Tartalom


108. ÉVF.               2012. ŐSZ              3. SZÁM


 

Knipf-Komlósi Erzsébet – Müller Márta: A magyarországi német nyelvjárások szótára. Egy készülő nyelvjárássziget-szótárról.  257

H. Varga Márta: A nyitótövekről   269

Slíz Mariann: Tulajdonnév és kategorizáció 282

Tóth Valéria: Patrocíniumi településnevek Európában 292

Szentgyörgyi Rudolf: A veszprémvölgyi apácamonostor görög nyelvű adománylevele – legelső hazai nyelvemlékünk? 303

Kisebb közlemények. Honti László: Hangtörténeti észrevételek a magyar–török kapcsolatok ürügyén. 322 –Tóth Endre: A veszprémvölgyi kolostor alapításáról és Imre herceg menyasszonyáról. 327 – Holler László: Megjegyzések Tóth Endre hozzászólásához 330

Szó- és szólásmagyarázatok. Beke József: Adatok az en, ten, min, tin névmási alakok irodalmi nyelvi előfordulásához. 332 – Büky László: Vargamesterséggel kapcsolatos műszók az „Erdélyi magyar szótörténeti tár”-ból. 334 – Horváth László: Hozzászólás a szurkol származtatásához 336

Tudománytörténet. Szili Katalin: Bél Mátyás Sprachmeistere újra és újra 341

Szemle. Major Hajnalka: Rhetorik und Stilistik. Ein internationales Handbuch historischerund systematischer Forschung. Band 1. 358 – Angyal László: Baukó János, Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. 365 – Rácz Anita: Bölcskei Andrea, A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. 367 – Ladányi Mária: Kontra Miklós – Borbély Anna, A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZ I-2) egydimenziós tesztadatai 370

Társasági ügyek. Antalné Szabó Ágnes: A nyolcvanéves Grétsy László köszöntése. 373 – Knipf-Komlósi Erzsébet: Manherz Károly hetvenéves 376

Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 378

Levélszekrény. Cseresnyési László írja. Mártonfi Attila írja 381

Szerzők