Klió 2010/2.

19. évfolyam

rule

 

ÓKOR

 

A gyermekek világa az antikvitásban

 

A gyermekkor vizsgálata az antik társadalomtörténetnek nem csupán érdekes, hanem felettébb fontos része is, egészen az utóbbi évtizedekig mégis  kevés figyelmet szenteltek neki a kutatók. Főképpen az 1980-as évektől kezdődően azonban egyre-másra jelentek meg a nemzetközi szakirodalomban a görög és a római családdal, ezen belül a gyermekeknek a családon és a társadalmon belüli helyzetével, életük megannyi aspektusával foglalkozó munkák. Mindez nyilvánvaló összefüggésben áll általában a hétköznapi kultúra iránti érdeklődés megélénkülésével, illetve azzal a felismeréssel, hogy a mindennapok világának kutatása egy adott történelmi korszak megismerésének nélkülözhetetlen feltétele.

Annika Backe-Dahmen feldolgozása tehát csupán egyike a számos gyermekkorral foglalkozó könyvnek, bizonyos erényei mégis kiemelik azok közül: átfogó képet nyújt mind a görög, mind a római gyermekkorról a Kr. e. VIII. század végétől a Kr. u. V. századig; megbízható, széleskörű forrásismereten alapuló tudományos munka, ugyanakkor könnyen áttekinthető, olvasmányos és érdekes, nem utolsó sorban nagyszerű képanyaggal illusztrált könyv (akárcsak valamennyi, az Antike Welt című klasszika-archeológiai folyóirat könyvsorozatában megjelent mű).

Ahogyan a szerzőnő hangsúlyozza: az antik gyermekek életkörülményeinek rekonstrukciója olyan puzzle, amelynek darabkáit klasszika-archeológusok, ókortörténészek, filológusok, antropológusok kitartó munkával gyűjtik össze, ugyanakkor sohasem rakható ki ezekből teljes kép. Biztos és pontos ismeretek helyett – a jelenkor kutatóinak minden igyekezete ellenére – sokszor kénytelenek vagyunk megelégedni feltevésekkel és következtetésekkel. Ám a szükségképpen hiányos kép is vonzó, tanulságos és elgondolkodtató: anélkül, hogy az antik és a modern kultúra közötti nem jelentéktelen különbséget elmosnánk, tagadhatatlan, hogy sok jelenség – mutatis mutandis – kétezer év múltán is „aktuális”.

A könyv bizonyos témák köré csoportosítva rendezi el anyagát, a görög és a római gyermekek életét mintegy párhuzamba állítva. Foglalkozik a születéssel, a gyermekek családon belüli helyzetével, az őket érintő állami intézkedésekkel, a nevelés és oktatás kérdésével csakúgy, mint a gyermekrabszolgaság, a pederasztia és a gyermekhalandóság problémájával.

Az antik szerzők ránk maradt műveikben meglehetősen csekély figyelmet szentelnek a gyermekeknek, annál beszédesebbek a képzőművészeti ábrázolások. Igaz, az archaikus görög vázaképeken, síremlékeken a gyermekek többnyire egy sztereotip jelenet – a háborúba induló apa búcsúzik a családjától – mellékes szereplőjeként, mintegy statisztaként tűnnek fel, ahogyan testük arányai is inkább kisméretű felnőttre emlékeztetnek. Mindez azonban nem az érdektelenség és a közömbösség jele, ahogyan azt a kutatók sokáig vélték. Inkább arról van szó, hogy ezek az ábrázolások nem konkrét szituációt örökítenek meg, hanem egy általános érvényű, időtlen élethelyzetet reprezentálnak. Az ikonográfia a klasszikus és főleg a hellénisztikus korban változik meg gyökeresen: megszaporodnak a játékaikba mélyedő, gyermeki testarányokat mutató fiúk és lányok ábrázolásai. Emellett, a korszakra jellemző, egyfajta művészi konvenciót tükröző jelenetek mellett ugyanakkor feltűnnek a családi életből vett pillanatfelvételek is (pl. néhány hónaposnak látszó kisgyermek toalettszéken ül, szülei gyengéd pillantásától övezve mászni tanul). A római gyermekek – Augustus propagandájának szerves részeként – a Kr. e. I. század végétől láthatóak nagyobb számban képzőművészeti ábrázolásokon.

