AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1994. ÉVI JELENTÉSE RITKA MADÁRFAJOK MAGYARORSZÁGI ELÕFORDULÁSÁRÓL

Magyar Gábor

Abstract

Magyar, G. (1995):The 1994 Annual Report of the Hungarian Rarities Committee. Aquila, 102, p. 199-208.

In 1994 the Rarities Committee of the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society came to a decision on 82 records reported to the Committee. Out of these records 62 were accepted (75.6%) belonging to 33 species or subspecies. The annual meeting of the Committee was held on October 21, 1995.

One new species for Hungary was accepted in 1994, namely Richard's Pipit (Anthus richardi). This is the 363rd species on the Hungarian list.

A number of older records submitted in 1994 were discussed by the Committee. The Committee also reviewed a record formerly accepted as Azure Tit (Parus cyanus). The re-evaluation of the submitted photographs indicated that the bird was a hybrid (possible backcross) with Blue Tit (Parus caeruleus). Thus Azure Tit as a full species was removed from the Hungarian list. A list of those species considered rare by the Hungarian RC is given in the report. Their Hungarian records need to be submitted before publication to the secretary of the Committee.

Besides its annual work the Committee intends to review records from between 1976 and 1988 which were never submitted to the Committee nor indeed adequately assessed by anyone in that period.

Definitions for categories follow the recommendations of the Texel and Heligoland guidelines of AERC. Figures following the species name indicate the number of occurrences and individuals (divided by a slash) until 1976 (published by Keve, 1984) followed by those accepted since 1988 including 1994. When only one figure is shown this relates to both occurrences and individuals. Unaccepted records are listed at the and of the report.

For explanations of acronyms and Hungarian words used see the accompanying 1993 report.

Az MME Nomenclator Bizottság 1994-ben 41 ritka madárfaj, és 4 további ritka alfaj 82 elõfordulási adatával kapcsolatos jelentést vizsgált meg. A jelentések postai úton történõ köröztetését és elbírálását követõen a Bizottság 1995. október 21-én Balmazújvárosban ült össze a Bizottságot érintõ kérdések megtárgyalására. A Bizottság jelenlegi tagjai alfabetikus sorrendben: dr. Bankovics Attila (elnök), Barbácsy Zoltán, dr. Bod Péter, Ecsedi Zoltán, dr. Hadarics Tibor, dr. Kovács Gábor, dr. Magyar Gábor (titkár), Schmidt András, és Waliczky Zoltán.

A beküldött adatok közül a Bizottság 33 faj 62 adatát fogadta el (75,6%), melybõl 60 A kategóriába tartozik, 2 pedig D kategóriába. Bár nem tartozik a Bizottság által bírálandó fajok közé, az év szenzációja a pásztormadarak (Sturnus roseus) feltûnése, majd tömeges fészkelése volt. Ugyancsak fészkelt immár másodízben a pusztai ölyv (Buteo rufinus) és három pár kis héja (Accipiter brevipes) is költött. Ez évben a hazai faunára nézve egy új faj, a sarkantyús pityer (Anthus richardi) elõfordulása nyert bizonyítást. Ezzel a Magyarországon bizonyítottan elõfordult madárfajok száma jelenleg 363.

Újratárgyaltuk a lazúrcinege (Parus cyanus) hazai státusát. A rendelkezésre álló fénykép-dokumentumok alapján mind a két elõfordulása hibrid madárra utal. Ezért a faj fajszám nélkül tüntetendõ fel a listán azzal a megjegyzéssel, hogy a fogott madarak hibrid példányok.

A fajok neve mögött zárójelben két számadat található, egymástól vesszõvel elválasztva. Az elsõ szám Keve (1984) által 1976-ig elfogadott adatok számát, a második a Bizottság által 1988 óta elfogadott adatok számát (Bankovics, 1989, 1990, 1992, 1993; Magyar & Hadarics, 1995; Waliczky, 1993) jelöli az 1994. év végével bezárólag. Az elõfordulások számát és az összes példányszámot törtjel választja el (amennyiben csak egy szám van feltüntetve, ez az elõfordulást és az egyedszámot is jelenti). Amennyiben az elõfordulások pontos száma nem ismeretes, + jel szerepel. Egy adott faj bizonyított hazai elõfordulásainak számát az adott idõszakig a feltüntetett két szám összege adja meg.

