Tartalom


CV. ÉVF.               2009. JÚNIUS             2. SZÁM


Petőfi S. János: A szemiotikai textológia megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról 129

Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában 156

Dömötör Adrienne: A birtokos jelzői mellékmondatos szerkezetek a középmagyar korban 166

Szili Katalin: A fel, le és egyéb igekötős igék formai-szemantikai viszonyának kérdéséhez 175

Holler László: Egy XIII. századi remetekápolna – Idegsyt Beatae Elizabeth – lokalizálása 188

· Kisebb közlemények. Békési Imre: A kettős szillogizmus logikai értelmezései. 202 – Senga Toru: Széljegyzetek a japán nevek magyar helyesírásának néhány kérdéséhez 206

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Borbánya. 214 – Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél ecli szórványáról 216

· Nyelvművelés. Szathmári István: A költő és a szavak 219

· Szemle. A. Jászó Anna: Balázs Géza – Dede Éva szerk., Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. 221 – Vig István: Nyomárkay István, Rövid horvát és szerb nyelvtörténet. 226 – Szabó Réka: Kövecses Zoltán, A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. 230 – Ladányi Mária: Laczkó Krisztina, A magyar névmási rendszer – nyelvtan és funkció. 235 – Zoltán András: Michał Németh, Zapożyczenia węgierskie w gwarze orawskiej i drogi ich przenikania 238

· Társasági ügyek. Szende Tamás: Décsy Gyula (1925–2008). – Balogh Lajos: Papp György (1941–2009) 241

· Nyelvtörténeti adatok. N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból 244

Szerzőink