A házasság célja és értelme mind a görögök, mind a rómaiak számára a minél bőségesebb gyermekáldás volt. Már az esküvői ceremónia számos eleme is egyértelmű utalás volt erre mindkét kultúrában. A család életének legnagyobb eseménye tehát kétségkívül a gyermek születése volt, egyszersmind a legveszedelmesebb élethelyzet mind az anya, mind a gyermek számára. Statisztikák ugyan nincsenek, de egyes becslések szerint a rossz higiénés viszonyok, a hiányos orvosi ismeretek és a járványos megbetegedések miatt a gyermekeknek kb. 30 százaléka nem érte meg az egyéves kort, és alig 50 százaléka jutott túl élete első tíz évén. Síremlékek sokasága tanúskodik a szülés következtében elhunyt fiatal anyák és gyermekük tragédiájáról. Érthető, hogy az antikvitásban egész sor istenséget tiszteltek, akiknek feladata a várandós nők védelme, a szülés sikerességének biztosítása és a már megszületett gyermek fejlődésének segítése volt (Eileithüia, Héra, Artemisz a görögöknél, Iuno, Lucina, Diana, Rumina, Abeona, Adeona, Edula, Ossipago stb. a rómaiaknál). A gyermekeket óvták az ókoriak hite szerint az apotropaikus (bajelhárító) funkciót betöltő amulettek, amelyekkel születéskor és más ünnepi alkalmakkor ajándékozták meg őket szüleik, rokonaik. (A római ábrázolásokról jól ismert bullát, tulajdonképpen azt a tokot, amelyben magát az amulettet elhelyezték csak szabad születésű gyermekek viselhették). Ám nem minden világra jött gyermeket fogadtak szívesen: a magzatelhajtás különféle lehetséges módozatairól már a Corpus Hippocraticum részletesen értekezett. Mindez nem számított büntetendőnek, feltéve, hogy az apa beleegyezésével került rá sor, ellenkező esetben Rómában a Kr. u. I. század közepétől száműzetést szabtak ki az elkövetőre, ha ő maga a beavatkozás következtében meghalt, a segítőjére. A születésszabályozás másik elterjedt módszere a már megszületett gyermek elpusztítása és a gyermekkitevés. Az utóbbira sokszor a család mélységes szegénysége kényszerítette az apát, esetenként a vagyon további felaprózódásának az elkerülése, vagy ha már volt leánygyermek, akkor az pecsételte meg a sok kiadással járó újabb leány sorsát. Máskor erőszak áldozatává lett leányanyák és prostituáltak szabadultak meg így nemkívánatos gyermeküktől. A Római Birodalomban egészen a császárkor végéig a pater familias (családapa) magánügyeként kezelték a gyermekkitevést, csupán a IV. század végétől volt büntetendő, ám ennek ellenére a gyakorlatban még sokáig érvényben maradt. A testi hibával született gyermekeket rendszerint vagy kitették, vagy megölték. Rómában – ahol a rendellenességet mutató újszülöttet az emberek és az istenek közötti összhang (pax deorum) megbomlását mutató rossz jelnek tekintették – egyenesen senatusi határozat írta elő az ilyen gyermek elpusztítását, de aligha hihetjük, hogy erre kivétel nélkül minden esetben sor került. Az I–II. századból származnak az első olyan források, amelyek határozottan felemelik szavukat az expositio ellen. Hasonló véleményt fogalmaznak meg némely keresztény szerzők, így Tertullianus (II. század), aki a gyermek élethez való joga mellett érvelt, vagy Augustinus (IV–V. század), aki – legalábbis részben – rehabilitálta a fogyatékossággal született gyermekeket, mint akik maguk  is az isteni terv részei.

Az apa mind az ókori Görögországban, mind Rómában csekély szerepet játszott gyermekei nevelésében. A kicsiket életük első éveiben anyjuk, dajkájuk és a szolgálók gondoskodása vette körül. Az apa csak néhány év múlva válik fontossá a fiúgyermek számára, amikor bizonyos alkalmakhoz kötődően megkezdi annak bevezetését a társadalmi életbe. (A lányok nevelése továbbra is a női szférára korlátozódott.) Különös ellentmondás, hogy míg a szabadok az ókorban magától értetődően megvetették a rabszolgákat, legdrágább kincsük, saját gyermekük nevelését éppen rájuk bízták: a szoptatós dajka többnyire éppúgy rabszolga volt, mint a gyermeket iskolába kísérő, őt mindenféle rossz hatástól óvó paidagógosz/paedagogus is.