A Bizottság megkezdte a Keve-féle Nomenclator (1984) adatainak lezárása és a Bizottság mai formában megkezdett mûködése közötti idõszak adatainak átvizsgálását. Több ebbõl az idõszakból származó észlelésrõl a megfigyelõk önként küldtek jelentést. Ezek bírálatát is tartalmazza az 1994. évi jelentés. Ezúton is felhívjuk tagtársaink figyelmét, amennyiben az 1975 utáni idõszakból olyan ritka madár elõfordulási adatával rendelkeznek, melyet a Bizottság - részére beküldött - jelentés hiányában még nem bírált, azt készítsék el, és juttassák el a Bizottság titkára címére (MME Nomenclator Bizottság, H-1121 Budapest, Költõ u.21.). Amennyiben a jelentés készítésével kapcsolatban kérdés merülne fel, a bizottság tagjai szívesen állnak felvilágosítással a megfigyelõk rendelkezésére. A jelentés elkészítésének módjáról egyebek mellett a Partimadár 1994/2 számában közölt kívánalmak irányadók (Magyar, 1994).

A fiatal halfarkasok határozási nehézségei miatt egyes leírások alapján nem dönthetõ el teljes bizonyossággal a faji hovatartozás, bár a genus egyértelmûen megállapítható. Ez esetben Stercorarius species néven fogadtuk el az adatot.

Az el nem fogadott adatok a jelentés végén találhatók a megfigyelõk nevének felsorolása nélkül. Ezeknek az adatoknak az esetében gyakran valószínûsíthetõ ugyan a faji hovatartozás, a beküldött dokumentumok alapján mégsem zárható ki egy másik faj minden kétséget kizáróan. A hazai faunára nézve új fajok és alfajok esetében 1995-ig kizárólag olyan adatokat fogadott el a Bizottság, melyeket vagy fényképpel vagy madártetemmel dokumentáltak, más esetekben a három megfigyelõ megléte volt a feltétel (bár kevesebb, mint három megfigyelõ megléte még nem abszolút kizáró ok az 1994 utáni adatok esetében, annak megléte továbbra is kívánatos). Hazánkra nézve új fajok és alfajok esetében tehát e feltétel hiányában is az el nem fogadott adatok közé került az észlelés. Más esetekben az észlelt egyed egyértelmûen más fajnak volt határozható. Ilyenkor a tényleges fajnév zárójelben az adat után található. Minthogy ez utóbbi adatok esetében a beküldött jelentés és egyéb dokumentumok alapján a faj minden kétséget kizáróan nem határozható meg, illetve megnyugtató módon más faj a dokumentáció alapján nem zárható ki., azok bizonytalan volta miatt a madártani szakirodalomban kerülendõ azokra a hivatkozás. Jelenlegi felsorolásuk azért történt meg, mert a köztudatban az adatok egy része már ismertté vált annak dacára, hogy bírálva nem voltak. Íly módon nem keverhetõk össze a már beküldött, de még bírálat alatt álló adatokkal.

A jelentésben felsorolt adatokra, amennyiben hivatkozásnál az MME NB jelentésén kívül más forrás nem adható meg (minthogy azt máshol nem publikálták még), kérjük a megfigyelõk nevét is feltûntetni.

A jelentésköteles fajok listáját illetõen némi egyszerûsítés és korszerûsítés történt. 1996-tól lekerül a listáról a kerti sármány (Emberiza hortulana), mely ugyan ritka faj, elsõsorban fészkelés idején, költõ párok fordulnak elõ, ezek pedig az ország bármely pontján feltûnhetnek. Minthogy a hazai költõ állomány rendszeresen meghaladja a 10 párt, listán való szerepeltetése jelenleg nem indokolt. A rövid jelentésre köteles fajok listáját egyszerûsítés végett megszûntettük. Az ide tartozó fajok vagy egy kategóriával feljebb, vagy lejjebb kerültek. Így csak az adat beküldendõ a nagy sárszalonka (Gallinago media) és a sarki partfutó (Calidris canutus) esetében, de a kis lilik (Anser erythropus) jelentésköteles a Hortobágy területén kívül. 1987.január 1-i visszamenõleges hatállyal feloldottuk a kis csér (Sterna albifrons) és kis goda (Limosa lapponica) jelentési kötelezettséget, minthogy nagyjából erre az idõszakra tehetõ, hogy mindkét faj elõfordulási adatai megszaporodtak. Esetleges újabb állományváltozásuk nyomon követésére továbbra is kérjük a megfigyelõktõl azonban e fajok elõfordulási adatait.

