Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

Google

Web www.valtozovilag.hu

...olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói...

Mózes

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

   

Kossuth és Garibaldi

 

 

 

Amikor 1894 nagyhetében hosszú haldoklás után Torinóban elhunyt Kossuth Lajos, az olasz kormány különvonatot biztosított a koporsó hazaszállítására. Minden állomáson, még a legkisebbeken is vörösinges, vén garibaldisták sorakoztak, hol ketten-hárman, hol sokan, aszerint, hogy hányan maradtak meg az olasz szabadságharcból. Feszes állásban tisztelegtek, s meghajtották tépett zászlóikat a Kormányzó kocsija elôtt. Aligha találhatnánk szebb és pontosabb szimbólumot annak érzékeltetésére, hogy mennyire azonos irányú volt Kossuth és Garibaldi munkássága. A kortársak mindkettőjüket Európa legjelesebb "népbarátai" között tartották számon.


Giuseppe Garibaldi és Kossuth Lajos elsô személyes találkozására – jelen ismereteink szerint – 1854-ben Londonban került sor azon az ebéden, amelyet George Saunders amerikai konzul adott az európai forradalmi mozgalmak nevesebb vezetôi részére. Barátságos szavakon, a személyes szimpátia kezdeti megnyilvánulásain túl persze nemigen nyújthatott többet ez a találkozó. Az évtized végére azonban megváltozott a történelmi helyzet és környezet: a nagyhatalmi érdekkonfliktusok esélyt adtak a forradalmi tervek némelyikének realizálására.

 

A forradalom szegény majmai?


Ám Kossuth is, Garibaldi is sajátosan kényes helyzetbe kerültek azáltal, hogy az osztrák abszolutizmus ellen küzdve nem csupán a szárd-piemonti monarchiának, hanem – Cavourékon keresztül – a sokat bírált francia önkényuralkodónak, III. Napóleon császárnak is szövetségesei lettek. A kritikát a maga jellegzetes, maróan gúnyos stílusában a kortárs Karl Marx fogalmazta meg legélesebben. Garibaldit, Kossuthot és társaikat egyenesen a "forradalom szegény majmainak" titulálta III. Napóleon állatkertjében! Cikkeiben Marx így állította fel a konkrét dilemmát: 1. származhat-e valódi haszon a néptömegek számára az önkényuralkodók hatalmi harcaiból, és 2. szabad-e egy zsarnok segítségét elfogadni egy másik zsarnokság megdöntésére? Ha így áll a kérdés, akkor egyértelmű a válasz: 1. nem származhat haszon, mert nekik nem érdekük, és 2. nem szabad elfogadni, mert zsarnok csak zsarnokságot adhat, így törvényszerűen csalódás és bukás a "segítség" következménye.


Csakhogy van egy harmadik kérdés is: az események vajon mindig követik-e a zsarnokok szubjektív akaratát? Vagyis ki lehet és szabad-e használni vetélkedésüket olyan helyzetek megteremtésére, amelyek kényszerpályáján azután a változások szükségképpen túljutnak az uralkodók szabta korlátokon? A válasz nyilvánvaló – a legcsattanósabb bizonyíték rá Garibaldi nevezetes dél-itáliai hadjárata. Kossuth azon kijelentésére pedig, hogy hazája felszabadítására akár az ördöggel is szövetkezne, Marx sem tudott mást mondani, mint hogy akkor csupán arra vigyázzon, nehogy a bukott angyal a végén ôt magát vigye el…
Az elvi fenntartások ellenére vállalt cselekvés közössége fűzte tehát össze 1859 nyarától a Garda-tónál elôretörô olasz tábornokot és az évtizedes reményei beváltásáért minden korábbinál nagyobb eséllyel dolgozó magyar exkormányzót. Tanárky Gyula naplójából tudjuk, Kossuth miként fogadta Palermo elfoglalásának hírét: "Nagy ember Garibaldi, igazán nagy ember – mondá az öreg."

