Eklektika logo

EKLEKTIKA KLUB

Keller László:

A Keleti pályaudvar

A múlt század hatvanas éveinek végén Pest-Budán már öt vasúti pályaudvar volt, de ez három vasúttársaság kezelésébe tartozott. Az 1854-es krími háborút követő pénzügyi válság hatására az osztrák kormányzat kénytelen volt vasútvonalait eladni és a továbbiak építésére magántársaságokat ösztönözni. A „Credit mobilier” pénzcsoport szerezte meg a váci és a szolnoki vonalak tulajdonjogát, s ezzel együtt hozzájuk tartozott a Nyugati is. A Nagykanizsa irányából Budára vezető vasútvonalat egy másik, alapvetően osztrákokból álló pénzcsoport hozta létre. 1861-re a Vérmező mellett felépült a mai Déli pályaudvar elődje, ezt követte 1876-ban az akkor Új-Buda névre hallgató Kelenföld állomás. A harmadik tőkéscsoport – amelyben a bányaiparban érdekeltek tömörültek – Hatvanon és Salgótarjánon át a Felvidék irányába kívánt vaspályát építeni. 1867-re elkészült a hatvani vonalszakasz a hozzá tartozó „losonczi (ma Józsefváros) indóházzal”. Szabad terület hiányában ez az állomás elsősorban a személyforgalmat bonyolította, míg a tehervonatok a főváros lakott területétől akkor távol eső Kőbánya-felsőre érkeztek. E társaság pénzügyi gondokkal küzdött, így 1868-ban az állam „megváltotta” és kezelésére létrehozta a MÁV-ot.
Széchenyi István 1848-ban kidolgozott vasútépítési programja az országos hálózat központjaként Pest-Budát jelölte meg. A kiegyezés után a honatyák és a felelős miniszterek minden eszközzel Pest-Buda centrális helyzetét kívánták megvalósítani. A különböző koncepciók sorában ésszerűnek tűnt az elképzelés, amely az egymástól távol eső vasúti létesítmények összekapcsolásával az ország tényleges vasúti csomópontját itt hozta volna létre.
A képviselőház 1868. december 5-i ülésén utasította az érintetteket, hogy készítsenek javaslatot a Pestet Budával összekötő vasút, vasúti híd, valamint a kapcsolatos pályaudvarok tárgyában.

Az egységes fővárosi vasúthálózat megteremtéséért

Az összeállítást a Magyar Királyi Vasútépítészeti Igazgatóság készítette. 1870 végén „enquéte”-ot (ankétot) tartottak. Az osztrák érdeket kifejező alternatívát, mely a Nyugati és Déli pályaudvarok összeköttetését tartalmazta a Margitszigeten átvezető híddal, elvetették. Javasolták viszont annak a megvalósítását, amely az összekötő vasutat a város akkor beépített határától délre a Duna felett épülő új hídon át vezette. Az új személypályaudvar helykijelölésénél kifejtették, hogy az nem lenne központi, az összes Pestre és Budára érkező vonalakat magába egyesítő, mert ilyennek építése „nem célszerű és nem kívánatos”, hanem csak az „államvasút hálózatát” gyűjtené magába. Az ankéton döntöttek arról is, hogy az új állomásnak külön „rendezési pályaudvarral kell bírnia”. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa is pozitív véleményt nyilvánított.

Hová kerüljön, mennyiért épüljön a Keleti?

