< vissza

IIIIIIII    SZŐKE ANNAMÁRIA: "LASSÍTOTT LÓNÉZÉS"


"illetve pedagógiai szándék"

A ló és ember mozgását szemléltető ábrákat a Magyar Képzőművészeti Főiskola könyvtára őrzi más, az anatómiai oktatást megkönnyíteni hivatott, Székely készítette szemléltető ábrákkal együtt.      A 38 darab "faliminta a bonczalaktanhoz" az 1878-as évszámot viseli a leltárkönyvben, s Az Intézet czélja, szervezete és tantervének rövid vázlata című 1878/79-es kiadványban a festészeti "bonczalaktan" témakörének ismertetése is utal arra, hogy e "boncztani fali ábrák"-at ekkor már használják,[10]  s "az egyes szakosztályok tanárai által készült ékítményes és styltani, építészeti, távlati" táblák mellett az Intézet taneszközei közé számítanak.[11]  
Az 1971-ben beinduló O. M. K. Mintarajztanoda és Rajztanárképző tanári karában kezdetektől haláláig, 1910-ig tevékenykedő Székely a figurális rajz és festés mellett a bonctan tanára is, s ezen utóbbi feladat ellátásában kezdetben Plósz Pál, majd 1972-től Szilágyi Ede orvosok segédkeznek mellette. 1881-ben jelenik meg több kiadást is megért anatómiakönyve,[12]  az első magyar nyelvű, képzőművészeti szempontú anatómiakönyv.
A 19. századra a művészek számára nélkülözhetetlen tudományok elsajátítását, így az anatómiai ismeretek megszerzését is az oktatásban már számtalan segédkönyv, preparátum, és - a század második felében fokozatosan gyarapodva - fotográfia segítette elő. Anatómiai tanulmányaiban Székely is ezeket, az elsősorban külföldi kiadványokat használta - bár látogatta a bonctani intézetet is -, illetve hiányukat pótolta a magyar oktatásban.
Az anatómiaoktatás kereteibe valószínűleg kezdetektől fogva beletartozott a lóbonctan is, bár oeuvre-je ismeretében (a '70-es évekből nemigen ismerjük lovat ábrázoló képét) feltételezhető, hogy a lóanatómiával csak az oktatáshoz kapcsolódóan kezdett el intenzívebben foglalkozni. "Magától érthetődő, hogy egy rajzolónak nemcsak az emberi alak rajzát, de a főbb állatokét is kellene némileg ismernie. A lónak rajza a többi négylábúak rajzának kulcsa" - kezdődik írása a lónak rajzolásáról,[13]  és hagyatékában több változatban is megtalálható egy lóbonctan, illetve egy, a képzőművészet szempontjából kidolgozott hippológiai szakkönyv kézirata,[14]  mégis ezen ismereteinek kamatoztatásával az oktatáson kívül majd csak késői műveiben találkozunk.
Anatómiakönyvének 1881-es kiadásában így nyilatkozik az anatómiai ismeretek szükségességéről: "Rajzolni annyit tesz, mint a természet által nyújtott, s geometriai alakzatokban nyilvánuló anyagokkal aesthetikailag elbánni. Szükséges ezen oknál fogva a rajzoláshoz: a rajzolandó tárgynak természettudományi szempontból való ismerete, nevezetesen: az emberi és állati alakra nézve az anatómia, a tájra nézve pedig némi botanika és geológia; főleg azonban, hogy ezen anatómiai, botanikai és geológiai igazságok mily geometriai test alakjában nyilvánulnak [...] igen sokszor megkívántatik oly alakok előállítása, melyek cselekményeket végeznek s elevenítve érzések, szenvedélyek által, gyorsan illanó, csak perczenetig tartó mozgásban levőknek feltüntetendők fel. Ily esetben élő modell utánrajzolása lehetetlen - az alak, annak részei, és az egésznek mozgási törvényei ismerete nélkül [...] az emberi s magasb állati alak nem érthető meg csupán nézés vagy a külfelület másolása által; az érzés erre nem elegendő, itt biztos tudás kívántatik, mely az érzést vezesse, s a látásnak igazi bázisa legyen."[15]  
Az utolsó mondatokban világosan megfogalmazódik az az oktatási elv, mely szerint a rajzolandó tárgy felépítésének átfogó és mélyreható ismerete meg kell, hogy előzze az élő modell rajzolását, mivel a rajzolónak tudnia kell, mit lát. Egyfajta tudatos nézés elsajátítása a cél, illetve bizonyos készségek automatikus szintű elsajátítása s ezáltal az emlékezet fejlesztése. Épp ezért Székely állítólagos lóvásárlása nem is annyira kudarcának belátásából fakadhatott, mint inkább abból, hogy egy idő után a tanítványok már képessé váltak élő ló rajzolására.[16]  Ez persze nem zárja ki, hogy Székely kudarcot ne vallott volna a ló mozgásának szemléltetésére és oktatására általa felhasznált módszerével, mint írja: "1877 óta hét éven át kompozíciót tanítottam. Akkor csináltam a lovak járására vonatkozó [...] szalagokat és a ló-anatómiai táblákat. Ezt egy éven át elő is adtam, de semmi sikerrel, mert a tanítványok igen éretlenek voltak erre még."[17]
E sorokból az is kiderül, hogy az anatómiai ismertek a mozgás ábrázolásának előfeltétele, s hogy Székely érdeklődése ez utóbbi iránt tágabban a kompozíciós elveivel áll kapcsolatban.[18]  1901 után, amikor más veszi át a Főiskolán a bonctan tanítását, éppen ezt, a magasabb szempontot figyelembe vevő oktatási módszer hiányát panaszolja fel: "Az első évesek, de a többieknek compositioi is hihetetlenül rosszul mennek, ennek oka az 1877-83-ig való hason kísérletekhez képest abban látszik rejleni, hogy most más az anatómia tanítása. Midőn magam tanítottam az anatómiát, akkor az emberi alaknak formái már a kezdőknek modellírozás és schematikus rajzok által jobban emlékökbe vésettek. Ha tehát azt akarjuk, hogy a compositioból valami legyen, kezdjük ezt azon képpen, hogy egy fejet schematikusan velök megértessünk. [...]

