Klió 2010/2.

19. évfolyam

rule

 

JELENKOR

 

Franco tábornok találkozásai külföldi államfőkkel

 

A rendkívül termékeny, Magyarországon is publikáló spanyol történész, Matilde Eiroa ismét csemegével lepte meg hazai és külföldi olvasóit: három és félszáz-oldalas könyvben ismerteti meg őket a leghosszabb, egy személyhez fűződő XX. századi nyugat-európai diktatúra fejének legmagasabb szintű találkozóival. A könyv fontosságát jelzi, hogy a jelenkori spanyol történetírás egyik nagy alakja, Ángel Viñas tisztelte meg előszavával. Mint írja: „Matilde Eiroa professzor írásai a szakemberek számára már kikerülhetetlen referencia-pontokká váltak.” Különösen kiemeli a szerző kiterjedt levéltári kutatásait, és „a feldolgozott dokumentumok kritikai vizsgálatát, mint a tárgyilagos ítélet alapfeltételét.” Viñas emlékeztet arra, hogy más nyugat-európai országok történetírásával összehasonlítva éppen a külpolitika története tekintetében rengeteg a feldolgozatlan téma, akár a spanyol polgárháború éveire nézve is. Különösen nehezményezi, hogy a rendelkezésre álló iratok egyszerű szövegszerű közzététele is várat magára.

Valóban, a szerző által fölkeresett levéltáraknak az egyszerű felsorolása is meggyőz a munka úttörő jellegéről. A leggyakrabban mozgósított külügyminisztériumi iratanyagon túl a miniszterelnöki irattárnak, a központi igazgatási levéltárnak, a királyi ház és a Francisco Franco Alapítvány archívumának túlnyomórészt még történész szem által sem látott darabjai válnak ismertté a bőségesen és nagyon jól jegyzetelt könyvből.

A diktatúra német, angol, francia, olasz, észak-amerikai kapcsolatairól hazai és külföldi szerzők az illető országok levéltári anyagainak megmozgatásával már közzétettek jelentős írásokat. Eiroa teljesítménye annyival nagyobb, mert – alig egy-két más spanyol szerző társaságában – látókörét kiterjesztette Kelet-Közép-Európa országainak, illetve emigránsaiknak a Franco-rendszerrel fenntartott kapcsolataira is.[1] Az általa irányított nemzetközi kutatócsoport révén az érintett országok történészeinek a bevonása is lehetővé vált. Így a folyamatokat a spanyol kutató számára nyelvi okokból többnyire nehezen hozzáférhető iratok alapján minden oldalról ábrázolni tudja.

Jelentős hozzászólás a kötet ahhoz a vitához, vajon hogyan illeszkedett be Franco és kormányzata a II. világháború után a világ nyugati felébe, mindenekelőtt védelmi rendszerébe. Ismeretes, bár ritkán hangzik el, hogy Franco rendszere bizonyos értelemben fennállása egész időszakában karanténban volt. A diktátor életében az ország kormánya nem részesült Marshall-segélyben, ismételt próbálkozásai dacára nem vették föl sem a NATO-ba, sem az európai közösségekbe. (Franco a kudarcot leplezve gúnyosan állapította meg egy nyilatkozatában: „A blokk [a NATO – H. I.] Spanyolország nélkül olyan, mintha tojás nélkül akarnának rántottát sütni”.) Ezeken az évtizedeken belül volt egy többéves periódus, amikor az országot az ENSZ bizonyos (korlátozott) szankciói is sújtották. A szervezet San Francisco-i alakuló értekezletén (1945. április–június) határozat született arról, hogy Spanyolországot addig nem veszik föl a tagállamok sorába, amíg német–olasz segítséggel létesített politikai rendszerén nem változtat. Később, 1946 decemberében a Biztonsági Tanács azt is ajánlotta tagállamainak, hogy hívják vissza Madridból első számú diplomáciai képviselőiket (ennek az ajánlásnak a tagállamok, egy-két kivétellel, eleget is tettek). Azt is kilátásba helyezték, hogy ha belátható időn belül nem változik a rendszer, a BT újra előveszi a „spanyol kérdést”. Ennek a korszaknak, amelyet a történetírás az „elszigeteltség” korszakaként tárgyal, 1950-ben szakadt vége, amikor az ENSZ, már a hidegháborús átrendeződés jegyében, visszavonta szankcióit.

