Klió 2010/2.

19. évfolyam

rule

 

FEJEZETEK OROSZORSZÁG ÉS KÖZÉP-EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

 

„Az Isten magasan fenn” – A politika és a politikai kultúra a XVII. századi Oroszországban

               

 

Sashalmi Endre több könyvben, cikkben foglalkozott az államok kialakulásával, fejlődésével, s e fejlődés Európa különböző régióiban mutatkozó eltérő vonásaival.[1] A Pécsi Tudományegyetem Történelmi Intézetének docense ebben a tanulmányában a XVII. századi oroszországi történelmet tekinti át, összehasonlítva az államszerveződés kérdéseit a nyugati országokéival. Az időszak elején súlyos gondok nehezítették az életet Oroszországban: 1598-ban kihalt az uralkodó dinasztia, a kedvezőtlen éghajlati változásokat éhínségek, lázadások kísérték, az ál-Dimitrijek közül egy el is foglalta a cári trónt, és lengyel csapatok garázdálkodtak a Kremlben. Ez a „zavaros időszak” 1613-ig tartott, amikor végre új cárt választott az országos tanácskozó gyűlés – méghozzá egy egyháziakból, bojárokból, városiakból, katonákból, sőt parasztokból álló gyűlés. Azt hihetnénk, hogy egy ilyen összetételű gyűlés megvalósította az „alulról induló államépítkezés”-t. A szerző szerint azonban ezt a testületet semmiképpen nem tekinthetjük rendi gyűlésnek. Ennek ugyanis ellentmondanak mind a korszak ideológiai felfogása, mind pedig a Romanov-családból származó Mihail megválasztását indokló Megerősítő Okirat mondatai. A dokumentum szerint Mihailt már az anyja méhében kijelölte Isten az uralkodói posztra, s az országos gyűlés csak Isten akaratának engedelmeskedett, amikor őt választotta. Mivel pedig a cár Istentől, s nem a néptől kapta a hatalmát, a nép nem is korlátozhatja azt. Ezzel helyreállt az autokratikus monarchia. Vagyis a gyűlés küldöttei nem szabhattak feltételeket a cárnak, csak kérelmekkel fordulhattak hozzá. Fontos tehát a kérelmek és az országos gyűlés szerepe Moszkvában.

Sashalmi Endre rámutat: a nyugati országok történetírásában számos olyan kifejezés, elnevezés használatos, amelynek ez idő tájt nincs meg a megfelelője az orosz államban, vagy itt más jelent, illetve hiányzik maga a jelenség, szervezet, jogi kategória, amelyet a kifejezés jelölhetne. Például nemigen tudunk mit kezdeni az „alulról induló államépítkezés” fogalmával, mert nem voltak csoportosulások, amelyek kezdeményezhettek volna: nem voltak társadalmi vagy politikai rendek, sem testületek, céhek; nem használták az universitas/ communitas elnevezéseket, sőt az alattvaló szót sem, még az 1649-es Törvénykönyvben sem. Az alattvalókat a cár „orthodox keresztények”-ként említette. Az „államépítés”, az állam, a gosudarstvo szavak sem ugyanazt a fogalmat jelölték, mint az etat vagy a state a XVII. századi Franciaországban és Angliában. A szó egyebek mellett magában foglalja a közérdek, közjó (public) jelentést, s bár a magán- és a közérdek között még a kora újkori nyugati államokban sem volt világos választóvonal, Bodin szerint a király legfőbb kötelessége elősegíteni, hogy a politika a népközösség (állam) javát szolgálja. Moszkvában a XVII. században nem különböztették meg a cár köz- és magánérdekeit, ahogy az alattvalók magán- és közösségi kötelezettségeit sem. Így tehát, Bodin értelmezése szerint Moszkva nem volt állam, mert ahol nincs közszféra (publique), ott nincs állam (république) sem. A public, közjó kifejezés orosz megfelelője először egy 1682-es dokumentumban fordul elő, és az alattvaló, közjó, állam kifejezések csak Péter idején váltak állandóan használt elemekké. Természetesen Péter igazságos uralkodásának igazolására.

