Klió 1994/1.

3. évfolyam

rule

 

A XIX. SZÁZAD TÖRTÉNETE

Vraukó Tamás: Az angliai szegénytörvények, 1834–1914

 

Ha kenyeret adok a szegényeknek,

azt mondják, szent vagyok.

Ha megkérdem, miért nincs a szegényeknek

kenyerük, azt mondják, kommunista vagyok.

 

A történelmi közelmúlt egy indiai politikusának ez a mondása jól tükrözi mindazt az ellentmondást és kettősséget, ami a szegény néprétegekkel való társadalmi törődést és gondoskodást kíséri. Most, amikor a politikai rendszerváltás során annyiszor szónokolnak erős szociális védőháló szükségességéről, talán nem haszontalan, ha néhány, az elmúlt egy-két évben megjelent angliai könyv és tanulmány alapján megismerkedünk annak a hosszú és nehézkes folyamatnak a kezdeteivel, amelyen át a ma sokak által a polgári demokrácia és stabilitás mintaképének tartott Angliában eljutottak a leereszkedő és szemforgató jótékonykodástól a modem szociális védőháló kiépítéséig.

A szegénység és nyomor intézményesített enyhítésére irányuló első tétova és kezdetleges késő-középkori kísérletek után az első, modernebb értelemben vehető szegény törvényeket Angliában I. Erzsébet királynő idején alkották, 1597–98-ban és 1601-ben. Akárcsak most, akkor sem volt – mert nem is lehetett – pontosan meghatározva, hogy mit is értünk szegénységen, mi az a határ, amely alatt valaki egy adott társadalom egészéhez, normáihoz, felfogásához mérten szegénynek minősíthető. Még abban a kérdésben is csak ritkán alakul ki közmegegyezés, hogy a szegénységet egyénekre vagy családokra vetítve kell-e megállapítani, illetőleg egyének és családok szegénysége között kell-e valamilyen különbséget tenni, amikor adózás, szociális juttatások, munkanélküli segély vagy egyéb, az emberek anyagi helyzetér és jólétét közvetlenül érintő anyagi-társadalmi hatások törvényi kereteit állapítják meg.

Az, hogy a civilizált életmód minimumához mire van szüksége egy embernek, nemcsak országról országra, hanem még egyéni életkor függvényében is változhat. Azt, hogy mire van szüksége valakinek ahhoz, hogy ne tartassék szegénynek, már Adam Smith, a modem angol polgári közgazdaságtan egyik megalapítója így fogalmazta meg: „szükségleteken nemcsak az alapvető létfenntartáshoz nélkülözhetetlen dolgokat értem, hanem mindazokat is, amelyeket egy társadalom szokásai még a legalacsonyabb sorban élő ember tisztességes megélhetéséhez is elengedhetetlennek tartanak".[1]

Ez a fölismerés azonban még Smith kortársai között nem volt általános. Majdnem két évszázadon át gyakorlatilag az 1. Erzsébet-féle szegény törvény volt az egyedüli központi jogi szabályozás a legelesettebb sorban élők körülményeinek enyhítésére, és ez is legtöbbször inkább. elméleti, mint gyakorlati segítséget jelentett.

A XIX. század elejére azonban olyannyira megváltoztak a termelési viszonyok, az ipari forradalom hatására a városok lakossága annyira földuzzadt, hogy a történelemben addig ismeretlen szabályozásra volt szükség a szegény néptömegek sorsának jobbítására. Természetesen ezeknek a szabályozásoknak legalább annyira fontos motivációja volt a forradalmi lázongásoktól való félelem – a francia forradalom ekkor még elevenen élő emlék –, mint az emberbaráti segítő szándék.

