Hungarian-English Glossary Of University Terminology

MAGYAR-ANGOL SZÓJEGYZÉK

az egyetemi élet szakszavaiból

A szójegyzék célja, hogy az ELTE (és különösen a Bölcsészkar) polgárai és hivatalai angol nyelvű levelezésükben, kiadványaikban, fordításaikban lehetőleg egyöntetű és egyértelmű szakszókinccsel adják vissza a tanulmányi rend magyar kifejezéseit. A szójegyzék ezért ajánlólista is: az első helyen megadott megfelelőt — többnyire a brit vagy európai változatot ajánlja. A [ ]-ben adott többi megfelelők is helyesek, de szerencsésebb volna az ELTE saját használatából a fölösleges szinonimákat kiküszöbölni, és ugyanazt a dolgot mindig ugyanúgy fordítani. A jegyzéknek nem célja, hogy a magyar kifejezésnek minél többféle, országonként változó angol megfelelőjét felsorolja. A megfelelések természetesen csak az egyetemi (olykor csak a bölcsészkari) tanulmányok vonatkozásában igazak.

A [ ]-be tett részek a kevésbé gyakori vagy az ELTE viszonyaira kevésbé ajánlott alakok.
A / jel két oldalán lévő egy-egy szó egyenértékű.
A ( )-be tett részek elmaradhatnak, vagy csak magyarázatul szolgálnak.
A # # közötti szöveg inkább körülírás, mint pontos megfelelő.
A rövidség kedvéért a személyes névmásokból csak a hímneműt adjuk meg.A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    UV    Z


