Kezdőlap

Budapest 1074 Rottenbiller u. 10. Tel/fax: 3 225 572

email

Drogok  Drogjog  Prevenció  Prevenciós programok  Segítőhelyek  Kérdőívek   Linkek

D.A.D.A.

 

A D.A.D.A. Program 1992-es indítása óta hosszú és viszontagságos utat járt be. Új kor szellemét jelezte maga a döntés a bevezetésről. Annak felismerése, hogy a rendőrségnek “van keresnivalója” a fiatalok szervezett csoportjaiban, éspedig nemcsak a hagyományos, pusztán tájékoztatásra, informálásra szorítkozó, alkalomszerû rendőrségi osztályfőnöki órákkal, hanem egy jól felépített, pedagógiai tartalommal rendelkező, hosszú távú, komplex megelőzési program közvetítésével is.

Országos Rendőr-főkapitányság Bûnmegelőzési Osztály

1139 Budapest, Teve u. 4-6. A ép. 520.

Tel.: (1) 4435-678

E-mail: DADA@datanet.hu

A program vezetője: Dr. Szabó Zsolt r. főhadnagy, országos koordinátor

 

Programunk alapja az USA-ban, 1982-ben kidolgozott D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) program, melyet a los angelesi Iskolaszövetség és a helyi rendőrség közösen dolgozott ki és ma már valamennyi szövetségi államban mûködik. A D.A.R.E.-t a világ számos országa bevezette, mert nemzetközi összehasonlításban igen jó eredményeket ért el. A D.A.D.A. tehát ennek a Programnak a magyar viszonyokra adaptált, átdolgozott változata.

A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betûk jelentése:

Dohányzás – Alkohol - Drog – AIDS.

A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerû. A betûk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó sorrendiséget jelez az érintettek számarányát tekintve is.

A teljes oktatási program nyolc tanéven át, 6-14 éves korig kíséri végig az általános iskolás tanulókat.

A Program lényege, hogy a megyei rendőr-főkapitányságok, illetve a helyi rendőrkapitányságok állományából, a feladatot önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint havonta egy alkalommal – általában osztályfőnöki óra keretében – foglakozást tart a tanulóknak.

Ezt a programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan – rendőrségi gyakorlati tapasztalatokon alapuló – elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, melyeknek sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában. Oktató rendőreinktől megköveteljük az elhivatottságot, motiváltságot a feladat iránt, vizsgáljuk pszichológiai alkalmasságukat, a felkészítő tanfolyamon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, pedagógiai és szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

 

 

Fontos eleme az oktatásnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. A foglalkozások nem pusztán előadások, lényeges szerepe van a gyerek által “hozott” problémák megbeszélésének, a vitának, a szituációs,- és szerepjátékoknak. A D.A.D.A. készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program.

 

Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI, a neked ártó dolgokat, mindenképpen MONDD EL, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket.

 

A Programot oktató rendőrök feladata, hogy az oktatási anyag feldolgozásával olyan megoldási módokat, paneleket közvetítsenek a gyermekeknek, melyeket attitûdként személyiségükbe építve “éles helyzetben” már készségszinten, rutinszerûen alkalmazhatnak. A D.A.D.A. módszere a szituációs és szerepjáték, valamint az irányított beszélgetés. Az oktató rendőr a munkafüzetek feladatait a módszertani kézikönyv iránymutatásaival játékos, könnyen befogadható formában dolgozza fel a tanulókkal, a gyermekek egy-egy valóságos, vagy meseszerû élethelyzet páros, vagy csoportos eljátszásával, mintegy saját maguk vonják le a helyzetből adódó konzekvenciákat. A foglalkozásokat videofilmekkel színesítjük. Az oktatás meghatározott tananyag szerint folyik, eltérés csak a gyermekektől érkezett kérdésekből, reakciókból, illetve a helyi sajátosságokból adódhat.

 

A D.A.D.A. Program fontos eleme a tanári karral és a szülőkkel való folyamatos és rendszeres kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken, illetve szülői értekezleteken valósul meg. A kétirányú rendszeres kapcsolattartás egyrészt a Programmal, a végzett munkával kapcsolatos tájékoztatásra, továbbá a szülők vonatkozásában pedig arra terjed ki, hogyan kapcsolódhatnak a D.A.D.A.-tananyag egyes témakörei más tantárgyak anyagához. Ezen felül mind a szülők, mind a pedagógusok igénylik a drogokkal kapcsolatos Programon kívüli információkat is (pl. hogyan ismerheti fel, ha gyermeke drogot fogyaszt, hová fordulhat segítségért stb.). Ezekre a kérdésekre rendőreinktől választ kaphatnak.

