Klió 1997/1.

6. évfolyam

Miért vonultak vissza a mongolok Kelet-Közép-Európából?

 

A bloomingtoni egyetem tanára, Greg S. Rogers szerint az 1241-es kelet-közép-európai tatárjárásnak két fontos és különös vonása volt: támadásaik kegyetlensége és hirtelen-váratlan kivonulásuk Európából. Ez utóbbi kérdés különösen fontos, mert eleddig igazán megnyugtató magyarázatot nem találtak rá a történészek. Szerzőnk a visszavonulás témáját járja körül; először ismerteti a mongol invázió történetét, majd négy magyarázatot mutat be, végül a négy elmélet ellen szóló érveket vonultatja fel.

A mongolok Kelet-Közép-Európa ellen már számos, tőlünk keletre sikeresen végrehajtott támadó hadjárat után indultak meg. Győzelmeiket 1236–39 között a volgai Bolgár Fejedelemség, Rjazany, Szuzdal és a kun törzszövetség eleste, illetve széthullása, majd 1240-ben Kijev, Csernigov, Galícia leigázása jelezte. Ezután indult meg a nagyszabású támadás Közép-Európa ellen. A mongol erők Galíciából legalább három csoportra szakadva, különböző irányokba indultak: az első északnyugatra, Lengyelország ellen; a második Ögödej nagykán fiának, Kadannak vezetésével Erdélybe vonult, hogy délkeletről lépjen be a Kárpát-medencébe; a fő erők, Dzsingisz kán unokájának, Batu kánnak irányítása alatt, nyugat felé haladva, a Vereckei-hágón léptek be, s érték el a magyar alföldet.

Az északi csoport gyorsan elfoglalta Krakkót és Wroclawot, majd 1241. április 9-én Legnicánál megsemmisítő csapást mért a lengyel–cseh és a német lovag-rend seregére. Ezután dél felé elhagyta a területet, Morvaország és a Duna-völgy irányában. A Batu vezette főerők április 11-én a Muhi pusztán szétverték a magyar hadakat. IV. Béla királynak, mint ismeretes, menekülnie kellett, az osztrák hercegség, Zágráb, Split majd Trau vára voltak a fő állomásai. Béla kétségbeesett segélykérésére sem jött segítség sem IX. Gergely pápától, sem a pápával konfliktusban lévő II. Frigyes német–római császártól. Ezalatt Kadan csapataival végigpusztította Erdélyt, átkelt a Tiszán, és Pest közelében csatlakozott Batuhoz. Az északi csoport szintén végigrabolta Morvaországot, és április végére Észak-Magyarországra érkezett. A nyár beköszöntével, amikor elérte a Duna vonalát, Batu megállt, hogy felkészülhessen a télre, s a további hódításokra. A Duna december vége felé befagyott, s Batu csapatai átkeltek rajta. Kadan és harcosai viszont dél felé indultak, nyilvánvalóan Béla király üldözésére. Bélát és kíséretét azonban megvédte a Trau várát körülvevő mocsár. Kadan erre végigdúlta Horvátország és Dalmácia partjait, majd Boszniába és Szerbiába vonult, s végül Bulgáriában egyesítette csapatát Batuéval, aki időközben Magyarországot a Duna mentén elhagyva szintén ideérkezett. Innen az egyesült mongol csapatok, miután valószínűleg adót róttak ki az országra, továbbvonultak a dél-orosz sztyeppékre, a Volga közelébe.

Mi lehetett az oka a mongolok kelet-közép-európai inváziójának? A történészek (Fennell, Vernadsky) s a korabeli források (Julianus barát) úgy tudják, a mongolok előre elhatározták, hogy az 1220-as, 30-as években megtámadják Európát. Ez része volt birodalmi terveiknek. A másik ok az volt, hogy a kunoknak egy kb. 40 000 fős csoportja a tatárok elől Magyarországra menekült. A tatárok végigpusztították azokat a területeket, ahol ez a nép menedéket talált. Ezt a két motivációt általában elfogadják a tatár támadások magyarázatául a kutatók. Abban viszont nincs egyetértés, miért hagyták el szinte hanyatt-homlok Kelet-Közép-Európát, miután leigázták. Négyféle okot-magyarázatot vetettek fel a tudósok.

