Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

Google

Web www.valtozovilag.hu

...olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói...

Mózes

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

   

Az Egyesült Királyság államformája

 

 

 

Az Egyesült Királyság alkotmányos monarchia, az alkotmány alapját az 1215. évi Charta (Magna Charta) és az alaptörvények képezik. Az uralkodó hatalma jelképes. A hagyományok szerint minden a király nevében történik, de tényleges jogai korlátozottak, “uralkodik, de nem kormányoz”. Az Egyesült Királyság jelenlegi uralkodója a Windsor-házbeli II. Erzsébet 1926-ban született, 1947-ben kötött házasságot Fülöp herceggel, aki az edinburghi hercegi címet viseli azóta. Erzsébet a trónt VI. Györgytől 1952-ben örökölte meg, a koronázási szertartásra azonban csak 1953-ban került sor. A királyi párnak négy gyermeke van, Károly, walesi herceg, trónörökös 1948-ban, Anna hercegnő 1950-ben, András yorki herceg 1960-ban és Edward herceg 1964-ben született. A századvég történelmét beárnyékolja a királyi ház évek óta tartó botránysorozata, amely már az alkotmányos monarchia létét kérdőjelezi meg.

A kormányzás parlamenti rendszere nem írott alkotmányon alapszik, hanem sok évszázadon át tartó fokozatos fejlődés eredményeként jött létre. A monarchia a kormányzás legősibb intézménye, körülbelül a 9. századra nyúlik vissza. Ma a királynő nem csupán államfő, hanem egyúttal fontos nemzeti szimbólum is. A trónnal kapcsolatos öröklés rendjét részint törvény szabályozza, részint pedig a leszármazás szabályait kell figyelembe venni, amely megjelöli, hogy kik jogosultak a korona átvételére és milyen sorrendben. Annak ellenére, hogy voltak törések az egyenes ági leszármazásban, az örökösödési alapelv fennmaradt. A király vagy a királynő fiai minden esetben megelőzik a leányokat az örökösödés sorrendjében.

 

A királyi család jelenlegi örökösödési sorrendje a következő:

·         a Walesi Herceg

·         William, Wales Hercege

·         Henry, Wales Hercege

·         a Yorki Herceg

·         Beatrice, York Hercegnője

·         Eugenie, York Hercegnője.

 

Habár a monarchia székhelye Britannián belül van, a királynő a többi brit nemzetközösségi tagországnak szintén a feje. A brit függelmi területeken a királynőt általában kormányzó képviseli, aki felelős az adott ország közigazgatásáért a brit kormányzat felé. A 17. század alkotmányos fejlődése vezetett ahhoz, hogy a Parlament, mint legfőbb törvényhozó testület megszilárdítsa helyzetét. A Parlament három alkotóeleme – a királynő, a Lordok Háza és a választott Alsóház – különböző elveken alapulnak. Csupán szimbolikus jelentőségű események alkalmával találkoznak, mint például a Parlament megnyitó eseményein, amikor az alsóházat a királynő és a lordok háza összehívja. A törvénykezéshez mindhárom “elem” közös megegyezésére van szükség. A Parlament törvénykezik Nagy-Britannia egészének ügyeiben, de törvénykezik az ország bármely részének ügyében is. Mivel nincsenek írott alkotmány általi jogi megszorítások, a Parlament szabadon törvénykezik, annak szem előtt tartásával, hogy Britanniának, mint európai uniós tagországnak kötelezettségei vannak. A Parlamentet maximum 5 évre választják, de a gyakorlatban az általános választások többnyire megelőzik a terminus végét. A Parlament meg is hosszabbíthatja a szokásos 5 éves időszakát a választótestülettől függetlenül, de erre inkább csak rendkívüli körülmények közepette volt példa, mint például a II. világháborúban. A tényleges hatalmat a kormány, azon belül egy szűkebb testület gyakorolja. A törvényhozó hatalom a kétkamarás parlamentből áll: Az Alsóházból (House of Commons), és a Lordok Házából (House of Lords). A kormány felelős az Alsóháznak.

A törvényhozó hatalom lényegében az Alsóház kezében van, amelyet 5 évenként választanak újra. A kabinet a kormány egyes tagjaiból alakul. Feje a miniszterelnök, tagjai csupán azok a miniszterek, akiket a miniszterelnök a testületbe meghív. A kormány felelős a Parlamentnek. Skóciát, Walest és Észak-Írországot a kormányban külön miniszterek képviselik. A helyi közigazgatást a grófságokban, illetve a grófsági jogú városokban a lakosság által választott grófsági, illetve városi tanácsok intézik. Szavazati joggal minden 21. életévét betöltött brit állampolgár rendelkezik.

