Zrínyi-bibliográfia

ARANY (1859-1860) 1962 ARANY János, Zrínyi és Tasso (1859-1860), in A. J., Összes Művei, t. X, ed. KERESZTURY Mária, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962, pp. 330-439.

BÁCSKAI 1971 BÁCSKAI Antal, A Zrínyiek erdélyi kapcsolataihoz - Levelek 1654-1679-ből, in "Acta Historiae Litterarum Hungaricarum", X-XI(1971), pp. 87-89.

BAJZA 1937 BAJZA József, Zrínyi és Krnarutić, ItK XLVII(1937), pp. 131-141.

BALOGH 1885 BALOGH Ármin, Bacon élete és művei, in BACON, A Novum organum első része, Budapest, Franklin Társulat, 1885, pg. 112-145 (Filozófiai Írók Tára, VII).

BÁN 1956 BÁN Imre, RIMAY János Összes Művei (recenzió), It XLIV(1956), pp. 235-240.

BANFI 1934 Florio BANFI, L'origine della famiglia Zriny, in "Archivio storico per la Dalmazia", XVI(1934), kny.

BANFI 1937 Florio BANFI, Alessandro Cortese, glorificatore di Mattia Corvino, re d' Ungheria, in "Archivio Storico per la Dalmazia", XXIII(1937), pp. 135-160.

BÁNKI-KAZINCZY 1985 BÁNKI Judit, KAZINCZY Andrea, Kutatások a Zrínyi-könyvtárban fennmaradt Czobor Mihály féle "Chariclia" fordításról, ZD II(1985), pp. 1-38.

BENE 1988 BENE Sándor, A "Forstall-kódex", in ZD V(1988), pp. 1-16.

BÉNYINÉ 1988 BÉNYINÉ FARKAS Mária, Galeazzo Gualdo Priorato két Zrínyléletrajza, ZD V(1988), pp. 25-64.

BERG 1946 BERG Pál, Angol hatások tizenhetedik századi irodalmunkban, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1946.

BORZSÁK 1958 BORZSÁK István, A magyar Horatius, in FALUS Róbert, Horatius, Budapest, Bibliotheca, 1958, pp. 281-318.

BORZSÁK 1959 BORZSÁK István, "Adriai tengernek Syrenaia", It XLVII(1959), pp. 480-88.

BORZSÁK 1961 BORZSÁK István előszava, in Quintus HORATIUS Flaccus Összes versei, Budapest, Corvina, 1961, pp. 7-53.

BORZSÁK 1964 BORZSÁK István, Zrínyi forrásaihoz, ItK LXVIII(1964), pp. 209-215.

CSAPODI-KLANICZAY 1958 ZRÍNYI Miklós Összes Művei t. II, edd. CSAPODI Csaba, KLANICZAY Tibor, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958.

CSERÉP 1889 CSERÉP József, Zrínyiászunk Tasso és Vergil megvilágításában, in "Figyelő", XXVI(1889), pp. 241-257, 332-351.

CSONKÁS 1968 CSONKÁS Mihály, A költő Zrínyinek egy ifjúkori barátja, ItK LXXII(1968), pp. 429-432.

DERÉNYI 1940 DERÉNYI Mária, A Zrínyiász Alderánja, EPhK LXIV(1940), pp. 235-242.

DI FRANCESCO 1979 Amedeo DI FRANCESCO, Kőszikla és forgószél: jelképek a Szigeti veszedelemben, MTA I. OK XXXI(1979), pp. 293-308.

DRASENOVICH 1934 DRASENOVICH Mária, Zrínyi Miklós könyvjegyzetei, Pécs, 1934.

ECKHARDT 1972 ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint utóélete, in E. S., Balassitanulmányok, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972, pp. 387~23.

ÉCSY 1935 ÉCSY Ö. István, Sziget vára és Zrínyi a magyarországi latin költészetben, Kaposvár, 1935.

ERDEI 1986 ERDEI Klára, Heinrich Rantzau és Zsámboky János, ItK XC(1986), pp. 580-588.