Paradox módon egy valamiben a moszkvai berendezkedés modernebbnek tűnik a korabeli nyugati keresztény államoknál: itt nem voltak testületek, amelyek a cár és a népe közé álltak volna. Nyugaton már a XIII. században gombamód szaporodtak a különböző testületek, amelyek a modern állami intézmények előzményeinek tekinthetők, a moszkvai állam viszont átugrotta ezt az előkészületi fázist. Szerzőnk H.-J. Torke-val egyetértésben megállapítja, hogy a nyugat-európai államszerveződés, a társadalom, a jog alakulásának, s általában a nyugati kereszténység történetének fogalmai egyáltalán nem alkalmazhatók a moszkvai orosz fejlődésre.

A nemesség mint rend 1785 előtt nem létezett Oroszországban, amikor is kibocsátották az Adománylevél a nemességnek című dokumentumot, amelyben meghatározták és megerősítették a nemesség kiváltságait és kötelességeit. A dvorjányin „az udvarban szolgálatot teljesítő” alkalmasint a nemest jelentette. 1762-ig kötelessége volt a cárt szolgálni, Nagy Péter idejétől már azt hangoztatták – legalábbis a hivatalos szövegek –, hogy az államot (goszudarsztvo) kell szolgálnia. Az egyes társadalmi csoportokat a szolgálatai szerint különböztették meg: minél fontosabb szolgálatot teljesített, minél közelebb állt a cárhoz, annál magasabban állt a társadalmi ranglétrán. Az 1762-es oklevél nem tette kötelezővé a szolgálatot a nemesség számára, de „elvárta, hogy a társadalom minden tagja a cárt szolgálja”. A dvorjányin inkább kiváltságnak tekintette ezt a szolgálatot, semmint tehernek, de a társadalom alacsonyabb rétegeitől ez nem volt elvárható, így nem is alakultak ki rendek, azaz hivatalosan körülhatárolt társadalmi csoportok; még maga a fogalom is csak a XIX. század második negyedében merült fel. A testületek hiányán nem kell csodálkozni, mert ez a fogalom nemigen fér össze a szolgálat fogalmával; a korporatizmus ugyanis bizonyos önállóságot jelent egyes társadalmi csoportok számára bizonyos tevékenységekben.

Az azért bizonyos, hogy a XVII. századi orosz földön kezdetleges testületi kötődések és regionális azonosságtudat még vidéken is kialakultak, főleg a katonaság körében. Egyes történészek szerint a helyi autonómia még erősebb is volt, mint a centralizáció, különösen a nem oroszok lakta vidékeken, a határok közelében. De bármennyire fontosak is voltak ezek a helyi autonómiák, testületek (melyek a belarusziai városokban álltak legközelebb a nyugati korporatizmushoz), politikailag nem értékelhetőek: nem voltak hatással az autokrata kormányzat ténykedésére. Nem vezettek erős, a jogrendszerbe beépülő helyi és regionális intézményekhez, sem valami helyi lojalitáshoz, amely felülemelkedett volna a „nemzeti” lojalitáson. A Nyugaton használt autonómia fogalmának itt nem volt jelentősége, mert egy nagyobb közösség, a vallási jellegű orosz ortodox közösség emelkedett minden partikuláris érdek fölé. Ez egyesítette és határozta meg a moszkvai állam politikai kultúráját – írja Sashalmi Endre. Péter cár hadsereg- és közigazgatási reformjai még az éppen születőben lévő korporációs kötelékeket is megsemmisítette, és mindinkább „egységesített államot” teremtett.

