polgárőr Csoport közgyűlését össze kell hívni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

- A tagok 30%-a az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi.

- Az elnökség egyszerű többségi szavazata alapján.

- Ha az Ügyészség ezt elrendeli.

q, az Imrei Polgárőr Csoport rendkívüli közgyűlésére - az összehívást kivéve- a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok a mérvadók.

10.§

Az Imrei Polgárőr Csoport elnöksége

1.Az Imrei Polgárőr Csoport képviseleti ügyintéző szerve amely a közgyűlések közötti időszakban az alapszabály és a közgyűlési határozatok alapján szervezi, irányítja a csoport munkáját.

2. Az elnökség a csoport tevékenységét érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, kivéve azokat, melyeket az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, valamint azokat melyeket a közgyűlés saját hatáskörébe utal.

3. Az elnökség feladata hatásköre:

a, a csoport törvényes és szabályszerű működésének biztosítása, a közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése, valamint az 5.§-ban felsorolt feladatok megvalósításának meghatározása ,szervezése és irányítása..

b, a közgyűlés napirendjének, idejének kijelölése, a tagság kiértesítése.

c, az Imrei Polgárőr Csoport gazdálkodási szabályzatának kidolgozása, irányítása. A költségvetés elosztási rendjének meghatározása.

d, az elnökség tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként látják el. Tevékenységükkel kapcsolatos költségeket a csoport viseli.

e, az elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik.

f, az elnökségi ülés összehívását az elnök rendeli el. Az elnök távollétében az alelnök is elrendelheti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

g, az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

11.§

Az Imrei Polgárőr Csoport elnöke

1. Az Imrei Polgárőr Csoport élén az elnök áll, aki irányítja és vezeti - az Elnökség közreműködésével- a csoport tevékenységét.

2. Az elnök feladata és hatásköre az alapszabály előírásainak közgyűlési és Elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése. Ennek érdekében egy személyben dönt és intézkedik két elnökségi ülés között a csoportot érintő minden olyan kérdésben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés az elnökség, illetve a csoport valamely szervének kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről utólagos beszámolási kötelezettsége van az elnökség számára.

3. Aláírási és utalványozási jogkört az alelnökkel együttesen gyakorolhatja, valamint a bankszámla feletti jogosultságot is.

4. Felelős a vagyoni és pénzeszközök nyilvántartásáért, szabályszerűségéért.

5. Gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek nyilvántartásba vételéről, őrzéséről.

6. Az elnök képviseli a szervezetet.

7. Az elnök a csoporton belüli munkájáért teljes körű anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállal.

8. Az Imrei Polgárőr Csoport elnöke politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat

12.§

Az Imrei Polgárőr Csoport alelnöke

1. Az elnököt megbízása alapján távollétében, ill. akadályoztatása esetén helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, továbbá jogköröket, melyet az elnök magának tart fenn.

2. Az elnök felmentése vagy elhalálozása esetén az elnöki teljes jogkört az alelnök veszi át a legközelebbi közgyűlésig.

3. Szervezi a csoport tevékenységét.

4. Megbízásának megfelelően aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, együttesen az elnökkel.

5. Az alelnök csoporton belüli munkájáért teljes körű anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállal.

6. Az Imrei Polgárőr Csoport alelnöke politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat.

13.§

Az Imrei Polgárőr Csoport titkára  

1. A titkár feladata és hatásköre:

a, elnökségi határozatok alapján szervezi a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását.

b, előkészíti a közgyűlést és az elnökségi üléseket.

c, gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről.

d, meghatározza a rendezvények helyét, idejét. Gondoskodik a rendezői feladatokról.

e, bonyolítja a szervezet tevékenységével kapcsolatos levelezéseket, vezeti a nyilvántartásokat.

f, a titkár a csoporton belüli munkájáért teljes körű anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállal.

g, az Imrei Polgárőr Csoport titkára politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat.

14.§

Az Imrei Polgárőr Csoport szolgálatvezetője

1. Szervezi a csoport folyamatos szolgálati beosztását.

2. Rendkívüli szolgálatok megszervezése.

3. Felelős a szolgálatok szakszerű lebonyolításáért.

4. A szolgálatvezető a csoporton belüli munkájáért teljes körű anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállal.

5. Az Imrei Polgárőr Csoport szolgálatvezetője politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat.

15.§

Az Imrei Polgárőr Csoport szolgálatvezető helyettese

 

1. Együtt dolgozik a szolgálatvezetővel a 14.§ 1. 2. 3. Pontjában meghatározott feladatokban.

2. A szolgálatvezető akadályoztatása esetén helyettesíti.

3. A szolgálatvezető helyettes a csoporton belüli munkájáért teljes körű anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállal.

4. Az Imrei Polgárőr Csoport szolgálatvezető helyettese politikai pártnak tagja nem lehet, abban szerepet nem vállalhat.

16.§

Az Imrei Polgárőr Csoport Felügyelő Bizottsága

1. Az Imrei Polgárőr Csoport gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére a közgyűlés Felügyelő Bizottságot választ egy évre. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. A bizottság határozatait nyílt egyhangú szavazással hozza meg.

2. A Felügyelő Bizottság tagja nem viselhet a csoportban más tisztséget, a csoportban tisztséget viselő vagy gazdasági feladatokat ellátó személyekkel, hozzátartozói kapcsolatban nem állhat. Az elnök és a két tag között sem lehet hozzátartozói kapcsolat.