Eiroa most erősen árnyalja ezt a képet. Egyrészt: a nagykövetek, követek visszahívása után sem szünetelt a képviseletek tevékenysége; a náci–fasiszta kapcsolatok helyét a helyzet módosulásával fokozatosan angolszász jelenlét foglalta el, anélkül, hogy ez teljesen föloldotta volna a tartózkodást a diktátorral és rendszerével szemben. Másrészt: a legkeményebb időszakban is mindig voltak harcias katonai kormányok, tekintélyuralmi monarchiák és latin-amerikai diktatúrák, amelyek a közvetlen együttműködéstől sem zárkóztak el Francóval. Elszigeteltségről tehát csak ezt figyelembe véve beszélhetünk, noha a „bekerítés” nem kevés gondot okozott.

Államfői tevékenységének 36 esztendeje alatt Franco mintegy negyven királyt, illetve köztársasági elnököt fogadott, túlnyomórészt arab országokból és Latin-Amerikából. De – mint Eiroa bemutatja – kapcsolatot tartott bukott, elűzött államfőkkel, dinasztikus személyekkel is. Különös figyelemben részesítette Habsburg Ottót, akihez szorosabb kapcsolat fűzte. Az idők múltával az Egyesült Államok három republikánus elnöke, Dwight Eisenhower, Richard Nixon és Gerald Ford is fölkereste rezidenciáján. Konrad Adenauer, de élete végén az agg De Gaulle is tiszteletét tette nála. Az Eiroa adta magyarázat kézenfekvő. Az USA Spanyolország bekalkulálásával szélesíthette ki a Nyugat védelmi rendszerét. Miután Spanyolországban nem sikerült visszaállítani (angol elképzelés alapján) az alkotmányos monarchiát, sem (amint a kormánytöbbséget alkotó francia baloldal sugalmazta) a köztársaságot, elfogadták a kommunizmussal élesen szemben álló rendszert.

Eiroa, aki a Madrid-környéki III. Károly Egyetem publicisztikai és kommunikációs tanszékének vezetője, roppant érdekes, ennek a látószögnek megfelelő keretbe foglalja az önmagában is nagyon látványos témát. Azt igyekszik mindvégig kimutatni, hogyan állította Franco sajátos kommunikációs eljárásaival politikája szolgálatába a külkapcsolatok jelentősebb pozitív vagy akár negatív eseményeit. S valóban: már a Biztonsági Tanács elítélő hangú 1946 végi határozatát is így csomagolták: „A jóváhagyott döntés nem kötelezi az ENSZ tagállamait arra, hogy visszavonják diplomáciai képviselőiket, bár lehetővé teszi, hogy a Biztonsági Tanács újra megvizsgáljon bármely akciót a spanyol kormány ellen.” A madridi ABC kommentárja hangsúlyozta, hogy az utóbbi passzust az amerikai és az angol kormány szavazata ellenében fogadták el.

Ami akár a szakmán túl is élénk érdeklődést kelthet: a könyvben megelevenednek azok a látogatási programok, amelyeket, jól kiválasztva, a különböző égtájakról és „politikai délkörökről” érkező államférfiak megnyerésére összeállítottak. Ezekben keveredtek a spanyol nagyság bemutatásának erre alkalmas helyszínei (El Escorial, a Pardo palota, a Prado, később az Elesettek Völgye), bizonyos, az illető országhoz fűződő kapcsolatokat jelképező megtekintésekkel, arab kormányfők esetében például toledói, sevillai, córdobai és granadai látogatásokkal. Nem csoda, hogy 1959-ben Francót az Al Ahram című egyiptomi félhivatalos lap egy hosszú riportban a közé a 17 hős közé sorolta, akik a jelenkor történetére a legnagyobb befolyást gyakorolták.