Az elmúlt 150 évben túlnyomóan kétpárti rendszer létezett. 1945 óta vagy a Konzervatív Párt (Tory Párt) – melynek eredete a 18. századig nyúlik vissza –, vagy pedig a Munkáspárt – amely a 19. század utolsó évtizedében jelent meg – volt hatalmon. 1998-ban egy új párt – a Szabaddemokraták (Liberal Democrats) – alakult, amikoris a Liberális Párt (mely a 18. századig nyomon követhető) egyesült a Szociáldemokrata Párttal (1981-ben alakult). Egyéb hivatalos pártként említhetünk például két nacionalista pártot: a “Plaid Cymru”-t (alapították 1925-ben Walesben) és a Skót Nemzeti Pártot (alapítva 1934-ben). Észak-Írországban számos párt létezik, ilyen például az Ulsteri Egyesült Párt, mely századunk elején jött létre, vagy az Ulsteri Demokratikus Egyesült Párt, mely az előbbiből kiválva 1971-ben alakult, valamint a Szociáldemokrata és Munkáspárt 1970-es alapító dátummal. 1945 óta az általános választásokon nyolc alkalommal nyert a Konzervatív Párt és hét alkalommal a Munkáspárt. Az alsóház tagjainak túlnyomó többsége e két párt valamelyikéhez tartozott. 1997 elejére olyan helyzet alakult ki, hogy a Konzervatív Párt kormányon maradása attól függött, hogy egy-egy kérdésben hogyan szavaznak a parlamentben az észak-írországi, hivatalosan egy nagy párthoz sem tartozó képviselők. Az utóbbi időben felerősödtek azok a vélemények (magán a Konzervatív Párton belül is), amelyek szerint a közel 18 évi kormányzás és politikai, erkölcsi, személyi elhasználódás után a brit konzervatívoknak sokkhatásszerű vereségre volt szükségük a megújuláshoz. 1994 nyara óta – a korábbi pártvezér, John Smith halálát követően – Tony Blair személyében új vezetője van a Brit Munkáspártnak. Blair sok vonatkozásban szakított a Munkáspárt korábbi, a társadalmi tulajdon elsőbbségét, a teljes nukleáris leszerelést, a szakszervezetek politikába-gazdaságba történő erőteljes beleszólását hirdető filozófiájával,  balról a politikai centrum felé vitte el a pártot és követőit. A legutóbbi parlamenti választások 1997 májusában voltak.  Az Egyesült Királyságban közel 18 évig, 1979 májusa óta a Konzervatív Párt kormányzott. Ez alatt az idő alatt – az 1979-es győzelmet is beleszámítva – összesen négy alkalommal (1979, 1983, 1987, 1992) nyerték meg a választásokat. A “Thatcher-korszak” az első választási győzelemtől 1990 decemberéig tartott, majd John Major lett a kormányfő, akinek a vezetésével legutóbb 1992 májusában nyerték meg a választásokat. A Munkáspárt a '90-es évek közepétől jelentős változáson ment át. Alapokmányából kikerültek az államosításra és a köztulajdonra vonatkozó passzusok, megszűnt a blokkszavazás, jelentősen csökkent a szakszervezetek befolyása, a párt magáévá tette a nyugat-európai szociáldemokrácia értékrendjét. A Munkáspárt alapszabályában demokratikus szocialista pártként határozza meg magát. Politikai eszmerendszerében az amerikai Demokrata Párt áll hozzá legközelebb. Gondolkodásában Nyugat-Európa vezető szocialista, szociáldemokrata pártjai előtt halad, amelyek többsége ma követendő példaként tekint a brit Munkáspártra. Az új vezetés előtérbe helyezte az ún. "harmadik út"(The Third Way) fogalmát, amely a dinamikusan változó világban a változásokhoz nemcsak alkalmazkodni képes, de azokkal együtt élő, azokat menedzselő párt programja.

Antony (Tony) Blair személyében a párt karizmatikus vezetőt választott, aki kialakította a Labour új középpárti arculatát, aki a modernizáció jegyében nemcsak a lakosság legkülönbözőbb rétegeinél, hanem a brit gazdasági és üzleti élet, a vállalkozók és a sajtó egyre szélesedő köreiben is elfogadtatta magát. Eközben nemzetközi tekintélye is nőtt, nem utolsósorban konstruktívabb Európa-politikájának köszönhetően.