Az 1830-as évek számos belpolitikai változásnak voltak tanúi Angliában. A választójogot inkább csak elvileg megváltoztató, de a későbbi nagyjelentőségű változtatás oknak utat nyitó I. Reformtörvény 1831-ben született, és ezt követte az 1834-es Új Szegénytörvény. Itt már az I-est az Új szóra cserélték, utalva arra, hogy az I. Erzsébet-kori szegénytörvény volt az első és az 1795-ös a Régi. A Régi Szegény törvény hatalmas, de nagyon alacsony hatásfokú szervezetet hozott létre, egyáltalán nem, vagy nagyon rosszul fizetett ügyintézó1dcel, vidéki egyházi intézményekre támaszkodva, és elsősorban a vidéki lakosság szükségleteihez igazítva. Ezt követte aztán az Új. Ez a törvény sem hozott igazi enyhülést a szegények nagy tömegei számára. Egyrészt nem kevesebb mint három évet kellett várni, amíg a Szegénytörvényt Végrehajtó Bizottság kiküldte megbízottait Anglia középső és északi részeire, ahol a legnagyobb tömegben éltek nincstelenek, hogy fölmérjék a valós igényeket és teendőket. Másrészt a törvény nem a rászorulókat humánusan segítő teendőket írt elő. A Végrehajtó Bizottság által a törvény hatálya alá tartozónak ítélt embereket ugyanis dologházakba kényszerítették. Ezeket a dologházakat „a szegény törvény Bastille-jaiként” emlegették. Éppen 1837-re esett egy gazdasági válságszakasz, és sok olyan munkás volt állás nélkül, akinek nem sokkal korábban még volt munkája, elsősorban különböző kézműipari tevékenységeket végzők. Ezek attól rettegtek, hogy dologházba kényszeríttetvén, eredeti foglalkozásukból örökre kiesnek. A bizottság kiküldötteit éppen ezért nem egy helyen inzultusok érték. A legtöbb ember úgy tartotta, és nem alaptalanul, hogy bármi jobb, mint a dologház. A törvény hatálya alá tartozónak talált embereket – beteget vagy egészségesest, csak éppen munkanélkülit, nyomorékot, szellemileg visszamaradottakat, árva gyermekeket – a dologházba vitték, ahol aztán több-kevesebb sikerrel szétválogatták őket életkor és nemek szerint. Akadtak ugyan olyan dologházak is, amelyekben a körülmények sokkal jobbak voltak, mint az átlag, de ezek jelentették a ritka kivételeket, és ezekbe bejutni csak protekcióval lehetett.

Nem sokat kellett várni arra, hogy megalakuljon a Szegénytörvényt Ellenzők Mozgalma, amelynek tagjai, pl. John Fielden és Joseph Rayner Stephens a sajtóban és a törvényhozásban támadták a törvényt, élénken ecsetelve egyrészt azt a megalázó procedúrát, amelyen a segélyért jelentkezőknek át kellett esniük, másrészt a dologházakban uralkodó állapotokat. Ellenállás volt tapasztalható a Régi Szegény törvény végrehajtói részéről is, akik nem örültek annak, hogy valamiféle központi bizottmány beleavatkozik az ő nem túl hatékony, de évek óta megszokott munkájukba. Többszöri változtatás és egyeztetés után létrejött a Szegény törvény gondnokainak a hálózata, amely helyi egyházközségi tisztviselőkből, kinevezett tisztviselőkből és a helyi önkormányzatok tagjaiból állt össze. Ezek a gondnokok azonban hamar népszerűtlenné váltak, mert legfőbb céljuk az volt, hogy olyan keveset költsenek, amilyen keveset csak lehetett, és sokszor a korrupció sem állt távol tőlük.

A szegénység elleni küzdelem – és ezen belül a dologházak állapota – keveset fejlődött a múlt század utolsó évtizedeiig. Thomas Archer leír egy dologházat London északkeleti részén, ahol levegős szobák, a gyermekek számára jól fölszerelt játszótér, az idősek számára pedig kellemes olvasószoba volt. Ugyanakkor a hírhedt andoveri dologházban olyan iszonyú állapotok uralkodtak, hogy az ott dolgozó szerencsétlenek gyakran megpróbálták megenni azokat a csontokat, amelyeket az enyvgyártáshoz kellett összetörniük. Bár a viktoriánus Angliában a dologházak többnyire e két véglet között maradtak, legtöbbjük mégis a negatív pólus felé közelített. A szegényekről való gondoskodás hatástalanságáért a közvélemény elsősorban a helyi szerveket és a gondnokokat okolta, azt tartván, hogy sokkal hatékonyabban