Nyugaton a későbbi intézményi állam kialakulása a gombamód szaporodó különböző testületek, egyesületek, céhek, városi önkormányzatok létrejöttével kezdődött, s ezzel párhuzamosan folyt. A korporatizmus mellett a nyugati államszerveződés másik vonása a regionalizmus volt, mely átszőtte a társadalmat. A Moszkvai Államban egyik sem volt jellemző. Nem beszélhetünk rendi államról, és abszolút monarchiáról sem. Moszkvában autokrácia volt, amely ráadásul nem a jogi-intézményi akadályok legyőzésével jött létre, mint Nyugaton az abszolút monarchia, mert a rendi államokra jellemző jogi-intézményi akadályok itt eleve nem léteztek. A moszkvai autokrácia – a szerző meghatározása szerint – „olyan politikai rendszer, amelyben az Isten által kijelölt uralkodó hatalmát nem korlátozza sem testület, sem jog (sem a pozitív jog, sem az alapvető jogok, sem a természetjog, stb.), sem szerződések, egyezmények, sem bármiféle eskü. Az egyetlen korlát, amit az uralkodó elismer, az isteni törvény, amelyet viszont az uralkodó maga értelmez” (138.o.). A nagy különbségek sem jelentik azonban azt, hogy a Moszkvai Állam fejlődése nem illeszthető be az európai fejlődés folytonosságába - egy másik nézőpontból, mégpedig az állami infrastruktúra szempontjából. Ez azt jelenti, hogy, mint például Anglia az 1700-as évek elejére, Oroszország is fiskális-militarista állammá fejlődött a péteri reformok következtében, vagyis megnövekedett a kormányzati apparátusa, az adórendszere, és a hadereje. Nem volna helyes viszont már a XVI. századi Moszkvai Oroszországot fiskális-militarista államnak tekintenünk.

Miféle ideológia igazolta, támasztotta alá a cár hatalmát? A politikai gondolkodás, politikaelmélet fogalmak teljesen ismeretlenek voltak Moszkvában, még a lengyelből átvett politika szó is csak az 1660-as években fordult elő először. Az uralkodói hatalomról gondolkoztak ugyan az emberek, de kizárólag vallási összefüggésekben. Az ideológia itt nem jogi-racionalisztikus, mint Nyugaton, hanem vallási-profetikus. A szóhasználat a Bibliából való, főleg az Ótestamentumból, és Szent Pálnak a szavaiból, melyekkel a hatalomnak való engedelmességre int (Rómaiakhoz, 13.) Az ideológiát röviden, szinte közmondás-szerűen fogalmazza meg a Bibliából való idézet: „A cár szíve Isten kezében van”. Ebből – a nyugati ideológiával összehasonlítva – teljességgel hiányzik a filozófiai elvontság. A moszkvai ideológia éppen azért nem lehetett abszolutista, mert az abszolút monarchia elmélete értelmében a királyi hatalmat jogi-filozófiai elvek támasztották alá. Az uralkodó eszerint független volt mindenféle intézménytől, és fölötte állt a pozitív jognak, hogy elősegíthesse a közjó érvényesülését, de hatalmát korlátozták az alapvető jogok, a természetjog és az isteni jog. Abszolút hatalma azt jelentette, törvényeket hozhat, tetszése szerint adót vethet ki; hatalmát intézmények nem korlátozták. Ebből következik, hogy a jog uralma és az abszolút hatalom nem zárják ki, inkább kiegészítik egymást.

A moszkvai uralkodói ideológiából hiányzott a jog uralma. Nem ismert jogi korlátokat, kivéve az isteni jogét. Egyáltalán: Moszkvában nem voltak jogászok, nem volt jogtudomány. Az átlagemberek nem összetartozó politikai egységeket alkottak, hanem isteni keresztény közösséget. Az uralkodás nem jogra vagy államszervezetre alapult, hanem úgy gondolták, a cár az ortodox keresztények Isten által rendelt szigorú, de könyörületes atyja. Természetesen a cárt is kötötték bizonyos normák: gondoskodnia kellett ortodox alattvalóiról, fenn kellett tartania a rendet, meg kellett védenie az ortodoxiát. Ezek a normák nem jogi, hanem etikai-vallási jellegűek voltak, és szerzőnk úgy véli, nem is korlátoknak kell tekintenünk, hanem elvárásoknak. Ezeket a cárral szemben fennálló elvárásokat, persze, soha nem fektették le jogszerűen, nem vették bele a koronázási eskü szövegébe, semmiféle pacta conventa-szerű szerződésbe, mint Nyugaton. Ehelyett inkább vallási képekbe és rítusokba foglalták, és a papok figyelmeztetéseibe, melyek a trónörökösöknek készített „tükrökre” emlékeztettek.

