A  szöveggyűjtemény az alábbi műveket vagy azok részletét tartalmazza:

Thury György: Károlyi Gáspár emlékezete
                             Sírfelirat

Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűsége

Csokonai Vitéz Mihály 1801-ben Ongáról írt levele

Kazinczy Ferenc: Széphalom

Dayka Gábor: Vitéz Imréhez

Petőfi Sándor: A régi jó Gvadány; 
                         Alkony
                         Úti levelek

Jókai Mór: A Tengerszemű hölgy

Lévay József: Itt születtem

Szabó Lőrinc: Ezerkilencszáz

József Attila: Óda

 


Thuri György: Károlyi Gáspár emlékezete

Pápás éjbe merült el mélyen az elhagyatott nép,
s nemvolt könyv vagy fény, mely vezető lehet.

Károlyinak fájt ez, s így átültette, segítvén
őt Rákóczi s az Úr lelke, a szent lapokat.
Mindenünk mestere lett, s felszállt az örömteli égbe,
Ó nagy férfiú, szent volt ez a lét, e halál!

Sírfelirat

Károlyi sarj, Wittenberg szállást, szónoki széket,
sírt Gönc földje adott néki, a nagyszerűnek.
                    ( Fordította:Petrőczi Éva)

Vissza a  szöveggyűjtemény elejére


Bessenyei György:

                A Tiszának reggeli gyönyörűsége
                               (Részlet)

A Tiszának partján virradok meg egyszer,
Hol ifjú életemben jártam sokezezrszer.
Az ég boltozotját kékszín táblájával,
Tüzesedni láttam napunk sugarával...
Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek,
Hegyeknek tövibe s völgyek rejteznek...
A nyugodt természet kel s kifújja magát,
Vergődik álmábul: újra kezdi dolgát...

 

Vissza a  szöveggyűjtemény elejére


 

Csokonai Vitéz Mihály
    1801. júniusában Ongáról írt levele anyjának


    Szerencsésen felérkezvén júl. 1. napján Ongára Puky barátommal, 5-én Ragályra mentünk, Ragályi Gedeon urat, a Gömör vármegye vicenótáriusát, mint régi jó barátunkat meglátogatni, aki azt a szívességet cselekedte velünk, hogy maga kocsiján és költségin elvitt Aggtelekre; a híres Baradla nevű barlangnak megvizsgálására. Ez a barlang fekszik Aggtelek faluhoz egy fertály órányira, egy csupa kőből álló hegynek öblében. A barlang szája esik egy 27 ölnyi meredek kősziklának az alján, mely kőszikla felitől fogva az aljáig úgy áll, mint az egyenes kőfal, és magosságát lehet kétannyinak gondolni, mint a Veres torony. Rémítő dolog felnézni is a tetejére, melyen a látás a felhőkkel látszik határozódni. Az alján lévő lyukba gugyorodva kell bemenni, és ez az alacsony, de széles torkolat mintegy fél fertályóráig tart, amikor az ember a valóságos barlangba béjut, melynek boltozatjához  képes a Nagytemplom magossága és tágassága nem is hasonlítható.A kövek úgy csüngnek alá az ember feje felett, mintha mindjárt a nyakába szakadnának;a hang rémítő módon zeng e tágas öbölben. Lőttünk egynéhányat, és a legszörnyűbb mennydörgés kicsiny volt a puska ropogásához.

Vissza a  szöveggyűjtemény elejére

 


Kazinczy Ferenc: Széphalom

E világ minden szugolyái közt, oh
Széphalom, nekem te nevetsz leginkább.
Oh fogadj csendes kebeledbe, majd ha
Életem elfut,

 

Vissza a szöveggyűjtemény elejére


Dayka Gábor: Vitéz Imréhez

Imrém,te vígan élsz  Abaújnak Tempéjében,
A nyájas Gráciák és  Múzsák lakhelyében,
Hol majd az ősz Szabó  majd a Kazinczyak
Phoebusnak ünneplő  verseket dallanak;
Engem faggyal borít  Kárpátnak bús melléke,
Ez a vendég ajak és durva  tél vidéke.
A szép tavasz csak most fejté ki kellemit,
S már újra dér fedé megyénknek bérceit.
Nem vészen Phoebus itt magyar szót ajkára,
Bámul a hazafi vendéghangú dalára.
A tél már nekem is fagylalja eremet,
Már én is hallottam nem honi verseket,
S mint a láncolt kerék vagy bilincs csörgése,
Oly kellemetlen volt Daykának éneklése
Vétkes megtévedés! áruló gondolat,
Mely szédelgésemben intézte lantomat!
Nem többet! már maga nyújtandja pohárban
A castai forrást Phoebus vendéghonában;
Holott akár gyöngébb érzésre olvadoz
Akár harsány kürtön csatákat riadoz,
Nyelvünk majd olyan lágy, mint zefir nyögése,
Vagy a bús fülemüle szívsebző zengése;
Majd olyan, mint az ég rengő dördülete;
Hazám! ha ügyelsz majd tulajdon kincseidre?
Ölembe újólag ki ölti karjaid?
Újra ki adja meg Abaúj tájékait?
Mindenható egek! vagy szívem örömére
Magyar hangot vegyen hazám fia nyelvére:
Vagy ha megvetitek merész szándékaimat,
Adjátok meg hamar szépajkú honomat!