gondoskodnak a rájuk bízott pénzalapokról, mint a rájuk bízott szegényekről. Ebben volt is igazság, de a törvény nem volt kellőképpen kidolgozva, főleg ami a pénzalapokkal való bánásmódot illette. A dologházakban uralkodó állapotokról a közvéleményt fölrázó cikkeket közölt az angol orvosi szaklap, a mai napig is a világ egyik legtekintélyesebb szakmai folyóirata; a Lancet (= Szike) 1865-ben. Elsősorban a gyermekek állapotáról szóló tudósítások váltottak ki érzékeny reakciót, bár már a Szegény törvény 1834-es elfogadás akkor is voltak olyanok, akik erőteljesen hallatták hangjukat azért, hogy a gyermekek iskolába járhassanak, és így legyen némi reményük a nyomorúságos körülményekből való kitörésre. Ilyen szószóló volt T. P. Kay, aki sokat tett azért, hogy létrejöjjenek az ún. „barakkiskolák”. A barakkiskolák +a nagy ipari körzetekben, pl. Manchesterben és Leedsben kifejezetten a szegény gyermekek számára létesített bentlakásos ipari iskolák voltak. Az 1860-as évekre ezeket az iskolákat egyre több kritika érte, elsősorban azért, mert nem a való életre készítették föl a tanulókat. Ezért az 1860-as évek végétől azzal a módszerrel kezdtek kísérletezni, hogy ezeket a gyermekeket munkás házaspárokhoz adták ki, és ezek a befogadó családok gondoskodtak róluk, beleértve iskoláztatásukat is. Ez a módszer, amelyre végül az eleinte vonakodó hatóságok is áldásukat adták 1870-ben, hatékonyabbnak bizonyult, mint a barakkiskolák, de a dologházi gyermekek nagy része így is megmaradt az eredeti nyomorúságos körülmények között.

Egy másik terület, amelyen lassú haladás volt tapasztalható a múlt század utolsó harmadára, a betegekkel való törődés volt. Korábban a betegeket és magatehetetleneket is teljes természetességgel vitték a dologházakba. Amint azonban a The Times írta 1866-ban: „A betegség és a szegénység két különböző dolog. Ezeket összekeverni vagy hasonlóként kezelni rossz rendszer vagy rossz igazgatás vagy a dolgok teljes összekuszálása.”[2] A sajtó erőteljes nyomására ébredezni kezdett a közvélemény, és létrejött a Dologházi Betegeket Támogató Társaság, nem kisebb személyiségekkel tagjai sorában, mint Lord Shaftesbury és Charles Dickens. A Szegény törvény Igazgató Tanácsa körlevelet bocsátott ki, amelyben a gondnokokat arra ösztönözte, hogy a szegényházakban hozzanak létre elkülönített, betegápolás céljára alkalmas különszobákat vagy kórtermeket, amelyekben szakképzett nővérek teljesítenek szolgálatot. 1867-ben elfogadták a Nagy-Londoni Szegénytörvényt, amelyben már külön menhelyek létesítését irányozták elő London területén, elsősorban szellemi fogyatékosok, de más betegek számára is. Ezen túl megalapították a mai járóbeteg-rendelés elődjét, ami a korszerű betegellátás szempontjából ugyanolyan nagyjelentőségű lépés volt. London példáját hamarosan más nagyvárosok önkormányzatai is követték. A szegény sorsú betegekkel való törődés fokozódását jelentette az 1885-ös Diszkvalifikációs Törvény Az Orvosi Ellátásról, amely a szegények orvosi ellátásának kérdését kiemelte a Szegény törvény és a hozzá kapcsolódó intézményrendszer köréből,