A moszkvai isteni jog azonban több volt, mint pusztán a király istentől eredő joga. A Nagy Péterre vonatkozó isteni jogtól eltérően a XVII. században ez az uralkodó vallási kötelességeire vonatkozott elsősorban, nem a világiakra. A cár nem Isten képviselője, hanem személyén keresztül maga Isten cselekszik, a cár akarata Isten akarata. Ebből az ideológiából hiányzott az állam, a köz és a szolgálat fogalma. Mivel a hatalmat azonosították a cár személyével, nem létezhetett elvont korona-koncepció sem, éppen ezért jelenhettek meg válságos időkben álcárok.

A szerző megjegyzi, hogy bármilyen meghökkentő is, furcsa módon éppen ez az ideológia hagyott lehetőséget az alulról induló kezdeményezéseknek, a kollektív petícióknak, gyűléseknek, végső soron a felkeléseknek. És bár ezek nem rengették meg az autokráciát, befolyásuk mégis érvényesült az 1649. évi törvénykönyvben.

Felmerül a kérdés, hogyan kormányozták ezt a hatalmas birodalmat. Az 1640-es években mindössze 837 fizetett hivatalnok dolgozott a kancelláriákon, és 774 a helyi hivatalokban, azaz összesen 1611 ember intézte az ügyeket Oroszországban. Igaz, ez a szám a század végére közel a háromszorosára emelkedett, mégis nagyon csekély, hiszen ugyanekkor a kisebb területű, de kb. kétszer annyi lakosú Franciaországban 65 ezer hivatalnok működött.

Sashalmi Endre további kéréseket tesz fel: hogyan jutott információkhoz az ország helyzetét illetően a központi kormányzat; melyek voltak a politikai kommunikáció és az integráció eszközei; hatottak-e a helyi követelések a törvényhozásra?  Választ a kérvények és a gyűlések tanulmányozása adhat.

A petíciók szerepe a Moszkvai Államban hasonló volt a Nyugaton benyújtott panaszokéihoz. P. Blickle azt állapította meg, hogy az alattvalóknak a régi Európában joguk volt a panaszkodásra, és joguk volt választ kapni a panaszukra. Ez politikai hatalmat jelentett számukra, melyet soha nem vitattak, és mindig is alkalmaztak a gyakorlatban. A panaszok benyújtásával, képviseleti intézményeik révén az alattvalók erősen befolyásolták a törvényhozási folyamatot, s a törvényeket. Mi volt a helyzet a Moszkvai Államban?  Itt is fontos része volt a politikai kultúrának a kérelem, a petíció, de felfogásbeli különbség volt a panasz és a petíció között. Az orosz kérelmet cselobitnaja gramotának hívták, ami azt jelenti: (a padló) homlokkal érintés(e), s arra a szertartásos üdvözlésre utal, amit mindenkitől elvártak az uralkodó jelenlétében. A petíció tehát alázatos írott kérelem volt, állandósult formulákkal. 1550 táján kancelláriát is alapítottak a petíciók fogadására. A cárhoz általában kegyelemért fordultak helyi tisztségviselők, egyének és olykor, többnyire a katonaság köréből, közösségek. Ez utóbbiak jöhetnek a leginkább számításba, ha az alulról induló államépítés eszközét keressük. A kollektív petíciók nemcsak fontos csatornái voltak a politikai kommunikációnak, hanem hasonlíthatók a gravaminához. A kérelmeket magának a cárnak címezték, és rendszerint alázatosan kérték a cár irgalmát. A  cár és az egyének, illetve közösségek között fennálló közvetlen kapcsolat egyfelől azt mutatja, hogy nem voltak ügyintéző szervek, másfelől azt, hogy lényeges volt fizikailag hozzáférni az uralkodóhoz. A moszkvai politikai kultúrában nem létezett tehát az uralkodó fizikai, „természetes testét” és „politikai testét” megkülönböztető felfogás. 