A személypályaudvar létesítésnek gondolata is ekkor fogalmazódott meg. Az elhelyezésére két koncepciót is kidolgoztak. Az első az akkor folyamatban levő Nagykörút kiépítéséhez kapcsolódott. A javaslattevő bizottság felismerte, hogy a pályaudvart – hasonlóan az osztrákok által tervezés alatt álló új Nyugatihoz – célszerű lenne a Nagykörút vonalába helyezni. A telepítésre a mai Blaha Lujza tér szomszédságában találtak szabad területet. A helykijelöléssel a városba jutást akarták gyorsítani. Nem kis szerepe volt azonban a ki nem mondott, de meglevő rivalizálásnak. A tervezők rangon alulinak tartották, hogy egy osztrák magánvasúti társasággal szemben az állami létesítmény előnytelenebb helyszínre kerüljön. A vasúti pályát Józsefváros állomásról magasvasútként – közúti kereszteződés nélkül – akarták ide vezetni. E megoldás azért is figyelemreméltó, mert a kétszintű vonalvezetés és pályaudvari létesítmény a kor műszaki újdonságának számított.
A véleményezők nem városrendezési szempontból emeltek vétót; az előnyös telepítést, a kedvező helykijelölést nem vitatták, aggodalmukat a 3,8 millió Ft-os bekerülési összeg okozta. Elképzelhetőnek tartották, hogy a honatyák a képviselőházi előterjesztés tárgyalásánál a beruházás megvalósítása ellen foglalnának állást. A megbeszélés eredményeként született a döntés, hogy egy kisebb összegű javaslat is készüljön.
A telepítésre alkalmas szabad területet keresve az akkor „kerepesi vám” (ma Baross tér) térségében leltek ilyenre. A korabeli iratokban olvashatjuk „itt ugyanis két hely kínálkozik: az egyik a Csömöri (ma Thököly) út és a Kerepesi út közötti csúcs, a másik a közelben levő temető és a Kerepesi út közötti szabad tér”. A döntés az első alternatíva elfogadását javasolta. Az ellenzők azzal érveltek, hogy a város forgalmától távol esik, s az odajutás gondot fog okozni. Az akkor külterületnek számító helyre lóvasúti vonal nem vezetett, az omnibuszt és a bérkocsit drága közlekedési eszköznek tartották. A nézetkülönbségek ellenére dicséretes gyorsasággal elkészült a másik telepítés programszerű tervdokumentációja. A tervezők itt 2,6 millióért akarták létrehozni a pályaudvart. A véleményezők mindkét javaslatot a képviselőház elé terjesztették, ahol jelentősebb változtatás nélkül az olcsóbb megoldású kapott szabad utat. A honatyák a kivitelezés indítását 1871-re, a műszaki átadás-átvételt 1874-re javasolták . A létesítésről 1872-ben törvény intézkedett.

Pénzügyi válság akadályozza a megvalósítást

A kivitelezést az 1873-ban kezdődött pénzügyi válság akadályozta. A vasútépítés – mint tőkeigényes tevékenység – csaknem szünetelt. A személypályaudvar építése halasztódott. 1877-re elkészült a két városrészt összekötő vonal, az új vasút Duna-híd és a Ferencváros. A korábban elhatározott Rákos-újszászi, a pécsi, a szabadkai és a Kelenföld-komáromi vonalakon ismét dolgoztak. A fővárosba érkező személyforgalom nagysága sürgette a személypályaudvar kivitelezésének újraindítását, erre azonban csak 1882-ben került sor. A terepszint feletti munkák 1883 elején kezdődtek, és az év végére az állomási csarnok, a felvételi és igazgatási épületrészek főfalai, tartószerkezetei elkészültek, s ideiglenes fűtés biztosításával a szak- és szerelőipari tevékenység végzése télen sem szünetelt. Közép-Európában egyedi megoldást jelentett a Feketeházy János által tervezett íves 42 m fesztávú 180 m hosszú csarnoki fedélszerkezet.
A 174 ezer m² alapterületű pályaudvaron szertár, négyszög alaprajzú mozdonyszín, műhely, vágányokat átszelő tolópad, őrház, rakodó, vasutas laktanya és lakóház is épült. A víztelenítéshez 1400 m mászható csatorna létesült. A pályaudvaron és a bevezető vonalakon 33 km vágányt fektettek. A kivezető vágányok felett épített ún. „Százlábú hídon” haladt keresztül a külső Kerepesi út. Kőbánya-felső és Ferencváros felé igen előrelátóan kettős vágányú vasúti pályát építettek.
A központi épület stílusára reneszánsz eklektika jellemző. Alaprajzát tekintve keresztperonos, kétoldali felvételi épületes fejpályaudvar. A vonatok érkeztetését és indítását a fogadócsarnok egy-egy oldalára helyezték. A két eltérő feladatú rész között elhelyezett pályaudvari csarnok az épület homlokfaláig haladt előre.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa az engedélyezés során előírta, hogy a főhomlokzat a város irányából megfelelő lezárását képezze a Kerepesi útnak. A tervkészítést és építést irányító bizottság vezetője, Rochlitz Gyula MÁV főfelügyelő is egyetértett e kitétellel, s kifejtette „ha már a nagy útvonal elzárattatik, ne legyen az szemrontó, hanem művészi. Akármilyen díszes palota ezen a helyen nem lett volna egyéb, mint a legközönségesebb gát a szemre nézve”.

