Klió 2010/2.

19. évfolyam

rule

 

JELENKOR

 

Sztálin és Hitler

 

Joszif Visszarionovics Sztálin és Adolf Hitler a világtörténelem legnagyobb jelentőségű és leghírhedtebb vezetői közé tartoznak. Nem csoda tehát, hogy az évek, évtizedek alatt számtalan összefoglaló munka, biográfia, tudományos és kevésbé tudományos munka jelent és jelenik meg napjainkban is a Harmadik Birodalom egykori vezetőjével és a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkárával kapcsolatban. Az elmúlt években több történész tett kísérletet a nemzetiszocialista és a sztálini diktatúra valamint Hitler és Sztálin személyének összehasonlítására, melynek eredményeként jelentős művek láttak napvilágot.[1] Az említett témát feldolgozó munkák sorában kap helyet Lev Bezimenszkij azon alkotása, amely a két legismertebb – XX. századi – diktatórikus rendszer vezetőjének Európa újrafelosztásáért folyó, mintegy két évtizedes küzdelmét mutatja be. A történészi körökben és nemzetközi szinten is jól ismert szerző személye garancia arra, hogy az olvasó nem átlagos munkát tart a kezében. Lev Bezimenszkij a második világháborúban Zsukov és Rokosszovszkij marsall vezérkarának tagja volt, katonai tolmácsként és felderítő tisztként szolgált. A háború után történész és újságíró lett, számos munkája jelent meg a második világháborúról, a fasizmusról és Raoul Wallenbergről. A 2007-ben, 87 éves korában elhunyt hadtörténész professzor a Sztálin és Hitler c. munkájában nyilvánosságra hozott – mindaddig titkos – szovjet dokumentumokkal kíván hozzájárulni a Sztálin–Hitler-témakör részletesebb megismeréséhez, műve ugyanakkor inspirációként szolgálhat a nyugat-európai történészek számára a további kutatásokhoz.   

A Bezimenszkij által szerkesztett vaskos kötet – melynek borítóján a két diktátor fekete és vörös színekkel kombinált portréja látható – huszonöt, egymástól eltérő hosszúságú fejezetre tagolódik. Az egyes fejezetek kronológiai sorrendben követik egymást, így az olvasó kiválóan nyomon követheti Sztálin és Hitler kapcsolatát, valamint az általuk, egymás ellen bevetni kívánt politikai, majd később katonai manővereket. A rendkívül olvasmányos munka egységét azonban sokszor megtörik a gyakran teljes terjedelemben idézett elsődleges források, pl. a visszaemlékezések és a levélrészletek. A kötet bevezető része nem más, mint a szerző által felhasznált anyagok részletes áttekintése. Bezimenszkij átfogó képet ad a Kremlben található Sztálin-archívum[2] – általa feltárt – dokumentumairól (Sztálin levelezései, elzárt személyes iratok, pártkongresszusi feljegyzések), és felhívja a figyelmet a történeti kutatások nehézségére, a sztálini dokumentumok hozzáférhetőségének korlátaira.