A legutóbbi, 1997. május 1-jei általános választáson az alsóház 659 helyéért 3717 jelölt indult. A szavazók 71,3%-a járult az urnákhoz. A 31,2 millió szavazat a következő megoszlását mutatta: Munkáspárt – 13,5, Konzervatív Párt – 9,5,  Liberális Demokraták – 5,3, és a többi párt 2,9 millió szavazat. Ennek alapján a parlamenti helyek az egyes pártok között a következőképpen oszlanak meg:

 

Labour Party                                                                                          418

Conservative Party (Tory)                                                                   164

Liberal Democrats                                                                                46

Ulster Unionist Party                                                                            10

SNP (Scottish National Party)                                                                   6

8 kisebb párt                                                                                         15

 

Még a Munkáspárt kampánya során kijelölt fő feladatok közé tartozott az alkotmányreform végigvitele (önálló skót parlament és walesi nemzetgyűlés, a felsőház reformja), az oktatás és az egészségügy fejlesztése. Megkezdődött a választási rendszer reformjának előkészítése. Az 1997 szeptemberében Skóciában, illetve Walesben tartott népszavazások jóváhagyták a kormány tervezetét önálló törvényhozó testületek felállítására. Ennek megfelelően a helyi parlamentek a védelem, a külügy, az országos szintű társadalombiztosítás és az abortusz szabályozása kivételével maguk hozhatnak törvényeket, illetve belátásuk szerint használhatják fel a központi költségvetésből számukra elkülönített pénzt. Skóciában a népszavazáson jóváhagyásra került a helyi kormányzás azon joga, hogy 3%-kal eltérjen a központi kormány adószintjétől.

Az északír kérdésben a kormánynak sikerült minden érintett felet a tárgyalóasztalhoz ültetni és tető alá hozni egy kompromisszumos megállapodást. Lényege a következőkben foglalható össze:

·         Észak-Írország az Egyesült Királyság része marad mindaddig, amíg a lakosság többsége ennek ellenkezőjét nem akarja. Egyidejűleg az Ír Köztársaság törli alkotmányából a területi igényekre vonatkozó passzust. 1998. június végén 108 tagú nemzetgyűlést választott a hat ulsteri tartomány, amelynek élén 12 – különböző pártok által delegált – miniszteri rangú politikus áll (Végrehajtó Tanács).

·         Észak–déli miniszteri tanácsot hoznak létre, ami a politikai híd szerepét tölti majd be a határ két oldalán.

·         Valamennyi érdekelt párt és mozgalom elkötelezi magát a fegyverek beszolgáltatása mellett.

·         Ezt a megállapodást 1998. május 22-én népszavazás erősítette meg mind Észak-Írországban, mind az Ír Köztársaságban. Fontos momentum, hogy az északír tartományokban mind az unionisták, mind a köztársaságiak többsége a megállapodás mellett voksolt. 1999 januárjában megállapodás jött létre a brit és az ír kormány között arról, hogy a tartományi kormány és az Ír–Északír Együttműködési Tanács felállítását követően London legkésőbb március 10-ig megkezdi a hatalmi jogkörök átadását az új Észak-Ír Nemzetgyűlésnek, amire az IRA fegyver-beszolgáltatásának elmaradása miatt eddig nem került időben sor. Május 14-én Tony Blair brit és Bertie Ahern ír kormányfők a megrekedt békefolyamat kimozdítása céljából június 30-ban új határidőt szabtak meg a hatalmi jogkörök átadására, azaz Észak-Írország több mint húsz év után 1999 nyarától  végre ismét saját kezébe vehette a tartomány igazgatását.

 

Az ország zászlója 1801 óta a Union Flag, közismert nevén Union Jack a három összetartozó országot szimbolizálja az alábbi három védőszent szerint:

A fehér alapon piros Szent György kereszt Angliát,

A kék alapon fehér átlós Szent András kereszt Skóciát,

A fehér alapon piros átlós Szent Péter kereszt  Írországot jelképezi.

Wales jelképe – a vörös sárkány fehér és zöld mezőben – nem szerepel a nemzeti zászlón, de a 15. századtól kezdve ismert és széles körben használatos.    

 

A jogrendszer – nemzeti hovatartozás

 

Az Egyesült Királyságnak nincs egységes jogrendszere. Anglia és Wales, Skócia és Észak-Írország mind önálló jogrendszert alkotnak. Ezeken belül szétválasztható a büntetőjog és a polgárijog.