 

Ne szaporítsuk ellenségeinket!


Mindketten – koruk liberális és demokrata elveinek elkötelezettjeiként – republikánusok voltak, s csupán népfelszabadító céljaik nagyhatalmi biztosítéka érdekében fogadták el a monarchista erôk közreműködését. A teendôk sorrendjével, idôzítésével kapcsolatos nézetkülönbségeik miatt azonban természetesen akadtak olyan periódusok, amikor eltérôen ítélték meg a feladatok nagyságát és szükségességét. Az elsô ilyen idôszak 1860 szeptembere volt, amikor – miként azt Kossuth feljegyezte – "a turini kabinet aggódva értesített Garibaldi szándokáról, Rómát s ott a franciákat megtámadni s kért, tegyek kísérletet ôt a veszélyes szándoktól eltéríteni." Ám a magyar kormányzó elsôsorban saját meggyôzôdését követte, amikor diplomatikus levélben fordult elvbarátjához.
Kossuth e gondolatait – sarkítottabb kifejezésekkel – megírta Türr Istvánnak is. Kifejtette: bár Nápolyhoz közelebb van Róma, mint Velence, mégis az Adria királynôjének visszaszerzése a soron következô lépés, amely Itália egyesítésének folyamatát a szabadságküzdelmek és nagyhatalmi érdekellentétek európai élvonalában tarthatja. "Istenem! – kiált fel levelében – hisz eljô az idô, amikor a franciák vagy elhagyják Rómát, vagy ki kell onnan kergettetniük, de elôször egyetértve a magyarral, szét kell törni az osztrákot. Ez oly világos, mint az, hogy kétszer kettô négy." Ám ha Garibaldi a potenciálisan osztrákellenes franciákkal rúgja össze a port, "akkor az osztrák megvan mentve, akkor mindennek vége. Mindennek! […] Én, ki Garibaldit kimondhatatlanul tisztelem, írok neki – fejezte be a Türrnek szóló levelet, lelkére kötve: – Az Istenért tehát: vigyázzanak, vigyázzanak!"
"Ne szaporítsuk ellenségeinket – tér viszsza ez az alapgondolat a Garibaldinak 1860. szeptember 14-én Torinóból elküldött Kossuth-levélben –, minden napnak megvan a maga feladata. […] Elôbb […] Ausztriával kell végezni", nyújtson hát kezet a diktátor a közös akcióra. Ugyanakkor az emigráns magyar kormány (a Magyar Nemzeti Igazgatóság) is emelkedett hangú, a két nemzet "természetes szövetségét" hangsúlyozó hivatalos jókívánságot küldött a vörösinges vezérnek. Mindezeket a leveleket Kupa Hömér ezredes épp a volturnói csata elôestéjén adta át a casertai fôhadiszálláson. Tanárky Gyula késôbb Kupától úgy hallotta "Garibaldi komor, magába fordult volt" az üzenet vételekor. Nyilván megértette Kossuth igazságát, de érezte, sôt látta a magáét is: a Via Appia márványköves országútját, amelyen önkéntesei elérhetik az Örök Várost. Ám lelki szemeivel azt is fel kellett fedeznie, hogy katonáival szemben, valahol kék egyenruhás piemonti csapatok kanyarodnak rá ugyanarra az útra…

 