FARKAS 1895 FARKAS József, A Biblia hatása a "Zrínyiász"-ra, in "Magyar Zsidó Szemle", XII(1895), pp. 418~26.

FERENCZI 1919 (Ferenczi Zoltán), 1618-1918. Zrínyi-kiállítás. Gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér szüdetésének háromszázados évfordulója alkalmából rendezi a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1919.

FERENCZI AkÉrt 1917 FERENCZI Zoltán, Zrínyi és Busbecquius, AkÉrt XXVIII (1917), pp. 34-54.

FERENCZI EPhK 1917 FERENCZI Zoltán, Zrínyi "Az török Áfium ellen való orvosság" című művének forrásai, EPhK XLI(1917), pp. 329-336.

FERENCZI AkÉrt 1918 FERENCZI Zoltán, Még egyszer Zrínyi és Busbecquius, AkÉrt XXIX(1918), pp. 100-105.

FERENCZI EPhK 1918 FERENCZI Zoltán, Adalékok Zrínyi "Az török áfium ellen való orvosság" c. művének forrásaihoz, EPhK XLII(1918), p. 261.

FERENCZI 1921 FERENCZI Zoltán, Zrínyi jelszava, BpSz CLXXXVII(1921), 1-48.

FRAKNÓI 1917 FRAKNÓI Vilmos, Zrínyi, a költő tanulóévei, BpSz CLXXII(1917), pp. 161-183.

GREKSA 1889/1890 GREKSA Kázmér, A Zrínyiász és viszonya Tasso-, Vergilius-, Homeros-, és Istvánffyhoz, in "A székesfehérvári kat. főgimn. ért." 1889/1990, pp. 1-158.

HAJNAL 1905 HAJNAL Márton, Karnarutic és a Zrínyiász, EPhK XXIX(1905), pp. 111-124, 200-212, 279-296.

HAUSNER 1987-1988 HAUSNER Gábor, Zrínyi Ádám és a Zrínyi-könyvtár, ItK XCI-XCII(1987-1988), pp. 185-192.

HEGEDŰS 1906 Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia, ed. Stephanus HEGEDŰS, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1906.

HELLER 1925 HELLER Bernát, A Biblia a költő Zrínyi Miklós műveiben, in "Magyar Zsidó Szemle", XLII(1925), pp. 65-106.

HOLL 1980 HOLL Béla, Ferenczffy Lőrinc. Egy magyar könyvkiadó a XVII. században, Budapest, Magyar Helikon, 1980.

HORVÁTH 1973 Mária HORVÁTH, Über die Quelle des 1. Zrínyi-Extrakts, in "Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio linguistica", Budapest, 1973, pp. 37-46.

HORVÁTH 1988 HORVÁTH Mária, Újabb adalékok Zrinyi német forrásaihoz, MNy LXXXIV(1988), pp. 33-57.

IMRE 1878 IMRE Sándor, Az olasz költészet hatása a magyarra, BpSz XVI (1878), pp. 1-37, 261-307.

JENEI 1959 JENEI Ferenc, Jegyzetek a Szigeti veszedelem szövegéről, ItK LXIII(1959), pp. 84-89.

[KANYARÓ?] 1891 S. I. [KANYARÓ Ferenc?], Ismeretlen adatok Zrínyi Miklós, a költő életéről és irodalmi működéséről, in "Vasárnapi Újság", XXXVIII(1891), pp. 174-186.

KARDOS 1932 KARDOS Tibor, Zrínyi, a költő a XVII. század világában, ItK XLII(1932), pp. 153-163, 261-273.

KARDOS 1934/1935 KARDOS Tibor, Régi könyvjegyzetekről. Zrínyi lapszéli jegyzetei, avagy "moderator Hungariae", in "Könyvtári Szemle", I(1934/1935), pp. 141-143.

KARDOS 1942 KARDOS Tibor, Adatok a magyar irodalmi barokk keletkezéséhez, in "Magyarságtudomány", I(1942), pp. 63-93.