A büntetőjog fő célja a bűnmegelőzés és a bűnözés csökkentése, valamint a bűn elkövetésével gyanúsítottak, illetve megvádoltak ügyeiben történő lehető legjogszerűbb, legtisztességesebb és leggyorsabb intézkedés. A másik fontos cél a bűnözés áldozatainak történő segítségnyújtás. Az Egyesült Királyságban a bűnözés elsősorban a nagyvárosokra és azok környékére koncentrálódik. Például Angliában és Walesben a közelmúlt statisztikái azt mutatják, hogy a rendőrség által regisztrált évi közel 5 millió bűnelkövetésből 92% volt a vagyonellenes bűncselekmény és csupán az esetek 7%-ában történt erőszak. Ugyanezen időszakban 26% volt az autólopások aránya. A kábítószer-kereskedelem és kábítószer-fogyasztás növekvő arányt képviselnek. A bíróság jogosult a kábítószer-kereskedők és egyéb bűnözők piszkos ügyleteiből származó bevételeinek elkobzására. A fegyverviselést szigorú paragrafusok szabályozzák. A legtöbb előzetes letartóztatásban lévő vádlottat – megfelelő összegű óvadék ellenében – feltételesen szabadlábra engedik és a tárgyalás előtt nem tartják fogva (avagy börtönben), hacsak nem feltétlenül szükséges. A brit bűnvádi eljárásokban – az angolszász hagyományoknak megfelelően – a vádlottat mindaddig ártatlannak tekintik, míg bűnössége nem bizonyított (ártatlanság vélelme). A tárgyalások általában nyílt bírósági tárgyalás formájában zajlanak, ahol a bizonyítékok és tények felsorakoztatásának meglehetősen szigorú szabályai vannak. A kevésbé súlyos esetekben, amelyek egyébként a bűnesetek nagyobbik részét teszik ki, csak békebíró elé viszik az ügyet és a bíróság nem ül össze. A békebíró lehet önkéntes polgári személy, akinek tisztviselő ad jogi segítséget, vagy pedig lehet hivatásos jogász is, aki fizetést kap érte. A legsúlyosabb ügyeket viszont a Legfelsőbb Bíróság tárgyalja 12 tagú esküdtszék jelenlétében (Skóciában 15 tagú), akik döntenek a vádlott bűnössége kérdésében. A bíró hivatott ítéletet hozni a vitás kérdésekben, összegzi a bizonyítékokat az esküdtszék számára, és az ítélet meghozatalát követően vagy felmenti a vádlottat, vagy pedig döntést hoz a letöltendő büntetést illetően. Az esküdtszék a bírói testülettől független. Az elítéltekre szabhatnak ki pénzbüntetést, közmunkára ítélhetik, megtilthatják a tartózkodási helyének elhagyását, vagy felügyelet alá helyezhetik, habár mindezek ellen élhet a fellebbezés jogával a felsőbb joghatóságoknál. Egyes esetekben életfogytiglant szabnak ki ítéletként, ilyenek a gyilkosság vádja, valamint azok az esetek, amikor másodízben követ el valaki erőszakos vagy szexuális bűncselekményt. Az egyéb súlyos esetekben, mint például a rablás, a nemi erőszak vagy az emberölés, úgyszintén az életfogytiglan a kiszabható maximális büntetés. Britanniában nincs halálbüntetés.

Az angol, walesi és északír polgárijog a családra, a tulajdonra, a szerződésekre és a károkozásra (magán- és polgári jogsértő cselekedetekre) terjed ki. Egyúttal felöleli az adminisztratív, ipari, tenger- és egyházjogot is. A skót polgárjognak megvannak a maga saját hasonló ágazatai. Angliában és Walesben a polgári peres ügyeket mind a Területi, mind a Legfelsőbb Bíróság tárgyalhatja. A kisebb ügyekben folytathatók egyszerűsített döntőbírósági eljárások is. A Legfelsőbb Bíróság – amely három különböző tanácsra oszlik – általában a legbonyolultabb esetekkel foglalkozik. A polgári peres ügyekben nincs esküdtszék. A legtöbb ítélet pénzbírság kiszabását jelenti, és a perköltségek általában a vesztes felet terhelik.

Az igazságszolgáltatás kormányzati felelőssége a főkancellárt (igazságügy-miniszter, aki egyben az esküdtszék elnöke is), a belügyminisztert, a legfőbb államügyészt, Skóciában és Észak-Írországban az államtitkárokat terheli. A bírák nem esnek minisztériumi irányítás vagy ellenőrzés alá. Általában gyakorló ügyvédek közül kerülnek kiválasztásra, vagy pedig ügyészek, jogtanácsosok közül. Azoknak a polgároknak a számára, akik bíróság elé kerülnek és jogi képviseletre, illetve jogtanácsra szorulnak,  hivatalból ( állami pénzen) jogi képviselőt rendelnek ki.