Bármilyen fontosak is ezek a fejlemények, a szegényekről való gondoskodás továbbra is passzív és adakozó jellegű maradt, nem tett semmit annak érdekében, hogy megpróbálják bevonni magukat a rászorulókat saját problémáik megoldásába. A konzervatív kormányzás utolsó esztendejében, 1905-ben fölállított húsztagú Királyi Bizottság megállapította, hogy a Szegénytörvény azokkal törődik, akik elszegényedtek, de semmit sem képes tenni annak érdekében, hogy ezt az elszegényedést megállítsa. A Királyi Bizottság a liberális kormányzat alatt is tovább tevékenykedett, de semmi érdemlegeset nem tudott javasolni – jórészt a bizottságon belüli politikai megosztottság miatt – a Szegénytörvény jelentékeny megreformálására. A legfontosabb fölvetés az volt, hogy a törvényt föl kell darabolni, és az egyes elemeit – oktatásügy, betegellátás stb. – a helyi önkormányzatokon belül létrehozott, felelős testületekre kell bízni. Az indítványt azonnal hevesen támadták, és csak egyes részletei valósulhattak meg. 1905-ben elfogadták a Munkanélküliekről Szóló Törvényt, amely aktív foglalkozáspolitikát irányzott elő; támogatva munkások költözését, ha máshol jobb munkalehetőségeket találtak, helyi, célzott munkahelyteremtő programokat írtak ki, és nyilvántartásokat kezdtek vezetni az állás nélküli munkaerőről,

A liberális kormányzat hatalomra kerülése után egy sor fontos törvény született: az 1906-os és 1917-es Oktatásügyi Törvények, az 1908-as Nyugdíjtörvény. Ezek a törvények még nem valamiféle új liberális politika termékei voltak, hanem a sajtóban, politikai berkekben, parlamenti bizottságokban régóta tárgyalt és vitatott kérdések eredményeként jöttek létre, a liberálisok csak az addig hiányzó politikai elszántságot hozták meg a keresztülvitelükhöz. Csak 1908 után merészkedett a liberális párt teljesen új, addig nem járt területekre a betegellátási politika és a foglalkoztatás terén. Az úttörőket David Lloyd George-nak és Winston Churchillnek hívták. Az új, addig nem járt területre pedig Németországon át vezetett az út, ahol az 1883-as Betegbiztosítási Törvényből kinőtt a kötelező munkaadók, munkavállalók és a kormány hármas hozzájárulásán nyugvó betegség-, baleset- és nyugdíjbiztosítási rendszer. Lloyd George-ot lenyűgözte a német példa, szakértőket küldött, hogy tanulmányozzák azt. Bár a rendszer kötelező és országos voltát átvették a németektől, az angol szakértők tagadják, hogy másoltak volna, mert úgy tartják, hogy amíg a németek előzmények és gyökerek nélküli rendszert hoztak létre a semmiből, Angliában a már meglévő. tarka és széleskörű intézményrendszerre kellett ráépíteni az új elképzeléseket. Az 1911-es Társadalombiztosítási Törvényjavaslat – érvelnek az angolok – már egyáltalán nem német mintára készült, hanem sokkal inkább az angol szakszervezetek által egyes helyeken már működtetett részmodelleken alapult.

Bármi is az igazság, a két rivális nagyhatalom, amelyik oly sokat tanulhatott volna egymástól, hamarosan élethalálharcba keveredett egymással, és 1918 után semmit, a jóléti törvényalkotást sem lehetett ugyanott folytatni, ahol 1914-ben abbahagyták.

 

Bibliográfia

Anderson, Michael

Approaches to the History of the Western Familiy (Anderson, Michael. – London: Macmillan, 1992. 96 p.

Studies in Economic and Social History) Clarkson, L. A. ed.

Boyer, George R.

An Economic History of the English Poor Law (Boyer, George R. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 297 p.

Hay, J. R.

The Origins of the Liberal Welfare Reforms (Hay, J. R. – London: Macmillan, 1992. 84 p. Studies in Economic and Social History) Clarkson L. A. ed.

Marshall, J. D.

The Old Poor Law 1795 -1834 Second Edition (Marshall, J. D. – London: Macmillan, 1991. 57. p. – Studies in Economic and Social History) Clarkson L. A. ed. .

Rodger, Richard

Housing in Urban Britain 1780-1914 (Rodger, Richard. – London: Macmillan, 1989. 90 p. – Studies in Economic and Social History) Clarkson L. A. ed.

Rose, Michael E.

The Relief of Poverty 1834-1914 (Rose, Michael E. – London: Macmillan, 1991. 74 p. –

Studies in Economic and Social History) Clarkson L. A. ed.

 

 

 [1] Rose, Michael E.: The Relief of Poverty 1834–1914 (Rose, Michael E. London: Macmillan, 1991. 9. p.

[2] Ibid. 37. p.