A forradalom exportja ellen


Tudjuk, a vörösinges tábornok végül nem kezdett polgárháborút, és átadta Dél-Itáliát a franciákkal szövetséges Viktor Emánuel szárd-piemonti királynak, a létrejövô egységes Itália uralkodójának. Elhárult tehát a Róma miatti francia–olasz konfliktus veszélye, s 1861 tavaszán Türr altábornagy többször is egyeztette Caprerán azokat az ún. operacionális terveket, amelyek célja egy újabb magyar szabadságküzdelem megindítása volt Garibaldi, az olasz monarchia és a Balkánon készülôdô magyar emigrációs csapatok egyidejű, közös akciójával. Kossuth felfogása szerint a magyaroknak a vörösinges vezér "nélkülözhetetlenül szükséges", de csakis a királyi sereggel "kombinációban", annak részeként! Kizárólag a torinói diplomácia tudta ugyanis biztosítani azt a nagyhatalmi jóváhagyást, amellyel a magyar emigráció vezetôje vállalhatónak vélte egy újabb felkelés kockázatát, az elkerülhetetlen véráldozatok roppant erkölcsi felelôsségét.
A romantikus túlzásokkal oly sokszor vádolt Kossuth reálpolitikai evidenciának tekintette, hogy megfelelô nagyhatalmi garanciák nélkül, önmagában még egy Garibaldi is kevés a magyarországi feladatra. Biztosíték híján minden jóakarat a visszájára fordul, hiszen így a magyarság véráldozata érdemi hazai eredmények helyett idegen hatalmakat segít csupán! Többször kijelentette: "Ellenzem és ellenezni fogom mindig azt, hogy akár Garibaldi, akár Cavour, akár Viktor Emánuel, akár Napóleon, akár a nagy mogul, akárki a világon hazámat puszta diversioképpen vérbe, lángba borítsa; hazámat célnak akarom, nem majomkörmöknek, melyekkel más magának a parázsból a gesztenyét kikaparja." Emiatt Kossuth komolyan tartott attól, hogy nálánál kevésbé aggályos emigránstársai – Türr István, Klapka György, Pulszky Ferenc és mások – mind a hazára, mind magára Garibaldira nézve kockázatos kalandba sodorják a vörösinges tábornokot. Hasonló aggodalomnak adott hangot Ihász Dániel is: "Pulszky et consortes […] bizony még bajba viszik azt a becsületes, nagylelkű Garibaldit – írta egyik levelében az olaszországi magyar légió 1861-ben kinevezett parancsnoka. – No, de remélem, bármit zsongjanak is fülébe a hízelgôk, lesz annyi józan esze, hogy ilyen bolondot nem csinál."
Nem csinált. A Caprerára érkezô Pulszkynak ugyanis kifejtette, hogy sajnálja, miszerint Kossuth "csak rendes [értsd: monarchista] sereggel véli Magyarországot felszabadíthatónak". Azt is leszögezte, hogy nem vállalkozhat a forradalmi szikra fellobbantójának kétes szerepkörére. "Engem puskalövéssel szokás meghívni, a puskadörgés szavára indulok, amerre a szabadság hív – olvashatjuk válaszát Pulszky emlékirataiban –, s ott leszek minél elôbb, azaz szándékom van ott lenni: a kimenet és siker nincs a kezemben. Én nem veszem magamra a felelôsséget, hogy másokra feltoljam magam; de bárhol küzdjön is a szabadság a zsarnokság ellen, kötelességemnek tartom, barátaimmal együtt csekély erônkhöz képest részt venni a harcban."
Tiszta beszéd volt ez, nem véletlenül fogadta Kossuth ekképpen: "E nyilatkozat egészen méltó volt Garibaldihoz, s csak növelte a tiszteletet, mellyel jellemének adóztam." Ezáltal ugyanis a vörösinges tábornok nem csupán a maga népfelszabadító küldetését óvta meg a veszélyes illúzióktól. A "forradalom exportját" elutasítva, végsô soron Kossuth mellett foglalt állást a magyar emigráció belsô vitájában.

 

 

Csorba László [Rubicon, 1992./2.]

 

 


 

Vissza

 

Beszélgetések az Új Kertben :: Poesis :: Emberhit :: Változó Világ Mozgalom

Nyitó oldal :: Olvasószolgálat :: Pályázatok :: Impresszum

Az oldal tartalma a Változó Világ Internetportál Tartalomkezelési szabályzatának felel meg, és eszerint használható fel (GFDL-közeli feltételek). 1988-2010

 

Site Meter