A kötet első öt fejezete a korai – az első világháború utáni – német-szovjet kapcsolatokkal foglalkozik. Az első fejezet központi kérdése az, hogy mikor került legelőször szóba a Szovjetunió megtámadása. Hamarosan utalás történik Adolf Hitler szovjetellenes jelszavaira, és a náci bibliában megfogalmazott – Buharin által az 1934-es, XVII. pártkongresszuson idézett – német keleti politikára (Ostpolitik). A szerző a legapróbb részletekig visszamenően elemezi a ’20-as és ’30-as évek német–szovjet kapcsolatait, részletesen szó esik a két ország egymással kötött egyezményeiről (Breszt-litovszki békeegyezmény, Rapallói Egyezmény) és az ideológiai ellentétek kialakulásáról. Összehasonlításképpen bemutatja Sztálin és Hitler gyermekkorát, valamint a két diktátor politikai karrierjének kezdetét. A bolsevik világforradalom kapcsán részletesen tárgyalja a német forradalom és a németországi kommunista mozgalom ügyét, Sztálin több levelét is bemutatja ennek kapcsán. Sztálin sűrű levélváltásai – többek között Zinovjevvel – hivatottak azt bizonyítani, hogy a diktátor mindvégig szem előtt tartotta Rappaló ügyét. A szerző Rapalló kapcsán súlyos kritikával illeti a szovjet történetírást – szerinte ugyanis a szovjet történészek ”csak” a két ország gazdasági kapcsolatainak fellendülését látják a szerződésben – és rámutat egy, a szovjet levéltárban ”Rapallói Egyezmény” névvel ellátott akták között található dokumentumra, amely a német és a szovjet sereg között komoly katonai együttműködést irányzott elő. A katonai együttműködés a Reichswehr[3] és a Vörös Hadsereg között valóban megvolt. A kötetben a több száz, 1922 és 1928 közötti együttműködésről tanúskodó dokumentumok közül kettőt közöl eredeti formában a szerző. A több évtizedig lakat alatt rejtőzködő iratokból kiolvashatók a közös katonai kiképzésekre, kémiai kísérletekre, katonai akadémiák együttműködtetésére, tengerészeti és légi egységek kiképzésére, mérges gázokkal való kísérletezésekre, közös gránátszállításokra illetve a légi-, vízi- és szárazföldi haderő közös fejlesztésére vonatkozó legfontosabb információk.

A katonai együttműködés hangsúlyázása mellett a szerző bemutatja Viktor Koppot, az „elfelejtett” korai szovjet diplomatát, és a bolsevik pártvezetőt, a Komintern egyik vezéralakját, Karl Radeket. Személyük azért is fontos, mert a szovjet–német kapcsolatokat illetően a történetírás általában a német fél diplomatáit (pl. Rathenau) említi, megfeledkezve a korai szovjet diplomatákról. Ilyenformán kerülhetett arra sor, hogy Bezimenszkij külön fejezetben foglalkozik a ’30-as évek német-szovjet kapcsolatainak előrelendítésében fontos szerepet játszó, kevésbé ismert személy, David W. Kandelaki személyével. Kandelaki minden kétséget kizáróan, borzasztó nehéz helyzetben képviselte hazáját – Adolf Hitler 1933-as hatalomra jutásától ugyanis új irányt vettek a német–szovjet kapcsolatok. Jó példa lehet erre Sztálin 1934-es pártkongresszusi beszéde, amelyben a megváltozott német-szovjet viszonyról beszélt. Az „új német politika” mögött Adolf Hitler nyílt bírálata rejtőzött. 1933-tól ugyanis nem másról volt szó, mint a két ország közötti kapcsolatok (gazdasági, kereskedelmi, semlegességi szerződések) kétoldali újragondolásáról. A kapcsolatok megváltozásáért a szerző a nácikat, többek közt Adolf Hitlert és „felelőtlen” politikus társait teszi felelőssé. A megváltozott kapcsolatokon volt hivatott változtatni Kandelaki három missziója (1935, 1936, 1937). A felszínre került titkos dokumentumok (Kandelaki személyes beszámolói illetve a találkozókról készült német jelentések) alapján kijelenthető, hogy Sztálin bizalmasa kitűnően oldotta meg feladatát. Hjalmar Schachttal kiváló kapcsolatot alakított ki – kezdetben sikeres gazdasági és kereskedelmi tárgyalásokat folytatott – és hamar sikerült elérnie, hogy a németek egyenrangú félként kezeljék a szovjet diplomatát. A missziók célja egyértelmű volt: Sztálin a német fél számára nyilvánvalóvá tette a Szovjetunió közeledési szándékát. A szovjet elképzelések azonban hamar zsákutcába futottak: Hitler 1937. november 5-i berlini beszédében nyíltan kimondta, hogy Németország háborúra készül. Olyan háborúra, melynek megindítására 1943-ig kellett sorra kerülnie. A sztálini tisztogatás eközben Moszkvában a következő áldozatait szedte: a Vörös Hadsereg vezérkara volt napirenden. Hitler hamar levonta a következtetéseket: „Ein Land mordet nicht seine Offiziere, wenn es beabsichtigt, einen Krieg zu führen.”[4] Az ötödik fejezet (Az 1937-es év Berlinben és Moszkvában) nem más, mint puszta helyzetelemzés. Hitler elhatározta, hogy Csehszlovákia lerohanásával kezdi meg a német élettér kibővítését, azonban tudta, hogy Németország ekkor még nem volt kész a háborúra. Ezzel szemben Sztálin egyetlen célja 1937-ben az időnyerés volt, a háború megkezdődését legalább 1942-ig akarta elhúzni. Mint utóbb kiderült, hiú ábránd volt részéről.