KARENOVICH 1905 KARENOVICH József, Zrínyi Miklós a szigetvári hős költészetünkben, Budapest, 1905.

KAZINCZY 1984 KAZINCZY Andrea, Adalékok Zrínyi Balassi- és Rimay-ismeretéhez, ItK LXXXVIII(1984), pp. 635-636.

KENDE 1893 S[amuel] KENDE, Bibliotheca Zrínyiana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrínyi, Wien, 1893.

KIRÁLY 1981 A csáktornyai Zrínyi-udvar XVII. századi kéziratos szakácskönyve, ed. KIRÁLY Erzsébet, in Szakácsmesterségnek könyvecskéje, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1981, pp. 143-262.

KIRÁLY 1989 KIRÁLY Erzsébet, Tasso és Zrínyi, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989.

KIRÁLY-KOVÁCS 1983 KIRÁLY Erzsébet, Kovécs Sándor Iván, "Adriai tengernek fönnforgó habjai", Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983.

KIRÁLY 1916 KIRÁLY György, SÁNTAY Mária: Zrínyi és Marino (recenzió), ItK XXVI(1916), pp. 251-252.

KLANICZAY 1947 KLANICZAY Tibor, A fátum és szerencse Zrinyi műveiben, Budapest, Pázmány Péter Tud. Egy. Bölcsészeti Kara, 1947.

KLANICZAY 1958 ZRINYI Miklós Összes művei, t. I, ed. KLANICZAY Tibor, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958.

KLANICZAY 1964 KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, 2. ed. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 14).

KLANICZAY 1970 KLANICZAY Tibor, Zrínyi olvasmányaihoz : Vittorio Siri, ItK LXXIV(1970), pp. 684-689.

KLANICZAY 1973 KLANICZAY Tibor, Zrínyi és Machiavelli, in K. T., A múlt nagy korszakai, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973, pp. 364-386.

KLANICZAY 1985 KLANICZAY Tibor, Zrínyi helye a XVll. század politikai eszméinek világában, in K. T., Pallas magyar ivadékai, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985, pp. 153-211, 307-324.

KOVÁCS 1979 KOVÁCS Sándor Iván, Zrínyi-tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979.

KOVÁCS Új Tükör 1979 KOVÁCS Sándor Iván, Zrínyi Miklós könyvtárában, in "Új Tükör", 1979, n° 19, pp. 12-13.

KOVÁCS 1980 KOVÁCS Sándor Iván utószava in ZRINYI Miklós, Adriai tengernek Syrenaia, Bécs 1651 [fakszimile-kiadás], Budapest, Akadémiai Kiadó - Magyar Helikon, 1980.

KOVÁCS 1981 KOVÁCS Sándor Iván, "A gyomros matéria", in Szakácsmesterségnek könyvecskéje, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1981, pp. 5-141.

KOVÁCS 1982 KOVÁCS Sándor Iván, "Mint Hektor Trójának . . ." - Zrínyi epigrammái, Budapest, Európa-Helikon, 1982.

KOVÁCS Vigilia 1982 KOVÁCS Sándor Iván, Magyarok Rómában. Janus Pannoniustól Zrínyi Miklósig, in "Vigilia", XLVIII(1982), pp. 191-198.

KOVÁCS 1985 KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985.

KOVÁCS 1986 KOVÁCS Sándor Iván, A Zrínyi-epigrammák szövegközléséhez és az "Una est . . ." új fordításához, ItK XC(1986), pp. 536537.

KOVÁCS 1987-1988 KOVÁCS Sándor Iván, "Mert szerencse vígasztal", ItK XCI-XCII(1987-1988). pp. 179-184.

KOVÁCS 1988 KOVÁCS Sándor Iván, Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988.

KŐRÖSI 1902 KŐRÖSI Sándor, Zrínyi és Machiavelli, ItK XII(1902), pp. 20-34, 142-161, 272-299, 392-445.

KŐRÖSI 1918 KŐRÖSI Sándor, Az Áfium vitás pontjai, AkÉrt XXIX(1918), pp. 37-46.