A hazánkra nézve újonnan elõforduló fajok mellett az alábbi fajokról várja a Bizottság a jelentéseket:

Jeges búvár (Gavia immer), füles vöcsök (Podiceps auritus), rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus), borzas gödény (Pelecanus crispus), pásztorgém (Bubulcus ibis), rózsás flamingó (Phoenicopterus ruber), kis hattyú (Cygnus columbianus), rövidcsõrû lúd (Anser brachyrhynchus), kis lilik (Anser erythropus)*, örvös lúd (Branta bernicla), vörös ásólúd (Tadorna ferruginea), márványos réce (Marmaronetta angustirostris), cifra pehelyréce (Somateria spectabilis), kékcsõrû réce (Oxyura leucocephala), dögkeselyû (Neophron percnopterus), fakó keselyû (Gyps fulvus), barátkeselyû (Aegypius monachus), fakó rétihéja (Circus macrourus), kis héja (Accipiter brevipes), fekete sas (Aquila clanga), pusztai sas (Aquila nipalensis), héjasas (Hierraaetus fasciatus), fehérkarmú vércse (Falco naumanni), Eleonóra-sólyom (Falco eleonorae), nyírfajd (Tetrao tetrix), siketfajd (Tetrao urogallus), kék fú (Porphyrio porphyrio), pártásdaru (Anthropoides virgo), reznek (Otis tetrax), feketeszárnyú székicsér (Glareola nordmanni), ékfarkú lile (Charadrius vociferus), sivatagi lile (Charadrius leschenaultii), tüskés bíbic (Hoplopterus spinosus), lilebíbic (Chettusia gregaria), fehérfarkú lilebíbic (Chettusia leucura), vándorpartfutó (Calidris melanotos), tengeri partfutó (Calidris maritima), cankópartfutó (Tryngites subruficollis), hosszúcsõrû cankógoda (Limnodromus scolopaceus), vékonycsõrû póling (Numenius tenuirostris), sárgalábú cankó (Tringa flavipes), Terekcankó (Xenus cinereus), laposcsõrû víztaposó (Phalaropus fulicarius), szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus), ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus), nyílfarkú halfarkas (Stercorarius longicaudus), nagy halfarkas (Stercorarius skua), halászsirály (Larus ichthyaetus), prérisirály (Larus pipixcan), fecskesirály (Larus sabini), vékonycsõrû sirály (Larus genei), gyûrûscsõrû sirály (Larus delawarensis), sarki sirály (Larus glaucoides), jeges sirály (Larus hyperboreus), dolmányos sirály (Larus marinus), csüllõ (Rissa trydactyla), kacagócsér (Gelochelidon nilotica), kenti csér (Sterna sandvicensis), sarki csér (Sterna paradisaea), alka (Alca torda), lunda (Fratercula arctica), barnahasú pusztaityúk (Pterocles exustus), talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus), keleti gerle (Streptopelia orinetalis), hóbagoly (Nyctea scandiaca), karvalybagoly (Surnia ulula), törpekuvik (Glaucidium passerinum), gatyáskuvik (Aegolius funereus), szikipacsirta (Calandrella brachydactyla)*, kalandrapacsirta (Melanocorypha calandra), sarkantyús pityer (Anthus richardi), citrombillegetõ (Motacilla citreola), apácahantmadár (Oenanthe pleschanka), déli hantmadár (Oenanthe hispanica), sivatagi hantmadár (Oenanthe deserti), Naumann- rigó (Turdus naumanni), csíkosfejû nádiposzáta (Acrocephalus paludicola)*, rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola), kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala), vándorfüzike (Phylloscopus inornatus), Bonelli-füzike (Phylloscopus bonelli), lazúrcinege (Parus cyanus), hosszúfarkú gébics (Lanius schach), vörösfejû gébics (Lanius senator), havasi csóka (Pyrrhocorax graculus), havasi varjú (Pyrrhocorax pyrrhocorax), szürke zsezse (Carduelis hornemanni), szalagos keresztcsõrû (Loxia leucoptera), karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus), rózsás pirók (Carpodacus roseus), nagy pirók (Pinicola enucleator), sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus)*, fenyõsármány (Emberiza leucocephalos), sövénysármány (Emberiza cirlus)**, törpesármány (Emberiza pusilla), kucsmás sármány (Emberiza melanocephala).