A következő két fejezet a müncheni egyezmény (1938. szeptember 29.) közvetlen előzményeivel, annak határozataival és következményeivel foglalkozik. Bezimenszkij hosszasan fejtegeti a München előtti sztálini politika jellemzőit, melynek fő irányvonalát a csehszlovák ügy békés megoldása képezte. Miután nyilvánvalóvá vált Csehszlovákia lerohanásának terve, megtörtént a szovjet kapcsolatfelvétel Csehszlovákiával, azonban a Benešsel történt egyeztetések nem változtathattak a helyzeten. Sztálinnak hamarosan szembesülnie kellett két fontos ténnyel: München a Csehszlovákia halálra ítélésének dokumentuma, illetve, hogy az európai politikában vetélytársának, egyedül Hitlernek a szava a döntő. A Szovjetunió nemzetközi tekintélye megcsappant. A szerző szerint Sztálinnak 1938-ban kevés beleszólása volt a világpolitikába, ugyanakkor a nyugati hatalmakhoz hasonlóan nagy szerepe volt abban, hogy a „kollektív biztonság építménye” – amit Európában a náci agresszió ellensúlyozására akartak felépíteni – összeomlott. A háború – melynek kirobbanásáért ideje volt felelősöket keresni – egyre közelebb volt, jól érezte ezt Sztálin is. De hogyan gondolkodott erről a kommunista diktátor? A nyolcadik fejezetben kielégítő választ kaphatunk a feltett kérdésre, ugyanis a XVIII. pártkongresszus (1939 márciusa) sztálini beszédének teljes egészével találkozhat az olvasó. A rendkívül hosszú beszéd – melyben szóba került a nemzetközi helyzet ”kiéleződése”, a háború utáni békeszerződések összeomlása, és az új imperialista háború megkezdődése – teljesen újfajta kritikát fogalmazott meg a nyugati nagyhatalmakról. Lényegében a nyugatot tette felelőssé a kialakult helyzetért, ami – szerinte – a Hitlerrel folytatott veszélyes politikai játék egyik következménye volt. Sztálin komolyan vette a megváltozott helyzetet: 1939-től folyamatosan kapcsolatban állt diplomatáival – többek között Alexej Merekalov berlini szovjet követtel, és Ivan Majszkij londoni követtel. Utóbbi a II. világháború kitörése előtt rendkívül fontos politikai információkkal, és a – főleg a XVIII. pártkongresszus következtében – gyökerében megváltozott angol–szovjet viszonnyal kapcsolatos információkkal szolgált Sztálinnak. Az évek során összegyűjtött információkat naplójában jegyezte fel, amit később elküldött Kobának. Az említett titkos irat mellett vesztegelt évekig B. M. Saposnyikov szovjet vezérkari főnök feljegyzése, (a szerző elsőként közli a dokumentum teljes szövegét) ami a Németország elleni közös angol–francia–szovjet katonai együttműködés paramétereit vázolta fel.[5] Bezimenszkij többször felhívja a figyelmet munkájában a nyugati hatalmakkal szembeni, ellentmondásos szovjet politizálásra. Sok esetben nem volt egyetértés Sztálin és közvetlen köre között, jól mutatja ezt a M. Litvinov szovjet külügyminiszterrel való konfrontáció is. A várva várt szovjet eredmény elmaradt: Németország és a nyugati hatalmak irányában sem sikerült Sztálin közeledése. Ugyanakkor a szerző egy nagyon fontos tényt igazol: míg a nyugattal semmilyen komoly – gazdasági, politikai – kapcsolata nem alakult ki a Szovjetuniónak, addig Németországgal – az ideológiai és politikai szembenállás ellenére – folyamatos gazdasági kapcsolatban állt. A kötetben idézett gazdasági tartalmú dokumentumok mind arról tesznek tanúbizonyságot, hogy 1922-től folyamatos gazdasági kapcsolatban volt a két ország. A Szovjetunióból nagy mennyiségű nyersanyagszállítmányok érkeztek német területekre, amiért cserébe kész termékek tömege (különböző ipari alkatrészek, sőt hadi anyagok!) érkezett Németországból. Sztálin jól érezte, nemzetiszocialista vetélytársa óriási lépés-előnyre tett szert a kettejük közötti képzeletbeli játszmában.