1) Az utódlás kérdése volt az ok, mert 1241 decemberében meghalt a mongolok nagykánja, Ögödej. Azok a történészek (J. Fletcher, G. Vernadsky), akik ezt a „politikai” elméletet vallották, állítják, Batu azért fordult vissza Magyarországról, mert maga szeretett volna Ögödej utóda lenni, vagy legalábbis befolyásolni akarta a nagykánválasztásra összehívott kuriltaj (a kánok és törzsi vezetők gyűlése) döntését. Batunak azért is fontos lehetett ez, mert Ögödej fia, Gujuk és Dzsingisz kán unokája, Buri – akikkel korábban nézeteltérései voltak a kijevi Rusz pusztáin – most összefoghattak ellene. Ezt a „politikai” teóriát támasztja alá egy kortársnak, IV. Ince pápa követének, Carpininek néhány sora arról, hogy a nagykánt megmérgezték. A nagykán végül Gujuk lett.

2) A „földrajzi” magyarázat: ezt az elméletet 1972-ben bocsátotta közzé D. Sinor. Eszerint azért vonultak vissza a mongol hadak, mert nem találtak elég legelőt Magyarországon a lovaiknak. A kutató fontosabb érvei: a nomád népek életében a lovak rendkívül fontos szerepet töltenek be; a tatároknak igen sok lóra volt szükségük, mert szokásuk szerint egy-egy hátaslovat a kimerülésig hajszoltak, majd a három-négyszeres tartalékból pótolták; kínai források szerint a tatárok nem adtak takarmányt az állataiknak, hanem csak legeltették őket. Sinor számításai szerint (melyekben XIX. századi kínai, 1918-as mongol és amerikai lótartási adatokra támaszkodott) 2–300 000 lovat tarthatott el a magyar síkság. A kisebbik adat esetén, tekintetbe véve, hogy egy harcosnak legalább 3 lóra volt szüksége, 68 000 lovas harcos tudott volna megélni a magyar legelőkön. Ez pedig azt bizonyítja – állapítja meg Sinor -, hogy egy korabeli nomád „nagyhatalom” nem választhatta bázisául Magyarországot. Ezt a következtetést támasztja alá, hogy a mongol invázió éhínséget okozott ezen a tájon, valamint az is, hogy más ideérkező nomád népek (hunok, avarok, magyarok) vagy eltűntek, vagy feladni kényszerültek pásztorkodó-nomád életmódjukat.

3) A „katonai gyengeség” elméletének hívei úgy vélik, 1241-re a mongol hadakat már kimerítették korábbi, a volgai bolgárok és a kunok ellen, s a kijevi Rusz területein vívott harcaik. Ehhez még hozzáadódtak kelet-közép-európai veszteségeik, s a meghódított területek népeinek állandó lázadásai. Batu kán nem tudott volna további területeket megtartani, ezért vonult volna vissza. Ezt az elgondolást különösképpen szovjet és kelet-európai történészek hangoztatják (S. L. Tikvinszkij, V. T. Pasuto s maga Engels is), mondván, a szláv népek és a magyarok mentették meg a Nyugatot a mongol veszedelemtől. Egyes szerzők egyenesen saját nemzetük kiemelésére használták fel ezt az elméletet (pl. Václav Benes és Norman Pounds Lengyelországról szóló munkájukban azt írják, a mongolokat a legnicai csatában tartóztatták fel és győzték le). A mongol hadak legyengülésének teóriáját erősítik a kortársak, Carpini, Rogerius mester és spalatói Tamás feljegyzései.

4) Más történészek úgy vélik, a tatárok nem is szándékoztak véglegesen elfoglalni Magyarországot, csupán felderíteni jöttek a terepet. Feltevésüket elsősorban a mongolok hasonló taktikájára alapozzák, melyet más hadjárataik során is alkalmaztak 1241 előtt és után egyaránt. A mongol gyakorlat az volt, hogy első támadásaik során csupán megfélemlítették a lakosságot, s a végső hódítást későbbre hagyták. Ez a „fokozatos hódoltatás” elmélete. Ezt vallja pl. V. P. Susarin szovjet történész. Korea, a Kaukázus és Rusz területén a mongolok által alkalmazott hasonló stratégiára hivatkoznak. Korabeli feljegyzéseket ezen elmélet igazolására nem lehet felsorakoztatni.

A szerző ezek után sorban áttekinti, milyen érvek, adatok szólnak a négy magyarázat ellen. (Zárójelben az egyes állítások szerzőinek neve.)

1) A politikai teória bírálata. A korabeli források ellentmondásosan szólnak arról, hogy Batu az Ögödej halálát követő utódlás gondja miatt távozott volna oly sietősen Magyarországról. Batu ugyanis sohasem jelent meg a kuriltai gyűlésén, hiszen nem volt esélyes a nagykáni címre. Egyrészt mert Dzsingisz kán három fia között súlyos konfliktus dúlt, másrészt mert valószínű volt, hogy Gujuk lesz a nagykán. Harmadrészt talán azért is húzódott vissza Batu az utódlási küzdelmektől, mert így is óriási területek fölött uralkodott. Inkább meg­erősítette hatalmát az orosz és kun sztyeppéken, várost létesített az alsó Volga mentén, megalapítva ezzel az Arany Horda központját (Saunders, Boyle, Schütz, Fletcher).

