Tartalom


114. ÉVF.               2018. ŐSZ             3. SZÁM


 

Tverdota György: „egy, kit a szó nevén szólít”. József Attila névvarázs-elmélete és névtani ihlete 257

Benyovszky Krisztián: Névtorzítás és alakpárhuzam a krimiirodalomban 278

Páji Gréta: A név mint intertextuális nyelvi egység az Esti Kornél-novellákban 288

Balázs Géza: Folklórból stilizált világkép. Nyelv és stílus Tamási Áron csonka trilógiájában 302

Baranyiné Kóczy Judit: Kulturális metaforák és sémák a magyar népdalok folyó-reprezentációiban. 2. rész 320

Kisebb közlemények. Hegedűs Attila: Módszertani megjegyzések 330

Szó- és szólásmagyarázatok. Forgács Tamás: Adalékok Simon bíró szólásunk jelentéséhez és keletkezéséhez. 334 – Kara György: A magyar úr szó török eredeztetéséhez 344

Élőnyelv. GazdagVilmos: Másodnyelvi homonimák a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban 347

Szemle. Benczes Réka: Nyelv és lélek. Judit Baranyiné Kóczy, Nature, Metaphor, Culture: Cultural Conceptualizations in Hungarian Folksongs. 359 – Presinszky Károly: Vargha Fruzsina Sára, A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése. 363 – Siklósi Beáta: Kozmács István – Vančo Ildikó szerk., Sztenderd – nem sztenderd. Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból 366

Társasági ügyek. Vörös Ottó: Emléktábla Végh József tiszteletére 371

Nyelvtörténeti adatok. Juhász Dezső – Terbe Erika: 16. századi magyar nyelvű folyamodványok a Pozsonyi Kamara levéltárából 372

Levélszekrény. Fábián István írja 383

Számunk szerzői 384