A könyv külön fejezetet szentel a család, ezen belül a gyermekek életét érintő törvényi szabályozásnak. Áttekinti a Drakón, Szolón és Periklész nevéhez kapcsolódó törvényeket és ezek történeti összefüggéseit éppúgy, mint a római jog megfelelő passzusait. Ezek mindenekelőtt a polgárjog és az örökösödés témaköréhez kapcsolódtak, illetve a rossz demográfiai helyzet javítását igyekeztek előmozdítani. Ide tartoznak például Augustus nevezetes családjogi törvényei, így a ius liberorum, amely különös előnyökhöz juttatta a szabadon született háromgyermekes apákat és anyákat éppúgy, mint a négygyermekes felszabadítottakat. A ius liberorum a birodalom nyugati felében az V., a keleti felében egészen Iustinianusig (VI. század) érvényben maradt.

A legtöbb párhuzamot az antikvitás és a jelenkor gyermekei között nyilvánvalóan a gyermekjátékokról szóló fejezetet olvasva fedezhetjük fel. A vázaképektől a szarkofágokig, a terrakottáktól a falfestményekig sok ábrázolását ismerjük ennek a témának, ahogyan az antik irodalom is gyakorta tett róla említést. Sajnos a római Suetoniusnak (Kr. u. II. század első fele) a gyermekek játékairól szóló könyve (Liber de lusibus puerorum) nem maradt ránk, de pusztán a mű címe is bizonyítja, a rómaiak különös jelentőséget tulajdonítottak a játéknak. Míg Platón egyenesen veszedelmesnek ítélte a játék közben megmutatkozó kreativitást, addig a római retorikatanár, Quintilianus (Kr. u. I. század) úgy vélte, hogy játék közben lehet felismerni a gyermek intellektuális és erkölcsi sajátosságait. Ő maga azt ajánlotta, hogy kiskorban a tanulás is legyen játék: „kérdezzék is és dicsérjék is, és mindig örüljön, ha tudott valamit; ha olykor ő maga nem akar tanulni, tanítsunk valaki mást, hogy irigykedjék; versenyezzen, és gondolja azt, hogy ő győz gyakrabban; jutalmakkal is serkenteni kell, amelyekre fogékony az életkor” (Krupp József fordítása). A legkedveltebbek a dióval, csontkockákkal, különféle labdákkal űzött játékok voltak[1], görög vázaképek tanúskodnak a jojóról és az ephedrismos nevű mókás játékról, régészeti leletek bizonyítják, hogy a kislányok az ókorban is szerettek babázni. Görög sírsztélék, római síroltárok –és reliefek gyakorta ábrázolnak gyermekeket kedvenc állataikkal: madarakkal, kutyákkal. Az önfeledt játékhoz sokszor semmilyen eszközre nem volt – nincs – szükség: a legmegkapóbb ábrázolások egyike az a római bronzérme Marcus Aurelius császár korából (Kr. u. 161–180), amelynek hátoldalán egy szatír láthatóan boldogan kacagó kisgyermekét hintáztatja a lábfején.

A játékok a gyermekkor velejárói: a gyermekkorból a felnőttkorba való rituális átlépés (rite de passage) együtt járt azzal, hogy meg kellett válni tőlük. A görög gyerekek gyakran egy hajtinccsel együtt Artemisznek, illetve Hermésznek ajánlották fel őket, a római fiúk a gyermeki ruhájukkal (toga praetexta) együtt a házi isteneknek, a Laroknak vagy Vestának. A lányok számára a felnőtté válást az esküvőjük jelentette: a nagy nap előtti estén váltak meg babájuktól, kockáiktól. Ha egy gyermek ezt a fontos eseményt nem érhette meg, játékait magával vitte a sírba.

A nevelés témakörén belül manapság leginkább az iskolára gondolunk. A mai értelemben vett, az állam által életre hívott és finanszírozott intézmény az antikvitásban nem létezett, ahogyan iskolaépület, tanárképzés és iskolakötelezettség sem. A tanulás – akárcsak a játék – leginkább a tehetős felső társadalmi réteg gyermekeinek a kiváltsága volt. Egyrészt nekik nem kellett dolgozniuk, másrészt az ő szüleik voltak képesek kifizetni a tandíjat. Számukra ugyanakkor későbbi társadalmi (politikai-katonai) szerepük betöltésének elengedhetetlen feltétele volt bizonyos ismeretek, képességek és egyfajta morális értékrend elsajátítása.