* A Hortobágy térsége kivételével,

** Baranya megye kivételével.

Az alábbi fajokról kizárólag az elõfordulási adatokat kérjük 1996-tól:

Nagy sárszalonka (Gallinago media), sarki partfutó (Calidris canutus), kis goda (Limosa lapponica), kis csér (Sterna albifrons).

A Bizottság által 1994-ben elfogadott adatok- Accepted records in 1994

A Magyarországon hitelesítetten elõfordult madárfajokat az AERC (Association of European Rarities Committees) által egységesen javasolt kategóriák valamelyikébe soroltuk be. Az egyes kategóriák definíciója az 1993-as jelentésben található meg.

A kategória

Füles vöcsök - Podiceps auritus (9,7/9)

1992.dec.20. Sumonyi-halastó 2 pd. (Ónodi M.)

1994.okt.18-nov.12. Hortobágyi-halastó, Kondás 1 pd. (ifj.Oláh J., Sallai R.B., Ecsedi Z, Tar J.)

1994.okt.23-nov.12 Jászkiséri-halastó II. tóegység 2 (nyugalmi ruhás) pd. (Zalai T., Jakab T.)

1994.nov.19. Sopron, Nagy Kládler-tó 1 pd. (Mogyorósi S., Molnár B., Neuwirth R.)

Rózsás gödény - Pelecanus onocrotalus (+,2)

1989.jún.30. Hortobágy, Kónyai-halastó 1 pd. (Ecsedi Z.)

Borzas gödény - Pelecanus crispus (3,5/9)

1989.júl.15-16. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 4.tóegység 1 ad. pd. (Ecsedi Z., Nagy Gy., Szondi L., Tar J.)

Pásztorgém - Bubulcus ibis (4,1)

1989.jún.7-9. Balmazújvárosi Nagyszik 1 ad. pd. (Ecsedi L., Ecsedi Z., Nagy Gy., Szilágyi A., és mások)

Kis hattyú - Cygnus columbianus (1,2)

1987.okt.31. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 ad. pd. (Ecsedi Z.)

Vörös ásólúd - Tadorna ferruginea (4,8/10)

1994.júl.16-19. Hortobágy, Kis-Kecskés, Kányási lapos 1 tojó pd. (Ecsedi Z., L.Boon, Kern R., Tar J. és mások)

1994.júl.29-aug.1. Mezõkövesd, halastó 1 ad. tojó pd. (ifj.Kopecsik M., Farkas R.)

1994.szept.13-14. Fertõújlak (Mekszikópuszta) Nyéki-szállás 1 ill. 2 (ad. tojó és imm.) pd. (Pellinger A.)

Fakó rétihéja - Circus macrourus (+,9)

1986.ápr.15. Balmazújváros, Rácokszigete 1 ad. hím pd. (Ecsedi Z.)

1994.ápr.4. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 ad. tojó pd. (Ecsedi Z., Szilágyi A., Tar J.)

1994.ápr.30. Balmazújváros, Daru-karinkó puszta 1 ad. hím pd. (Béke Cs.)

Vörösfarkú egerészölyv - B. buteo vulpinus/menetriesi (+,1)

1994.okt.18. Kardoskút, Fehér-tó 1 ad. pd. (Ecsedi L., Ecsedi Z., Béke Cs., Tar J.)

