Tartalom


C. ÉVF.               2004. DECEMBER               4. SZÁM


Hegedűs József: Leibniz és a finnugorság 385

Nyomárkay István: A hangváltozásokról 395

Benkő Loránd: Az ómagyar -j, -aj/-ej helységnévképző 406

Róna-Tas András: Néhány megjegyzés faneveinkről 419

A. Molnár Ferenc: Újabb szempontok a Halotti Beszéd magyarázatához 439

Tóth Valéria: Az inetimologikus mássalhangzók a régi magyar helynevekben 454

· Kisebb közlemények. Hegedűs Attila: A tulajdonnevek szerepe egy különleges szócsoport kialakításában    470

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Vaskapu 472

· Tudománytörténet. Voigt Vilmos: A közmondások megnevezésének európai mintái 474

· Szemle. Pusztai Ferenc: Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János szerk., Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. 482 — Honti László: Vékony Gábor, Magyar őstörténet — magyar honfoglalás. 486 — Danilo Gheno: A magyar lenne a mai etruszk? 490 — Bölcskei Andrea: Hoffmann István, Magyar helynévkutatás 1958—2002. 498 — Czetter Ibolya: Tátrai Szilárd, Az ’én’ az elbeszélésben. 502 — Balázs Géza: Domonkosi Ágnes, Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban 505

· Különfélék. Bóna Judit — Imre Angéla: International Workshop Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen. 507 — †Pásztor Emil: Arany János az ly hangról és betűről 510

· Társasági ügyek. Borzsák István: †Harmatta János 511

· Levélszekrény. Koósz István írja 512

 

nyitólap