A petíciónak három állandósult része volt. Először megszólította a cárt a kérelmező, bemutatta sajátmagát, majd hozzátette a bet cselom (’petíció’) formulát. A legnagyobb alázatosság és a személyes kapcsolat hangján szólt, sajátmagát kicsinek, gyereknek, a cár árvájának tűntette fel. Ezután következett maga a kérelem tárgya, a cárnak tett korábbi szolgálatok megemlítésével. A záró formula rendszerint ez volt: „Uralkodó, Cár!” „Kegyelmezz! Jutalmazz meg!” Olykor: „Tégy, ahogy Isten akarja!” „Ahogy Isten a szívednek sugallja!” - a moszkvai vallási ideológiának megfelelően. A tanulmány szerzője szerint a petíciókban sűrítve megtaláljuk a moszkvai állam ideológiájának jellemzőit: a szolgálat elvét, a „politikai” közösség patrimoniális (nem intézményesített) jellegét, a cár isteni sugallatát és a cár jóakaratába vetett hitet. A kérelmezés joga azonban nem azonos a ius murmurandival. A kérelmező csupán alázatosan kérhet, bízhat a cár jóakaratában, de nem lehet jogos elvárása, hogy sérelmére orvoslást kapjon. A petíció alapvetően különbözik tehát a gravaminától.

A cár és alattvalói közé sem közbenjárók, sem intézmények nem ékelődtek be, s a kettőjük közti kapcsolatot a petíciók illetve a jó cárba vetett hit működtette. A hivatalos ideológia hangoztatta is, hogy a cár jóságos, hogy ő az igazság forrása. Érdekes észrevétele Sashalmi Endrének, hogy ezt a hitet még erősítették az orosz nyelv véletlenül nagyon hasonló kifejezései is: pravity ’kormányozni’, pravda ’igazság’; pravity v pravdu ’igazságosan kormányozni’. Az a gondolat, hogy a cár igazságos védelmezője a kis embereknek, a XVII. század elejére már elfogadott gondolat, bevett formula volt, mint ahogy az is, hogy a kérelmezők az „erős” emberekkel szemben vártak intézkedést.

Az 1649. évi törvénykönyv megtiltotta, hogy az alattvalók személyesen a cárnak küldjék petícióikat. A tilalom megszegőire botozás vagy börtön várt. A kérelmeket ezután az illetékes kancelláriára kellett benyújtani. A régi szokás azonban annyira mélyen gyökerezett a népben, hogy még 1905-ben is küldtek petíciókat a cárnak.

Ami „az egész föld (ország)gyűlését” illeti, a moszkvai gyűlések nem hasonlítanak a Nyugat rendi gyűléseihez, bár annyiban mégis, hogy eleinte indokolt mindkét esetben többes számot használni. Több, különálló gyűlésről lehetett szó. Az oroszoknál a XVII. században nem a jogköre változott az országos gyűlésnek, hanem csupán az összetétele. A szobor (országos gyűlés) eredetileg az egyházi tanácsot jelentette, később szélesebb társadalmi csoportok adták a tagjait, bojárok, katonák, időnként városi lakosok. N.S. Kollmann szerint ezek a gyűlések a moszkvai állam ideológiájának megfelelően személyes konzultációt közvetítettek a cár és népe között; nem voltak formális intézmények, nem képviseltek nem létező rendeket. Nem szólhattak bele az adó ügyeibe és a törvénykezésbe. Leginkább azért hívták össze őket, hogy információt kapjanak a vidék állapotáról, hogy kihirdessék a kormány rendelkezéseit, és hogy lecsendesítsék a társadalmi nyugtalanságokat.

