Tartalom


CV. ÉVF.               2009. SZEPTEMBER           3. SZÁM


Kiss Jenő: Kazinczy, az Akadémia és a magyar nyelv ügye 257

Tolcsvai Nagy Gábor: A különbözés egysége. Kazinczy nyelvértelmezésének funkcionális alapjai 263

Kövecses Zoltán: Versengő metaforaelméletek? 271

C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? Egy XVII. századi kritériumrendszer 281

Slíz Mariann: Családnév vagy névszerkezet? Szempontok az Anjou-kori személynevek vizsgálatához 291

Holler László: Anonymus és a „senonok hegyei” meg az „aliminus népek”. Árpád-kori történeti szövegek fejlődési modelljének első közelítése 300

· Kisebb közlemények. Pusztai Ferenc: Sánta Ferenc nyelvi drámaisága 324

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Grapsa. 327 – Kicsi Sándor András: Dühbogár, dühfű. 332 – Kocsis Réka: Gombos fa 333

· Élő nyelv. Papp Anna Mária: Nyelvválasztási stratégiák Marosvásárhelyen 340

· Tudománytörténet. Szathmári István: Móricz Zsigmond a kunságiak hanglejtéséről 356

· Szemle. Szabó T. Annamária: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai. 357 – Kemény Gábor: Ágoston Mihály, Kézikönyv a magyar médiamondatról. Anyanyelvű kommunikációnk hitele. 368 – J. Szabó Erzsébet: Szathmári István, A magyar stilisztika útja. 373 – Zsilinszky Éva: A. Molnár Ferenc, A legkorábbi magyar szövegemlékek. Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia 374

· Társasági ügyek. Juhász Dezső: Kázmér Miklós (1921–2009) 377

· Nyelvtörténeti adatok. N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból 379

Szerzők