Backe-Dahmen  egészen a homéroszi kortól kezdve  (Kr. e. VIII–VII. század) nyomon követi a görög képzési és nevelési rendszert – külön fejezetet szentelve az eltérő képet mutató Spártának –, melynek legfőbb elemei (olvasás, írás, számolás, költők felolvasása, zene, tánc, sport) a klasszikus korra kanonizálódtak. A rómaiak a Kr. e. III. századtól a görög képzési modellt vették át és alkalmazták azt a helyi viszonyoknak és igényeknek megfelelően, így kimaradt belőle a zene és az atlétika. Egyébiránt mind a görög, mind a római „iskola” háromszintű képzést foglalt magában: elemi ismeretek (olvasás, írás, számolás), antik szerzők (római gyerekek számára görögök is!) olvasása, végül a legmagasabb szint a filozófiai-rétorikai ismeretek elsajátítása, amely Rómában beható jogi tanulmányokkal társult. Magát a tanítási módszert forrásaink monotonnak és lélekölőnek írják le. A tanítók, akiknek társadalmi presztízse igen alacsony volt – legalább is az elemi oktatás szintjén –, gyakran éltek a testi fenyítés eszközével. A legtehetősebbek magántanítót alkalmaztak, a többiek leginkább valamilyen közterületen, piacon gyűltek a tanító köré, miközben egy paidagógosz/paedagogus vigyázott rájuk, és gondoskodott róla, hogy a rábízott gyermek biztonságban jusson el az iskolába és térjen onnan haza. Mindez főként a fiúk képzésére volt érvényes; a lányoknak mindenekelőtt a háztartás vezetéséhez szükséges praktikus ismereteket, valamint a szövés tudományát kellett elsajátítaniuk, az ókori Görögország leányainak az illendő (!) táncban is kellett magukat gyakorolniuk.

A görög-római mitológia neves gyermekalakjainak szentelt fejezet, valamint a gyermekeknek a kultikus cselekményekben és rítusokban betöltött szerepét vizsgáló összefoglalások után a szerzőnő a téma legkomorabb aspektusait veszi sorra. A beszédes címek:  Gyermekmunka – szolgagyermekek, Szép fiúk, udvarló férfiak – a görög pederasztia, A római fiúszerelem egy különleges példája, …’legyen neked könnyű a föld’ – a gyermekhalandóságról, Temetési szokások, A gyász ideje, nekrológok és egy hang a sírból, Emlékezés a boldog napokra – görög gyermekek síremlékei, Reménykedés egy jobb túlvilági életben – római gyermekek síremlékei. Mindennél beszédesebbek a képek: a megalázó munkát végző görög rabszolgagyerekek a vázaképeken, a megfélemlített ember gesztusait mutató római kisfiú, aki talán újabb fenyítéstől tartva behúzott vállakkal, félénken néz fölfelé – valószínűleg a gazdájára –, a lámpást tartó gyermek, aki késő éjszakáig vár az utcán lakomázó urára és összeroskad a fáradságtól, egy mumifikálódott kéz, benne az érmével, amellyel a szülők látták el a hosszú útra induló gyermeküket, kislány, aki kezében kedves madarával vidáman mosolyog, vagy a boldog időket idézve elmélyülten kockázik.

Megszívlelendő gondolattal zárja könyvét Annika Backe-Dahmen: minél több hasonlóságot vél felfedezni a modern szemlélő a gyermekekkel való bánásmódot illetően saját kora és az antikvitás között, minél inkább hallani véli a múltból a gyermekhangok visszhangját, annál erősebben érzi a különbséget a jelenkor és ama kultúrák életkörülményei között, amelyektől több mint kétezer év választja el.

 

Annika Backe-Dahmen: Die Welt der Kinder in der Antike (A gyermekek világa az antikvitásban). Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein 2008 (Zaberns Bildbände zur Archäologie, Sonderbände der ANTIKEN WELT), 152 oldal 70 színes és 28 fekete-fehér fényképpel

 

Szekeres Csilla

 

 [1] . Vö. Németh György: Ókori gyermekjátékok. Anno Kiadó 2002.