A két ország kapcsolatát – 1939. augusztus 29-én – a megnemtámadási szerződés (közismert elnevezéssel Molotov–Ribbentrop-paktum) pecsételte meg. A tizedik fejezetben részletesen taglalt szerződéssel kapcsolatban több – egymástól eltérő – interpretációval találkozhat az olvasó. A szerző bátran állítja: Sztálin számára egy valójában indokolt és természetes, semmint rákényszerített paktumról volt szó. Kétségkívül sok rizikó volt ebben a Hitlerrel folytatott ”játékban”, amelyből könnyen Sztálin jöhetett ki vesztesként. A szerződés megkötésében kulcsfontosságú szerepet játszott – az egyébként képzett író, neves diplomata, kiváló szónoki és írói képességekkel megáldott – Georgij Asztahov, akinek a következő fejezet állít emléket. A sors iróniája, hogy a Németország és a Szovjetunió közötti közvetítő szerepéről elhíresült diplomata – aki nélkül a ’39-es szerződés nem jött volna létre (Bezimenszkij) – Kandelakihoz hasonlóan a sztálini rendszer, az NKVD áldozata lett. Hasonló sorsra jutottak a megnemtámadási szerződés és a hozzá tartozó titkos jegyzőkönyvek szovjet kidolgozói is. A szerző az említett dokumentumokkal kapcsolatban több, korábban nem ismert, Sztálin kézjegyével (St.) ellátott ”előzetes” szovjet verziót is bemutat olvasói számára. A szerződés megkötése után Hitler biztosítva érezhette magát, úgy tűnt elkerülhető a kétfrontos háború. A lengyelek elleni német agresszió valamint Lengyelország negyedik illetve ötödik felosztása[6] képezi a munka tizenharmadik fejezetének fő irányvonalát. A lengyelországi hadműveletek kidolgozása (Fehér-terv) mellett részletesen szóba kerül a szeptember 17-én életbe lépő, Molotov és Schulenburg által aláírt negyedik majd a – Ribbentrop újabb moszkvai látogatása alkalmával papírra vetett – szeptember 29-i határkijelölési és barátsági szerződéssel bekövetkező ötödik felosztás. Bezimenszkij több alkalommal felhívja a figyelmet az augusztusi és a szeptemberi német–szovjet szerződések közötti óriási különbségre. Utóbbi megkötésével egyértelmű kritikát fogalmaz meg ”a Hitler elképzeléseivel azonosuló” Sztálin iránt, több alkalommal említi azokat a sajtóban megjelent sztálini kijelentéseket, amelyek arra vonatkoztak, hogy valójában nem is Németország, hanem Franciaország és Anglia kezdte meg a második világháborút. A Hitlerrel folytatott veszélyes játékban immáron a Szovjetunió játszotta a főszerepet. Azonban a sztálini időnyerés-politika nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a Szovjetunió ugyanis csak részben tudta megvalósítani a Baltikum szovjetizálására irányuló törekvéseit. A stratégiai szempontból fontos Finnország hősiesen helyt állt az 1939/40-ben vívott téli háborúban, így a szovjet–finn területi változások ellenére sem lett szovjet befolyási övezet. A hadtörténeti szemszögből ismertetett tizenötödik fejezetet Sztálin 1940. április 17-i – a finn háborúval kapcsolatos – rendkívül hosszú beszéde teszi teljessé. A fantasztikummal, valótlanságokkal átszőtt, finneket becsmérlő és a Vörös Hadsereg kritikáját megfogalmazó – ám későbbi sikereit előrelátó – beszéd ismertetése után Bezimenszkij egyértelmű következtetést von le: a szovjet-finn háború Sztálin óriási kudarca volt, ugyanakkor egyértelművé vált, hogy a szovjet hadsereg nem volt felkészülve a Hitlerrel szembeni háborúra. A finn kérdést alaposan körbejáró szerző emellett részletesen ismertet két olyan, a titkos levéltárból származó dokumentumot (Timosenko marsall és Mereckov vezérkari főnök titkos iratait és egy vezérkari utasítást a finnek elleni háborúról), amelyek a Finnország elleni újabb háborús előkészületeket tartalmazzák. A „Nagy terv” azonban elmaradt.