Megtudhatjuk, hogy Franco maga is számos meghívást kapott közel-keleti és más látogatásokra. Diplomatáinak meglehetős erőfeszítésébe került, hogy ezeket hihető ürügyekkel elhárítsák, mivel Franco megváltoztathatatlan normának tekintette, hogy nem tesz az Ibériai félsziget és a spanyol szigetek határán túli látogatásokat. (El akarta kerülni, hogy külföldi megjelenése zajos ellentüntetéseket váltson ki. Erre Nyugat-Európában az erős baloldal, Latin-Amerikában ezen kívül a spanyol köztársasági emigráció jelenléte miatt is nagy esély volt.) Az ügy és a hely kényes voltán kívül ez volt az eset akkor is, amikor Husszein jordániai király 1957-ben meghívta: tanulmányozza az arab–izraeli problémát a helyszínen. Egyszersmind érdekelt volt abban, hogy minél több első számú vezető látogasson el Madridba, mert ilyen alkalmakkor Spanyolország néhány napra a külföldi sajtó érdeklődésének az előterébe került, és dokumentálható volt, hogy kormányzatának vannak barátai.

Ennek dacára előfordult, hogy spanyol források Franco valamely látogatásának a sugalmazott hírét költötték. Így volt ez amikor 1957-ben állítólag egyiptomi utazásra készült, amelynek Erzsébet angol királynő (sosemvolt) gibraltári látogatását kellett volna ellensúlyoznia. Gibraltár ügye egyébként számos szálon beleszövődött az államfői érintkezésekbe. Alekszandrosz Papagosz marsall, görög miniszterelnök madridi utazását például 1954-ben két olyan államfő találkozásaként jelenítették meg, akik mindketten nemrégiben egy-egy, az antikommunizmus jegyében vívott polgárháborúban győzedelmeskedtek. Papagosz hármas célt követett. Szeretett volna kezdeményezni egy dél-európai védelmi szövetséget, Spanyolországtól Görögországig (de Olaszország nélkül), a Nyugat védőernyője alatt; új gazdasági kapcsolatokat kiépíteni egy kevésbé kemény piacon, és – nem utolsó sorban – rávenni Francót: ösztönözze arab barátait, hogy az ENSZ-ben támogassák Görögország igényét a még angol birtokban lévő Ciprusra. A sugalmazott spanyol sajtó ezt a kérdést összekötötte a szintén brit Gibraltár ügyével, mint a megbeszélések – úgymond – egyik fontos témájával. Ezt az ügyet végül is nem tárgyalták, a mérlegkészítés viszont Francónak alkalmat adott arra, hogy beszédében nagyvonalú párhuzamot vonjon az ókori görög hellenizmus és a jelenkori hispán eszme között.

Jóval Papagosz előtt a spanyol külkapcsolatok nagy hírveréssel kísért eseménye volt Eva Perón látogatása. Noha ő nem volt államfő, Argentína nemzetközileg ellentmondásos helyzete erre igen alkalmas volt. Mint ENSZ-tagállam, amely a kevesek egyikeként nem vonta vissza vezető diplomatáját Madridból, bizonyos fokig maga is „kalodában” ült, összesen tizenkét (zömmel latin-amerikai) országgal volt kapcsolata. A II. világháború alatti magatartása miatt az Egyesült Államokban hivatalosan kiadott Kék Könyvben Spanyolországgal együtt szerepelt azoknak az államoknak a listáján, amelyek hadifontosságú nyersanyagokkal és árukkal látták el Németországot. 1939 óta kormányai Franco legnagyobb gabonaszállítói voltak, és jelentős hitelekkel is támogatták. Így az enyhén szólva kétes előéletű Evita fogadásaira Franco fölvonultatta a katolikus egyház vezetőit, az arisztokrácia krémjét, a társadalmi élet tekintélyeit. A Caudillo a Katolikus Izabella érdemrend nagykeresztjével tüntette ki, míg ő Perón nevében a felszabadító San Martín Érdemrendet nyújtotta át Francónak.