Utasokat fogad az új pályaudvar

A Keleti elrendezésével, felszereltségével és reprezentatív megjelenésével, a világvárossá fejlődő Budapest egyik nagy alkotásával a tervezők titkos vágya teljesült: a létesítmény az osztrák beruházással megvalósult Nyugati mögött semmivel sem maradt el. A kapuzat szobrai a bányászat, az ipar, a kereskedelem és a földművelés tevékenységének jellegzetes alakjai. Az építési megbízás kiadásánál ki nem mondott, de következetesen megvalósított alapelv volt, hogy munkával csak magyar vállalkozókat bíztak meg, a feladatokat hazai anyagokkal, magyar munkásokkal kellett megvalósítani. A mai szóval „importkiváltásnak” nevezhető intézkedés a nemzeti érzés erősödését jelentette. A Keletit magyarnak akarták tudni.
A kivitelezés 4,9 millió frt-ba került; ebből 2,4 millióért épületeket létesítettek. A tervezési és a bekerülési összeg közötti különbség az eltelt 14 év eseményeivel indokolható. E másfél évtizedben lezajló pénzügyi válság a gazdasági helyzetet megingatta, de a kor műszaki haladása is jelentős volt. Itt alkalmaztak először villamos világítást, az irodákban izzólámpát, a csarnokba ívlámpát helyeztek. A központi váltóállító berendezés is a korszak ritkaságai közé számított, a csarnok fedélszerkezetének üvegborítása ugyancsak elismerést kiváltó alkotás volt.
Az építési munkák 1884 nyarán a befejezéshez közeledtek. A készre jelentést követően Kemény Gábor miniszter a használatba vételt megelőző bejárás időpontját 1884. augusztus 12-ben jelölte meg. A kijelölt bizottság a hatalmas létesítményt funkciójának ellátására alkalmasnak találta, az üzemeltetési engedély kiadását javasolta. Augusztus 16-án a hatóságok, a sajtó képviselőinek és a meghívott vendégeknek bemutatták, majd a következő napon megkezdődtek a dolgos hétköznapok. Az augusztus 17-i újságok hírül adták, hogy a MÁV a fővárosból induló és az ide érkező személyvonatainak új végpontjaként e létesítményt jelölte meg. Az első érkező szerelvény 6.00-kor futott be Zimonyból, majd 10 perc múlva indult a ruttkai gyors.
A pályaudvar fejlesztésére, korszerűsítésre folyamatos beruházásként jelentős összegeket fordítottak. 1889-ben a Keletiből kivezető és a Józsefvárosból érkező vonatok szintbeli kereszteződése szűnt meg. A „bujtatásos elrendezés” korszerű megoldást jelentett, és e találkozási pontnál napjainkban is ennek megfelelően közlekednek a szerelvények. 1905-ben már 227 ezer m² alapterület tartozott a pályaudvarhoz. Kapacitásnövelő beruházásként második mozdonyszín épült, új vágányokat fektettek, és a külső sínpárok fölé fedett perontető került. 1913-ban vették használatba a Kerepesi temető mögé került tárolóvágányokat.
A főváros teljes vasúti hálózatának átrendezési terve az 1908-1918 közötti időben készült. Az egyik változat a Keletit meg akarta szüntetni, a másik tevékenységét a közelkörnyéki forgalom bonyolítására akarta korlátozni. Megvalósításra egyik sem került. 1924-1926 között ismét fejlesztés volt, újabb fogadóvágányok létesültek, amelyeket fedett peronon át lehetett megközelíteni. Bővítették a várótermeket, a poggyász- és darabáru-feladási helyeket.
Az elmúlt 114 esztendőben többször átépítették, bővítették. A MÁV 1904-ben itt fektetett először hegesztett 48, 72, 96 és 150 m-es hosszúsíneket. Kézi kapcsolású 20 vonalas távbeszélőközpontját 1910 után folyamatosan fejlesztették. A vasút első Western rotary rendszerű központját, 360 vonalkapacitással és CB 24 típusú fémvázas készülékekkel 1924-ben itt szerelték.
A MÁV első Philips gyártmányú hangszórós utastájékoztatója 1931-ben ide került. A pályaudvaron a villamos üzemet 1932. szeptember 12-én vették fel. A második világháborút követően 1947. június 7-ére újraszerelték.
Az M2-es metróvonal létesítményeihez való csatlakoztatás érdekében 1969. december 22-ére csarnoki vágányai 50 m-rel rövidültek. Helyükre a süllyesztett előtér lépcsői és a személypénztárak kerültek. A pályaudvar előterében 6300 m² alapterületű – ebből 2000 m² nyitott – gyalogosaluljáró épült. A vizuális utasközlésre 1971-ben a MÁV első VIZINFORM tájékoztatóját ide telepítette.