A tizenhatodik és tizenhetedik fejezet az 1940-es év német–szovjet diplomáciai kapcsolatait veti részletes vizsgálat alá. A szerző a német–szovjet „csúcstalálkozók” kiinduló pontjának 1940 márciusát teszi, ekkor hangzott el ugyanis legfelsőbb német politikai körökben Ribbentrop azon javaslata, hogy hívják meg személyesen Sztálint Berlinbe. A szovjet agitáció és elképzelés – ami az 1939-es megállapodásoknak megfelelő további együttműködést szorgalmazott – eredménye az lett, hogy Sztálin helyett Molotov (65 fős delegációval, 5 népbiztossal karöltve) tette tiszteletét 1940 novemberében a Harmadik Birodalom fővárosában. A találkozó – csupán a személyi tényezőket figyelembe véve – eleve sikertelenségre volt ítélve: a német külügyminisztérium ugyanis mindvégig hangsúlyozta, hogy külpolitikai kérdésekben kizárólag Joszif Sztálinnal kíván egyeztetni. Így az Adolf Hitlerrel, Rudolf Hess-szel, Hermann Göringgel, Ribbentroppal és más kulcspozíciót betöltő náci vezetőkkel történt többszöri egyeztetés nem hozott sikereket. Nem született döntés Dél-Európa, Finnország és a török-kérdés ügyében sem. A Sztálin által Molotov számára kidolgozott megbeszélési program szinte egyikét sem sikerült a találkozó résztvevőinek megbeszélniük, lényegében a felek elbeszéltek egymás mellett. Az alábbi tény mutat rá leginkább a német–szovjet kapcsolatok igazi arcára. A sikertelen egyeztetések világossá tették, hogy a Szovjetunió elképzelése – mely szerint a két ország kapcsolata az 1939-ban lefektetett játékszabályok szerint működhet tovább – óriási tévedés volt.

A villámháborús taktikával fél Európát térdre kényszerítő Adolf Hitler és a szovjet befolyási zónát kibővíteni kívánó Joszif Sztálin kiváló taktikusok voltak. Bezimenszkij a tizennyolcadik fejezetben külön foglalkozik a hitleri és a sztálini taktika problematikájával, és azzal, miként próbálta – a sikertelen német–szovjet egyeztetések után – Sztálin „önerőből” megoldani a Balkán-kérdést. Az olvasó rögtön találkozhat a diktátor bírálatával: Sztálin nagy hibája volt, hogy hitte, Hitler mellett nagyhatalmi politikát folytathat. Hamarosan csalódnia kellett. Tudta jól, hogy Hitler nem ismer vetélytársat a világuralom megszerzésében, azonban annak kapcsán, hogy mikor üt az igazság órája, óriásit tévedett. A Barbarossa-terv (Unternehmen Barbarossa) – amivel a tizenkilencedik fejezet foglalkozik részletesen – viszont ekkor már készen állt. A szerző felhívja az olvasók figyelmét arra, hogy a Szovjetunió megtámadásának német tervezete hiányzik a sztálini titkos iratok közül. Ennek okát abban látja, hogy – ugyan a szovjetek kiváló hírszerzőik által tudtak a tervezetről – az eredeti tervet az amerikaiaknak sikerült csak a híres hírszerző John Wood által megszerezni, azonban ők nem adták tovább a dokumentumot Moszkvának. Hiba lenne így azt hinni, hogy a Szovjetunió nem volt felkészülve a német támadásra. A kötetben több szovjet védelmi tervezet (a legkorábbi 1938-ból való) is helyet kapott a huszadik fejezet keretében. A könyv írója részletes elemzésnek veti alá a Sztálin által több alkalommal átdolgoztatott katonai terveket, és nem egyszer súlyos kritikával illeti Sztálint, aki katonai hozzánemértése ellenére elutasított védelmi koncepciókat, és nem bízott vezérkara önálló döntéseiben sem.