3. A Felügyelő Bizottság munkáját a Felügyelő Bizottság elnöke irányítja, tevékenységét éves ellenőrzési terv szerint végzi, melyről a csoport elnökségét tájékoztatja.

4. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre:

a, a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások betartásának ellenőrzése.

b, a tagdíjak és egyéb befizetések ellenőrzése.

c, a Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a csoport gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a csoport tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

d, az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke köteles tájékoztatni a csoport elnökét és alelnökét.

e, az ellenőrzések tapasztalatairól a bizottság a vizsgálat befejezését követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a csoport elnökét.

f, rendellenesség , szabálytalanság esetén annak megszüntetését kezdeményezni kell.

g, a Polgárőr Csoport elnöksége a feltárt rendellenességet hiányosságot megfelelő intézkedésekkel köteles megszüntetni.

h, ha az utóvizsgálat megállapítása szerint érdemi intézkedés nem történt a szabálytalanságok megszüntetésére a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi rendkívüli közgyűlés összehívását.

i, a Felügyelő Bizottság éves munkájáról a rendes közgyűlésnek köteles beszámolni.

j, a Felügyelő Bizottság munkáját társadalmi jelleggel végzi.

k, tevékenységükkel kapcsolatos költségtérítést a csoport fedezi.

17.§

Az Imrei Polgárőr Csoport gazdálkodása

1. Az Imrei Polgárőr Csoport bevételei az alábbiakból tevődnek össze:

a, tagsági díjak, pártoló tagi hozzájárulás

b, magán és jogi személyek támogatásai

2. A Polgárőr Csoport tulajdonát a már meglévő és a közösség által időközben megszerzett eszközök alkotják.

3. A csoport bevételeivel és vagyonával önállóan gazdálkodik.

4. A csoport tagsága a csoport tartozásaiért a befizetett tagdíjon felül nem felel.

5. A csoport tevékenységi célja szerinti gazdálkodást a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 114/1992 VII/23 Korm. rendelet alapján végzi, figyelemmel kisérve a közben megjelent módosításokat.

6. Az Polgárőr Csoport programjának megvalósítása érdekében a 114/1992 VII/23 Korm. rendelet alapján, ha úgy dönt vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az esetleges vagyontöbblet a csoport vagyonrészét képzi.

7. Az Imrei Polgárőr Csoport bevételeinek befizetési módjai:

a, a magánszemélyek által támogatásként befizetett összegek három példányos tömbön való átvétele, annak a naplófőkönyvbe történő bevezetése. A tömbön az Imrei Polgárőr Csoport bélyegzője szerepel.

b, egyéni és társas vállalkozások támogatásaként befizetett összegek három példányos tömbön való átvétele, annak naplófőkönyvbe történő bevezetése. A tömbön az Imrei Polgárőr Csoport bélyegzője szerepel.

c, a támogatás felhasználása az alapszabályban foglaltak szerint történik. Az éves támogatás összegéről az évet követő hó végéig igazolást adunk az adományozónak, adóbevallásának, jogszabályban biztosított kedvezmény szerinti elszámolásához.

8. Az Imrei Polgárőr Csoport kiadásai:

a, az Imrei Polgárőr Csoport használatában vagy tulajdonában lévő a működéséhez közvetlenül kapcsolódó hírközlés - technikai, távközlés-technikai, adatfeldolgozó és átviteli ill. irodatechnikai eszközök segédanyagok megvásárlásának költsége, és a fenti eszközök működtetésével kapcsolatos költségek kifizetése.

b, az Imrei Polgárőr Csoport elnökségének tevékenysége során felmerülő költségek, valamint a Felügyelő Bizottság tevékenysége során felmerülő költségtérítés kerül kifizetésre.

9. Díjazási forma nincs, mivel az Imrei Polgárőr Csoport társadalmi tevékenységet végez. Az Polgárőr Csoport tevékenysége non-profitos, mivel a befolyt teljes összeget fő feladatainak ellátására köteles fordítani.

10. A támogatásként befizetett összeg kezelésével a csoport az elnököt bízza meg, tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi 

18.§

Az Imrei Polgárőr Csoport megszűnése

1. A Polgárőr Csoport megszűnik:

a, feloszlásra a közgyűlés által történt kimondásával

b, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel

c, feloszlatással

d, megszűnésének megállapításával

2. A csoport megszűnésének vagyoni következménye közgyűlési határozat esetén, a közgyűlés határoz a vagyonról. Feloszlatás vagy megszűnésének megállapítása esetén, ha vagyonáról nem történik intézkedés, akkor ez az illetékes Önkormányzat tulajdonába kerül.

3. Az Imrei Polgárőr Csoport megszűnését és vagyonának felhasználási módját nyilvánosságra kell hozni.

 

Záró rendelkezések

1. Az Imrei Polgárőr Csoport felügyeletére a jogszabályokban megfogalmazott előírások vonatkoznak.

2. Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az 1989 évi II. TV. Az irányadó.

Budapest 2005. november 25.

Bihari Gusztáv

     elnök

E-mail: ipcs@ipcs.hu  
Copyright © 1996-2009. Imrei Polgárőr Csoport
Útolsó módosítás: 2010. november 09.