Franco kormányzata a látogatással több legyet akart ütni egy csapásra. Már előbb, 1946 augusztusától egy szakértői vegyesbizottság sokoldalú együttműködési programot dolgozott ki, amelyet októberben alá is írtak, és amelyet Eiroa „a blokád legnehezebb periódusára, 1946–1948-ra nézve életmentőnek” nevez. A hosszú látogatás bővelkedett látványos, sőt anekdotikus mozzanatokban is. Evita kérésére Franco erőt vett magán, és szabadon bocsátott két argentin antifasisztát, akik néhány hónappal korábban pokolgépet csempésztek be a madridi argentin követség kertjébe. Amikor viszont a királyi palotában rendezett központi fogadás alkalmával az Oriente térre összehívott hatalmas tömeg „spontán” kérésére a meghívottak százai kitódultak az erkélyekre, egy falangista osztag tüntetően felemelt karral vonult el a palota előtt, s ehhez a tömegből sokan csatlakoztak. A nemzetközi sajtó „fasiszta köszöntést” emlegetett, amit Perón felettébb kellemetlennek tartott és rossznéven vett. Ez azonban végül is mellékkörülmény maradt. Franco Buenos Airesen keresztül kiszélesíthette dél-amerikai kapcsolatait, újabb kormányokat hangolhatott jóindulatra maga iránt, ellensúlyozhatta a köztársasági emigráció hatását a helyi közvéleményre. Több országban is hozzájuthatott kisebb-nagyobb hitelekhez, új piacokat is találhatott. Franco az argentinoknak vasúti és tengerhajózási kellékeket szállított, a cádizi kikötőben pedig vámmentes dokkokat nyitott hajóik számára, ahol Európába szánt termékeiket átrakhatták. Perón egyetlen alkalmat sem mulasztott el arra, hogy Francót „nagy barátunknak” nevezze. Nagykövetként pedig José María de Areilzát fogadhatta, aki a Franco diktatúra utolsó szakaszában majd külügyminiszter lesz.

A megkülönböztetett kapcsolatoknak azonban hamarosan véget vetett a spanyol exportáruk gyenge minősége, a hiteleknek pedig az argentin aranykészletek megcsappanása. Perón 1949-ben fölfüggesztette az egyezmény végrehajtását és a hitelek folyósítását. Spanyolországot ismét élelmezési katasztrófa fenyegette; újra keményebbé vált az adagolás. Franco, sokszor kifejtett elveivel szöges ellentétben, kénytelen volt több millió dollár értékű aranyat piacra dobni, amivel kapcsolatban ismét akadt magyarázni való. Ám ennél is hatékonyabb gyógyír volt a hidegháború kiéleződése. Az argentin gabonaszállítmányokat hamarosan amerikai, angol, francia, belga és olasz transzportok pótolták, és 1950-ben az ENSZ a diplomáciai blokádot is föloldotta. Ám annyi mégis maradt a szép emlékekből, hogy 1955-ben a puccsal megdöntött Perón Spanyolországban kapjon menedéket.

Az első valódi államfő, aki – 1936 óta elsőként – Spanyolországba látogatott, Abdallah, Jordánia királya volt. Egyben az első, akinek kormánya, több mint egy évvel a szankciók visszavonása előtt, újonnan létesített Madriddal legfelső szintű diplomáciai kapcsolatot. 1949 szeptemberében nagyobb európai és közel-keleti körutazás keretében érkezett Madridba. Franco számára ez fontos pillanat volt, maga fogadta a királyt a La Coruña-i kikötőben. Abdallah Angliából érkezett, ami alkalmat adott rá, hogy a spanyol, majd az európai sajtó is „angol–spanyol közeledésről” cikkezzen. Kölcsönösen a külföldieknek adható legmagasabb kitüntetést adományozták egymásnak, sőt – iszlám uralkodótól eléggé szokatlanul – a király Franco feleségét, Carmen Polót is kitüntette. Toledóban együtt ünnepelték az 1936-ban a köztársaságiak által ostromlott város fölmentésének az évfordulóját; körüljárták az arab emlékekben gazdag déli városokat. Az erőteljes sajtókampány elfedte, hogy a spanyol fél számára legfontosabb ügyről, a spanyol protektorátus jövőjéről végül is nem tárgyaltak, noha Martín Artajo külügyminiszter előterjesztett egy tervezetet, amely valamilyen, a protektorátus és a független állam közötti státuszt kívánt volna kialakítani. Kölcsönösen támogatták viszont a jeruzsálemi szent helyek nemzetközi státuszának a megteremtését, illetve a spanyol szerzetesek szerepét ennek előkészítésében és Kelet-Jeruzsálem igazgatásában. A találkozóból nagyobb haszna volt Francónak, aki Eiroa szavaival „megragadhatta annak a láncnak az első láncszemét, amely majd véget vet elszigeteltségének”. Ráadásul a találkozó tényét az USA és Anglia nagy lapjai és illetékes körei jóindulatúan kommentálták. Rosszabbul járt Abdallah, akit az arab országok sajtója azzal vádolt, hogy jelentéktelen haszon fejében hajlandó volt „megfeledkezni” a Marokkó függetlenségére irányuló követelésről.