A huszonegyedik és huszonkettedik fejezet a szovjet hírszerzés történetébe enged bepillantást az olvasónak. Részletesen szó esik a hírszerzés háború előtti tevékenységéről, a hírszerzési módszerekről, Sztálin és a hírszerzés kapcsolatáról, illetve a hálózatban betöltött kulcspozíciókról. Fontos információk birtokába juthatunk a Moszkvából irányított kém- és ellenállási hálózat berlini, londoni (Cambridge Five), amerikai, román, bolgár és japán tevékenységéről. A német támadás előtt a kiépített hálózat százával küldött jelentéseket Moszkvába, azonban Sztálin – aki vakon bízott politikai manővereinek sikerében, és aki elnézett a német fenyegetettség felett – nem tett komoly intézkedéseket. A hamisnak vélt híreket Sztálin mellett Timosenko és Zsukov is durva kritikával illette. A huszonharmadik fejezet a német–szovjet háború kirobbanása előtti két hónap történéseivel foglalkozik. Szóba kerül az eredménytelen szovjet külpolitika és a szovjetek által feleslegesen alkalmazott „papírháború”. A szerző hosszas fejtegetésbe kezd a Sztálin és Hitler közötti esetleges levelezésekről, aminek bizonyítására viszont semmilyen irat nem maradt fenn. Egy biztos: Sztálin a politikai háborút elvesztette. Hitlernek eszében sem volt vele tárgyalni. Az utolsó előtti fejezet az ún. titkos Zsukov-terv (1941. május 15.) rejtélyeit veti vizsgálat alá. A német támadást megelőző, szovjet ellentámadás tervezetét igazoló dokumentumok részletes elemzését személyes emlékezetével és egy 1965-ben, Zsukov marsallal készített interjúkivonattal teszi igazán érdekessé. A kötetet lezáró huszonötödik fejezet a hosszú Sztálin–Hitler-történet egyértelmű összegzése. Bezimenszkij ítéletet mond a két diktátor felett, és a két diktatúrát tévedések sorozatának nevezi. A két diktátor tévedése valóban nyilvánvaló volt: Sztálin hitte, hogy túljárhat Hitler eszén, ugyanakkor Hitler elhitte azt, hogy térdre kényszerítheti a Szovjetuniót.

Lev Bezimenszkij kötete rendkívül olvasmányos és jól használható munka, amely egyszerre tartalmaz eseménytörténeti, diplomáciatörténeti és biográfiai elemeket. Legnagyobb érdeme, hogy mind idáig ismeretlen szovjet források feldolgozásával készült. Az olvasó azonban többször érezheti úgy, hogy az újságíró Bezimenszkij munkáját olvassa – akinek célja minél izgalmasabban előadni mondanivalóját – mintsem azt a hadtörténészt, aki a források részletes elemzésébe menne bele. A könyv jól felépített és változatos: több fekete-fehér ábrát, eredeti dokumentummásolatot, táblázatot, és a végén személynévmutatót tartalmaz. A Sztálin–Hitler témakör iránt érdeklődő közönség nélkülözhetetlen példánya.

 

Lew Besymenski: Stalin und Hitler. Das Pokerspiel der Diktatoren. (Sztálin és Hitler. A diktátorok pókerjátszmája) Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin, 2006. 488 old.