Fejséma rajzoláshoz Székely Bertalan nyomán, 1870-es évek / Model of a head, after B. Székely.
A Magyar Képzőművészeti Főiskola Anatómiai Tanszéke. / Chair of the Anatomy of the Hungarian Academy of Fine Arts.
Ilyen módon előkészítve lehet csakis a componálást megkezdhetni."[19]  
Tehát abban az alkotói folyamatban, amelynek végcélja az egyes képi építőelemekből egy "esztétikus" egész, a részeket logikus egységgé szervező, szellemi tartalmat közvetítő kompozíció, a "grande machine" előállítása, a mozgás "gépezetének" - a "machine animale"-nak és "humaine"-nek - ismerete nélkülözhetetlen láncszem.
A "szalagok"    azokra a zootropszalagokra utalnak, amelyek egyrészt az egyik "falimintára"     ragaszva statikusan szemléltetik a lómozgások különböző fázisait, másrészt azokra, melyekből 47 darab     maradt fent, s a zootropba helyezve a mozgásmódok "szintetikus tanulmányozására" szolgáltak, ugyancsak oktatási szemléltetőeszközként. Elkészítésükkel Székely kétségtelenül a legkorszerűbb eszközt találta ki - e módszert ez időben talán Muybridge használta egyedül[20]  -, és ennek megfelelően a legkorszerűbb módszereket is kellett alkalmaznia elkészítésükhöz. Ez azonban nem kizárólag a fotográfiát jelentette. A zootrop és a phenakistoscope[21]  már a pillanatfelvételek megjelenése előtt is elterjedt játékszer és szórakozási eszköz volt, s felhasználták a lómozgás animálására is.[22]  A probléma tehát abban állt, miként lehet helyesen megrajzolni a lómozgás egyes fázisait, melyek aztán a zootropban megpörgetve az élő állat mozgásának illúzióját adják, hiszen a "gyorsan illanó, pillanatnyi mozgásban levő [...] alaknak élő modell után való rajzolása lehetetlen."[23]  Tévesen következtet tehát Maksay, amikor azt írja, hogy a tanulók azért nem tudták hasznát venni a táblázatoknak, mert "nem rendelkeztek olyan gazdag emlékezeti anyaggal, hogy a lovat táblázati sémák alapján meg tudták volna jeleníteni." A ló mozgásával kapcsolatban ebben az időben, és mind a mai napig, senki sem "rendelkezhetik olyan emlékezeti anyaggal", amely lehetővé tenné, hogy természethűen lerajzoljon pl. egy ügető lovat egy bizonyos időpillanatban, feltételezve, hogy nem vizsgált ezzel kapcsolatos fotókat vagy fotók alapján készült ábrázolásokat. Bár, "nem kell elhallgatni, hogy éppen a mozgó ló figyelmes, józan és türelmes megfigyelése által gyűjtötték össze a járásmódokra vonatkozó legtöbb dokumentumot" - olvashatjuk egy 1888-ban megjelent hippológiai szakkönyvben.[24]  Tehát Székely nem "végül az alaprajzból, a paták állásából kívánta megszerkeszteni az egész lovat": a patákból való építkezés nála valójában a ló-mozgás ábrázolásának a kiindulópontja.
[10] "Az emberi test külalakját meghatározó csontok, inak, izmok idomai, kölcsönös arányaiknak, mozgásuk törvényeinek magyarázata és rajzolása, fali ábrák, boncztani készülékek és az elő természetből való minták nyomán." Az Intézet czélja, szervezete és tantervének rövid vázlata (1978/79), 6.
[11]
Az Intézet czélja, szervezete és tantervének rövid vázlata (1978/79), 17.