Az országos tanácskozó gyűlések és petíciók olykor kölcsönösen hatottak egymásra, úgy, ahogy Nyugaton a rendi gyűlések és a panaszok. Az oroszoknál a legrégibb kollektív petíció a katonaság köréből, 1637-ből maradt fenn, ezután már számos keletkezett. Érdekes, hogy a kollektív petíciókban javaslat is volt a kifogásolt helyzet megoldására. Még érdekesebb, hogy a moszkvai kormány minden petíció esetében összehívta az országos gyűlést, egészen a század közepéig. 1648-ban a cár elutasította, hogy a személyesen neki küldött petíciókkal foglalkozzék, ekkor kitört a nagy moszkvai felkelés. Ezt lecsendesítendő a cár kétszer is összehívta az országos gyűlést, a másodikon azután kibocsátották az 1649. évi törvénykönyvet. A törvények 967 cikkelyének 8,5 százaléka az alulról jövő javaslatokat tartalmazza. Azaz az ilyen gyűléseken nem vették semmibe a népi kezdeményezéseket. Azonban e gyűlések nem jogokat gyakoroltak, hanem csak kötelességet teljesítettek. A szolgálat, nem pedig a jogosultság kapcsolta össze a petíciót az országos gyűléssel; nem létezett sem a képviselet, sem a politikai egyetértés eszméje. A gyűlések működését nem támasztották alá elméleti iránymutatások, például nem ismerték a nyugati parlamentarizmus fő elvét: „ami mindenkit érint, azt jóvá kell hagynia mindenkinek”. Amennyiben az országos gyűlések időnként befolyásolhatták a törvénykezést vagy a kormány politikáját, azt soha nem erre jogosultként tették, az nem volt a jogalkotási folyamat része, csupán alázatos kérést terjeszthettek elő, amit aztán a cár vagy figyelembe vett vagy nem.

A törvénykönyv ugyanekkor jól szervezett rendőrállam elvéről beszélt, amely diadalmaskodni fog Oroszországban 1700 után. Ilyenformán a jog iránti érdeklődés ébredése szorosan együtt alakult ki a felismeréssel, hogy a jog eszköz lehet a társadalom megrendszabályozására. A jog ilyen fajta felfogásának tartós következményei lettek ebben a jogi hagyományokat nem ismerő országban: a jogot leértékelték az ügyintézés kényelmét szolgáló eszközzé.

 Sashalmi Endre tanulmánya nagyon alaposan, sok oldalról járja körül a XVII. századi orosz államfejlődés kérdéseit, folytonosan összehasonlítva azt a nyugati államok rendszerével.

A sokrétű elemzésből képet kapunk az orosz államvezetés és politikai kultúra ideológiai, jogi, intézményi jellemzőiről, és mindezeknek a nyelvi kifejezésekben való érzékletes tükröződéséről. A valamikor Szűcs Jenő által felvetett gondolatok (Vázlat Európa három történeti régiójáról, Bp. 1983.) Sashalmi Endre tanulmányában kiteljesednek, így igen sokat megtudunk, megértünk a Nyugat és az orosz Kelet közötti különbségek kialakulásáról, lényegéről. A tanulmányt nagyon ajánlhatjuk történelem szakos tanároknak, egyetemistáknak, és persze minden más érdeklődőnek.

 

Sashalmi Endre: „God is high up, the Tsar is far away”. The Nature of Polity and Political Culture in Seventeenth-Century Russia. A Comparative View. („Az Isten magasan van, a cár meg messze”. Az államvezetés és a politikai kultúra a XVII. századi Oroszországban. Összehasonlító elemzés.) In: Wim Blockmans, André Holenstein, stb. szerk.: Empowering Interactions, Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300-1900. (Ashgate, 2009. 338 old.) 131-147. old.

 

Fodor Mihályné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] 1. Sashalmi Endre: A nyugat-európai államfejlődés vázlata (Pannonica K., 2006.); uő: Létezett-e feudalizmus a kijevi Ruszban és a moszkvai államban? In: Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae, Series Historica LI. Történeti Tanulmányok VII. (171-182.); uő szerk.: „Kelet-Európa” és a „Balkán”, 1000-1800. Intellektuális-történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? (Pécsi Tudományegyetem Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatási Központ, Pécs, 2007.), e kötetben több tanulmánya.