 

Somogyi Ferenc

 [1]    A számos magyar és idegen nyelvű értékes szakmunka közül – természetesen a teljesség igénye nélkül – csupán néhányat említenék: M. Buber-Neumann: Under Two Dictators: Prisoner of Stalin and Hitler. Pimlico, 2008.; A. Bullock: Hitler and Stalin: Paralell Lives. New York, 1992.; R. Gellately: Lenin, Stalin and Hitler: The Age of Social Catastrophe. New York, 2007.; J. Lukács: Hitler és Sztálin: 1941. június. Budapest, 2006.; W. Maser: Der Wortbruch: Hitler, Stalin und der Zweite Weltkrieg. München, 1994.; W. Maser: HitlerStalin: Mythen, leugens en legenden. Evert van Leerdam, 2007.; A. M. Nekrich: Pariahs, Partners, Predators: German-Soviet Relations, 1922–1941. New York, 1997.; Ormos M.–Krausz T.: Hitler-Sztálin. Budapest, 1999.; R. Overy: Die Diktatoren. Hitlers Deutschland, Stalins Russland. München, 2005.; B. F. Pauley: Hitler, Stalin, and Mussolini: Totalitarianism in the Twentieth Century. Portland, 2009.; M. Ragionieri: Hitler e Stalin. Il tempo dell’amicizia, il tempo della guerra. I rapporti, gli intrighi e il conflitto che coinvolsero anche l’Italia. Empoli, 2004.; A. Read–D. Fischer: The Deadly Embrace: Hitler, Stalin and the Nazi-Soviet Pact, 1939–1941. New York, 1989.; L. Rees: Una guerra de exterminio: Hitler contra Stalin. Barcelona, 2005.; L. G. Rozanov: Stalin-Hitler, 1939-41. Moszkva, 1991.; V. Suvorov: Stalin, Hitler, la rivoluzione bolscevica mondiale. Milánó, 2000.; A. Todd: The European Dictatorships: Hitler, Stalin, Mussolini. Cambridge, 2002.

 

[2] . Sztálin személyes archívumához a rendszerváltás előtt aligha lehetett hozzáférni. Érdemes megjegyezni, hogy a dokumentumok hozzáférhetősége ma is korlátozott. Lev Bezimenszkij – aki szoros kapcsolatban állt a szovjet vezetéssel – azonban azon szerencsés történészek közé tartozott, akinek sikerült a szigorúan titkos levéltári anyagok közelébe férkőznie. A titkos dokumentumokkal kapcsolatban lásd: Zsorez A. Medvegyev–Roj A. Medvegyev: Licsnij archiv Sztalina – zaszekrecseny ili likvigyirovan? (Hová lett Sztálin személyes archívuma?) Voproszi Isztorii, 2001. 3. 21–38. o. Ismerteti: Lakatos Judit, Klió, 2002/2. 152-154. o.

 

[3] . A német haderő elnevezése 1921 és 1935 között. Adolf Hitler hatalomra jutása után, pontosabban 1935-től a Wehrmacht elnevezés használatos.

 

[4] . „Egy ország, amely háborút kíván indítani, nem gyilkolja le tisztjeit” (Fordította S. F.) Idézi Lew Besymenski: Stalin und Hitler. Das Pokerspiel der Diktatoren. 94.

 

[5] . A katonai tervezet kidolgozásakor négy lehetséges variációt vettek figyelembe. Az első variáció, ha Angliát és Franciaországot támadás éri az agresszorok (Németország, Olaszország) által. A második variáció Lengyelország megtámadása estén lépett volna életbe. A harmadik lehetőség akkor valósult volna meg, ha Magyarország és Bulgária – Németország segítségével – Romániát támadja meg. Az utolsó, negyedik variáció akkor lépett volna életbe, ha Finnországon, Észtországon és Lettországon keresztül Németország a Szovjetunió ellen intéz támadást. Lásd Lew Besymenski: i. m. 166–171.

 

[6] . A negyedik illetve ötödik felosztás előzményeihez hozzátartozik, hogy Lengyelország területét korábban – a XVIII. században – diplomáciai egyezmények eredményeképpen három alkalommal is (1772, 1793, 1795) felosztották.