A találkozók eredményei nem mindig feleltek meg a spanyol fél várakozásainak. Ennek legkomolyabb esete V Mohammed marokkói szultán 1957. februári látogatása, amelynek célja a spanyol protektorátus ügyeinek végleges átadása volt. Magát az átadást már 1956 áprilisában szerződésben rögzítették. A tárgyalások legnehezebb pontjának akkor a 3 és fél milliárd pezetás marokkói adósság törlesztése bizonyult. Marokkó az összeg nagyobb részének elengedését kérte. Madrid belement az összeg valamelyes mérséklésébe, ezenkívül nyugellátást ígért a spanyol hadseregben szolgált marokkói katonáknak. A spanyol tulajdon egy részének marokkói államosítása is sebet ütött. Az 1957. februári sevillai záró diplomáciai fogadáson Franco a protektorátusi időszakról idillikus hangnemben úgy nyilatkozott, hogy Spanyolország hivatása rendezett állapotok teremtése volt, hogy aztán átnyújthassa a hatalmat a szultánnak. Az iskolák létesítésére, a közlekedési hálózat kiépítésére, a hatóságok megbékítő és jótevő szerepére hivatkozott. Az ABC című lap azt hangoztatta, hogy Marokkóban „Spanyolország sohasem volt gyarmatosító”. Mohammed ezt arab partnerei miatt nem erősíthette meg; viszont megemlítette az évtizedek során a marokkóiakat sújtó erőszakos cselekedeteket is. Francót, akin életének egy hosszú időszakában szorosan kötődött Marokkóhoz, ez szíven ütötte. S bár Ceuta, Melilla és 10 kisebb parti sziget spanyol birtok maradt, ám ezeknek most nem volt spanyol protektorátusi háttere, a marokkóiak pedig nem mondtak le véglegesen ezek birtoklásáról sem. Már akkor várható volt, hogy később más nyugat-afrikai spanyol területek (Ifni, Rio de Oro – a mai Nyugat-Szahara) státusza is napirendre kerül.

A legalaposabb elemzést talán Eisenhower 1959. decemberi madridi látogatásának a leírásában találjuk, a sokéves előzmények bemutatásával. Az elnököt néhány hónappal korábban, hat évvel a spanyol–USA támaszpont-egyezmény után, egy londoni látogatása alkalmával az éppen ott tartózkodó Castiella spanyol külügyminiszter hívta meg Madridba Ezt a spanyol kormánypropaganda annak a jeleként üdvözölte, hogy „nő Spanyolország jelentősége a nemzetközi küzdőtéren”. Eisenhower húsz év óta az USA első republikánus elnöke volt. S bár, mint Eiroa hangsúlyozza, nem rokonszenvezett a szabadságjogok és a választások hiányával, kivált nem – mint protestáns – a vallás spanyolországi kezelésével sem, de tisztában volt Spanyolország geostratégiai jelentőségével. Ezért a külügy- és a hadügyminisztérium tekintélyes elemzőiből álló Külkapcsolatok Tanácsának negatív véleménye dacára az elnök utazott. Nyitott gépkocsival haladt végig Madrid utcáin, Francóval az oldalán, és az újságok százféleképpen mutatták be kettejük ölelését. Minthogy küszöbön állt egy négyhatalmi csúcstalálkozó, a hivatalos spanyol hírügynökség, az EFE ebből messzemenő következtetést vont le a lapokhoz kiküldött jelentésében: „Ha Eisenhower Moszkvába megy, nem utazik egyedül. Magával viszi Spanyolország és az egész nyugati világ képviseletét. Ez lesz a nagy lecke Hruscsovnak.”