Fekete sas - Aquila clanga (+,3)

1986.okt.7-8. Balmazújváros (Virágoskút), Rácok szigete 1 imm. pd. (Ecsedi Z., Szondi L.)

1994.okt.20-dec.1. Hortobágy, Nagyhegyes, Elepi halastó, 8. meder 1 2.téli imm. pd. (Ecsedi Z.)

Pusztai sas - Aquila nipalensis (2,5)

1994.aug.9-11. Hortobágy, Papegyháza, 1 pd. (Tar J.)

1994.aug.20-szept.28. Hortobágy, Máta, Darassa és Cserepes puszta 1 (2.éves) imm. pd. (Gyüre P., Seprényi A., Tar A., Zöld B. és mások)

Fehérkarmú vércse - Falco naumanni (+,1)

1989.aug.14. Balmazújváros (Szeg) 1 ad. hím pd. (Ecsedi Z.)

Pártásdaru - Anthropoides virgo (2,1)

1993.júl.16-szept.19. Hortobágy, Kis-Jusztus 1 pd. (Gál A.)

Feketeszárnyú székicsér - Glareola nordmanni (+,3)

1991.jún.26. Hortobágyi-halastó 8. medence 1 ad. pd. (Tar J., Szilágyi A.)

1994.jún.1. Hortobágy, Karácsonyfoki-tó 1 ad. pd. (Tar J.)

Vándorpartfutó - Calidris melanotos (0,5/7)

1994.szept.11. Szarvas, Iskolaföldi-halastó 1 juv. pd. (ifj.Oláh J.)

Terekcankó - Xenus cinereus (4,4)

1994.máj.6-7. Hortobágy, Borsósi tározó 1 ad. pd. (Ecsedi L., Ecsedi Z.)

1994.szept.1-2. Hortobágy, Karácsonyfoki-tó 1 juv. pd. (Ecsedi L., Ecsedi Z., Tar J.)

Kis goda - Limosa lapponica (+,8/35)

1994.aug.27-szept.27. Fertõújlak (Mekszikópuszta) Nyéki-szállás 1 juv. pd. (Hadarics T., Pellinger A.)

1994.szept.12. Naszály, Ferencmajori -halastó 2 pd. (Csonka P.)

Szélesfarkú halfarkas - Stercorarius pomarinus (+,1)

1991.szept.8. Balmazújváros, Virágoskúti halastó 1 (sötét színváltozatú) ad. pd. (Ecsedi Z., Tar J., Szilágyi A.)

Ékfarkú halfarkas - Stercorarius parasiticus (+,13/14)

1989.nov.5. Hortobágy, Elepi halastó 7/8 tó gátja 1 (világos színváltozatú) lõtt ad. pd. (Tar J., Szondi L.)

1991.szept.12. Balmazújváros, Virágoskúti halastó 1 (világos színváltozatú) ad. pd. (Ecsedi Z., Tar J.)

1992.jún.14. Balmazújváros, Virágoskúti halastó 1 (világos színváltozatú) ad. pd. (Tar J., Szilágyi A.)

1994.szept.3. Szarvas, Horvátpusztai-halastó 1 (világos színváltozatú) ad. pd. (ifj.Oláh J.)

1994.nov.23-26. Hortobágy, Csécsi halastó 1 (világos színváltozatú) ad. pd. (Schmidt A., Magyar G., Ország M., Schmidt E.)

Nyílfarkú halfarkas - Stercorarius longicaudus (+,2)

1988.szept.18. Balmazújváros, Virágoskúti halastó 1 juv. pd. (Ecsedi Z., Szilágyi A.)

1994.szept.6. Szarvas, Horvátpusztai-halastó 1 (világos színváltozatú) juv. pd. (Ecsedi Z., Tar J.)

Halfarkas faj - Stercorarius species (2)

1994.szept.3-6. Fertõújlak (Mekszikópuszta), Madárvárta-öböl 1 juv. pd. (Neuwirth R., Szinai P., Pellinger A., Németh Á.)

1994.nov.12. Duna, Helemba-sziget 1 juv. pd. (Albert L., Kókay Sz.)