Vissza a szöveggyűjtemény elejére


 

Petőfi Sándor: A régi jó Gvadányi
(részlet)

Kegyelmednek már rég pihen a pennája,
Kegyelmednek régen megnyílt a sír szája,
Hol békességgel a föltámadást várja,
De még most iskedves nekem a munkája.

Nincs abban sok cifra poétai szépség,
De vagyon annál több igaz magyar épség,
S nagy mértékben aztat bélyegzi elmésség,
Azért is olvasni lelki gyönyörűség.
Sok számos poéta vagyon mostanában,
Fogyasztják a tintát nagy Magyarországban
Sokan, de nem írnak úgy, mint hajdanában
A kegyelmetek jó régi világában,

Petőfi Sándor: Alkony

Olyan a nap, mint a hervadt rózsa,
Lankadtan bocsátja le fejét;
Levelei, halvány sugárok,
Bús mosollyal hullnak róla szét.

Néma, csendes a világ körűlem,
Távol szól csak egy kis estharang,
Távol s szépen, mintha égbül jönne
Vagy egy édes álomtól e hang.
Hallgatom mély figyelemmel. Oh ez
Ábrándos hang jólesik nekem.
Tudj iste, mit érzek, mit nem érzek,
Tudja isten, hol jár az eszem.

Vissza a  szöveggyűjtemény elejére

 


Petőfi Sándor:Úti levelek
    (Miskolc, július 8. 1847.)

    Ebéd alatt  kompánia alkult, kirándulni Diósgyőrre s a hámorba. Nekem tetszett ez legjobban, mert Diósgyőr vidékét már olly rég és olly sokszor hallottam magasztalni, s még nem láttam. Sokat vártam, de még többet találtam. Oh ez a bájos völgy, alig fél órányira Miskolctól. A völgy elején fekszik a falu, s benne nagy Lajos király leányának, Máriának kastélya. Most már csak rom természetesen. Négy tornya áll még, az is félig, csonkán. Ha lakhelyéről megítélhetjük lelkét, a királyi hölgy költői lélek volt, s azért - mind a mellett, hogy királylány volt - tisztelet emlékének. A falun belül, hol a hámor van, egyre szűkebb lesz a völgy s végra egészen a kősziklák közé szorúl, meredek, vad kősziklák közé, s az út fölfelé tart kanyargósan a Szinyva partján, melly számos zuhatagot képez, fönn pedig a hegyen tóba gyűl, mellynek vize sötétzöld, minthogy tükre az őt környező bércek erdejének. Az ember azt gondolja, hogy legalább Helvéciában van, Helvécia valamellyik szebb vidékén. S hogy semmi ne hiányozzék, a természet barlangot is helyezett e völgybe, még pedig csepegő barlangot. Az igaz, hogy Aggtelekhez képest semmi, de minthogy ebbe nem fáklyákkal, hanem csak gyertyákkal járnak, az aggtelekinél sokkal tisztább, fényesebb, s ez pótolja némileg a nagyszerűséget.
    Egész délután itt mulattunk, késő este értünk haza, én különösen elfáradva a kéjtől. Akár hiszed, barátom, akár nem, de engem jobban megvisel e lelki élvezet, mint a testi fáradozás.(...)

Vissza a  szöveggyűjtemény elejére

 


Jókai Mór: A tengerszemű hölgy (Részlet)