A nagy forgalmú pályaudvar teljes felújításáról 1985-ben határoztak. Korábban a háborús károk helyreállításán, néhány festésen és az aluljárórendszer kialakításán kívül átfogó, mindenre kiterjedő építési-szerelési munkát nem végeztek. Kivitelezése tíz éve kezdődött. 1987 áprilisától 1988. október 14-éig a Kerepesi úthoz közeli 13-18-as vágányokat cserélték. 1988. július 15-től a 8-12-es sínpárt is lezárták a forgalom elől. Vonatok a csarnok nyugati oldalára érkeztek és innen indultak. 1988 októberétől a Verseny utcai 1-7-es vágányok felújításán dolgoztak. A programba vett építési-szerelési munkákkal 1989. május 28-ra készületek el. Folyó árakon számított értékük közel 1 milliárd Ft-ot tett ki.
Két év alatt 180 ezer m³ földet mozgattak, 20 ezer m vágányt fektettek, 167 kitérőt cseréltek, 9 ezer m felsővezetéket szereltek. A műszaki kocsiszolgálat, a szertár, a posta kiszolgálását, a szerelvények tárolását végző 14 csonkavágány megújult. A vasúti pályába az 54,43 kg/m-es hazai hengerlésű sínek mellett 60 kg/m-es osztrák és olasz importból érkezettek is kerültek. A síneket általában LM és TM típusú vasbeton aljakra fektették. Az építők a GEO-s leerősítési mód rugalmas változatát, az SKL 2, illetve SKL 3 típust alkalmazták. A csarnokon belül az utasok számára kedvező változás, hogy az 5-ről 4-re csökkent vágányok mindegyikéhez széles peron vezet.
A peronok végein ún. energiaemésztő ütközőbak van. E szerkezet a legkevesebb kárral tartóztatja fel az oda érkező vonatot, ha az időben nem fékezte magát. A vágányok között 6 emelt peronú védőtetővel felszerelt utasközlekedő épült.
Acélszerkezeti műemlékben országunk szegény. A MÁV így eredeti állapotában újította fel a meglevő perontetőket. A szecessziós öntöttvas oszlopok 1884-ben Oetl Antal üzemében és a MÁVAG-ban készültek. Felső részükhöz hossz- és keresztirányú konzolok csatlakoznak. Az előbbire rácsos hossztartókat erősítettek. Az utóbbiak osztrák I szelvényű, a vágányok fölé kinyúló kereszttartókat támasztanak alá. A kereszttartókra 10/14-es fa szelemensor került. Deszkázott fedését bitumenes szigetelőlemez és bádog borítja. Az új méretezési eljárások alapján, de korhű kivitelezését a MÁV Szak- és Szerelőipari Vállalata végezte.
A felújítás részeként 1988 októberében helyezték üzembe az új Integra-Dominó 70 típusú, tolatóvágányutas biztosító berendezést. A vágányút-beállítás ideje így a korábbi 5-6 percről 30-40 másodpercre csökkent. E változással a fogadó- és indítókapacitás napi 112 vonat lett. Hibás váltóállítás itt nem fordulhat elő. A Keleti a MÁV első fejpályaudvara, ahol ilyen korszerű biztosítóberendezés üzemel. A leszerelt Siemens-Halske vonóvezetékes, központi állítású, elektromechanikus biztosítóberendezés századunk első harmadát idézte.
Forráshiány akkor a további munkának megálljt parancsolt. Napjainkra elkerülhetetlen lett a folytatás. A csarnok homlokzatának és tetőszerkezetének megújítása volt a mostani feladat. Az előkészítő munkák során a Baross téri főbejáratot lezárták, a nagy órát leszerelték. 1997. március 10. és április 23. között a csarnoki vágányokon szünetelt a forgalom. A vasúti pálya fölé állványt készítettek, amelyről az acélszerkezet, a világítás korszerűsítése, a főhomlokzat és az ott levő szoborcsoport felújítása biztonságosan végezhető. A jegyváltócsarnok födémszerkezetét még januárban óvatosságból aládúcolták. A munkák tervezője (Iparterv Rt.), kivitelezője (Középületépítő Rt.) hazai cég.
Főhomlokzatáról június 18-án emelték le a gőz születését szimbolizáló Vulkán és Neptun – a tűz és a tenger istenei – között gőzölgő edényt és a fogaskerekeket magasba tartó sudár női alakból álló szoborcsoportot. Vasady Ferenc 113 éves műalkotását az időjárás megviselte. Felújítása nem volt lehetséges, csupán mintaként szolgált az alumíniumöntvényű hasonmás elkészítéséhez. Watt és Stephenson eredeti szobrai megújulva kerülnek vissza helyükre.
A pályaudvar csarnokát a Baross tér felé lezáró főhomlokzati tartóacél szerkezetek 1997. szeptember 15-re kerültek a helyükre. Az itt készülő impozáns függönyfal megfelel a múlt századi városatyák kívánalmának „központi indóházunk homlokzata diadalívként zárja le a Kerepesi (ma Rákóczi) utat”. A homlokzati fal homokszínben, az acélszerkezet világos olívazöldben, a faszerkezet poliszander színben fog megjelenni.

[Főoldal] [Tartalomjegyzék]