A trónért folyó küzdelem nem lehetett oka Batu kivonulásának azért sem, mert másutt tovább folyt a mongol hódítás 1242–43-ban is, pl. elfoglalták a szeldzsuk szultanátus központját, Rumot (Pasuto). Végül az is kétséges, vajon eljutott-e egyáltalán Ögödej halálhíre Batuhoz (Schütz).

2) A „földrajzi” elméletet szintén többen bírálják. Úgy gondolják, nemigen törődtek a mongolok azzal, lesz-e elegendő legelő az állataiknak vagy sem, hiszen nem tartotta vissza őket ez a gond a hódításoktól Palesztina, Egyiptom vagy Délkelet-Ázsia és Japán (Halperin), illetve Dél-Kína, Vietnam és Burma esetében sem (Fletcher). Mások arra hivatkozva vetik el ezt a magyarázatot, hogy a magyar puszta ideális kiinduló terület lehetett volna a nyugati irányú mongol katonai műveletek számára (Vernadsky, Saunders). Igaz, ezek a kutatók nem végeztek olyan alapos számításokat, mint a „földrajzi” elmélet képviselője, D. Sinor.

3) A „katonai gyengeség” elméletét éppen a mongol haderők nagy létszámával és szervezettségével szokták cáfolni. Charles Halperin pl. azt állítja, nem az orosz vér mentette meg az európai civilizációt, hiszen a mongol hadak sohasem gyengültek meg, mindig legyőzték az európai lovagokat és tüzérséget, valahányszor csak megütköztek velük. Képesek voltak győzni a XIII. század másik legerősebb hadseregével, a kínaival szemben is, nem érezhették tehát magukat gyengének (Fletcher). Sinor szerint a mongol gyengeség hangoztatása valamelyik európai nemzet dicsérete, hogy az ő hősiessége mentette volna meg Európát – a történelem eltorzítására szolgál. 4) A „fokozatos hódítás” elméletével szintén szemben áll néhány ellenérv és tény. Vásáry István Rogerius alapján említi, hogy a tatárok ügyintézőket állítottak a magyar falvakba, hogy megszervezzék az adórendszert, s begyűjtsék az ajándékokat a tatár előkelőségek számára. David Morgan pedig azt állítja, a tatárok pénzt vertek ezen a területen. Mindkét példa a tatárok állandó berendezkedési szándékára utalhat.

Összegezésül a szerző leszögezi, hogy a mongolok gyors visszavonulása Kelet-Közép-Európából igen különös eseménye a történelemnek. A négyféle magyarázat igen erősen különbözik egymástól. Kérdés, vajon a négy magyarázat valamiféle kombinációja érthetővé tenné-e Batu döntését. Továbbá: össze kell-e kapcsolni a kivonulásukat azzal a ténnyel, hogy soha nem tértek vissza Kelet-Közép-Európába teljessé tenni hódításukat. A két kérdést a szerző a történészekre hagyja, de megjegyzi: a második félrevezető. Ugyanis a dél-orosz sztyeppékre visszavonuló tatárok sarcot vetettek ki Bulgáriára, tehát tulajdonképpen nem hagyták el véglegesen a területet. Hogy miért éppen és miért csak Bulgáriát vonták be a mongol adórendszerbe, erre még nincs magyarázat, pedig ez segítene megfejteni a „miért vonultak ki?” kérdést. A szerző felveti, hogy a visszavonulást esetleg össze lehet kapcsolni a kunokkal. A kunok közvetlenül a muhi csata előtt menekültek ki az országból Erdély és Bulgária felé futva, ugyanarra, amerre később Batu és csapatai is elhagyták az országot. A Második Bolgár Birodalom állapotát, eseményeit is jobban kellene ismerni, kutatni, valamint ellenőrizni kellene a perzsa, latin és más nyelvű források fordításainak helyességét, hogy a megnyugtató magyarázatot megtalálhassuk – mondja végezetül a tanulmány írója.

 

Greg S. Rogers: An Examination of Historians Explanations for the Mongol Withdrawal from East Central Europe. (A mongolok Kelet-Közép-Európából való visszavonulása. A történészek magyarázatainak áttekintése.) East European Quarterly, XXX. évf., 1. szám, 1996 tavasza, 3–26 old.

 

Fodor Mihályné