KŐRÖSI 1923 KŐRÖSI Sándor, Machiavelli és Zrínyi, HK XXIIIXXIV(1923), pp. 43-55.

LASZOWSKI 1937 Emil LASZOWSKI, Adam grof Zrinski 1662-1691, in "Vjesnik kr. drzav arkiva N. S.," Zagreb, VII(1937), pp. 79-101. Magyarra fordították: LÁSZLÓ Hermina, LEBAR Mária, SZUSITY Xénia, ZD III(1986), pp. 61-99.

LEHR 1891 LEHR Albert, Adalék Zrínyi "Szigeti veszedelmé"-nek forrásaihoz, EPhK XV(1891), pp. 972-975.

LOÓSZ 1892 LOÓSZ István, Arianna sírása, EPhK XVI(1892), pp. 717-724.

MA1LATH AkETI 1591 MA1LÁTH Béla, Zrínyi, a költő könyvtára, AkÉrt II(1891), pp. 400-416.

MAJLATH HK 1891 MAJLATH Béla, Zrínyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban, HK IV(1891), pp. 265-271.

MÁLLY 1928/1929 MÁLLY Ferenc, Zrínyi Szigeti veszedelme és Tasso Gerusalemme conquistatája, in "A szegedi Klauzál Gábor reálgimn. ért.'' 1928/1929, pp. 12-43.

MÁLLY 1935 MÁLLY Ferenc, A Szigeti veszedelem forrásaihoz, EPhK LIX(1935), pp. 294-296.

MARGALITS 1897 MARGALITS Ede, Pethő Gergely és Rátkay György, In "Katholikus Szemle", XI(1897), pp. 300-305.

MARGALITS 1903 MARGALITS Ede, Karnarutié és a Zrínyiász, Száz. XXXVII(1903), pp. 87-103.

MARKÓ 1939 Gróf ZRíNYI Miklós Prózai munkái, ed. MARKÓ Árpád, Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1939.

MARÓT 1956 MARÓT Károly, "Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklos", ItK LX(1956), pp. 475-477.

MARÓT 1958 MARÓT Károly, Ovidius, a mindenki költője, MTA I. OK XII(1958), pp. 51-64.

MELCZER 1979 MELCZER Tibor, Barokk képalkotás a "Szigeti veszedelem" második énekében, in A régi magyar vers, ed. KOMLOVSZKI Tibor, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979, pp. 291-319.

MONOK 1987-1988 MONOK István, Zrinyi Miklós, a könyvgyűjtő (A csáktornyai könyvtár), ItK XCI-XCII(1987-1988), pp. 175-179.

NÉGYESY 1914 Gróf ZRÍNYI Miklós Művei. Első kötet : költői művek, kiad. NÉGYESY László, Budapest, Franklin-Társulat, 1914 (A Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyvtára, XIV. 1.).

NÉGYESY-KOVÁCS 1985 ZRÍNYI Miklós Prózai művei, ed. NÉGYESY László, KOVÁCS Sándor Iván et alii, Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1985 (Zrínyi-könyvtár, I).

NÉMETH 1986 NÉMETH Béla, Zrínyi Miklós latin epigrammájának szövegéhez és magyar fordításához, ItK XC(1986), pp. 535-536.

NOVALIĆ 1967 Duro NOVALIĆ, Madarska i hrvatska "Zrinijada", Zagreb, Filozofski fakultet, 1967.

ORLOVSZKY 1984 ORLOVSZKY Géza, A Zrínyi-könyvtár öt katalógusa, ZD I(1984), pp. 8-71:

ORLOVSZKY 1987 ORLOVSZKY Géza, Zrínyi Miklós török tárgyú olvasmányai, in "Keletkutatás", 1987, pp. 114-121.

PETHO 1910 PETHŐ Sándor, Zrínyi és Machiavelli, BpSz CXLIII(1910), pp. 98-127,

PISZAREVICS 1901 PISZAREVICS Sándor, A magyar és horvát Zrinyiász, Zágráb, 1901.