Ugyancsak alapos történeti előkészítéssel írja le Eiroa De Gaulle tábornok kései, élete utolsó szakaszában tett látogatását Francónál. Néhány hónapja nem volt már elnök, és feleségével együtt egy hónapig élvezte a Caudillo vendégszeretetét. Följegyezték, hogy egykori ellenségének Franco annál is nagyobb figyelmet szentelt, mint a valaha a szívéhez közel álló Pétain marsallnak, a szomszédos vichy-i bábállam vezetőjének.

Érdekes előzményekkel találkozhat az olvasó Martín Artajo, az 1945. júniusi új spanyol kormány külügyminisztere törekvéseivel kapcsolatban. Ő ugyanis szorgalmasan munkálkodott a Hispán Nemzetek Közössége (Comunidad de Naciones Hispánicas), afféle spanyol szellemi Commonwealth összekovácsolásán. A diktatúra további évtizedeiben, a jelentős anyagi ráfordítások dacára ez az ügy sohasem hozott eredményt. A gondolat a demokratikus átmenet után öltött csak testet, az évente, váltott fővárosokban rendezett ibero-amerikai csúcstalálkozók formájában.

Külön fejezetet szentel a szerző annak az apparátusnak, amely a külügyminisztériumban a külképviseletek propagandisztikus szerepét koordinálta. Egyrészt az volt a feladatuk, hogy a külföldi közvélemény számára a kormányzatnak kedvező módon tálalják a spanyolországi eseményeket, az ötvenes évek elején például a jegyrendszer hosszú fennmaradását. „A közellátással kapcsolatos elégedetlenség ügyében meg kell magyarázni a rossz termések hatását, ismételten, világosan és jól szerkesztve, adatokkal, amelyeket mindenki megért, rámutatva annak szükségességére, hogy a legfontosabb termékek elosztásába beavatkozzunk.”

Eiroa így foglalja össze vizsgálódásainak az eredményét: a Francóról és rendszeréről kialakítani kívánt képpel azt akarták elérni, hogy a megcélzott orgánumok tegyék magukévá a Caudillóról sugallt ábrázolást, amely egy békés, veszélytelen, együttműködésre kész politikus képe volt; vagy legalább tartózkodjanak a bírálatától. Az Eisenhower-látogatás után egy USA-diplomata így fogalmazta meg a spanyol óhajt: „Most, hogy Eisenhower meglátogatta Francót, egyetlen államfő sem kerülheti el, hogy találkozzon a mi Caudillónkkal”.

Összegezve: valóban hiánypótló munkát tartunk a kezünkben, amelynek dicséretére egyaránt felhozható, hogy átfogóan alapos, hogy nagy mennyiségű forrásanyagot tesz közkinccsé, s hogy számos hézagot tüntet el. Nem utolsó sorban azt, hogy mindezt oldott, élénk nyelvezeten adja elő, ami a több-kevesebb spanyol nyelvtudás és némi történeti tájékozottság birtokában lévő külföldi olvasónak is lehetővé teszi élvezetét. A függelékben terjedelmes bibliográfia és névmutató teszi a könyvet jól kezelhetővé. Azt már nem is merem kimondani, hogy hányan olvasnák szívesen, ha magyarul is megjelenne.

A kiadvány egy magvas diplomáciatörténeti sorozat 28. kötete. Egyik legutóbbi láncszeme az ismert külpolitika-történész, Marina Casanova „A spanyol diplomácia a polgárháború idején” című monográfiája volt.

 

Matilde Eiroa San Francisco: Política internacional y comunicación en España (1939–1975). Las cumbres de Franco con jefes de Estado. (Nemzetközi politika és kommunikáció Spanyolországban (1939–975). Franco csúcstalálkozói államfőkkel.) Biblioteca Diplomática Española, Sección estudios 28. Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Secretaría General Técnica, Madrid, 2009. 362 old.

 

Harsányi Iván

 

 

 

 

 [1] . Erről a bonyolult, részben pittoreszk kapcsolatrendszerről írott monográfiáját (amely az 1939 és 1955 közötti éveket öleli föl) annakidején ismertette a Klió 2001/3. száma. (146–152. o.)