Nagy halfarkas - Stercorarius skua (2,2)

1993.szept.25. Keszthely, Balaton 1 ad. tojó (elhullott orosz gyûrûs) pd. (preparátum a Gyöngyösi Mátra Múzeumban) (Solti B.)

Halászsirály - Larus ichthyaetus (0,8)

1993.márc.6-7. Szentendrei sziget, Szobi rév 1 ad. pd. (Albert L., Kókay Sz., Vámosi K., Schmidt A., Schmidt E.)

1994.márc.1-2. Balmazújváros, Virágoskúti halastó 1 (1.téli) imm. pd. (Ecsedi Z., Nagy Gy.)

1994.máj.19. Hortobágy, Derzsi-halastó 1 (2.éves) imm. pd. (Ecsedi Z.)

1994.máj.23. Hortobágy Nagyhegyes, Elepi halastó, 1 (2.éves) imm. pd. (Ecsedi Z., Tar J., Ecsedi L.)

1994.jún.10. Hortobágyi-halastó 3. 1 ad. (nászruhás) pd. (Ecsedi Z., Ecsedi L.)

Vékonycsõrû sirály - Larus genei (0,2)

1994.jún.22. Szarvas, Décsi-rizsföld 1 ad. pd. (ifj.Oláh J., Tar J.)

Jeges sirály - Larus hyperboreus (3,1)

1994.márc.25. Hortobágyi-halastó 11. tóegység 1 (3.nyaras) imm. pd. (Tar J.)

Dolmányos sirály - Larus marinus (0,6)

1989.ápr.16. Hortobágy, Elepi halastó 1 ad. pd. (Ecsedi L., Tar J.)

1993.nov.16-17. Hortobágy, Elepi halastó 2. tóegység 1 ad. pd. (Ecsedi Z., Tar J.)

Csüllõ - Rissa tridactyla (+,5/6)

1992.nov.4. Sumonyi halastavak, 2. tóegység 2 juv. pd. (Ónodi M.)

1993.szept.26. Hortobágyi-halastó 1 (elhullott) juv. hím pd. (preparátum a Gyöngyösi Mátra Múzeumban) (dr.Solti Béla)

1993.nov.12-13. Hortobágy, Elepi halastó 2. tóegység 2 juv. pd. (Ecsedi Z., Tar J.)

Kacagócsér - Gelochelidon nilotica (+,6/9)

1994.ápr.20, máj.23. Fertõújlak (Mekszikópuszta) Nyéki-szállás 2 pd. (Pellinger A., Láng I., Borhidi A.)

Kenti csér - Sterna sandvicensis (2,1)

1994.okt.23. Irmapusztai halastavak 2 ad. téli pd. (Havranek L., Szabó B., Szász S.)

Kis csér - Sterna albifrons (+,6/9)

1994.jún.11. Tömörkény, Csaj-tó 1 ad. pd. (Barkóczi Cs., Domján A.)

Törpekuvik - Glaucidium passerinum (1,3)

1993.nov./dec. hó Sopron Lõverek 1 1.téli imm. tojó pd. (Hadarics T., Mogyorósi S.)

1994.jan.19. Bárna 1 ad. tojó pd. (preparátum a Gyöngyösi Mátra Múzeumban) (Solti B.)

Sarkantyús pityer - Anthus richardi (0,1)

1994.szept.21. Hajdúszoboszló, Angyalháza puszta 1 pd. (Konyhás S.)

Déli hantmadár - Oenanthe hispanica (7,1)

1994.máj.28-jún.20. ssp. melanoleuca: Tállya, kõbánya 1 ad. (fekete torkú) hím pd. (Petrovics Z., Ecsedi Z., Faragó Á.)

Lazúrcinege - Parus cyaneus (0,'2')

- hibrid (x P.caeruleus) -

1989.okt.28. Ócsa 1 pd. E korábban lazúrcinegének elfogadott, hálóval fogott példány az adat és a bizonyító felvételek újravizsgálása során a korábbi madárhoz hasonlóan hibridnek ('Parus pleskei') bizonyult.

Karmazsinpirók - Carpodacus erythrinus (+,6/7)

1994.ápr.22. Rétszilas Örspuszta 1 ad. tojó pd. (Szinai P.)