[12] Festészeti boncztan. Á. Székely Bertalan történelmi festész és tanár előadásai nyomán. Közli Ruby Miroszláv rajztanárjelölt. Kiadja a rajztanárképezdei társaskör. Budapest, 1881. Második javított kiadásban közli Végh Endre rajztanárjelölt. Kiadja a rajztanárképző társasköre. Budapest, 1888. A harmadik kiadást javította és sajtó alá rendezte Zsitvay János rajztanárjelölt. Kiadja az Orsz. M. Kir. Mintarajziskola és Rajztanárképző Társasköre. Budapest, 1892.
[13] L. a Függelékben.
[14] A 2. jegyzetben felsorolt vázlatkönyvek közül a XV/II. tartalmazza a legteljesebb változatot (Ltsz. 1915-1777): "Lóalaktan a rajzoló szempontjából" címmel. A Főiskolán előbukkant mappában pedig egy akvarell rajzokkal teli lóanatómia található. Ezen kívül kisebb-nagyobb egységekben, egy hippológiai mű egyes fejezetei szétszórva fellelhetők a vázlatkönyvekben. Egy helyütt "a tárgy elosztása" is megtalálható:
a ló csontjai
inai
izmai
proportiója - schema - vázolási mód
menési módok (I. természetesen II. mesterséges)
és ezek grafikus lejegyzése
menési módok súllyal
- lovagló
- húzó ló
az állat szokásai
(XVI/I. vázlatkönyv, Ltsz. 1915-1778, fol.1.)
[15] Festészeti boncztan, i. m, 1881. 3-4.
[16] "A lónak rajzolása" című írása, amely 1900 körül íródhatott és visszatekintve írja le az általa alkalmazott gyakorlatot, is ezt igazolja. L. a Függelékben.
[17] Székely Bertalan válogatott írásai, i. m. 126. Ezt az 1900-ban keltkezett megjegyzést némileg módosítja egy 1903 körüli: "...a compositio, a ló tanítását behoztam, amiben Várdai tanár a segítségemre volt....A tanítványok eleinte nem nagyon, de később be kezdték látni, hogy a componálás még is csak jó valamire - a ló rajzolását némelyek nagy örömmel meg is kezdették - így hát nem egészen ok nélkül elpazarolt erélynek látszik ezen törekvésem." "A mintarajztanoda belső története", Zádor Anna másolatában. MNG Adattár, 20701/1980, 69.
[18] "Hogy componálhassunk meg kell először szerezni azon (Formenschatz) tárgyak ismeretét, melyeket összeilleszthessünk. Igy az emberi és állati testet a képzeletben minden oldalra forgatni..." MTA Kézirattár, Ms 5005/227, fol.3.; "Az aktnál előállot az arragement, a compositio ismeretének szüksége. Ezt tüzetesebben egy külön kurzusban volna szándékom megtenni: bebizonyult ennek hasznossága 1877-től 1883-ig való ilynemű tanítása, melyet az aztán bevezetett sok tantárgy, a tanítványok idejét és energiáját egészen igénybe vévén, kipusztított az intézetből." "Az akt" című írása (1903) Zádor Anna másolatában. MNG Adattár, 20701/1980, 9.
[19] XVI/II. vázlatkönyv. Ltsz. 1915-1778/I., fol. 40.
[20] "Mindenesetre tény az, hogy Muybridge volt az első, aki nemzetközi figyelmet vívott ki a mozgóképnek és elsőként használta fel oktatási módszerként." Robert Taft: Eadweard Muybridge és munkássága. In: Fotóelméleti szöveggyűjtemény. Összeállította: Bán András és Beke László. Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 1983. 62.
[21] Ez utóbbi elnevezést Székely többször használja, bár arra nincs bizonyíték, hogy a szerkezetet magát is használta volna, eltekintve attól, hogy Marey Székelynek küldött fotói között a kör alakú a forgó tárcsára elvileg adaptálható.
[22] Etienne-Jules Marey írja, hogy ő már 1867-ben erre használta. In: Le mouvement. G. Masson, Paris, 1894. 300..
[23] Festészeti boncztan, i. m, 1892.
[24] Armand Goubaux et Gustave Barrier: L'exterieur du cheval. 2e edition. Asselin et Houzeau, Paris, 1890. 490.
 
következő fejezet >