 

A D.A.D.A. Program nem titkolt célja, hogy elősegítse a szolgáltató, polgárbarát rendőrség megteremtését és hozzájáruljon a hagyományosan negatív rendőrségkép megváltoztatásához. Közelebb hozza a testületet a társdalomhoz, a rendőr “oktató-segítő” szerepben jelenik meg, hozzájárulva ezzel, hogy mind a gyermekek, mind szüleik bizalommal forduljanak hozzá.

 

Az 1998/99. tanévben az ország minden részén 496 általános iskolában, 282 oktató rendőr és 44.301 kisdiák részvételével mûködik a Program.

A Program beindításához szükséges a részvételi díjak befizetése, melynek minimális összege a munkafüzetek ára, maximális összege 500,-Ft./tanuló/tanév. Ez az összeg nem a rendőr-oktatók díja, teljes egészében visszakapják a gyerekek oktatási anyagok, ajándéktárgyak formájában (toll, kitûző, névtábla, iratgyûjtő stb.)

 

A Programmal kapcsolatos további információkért forduljanak a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok Bûnmegelőzési Osztályaihoz, vagy a városi (fővárosi, kerületi) kapitányságok vezetőihez, ahol a csatlakozási feltételekről is felvilágosítást kaphatnak.

 

 

Dr. Szabó Zsolt r. főhadnagy, országos koordinátor

 

Budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok:

Budapesti Rendőr-főkapitányság Megelőzési Osztály

1146 Budapest, Thököly u. 68.

Tel.: 3430-034/54-207

Mazula Károly r. alezredes

 

* * *

Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

6000 Kecskemét, Batthyány L. u. 14.

Tel.: (76) 484-684

Bozóné Soós Marianna r. főhadnagy, D.A.D.A. koordinátor

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

7622 Pécs, Vargha Damján u. 1.

Tel.: (72) 311-666, 504-400

Bodnár Lászlóné r. főhadnagy, D.A.D.A. régióvezető ; Siklósiné Schmidt Ildikó r. főhadnagy

Békés megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 1-3.

Tel.: (66) 444-833

Zsankó László r. őrnagy, ifjúságvédelem ; Furák Mónika r. százados

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32.

Tel.: (46) 514-500

Dr. Barkainé Tulipán Judit r. százados, ifjúságvédelem

Csongrád megyei Rendőr főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

6701 Szeged, Kossuth L. sugárút 22-24.

Tel.: (62) 477-577

Zsolczai István r. százados, ifjúságvédelem

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.

Tel.: (22) 312-700

Kovács Istvánné r. százados, D.A.D.A. régióvezető

Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

9024 Győr, Szent Imre u. 2-4.

Tel.: (96) 520-000

Debreczeny Zsolt r. főhadnagy, ifjúságvédelem

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

4024 Debrecen, Kossuth u. 20.

Tel.: (52) 418-300

Hamza Józsefné r. őrnagy, ifjúságvédelem 

Heves megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

3300 Eger, Eszterházy tér 2.

Tel.: (36) 412-541

Kohári Péter r. főhadnagy, ifjúságvédelem

Jász-Nagykun megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

5000 Szolnok, Baross G. u. 39.

Tel.: (56) 501-600

Kissné Gonda Julianna r. főhadnagy, D.A.D.A. koordinátor

Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2.

Tel.: (34) 310-777/2528

Kóbori Kovács Ramóna r. főhadnagy, kábítószer-megelőzés

Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 40.

Tel.: (32) 420-020

Medve Judit r. őrnagy, D.A.D.A. koordinátor

Pest megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Tel.: (1) 4435-113

Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna r. százados, D.A.D.A. koordinátor

Somogy megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c.

Tel.: (82) 502-700

Dr. Jávorszkyné Molnár Magdolna r. főhadnagy, D.A.D.A. koordinátor

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.

Tel.: (42) 311-666

Szabó Zoltán r. főhadnagy, D.A.D.A. koordinátor

Tolna megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

7101 Szekszárd, Mészáros L. u. 17-21.

Tel.: (74) 501-100 ; 06 (80) 200-178

Andics Józsefné r. százados, D.A.D.A. koordinátor

Vas megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

9701 Szombathely, Petőfi S. 1/c.

Tel.: (94) 521-064

Kiss Zoltánné r. főhadnagy, D.A.D.A. koordinátor

Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tel.: (88) 428-022

Papné Végső Júlianna r. százados, D.A.D.A. régióvezető

Zala megyei Rendőr-főkapitányság, Bûnmegelőzési Osztály

8901 Zalaegerszeg, Balatoni u. 4.

Tel.: (92) 311-510

Major Zsolt r. őrnagy, ifjúságvédelem