D kategória

Vörös ásólúd - Tadorna ferruginea

1994.jún.5-júl.31. jún.5-6. Hortobágy, Kis-Jusztus, júl.31. Hortobágyi-halastó 1 ad. tojó (rézgyûrûs) pd. (Ecsedi L., Ecsedi Z., Szilágyi A., Tar J.)

1994.jún.28-júl.3. Biharugrai Tájvédelmi Körzet: Begécsi-halastó, ill. Emlék-tó 1 ad. tojó (az elõzõ példánnyal esetleg azonos, szintén rézgyûrûs) pd. (Kern R., Kaczkó Á., S. Boddington)

El nem fogadott adatok - Records not accepted:

Gavia immer 1986.nov.8-15. Hortobágy, Kónyai-halastó 2 pd.; 1990.dec.2. Hortobágy, Elepi-halastó 8. medence 1pd.; Anser brachyrhynchus 1986.dec.31. Balmazújváros, Virágoskúti-halastó 1 pd.; Oxyura jamaicensis 1994.nov.18. Fertõ-tó Fertõrákosi-öböl 1 tojó pd.; Gyps fulvus 1994.aug.26. Fertõboz 1 pd.; Circus macrourus 1994.ápr.9. Fertõszéplak 1pd.; Falco naumanni 1993.máj.27. Budapest 2 pd.; Glareola nordmanni 1988.ápr.30. Balmazújváros, Nagyszik 1pd.; Charadrius vociferus 1994.aug.31. Naszály-Ferencmajori halastavak 1pd.; Tryngites subruficollis 1994.szept.18. Fertõújlak (Mekszikópuszta) Nyékiszállás 1 juv. pd.; Limosa lapponica 1994.júl.2. Konyár, Fehértó 1pd.; Limnodromus sp. 1994.aug.24. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 1pd.; Larus philadelphia 1993.jún.27. Budapest 1pd.; Sterna paradisea 1994.nov.29. Jászkiséri-halastavak 1pd.; Streptopelia turtur arenicola 1994.jún.5. Tiszacsege, Cserepes 1 ad. pd.; Motacilla alba yarellii 1994.júl.28. Fertõújlak (Mekszikópuszta) 1 ad. tojó pd.; Saxicola torquata maura 1994.márc.19. Miskolc 1pd.; Oenanthe hispanica 1993.aug.15. Szarvas, Cserebökényi TK 1pd.; Acrocephalus dumetorum 1992.szept.9. Keszthely Fenékpuszta 1pd.; Loxia pytyopsittacus 1994.márc.11. Nagycsere, Hajdúsági Erdõspuszták 2 pd.

Irodalom - References

Bankovics, A. (1989): A Nomenclaturai Állandó Bizottság jelentése, 1988. Mad. Táj. 1989 (3-4) p.48-49

Bankovics A. (1990): Újabb fajok Magyarország avifaunájában Aquila, 96-97, p.127-133

Bankovics A. (1992): A Nomenclatura Bizottság jelentése az 1990-es évrõl. Mad. Táj. 1992(2) p.46-48

Bankovics A. (1993): Az MME Nomenclatura Bizottságának jelentése az 1991. évrõl. Mad. Táj. 1993(2) p.46-48

Keve, A. (1984): Magyarország madarainak névjegyzéke. Akadémiai Kiadó, Budapest, 100 p.

Magyar G. (1994): Hogyan jelentsük ritka madárfajok észlelését? Partimadár, 4 (2), p.52-55

Magyar G. & Hadarics T. (1995): Az MME Nomenclator Bizottság 1993. évi jelentése ritka madárfajok magyarországi elõfordulásáról. Aquila, 102., p. 193-198.

Waliczky Z. (1993): Az MME Nomenclatura Bizottságának jelentése az 1992. évrõl. Mad. Táj. 1993(2) p.49-56

A szerzõ címe/author's address:

dr. Magyar Gábor

MME-Nomenclator Bizottság

H-1121 Budapest

Költõ u. 21.

Vissza/back to: irodalomjegyzékhez/Literature

Vissza/back to: tartalomjegyzékhez/Main page