Egész hadművelet kellett ahhoz, Világosvártól eljutni odáig, ahol a világnak nincsen szája.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Volt egy kis falu a borsodi Bükk mélyén, Tardona, amelynek még a neve sem volt feljegyezve Karacs Ferenc térképén. Itt épített magának egy kis házat a Nemzeti Színház kitűnő komikusa és színpadi festője, Telepi, azzal a szándékkal, hogy a zivataros időkben a családját ott rejti el. El is küldte oda, amint a muszkák bejöttel a feleségét és a fiát, Károlyt, aki fiatal festőtanítvány volt. Telepi adta a feleségemnek azt a bölcs tanácsot, hogy ha egyszer "kiesik a világnak a feneke", engem is vigyen oda, ott senki sem talál rám-Tardona nem vett részt a forradalomban.
......................................................................................................................................................................................................................................................
Valóságos kis odyssea volt odáig eljutniEgy kis ekhós parasztszekéren utazik egy asszony, görögdinnyét visz a vásárra, az inas, meg a kocsis elöl ulnek. Az inas vagyok én, a kocsis Rákóczy János, tegnapelőtt még Kossuth titkára.(...)Még Miskolcon is keresztül kellett hatolni a muszka táboron. Itt lakott nőmnek az atyja, a derék tudós Laborfalvi Benke tanár. Ő igazított bennünket a Tardonába vezető útra. Öt óráig haladtunk a sűrű erdőségek között előre; se egy emberi lak, se egy dűlőút nem látszott sehol, a kanyargó völgyet egy patak szelte át, melynek hola jobb, hol a bal partján vonult végig az út, természetesen híd nélkül, a gyalogjárók kényelmére nagy kövek voltak lépésnyi távolságban az elterülő mederbe rakva.

Ott egy mélyen elrejtett, gyönyörű völgyben fekszik a kis helység, ahol a világnak nincs szája.
Mi a feleségemmel a Talapi házához szálltunk, szívesen látva a derék asszonyságtól; Rákóczyt, meg az ekvipázst más házhoz kellett elszállásolni. Telepiné bátyja, az én kedves emlékű jó barátom, a derék Csányi Béni egy házzal odább lakott, annak volt lóistállója is. Később én is őhozzá költöztem át.
Igazi mintaképe volt a "kurta nemes úrnak", amilyennek kellene lenni most is. Tanult, intelligens ember; diákul, németül beszélő, jogot is végzett, és amellett maga jár ki szántani a földjére a szolgalegényével.

Vissza a szöveggyűjtemény elejére


 

Lévay József: Itt születtem...

Itt születtem, itt lakom én,
Hol a Sajó kanyarog,
Hola földet ezer éve
Túrják a jó magyarok.

Jutalmazza néha bőven
A hű munka sikere;
Néha izzafdás fejében
Soknak szűk a kenyere.

Nem csügged, nem zúgolódik,
Csak türelmesen sohajt:
A mit elvesz egy sovány év,
A másik megadja majd.
De midőn a hegytetőről
A szép völgyet nézdelem,
Eszembe sem jut az ínség,
Az áldatlan küzdelem.
Elterítve csak azt a sok
Szépet és jót látom ott,
Melyet az ég jó kedvében
E vidékre halmozott.
Csak azt érzem, hogy a végzet
Hűn ápol itt engem is,
Adott egy kis enyhe fészket,
Pár gyümölcsfát nékem is.
S mint harmatcsepp tükörében
A napot szemlélgetem.
Szülőföldem szerelmében
A hazámat szeretem.

Vissza a  szöveggyűjtemény elejére


 

Szabó Lőrinc:Ezerkilencszáz
(Részlet a Tücsökzene ciklusból)

Halkulsz, tücsökszó? Miért? Hová viszel?
Miskolc...1900...Semmi jel?...
Áh: itt még néma vagy!... Mástól tudom:
valaki kiejtett at ablakon...
De máris zendül képeid sora:
konyha, gang, kert; és sok kukorica;
majd az utcán tul tisztán felragyog
a sakk-kocka-táj, földek, ház-sorok,
telepvége... Por (vagy sár!) volt az út...
Zoltán bátyám csizmája egyszer úgy
beragadt a hóba, hogy ott maradt...
Messziről hallottuk a vasutat:
görgő robaj, fütty, mozdonydohogás,
ott dolgozott az apám... Csupa máz,
olaj s korom volt, ha megjött: a kék
munkaruhát anyuka mosta... Szép
piros sárkány repült a rét fölött...
S te ott voltál mindenütt, tücsök!

Vissza a  szöveggyűjtemény elejére

 


József Attila: Óda
(Részlet)

1
Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifjú nyár
könnyű szellője, mint egy kedves
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívem a csendhez.
Nem oly nehéz-
idesereglik, ami tovatűnt,
a fej lehajlik és lecsüng
a kéz.

Nézem a hegyek sörényét-
homlokod fényét
villantja minden levél.
Az úton senki. senki,
látom, hogy meglebbenti
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt
látom előrebiccenni hajad,
megrezzenni lágy emlőidet és
-amint elfut a Szinva-patak-
ím újra látom, hogy fakad
a kerek fehér köveken,
fogaidon a tündér nevetés.

Vissza a szöveggyűjtemény elejére

 

 

 


Vissza a főlapra