RAJKA 1917 RAJKA László, Heliodorus Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban, Kolozsvár, 1917 (Értekezések a kolozsvári tud. egy. magyar irodalomtörténeti szemináriumából, 5).

SÁNTAY 1915 SÁNTAY Mária, Zrínyi és Marino, Budapest 1916.

SIK 1940 SIK Sándor, Zrínyi Miklós, Budapest, Franklin-Társulat, 1940.

SIMON 1988 SIMON Gyula, "Mérges Morgona" - Ariosto "Cinque canti"-ja és Zrínyi, ZD V(1988), pp. 17-24.

SZABÓ 1987 SZABÓ András tanulmánya, in De Sigetho Hungariae propugnaculo (Zrínyi-album), Wittenberg, 1987; fakszimile-kiadás, ed. KŐSZEGHY Péter, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XV).

SZÁSZ 1912 SZÁSZ Béla, Pethő Gergely Krónikájának kiadója, MKsz S. n. XX(1912), pp. 219-233.

SZÉCHY 1896-1902 SZÉCHY Károly, Gróf Zrínyi Miklós, a költő. 1620-1644, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1896-1902, tt. I-V (Magyar Történeti Életrajzok).

SZÉCHY-BADICS 1906 Gróf ZRÍNYI Miklós Költői művei, ed. SZÉCHY Károly, BADICS Ferenc, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1906.

SZEGEDY 1915 SZEGEDY Rezső, Zrínyi Miklós és a Szigeti veszedelem a horvát költészetben, ItK XXV(1915), pp. 291-299, 406-430.

SZÖRÉNYI 1979 SZÖRÉNYI László, A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány, MTA I. OK XXXI(1979), pp. 281-292.

SZÖRÉNYI 1980 SZÖRÉNYI László, A magyarországi latin hősi epika a XVII-XVIII. században (Kandidátusi értekezés tézisei), Budapest, 1980.

SZÖRÉNYI 1987/1988 SZÖRÉNYI László, Panegyricus és eposz. Zrínyi és Cortesius, ItK XCI-XCII(1987-1988), pp. 141-149.

SZŰCS 1896/1897 SZŰCS István, Zrínyi és Faludi idylljeinek viszonya Vergiliuséihoz, in "A máramarosszigeti r. kat. algimn. ért.", 1896-1897, pp. 3-28.

TAKÁTS 1922 TAKÁTS Sándor, Gróf Zrínyi Ádám, in T. S., Régi magyar kapitányok és generálisok, Budapest, Genius, [1922], pp. 344-374.

THURY 1894 THURY József, A Zrínyiász, ItK IV(1894), pp. 129-149, 257298, 385-411.

TOLDY 1880 TOLDY László, Szluha László emlékezete és a Zrínyi-könyvtár. Budapest, 1880.

TOLDY 1881-1882 TOLDY László, XVII. századbeli szakácskönyv, in "Történelmi Tár", 1881, pp. 367-371, 569-581; 1882, pp. 188-200. 380-387.

TOLNAI 1908 TOLNAI Vilmos, Adalék a Zrínyiász forrásaihoz, EPhK XXXII(1908), pp. 646-648.

VÁLI 1898 Ludovicus T. VÁLI, De locis poeticis qui congruunt in operibus P. Ovidii Nasonis et Nicolai Zrínyi, Cassoviae, 1898.

VÁRADY 1933 Emerico VÁRADY, La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria, Roma, Istituto per 1'Europa orientale, 1933, I-II.

VÁRKONYI 1984 R. VÁRKONYI Ágnes, Zrínyi és Ortelius, in "Historia", 1984. n° 4, p. 35.

ZOLNAI 1938 ZOLNAI Béla, Zrínyi világa, in "Magyar Szemle" XXXII(1938), pp. 191-200.

ZSÁK 1901 ZSÁK J. Adolf, Czobor Mihály, a Chariclia első magyar fordítója, ItK XI(1901), pp. 53-62.