Az „Új Scotland Yard” London metropolisz rendőrségének székhelye, amelyet 1829-ben alapítottak Sir Robert Peel kezdeményezésére, innen az ismert bobby elnevezés. Britanniában 52 helyi rendőr-főkapitányság működik mintegy 150 ezer fővel. A rendőrtisztek általában nem viselnek fegyvert, és a letartóztatásoknak is igen szigorú szabályai vannak. Körülbelül 60 ezer embert tartanak fogva mintegy 160 börtönben. Ezek az intézmények különfélék, a skálán  a nyitott börtönöktől a rendkívüli szigorral őrzött fegyházig szinte minden megtalálható. A férfiak és a nők számára külön börtönök vannak. A gyermekek normális esetben nem börtönözhetők be, míg a 15 és 21 év közötti bűnelkövetőket (Skóciában a 16 és 21 év közöttieket) speciális intézményekbe utalják. A börtönlakók helyzetét és a börtönkörülményeket független börtönfelügyelők vizsgálják.

Az 1981-es brit állampolgársági törvény szerint az állampolgárságnak három formája lehetséges:

·         brit állampolgárság azok számára, akik szoros kapcsolatban állnak az Egyesült Királysággal,

·         Britanniához tartozó területi állampolgárság azoknak, akik Britannia tengerentúli területeihez tartoznak,

·         brit tengerentúli állampolgárság azoknak az Egyesült Királyságbeli és volt gyarmataihoz tartozó állampolgároknak a számára, akik egyik előbb említett állampolgársági formát sem vették fel  akkor, amikor az 1981. évi törvény életbe lépett.

A brit állampolgárságot az Egyesült Királyságban született gyermek automatikusan megkapja, amennyiben édesanyja, vagy – ha törvényes gyermek – akár édesapja brit állampolgár vagy törvényesen letelepedett az Egyesült Királyságban. Az a gyermek is megkapja a brit állampolgárságot, akit egy brit állampolgár örökbe fogadott. Azok a gyermekek, akik brit állampolgárok külföldön született gyermekei, vagy adoptálták őket, s honosították és regisztráltatták őket a Egyesült Királyságban, általában brit állampolgárnak számítanak leszármazási alapon. A törvény különös figyelmet szentel a külföldön hivatalos állami szolgálatot teljesítő brit állampolgárok ( diplomaták, EU-kiküldöttek stb.) külföldön született gyermekei jogainak védelmére.

A brit állampolgárság a fentieken túl még az alábbi esetekben és formákban szerezhető meg:

·         azon gyermekek nyilvántartásba vételével, akik bár az Egyesült Királyságban születtek, de nem kaptak születésüknél fogva automatikusan állampolgárságot, vagy pedig külföldön születtek olyan szülő gyermekeként, aki leszármazásos alapon vált állampolgárrá,

·         azon Britanniához tartozó területek állampolgárai, vagy brit tengerentúli állampolgárok nyilvántartásba vételével, akik legalább 5 éve folyamatosan az Egyesült Királyságban élnek, kivéve a gibraltáriakat, akiknek nincs szükségük az 5 éves Egyesült Királyságbeli tartózkodás meglétére,

·         a hontalanok, vagy azok nyilvántartásba vételével, akik korábban lemondtak brit állampolgárságukról, és végül

·         minden más 18. életévét betöltött felnőtt honosítása révén. 

 

A honosítás minden esetben a belügyminiszter jogköre. Az előfeltételek közé tartozik az 5 éves, vagy brit állampolgár házastársaként legalább 3 éves Egyesült Királyságbeli tartózkodás. Azok számára is, akik nem brit állampolgár házastársai,  követelmény a megfelelő szintű angol, walesi, vagy skót gél (kelta) nyelvtudás, valamint az Egyesült Királyságban történő letelepedési szándék, vagy az, hogy a korona alkalmazásában álljanak, illetve az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalat vagy szervezet alkalmazottai legyenek. Hongkong állampolgárai számára speciális eljárás van érvényben.

 

 

 

Paár Gabriella [Változó Világ 33.]

 

 


 

Vissza

 

Beszélgetések az Új Kertben :: Poesis :: Emberhit :: Változó Világ Mozgalom

Nyitó oldal :: Olvasószolgálat :: Pályázatok :: Impresszum

Az oldal tartalma a Változó Világ Internetportál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 1988-2010

 

Site Meter