A-szak = "type A" degree course, #degree with a pre-set admission quota and a competitive admission examination open to all school-leavers#
abszolutórium = final (pre-degree) certificate, #pre-degree certificate stating that all courses have been covered#
abszolvál = cover all courses (towards a degree), get his final certificate
adjunktus = senior lecturer, associate professor [adjunct professor (US)]
adminisztrátor = clerk, secretary
aláírás (indexben) = instructor's signature, [audit]
alap/graduális képzés = undergraduate level, first degree
alapfokú (állami) X nyelvvizsga = lower/[basic] (state) examination in X
alapozó (kurzusok) = foundation courses, [preparatory courses]
alapszak = basic degree, main subject, major
alapvizsga = First Proficiency Exam
államvizsga = State Examination, lásd (szak)záróvizsga
alternatív = alternative, elective
aspiráns = doctoral/PhD student
áthallgató = partial transfer student, #student of another faculty/university taking some humanities courses as part of his degree#
átlageredmény = general average (of grades)
átvétel = transfer
B-szak = "type B" degree course, #degree open to university students or graduates only#
befogad (tanegységként) = credit (studies done elsewhere) as a unit, accept as equivalent
beiratkozás = registration
bejegyzés (indexben, okiratban) = remark
betud lásd felment
bíráló = referee
bírálat = referee's report
bizonyítvány = certificate, diploma
bizottság = committee, board
bölcsész (szakember) = scholar, arts graduate
bölcsészdiploma = arts degree, (university) degree in the humanities
bölcsészet(tudomány) = humanities/[arts]/[scholarship]
bölcsész(ettudományi )kar = faculty of humanities/[arts]
bölcsész(hallgató) = humanities/arts student
bölcsész-tanári diploma = arts degree with a teaching degree, university teaching degree
C-szak lásd minor szak
címbejelentés (szakdolg.) = #thesis title declaration#
címzetes = honorary
csoport (egy tárgyból adott párhuzamos kurzusoknál) = group, [section]
dékán = Dean, [Provost]
dékánhelyettes = deputy dean, [assistant dean]
demonstrátor = teaching assistant, TA
diákkör lásd tudományos d.
Diáktanácsadó = Students Advisory Bureau
diploma (oklevél) = degree
disszertáció = dissertation, [thesis]
docens = senior lecturer, [reader (GB)], [associate professor (US)]
doktorál = obtain/pass/do his doctorate
doktori = doctoral, PhD
dolgozat(jegy) = paper
egyetemi doktor(átus) [1993 előtti "kisdoktor"] = university doctor(ate), #first postgraduate diploma#
egyetemi tanács = Senate
egyetemi tanár = (full) professor
egyszakos = student taking one degree, single-degree student, #he has one major#
elégséges = satisfactory, [pass]
elégtelen = unsatisfactory, [fail]
elhagy (tanegységet) = drop/discontinue (a course)
ellenjegyez, -gyzés = countersign, -gnature
elmélet (az index rovataként) = lectures
elnök = chairman, chairperson, the chair
előadás = lecture(s), lecture course
előadó lásd oktató; adminisztrátor
előfeltétel = pre-requisite
előjelentkezés = pre-registration (for a course/group/section)
előmenetel = progress
ELTE = Eötvös Loránd University
elvégzi az X szakot = graduate in X, complete his studies (of X), finish the X degree, cover the full program(me) (of X)
érettségi = maturity examination, [school-leaving examination, high-school final, GCSE (GB)]
értekezés lásd disszertáció
esti/levelező (tagozatos) hallgató = part-time evening/corresponding student
etalonvizsga = standardized examination
éves: II. éves hallgató = second year student
évfolyam = year, [class]
fakultativ, szabadon választható = optional
félállású = part-time
félév = semester, [term (GB)]
félévi törzskeret = #maximum number of units allowed per term#
felmenő rendszer = phasing-out system
felment vkit vmiből = waive something for somebody
felmentés = waiver
felsőfokú (állami) X nyelvvizsga = higher/advanced (state) examination in X
felsőfokú tanulmányok = (studies in) higher education
felsőoktatás = higher education
felvesz (kurzust) = take/[add]/[join] (a course)
felvesz (indexet) = collect, [pick up]
felvesz (egyetemre) = admit (to university)
felvesz(i az X szakot) = take up (X as a degree), become an X major
felvételi vizsga = admission examination, [entrance exam]
felvétel(i eljárás) = admission (procedure)
foglalkozás = class
főigazgató = Director General
főiskola = college (of higher education)
főiskolai diploma/oklevél = college degree
göngyölített átlag = cumulative average (of grades)
graduális lásd alap
gyakorlat(i kurzus) = practical (course), practice, [seminar]
gyakorlati jegy = practical course mark
gyakorlat (az index rovataként) = practicals
halaszt/kihagy (félévet) = postpone studies by a term, break off (studies for a term), [skip a term]
hallgató = student
hallgatói önkormányzat = students' union/council
helyettes = Deputy, [Vice], [Associate]
heti óraszám = weekly hours
hiányzás = absence
hirdet (kurzust) = announce, advertise, list (in the time-table)
hiteles másolat/fordítás = true/certified copy/translation
időlegesen másutt tanuló = #student spending a term abroad#
igazgató = director
index lásd leckekönyv
intézet = institute, School (of... Studies)
irányszám/keretszám = quota
írásbeli = written
járulékos = additional, subsidiary
jegy = grade, [mark]
jeles = excellent, [A]
jelentkezés (egyetemre, szakra) = application
jelentkezés (kurzusra, vizsgára) = registration
jó = good, [B]
jogi kar = Faculty of Law, [Law School]
juttatásképes félév = #term entitling the student to allowances next term#
juttatások = allowances, [grant]
kandidátus = PhD, [academic "candidate"]
kandidatura, kandidátusi fokozat = PhD, [first Academic Degree]
kar = faculty, [school]
kari tanács = Faculty Council
kényszerrendezés = prescribed sequencing (of units)
képesítő vizsga = qualifying examination
képzés = training, instruction, the course/program(me)
képzési szakasz = tier
képzési idő = ideal/[guaranteed] length of studies, [legal duration of the course]
keretszám = quota
kétszakos = student taking two degrees, double-degree student, #he has two majors#
kiegészítő (képzés/szak) = post-college/MA/supplementary training/degree
kinevezett = tenured
kisdoktor lásd egyetemi doktor
kódszám = code (number)
kollégium (szállás) = (students') hostel, [hall], [dormitory]
kollégium (ea) = lecture course
kollokvium = (endterm) examination, [final exam]
komplex államvizsga = comprehensive state examination
kötelező (kurzus/tanegység) = obligatory/required/core (course/unit)
kötelezően választható lásd alternativ
közepes = average, [fair], [C],
középfokú (állami) X nyelvvizsga = intermediate (state) examination in X
középiskolai tanár = secondary-school teacher, [high-school teacher (US)]
közismeret = general education, non-degree component
kurzus = course
latinigényes szak = degree requiring a Latin exam
látogatás = attendance
lead (szakot) = drop/abandon (a specialty/major/degree)
lead (indexet, dolgozatot) = turn in, hand in
leckekönyv = credit book, [course record book, markbook]
leckekönyv-kivonat = transcript
lektor = language instructor, [lector]
levelező = correspondence, [external]
magyarigényes szak = degree requiring mastery of Hungarian
major szak = full-length degree course
másoddiplomás = (student) studying for a second degree
megbizott (vezető, felelős) = acting
megbizott (előadó, oktató) = temporary, [non-tenured], [visiting]
megfelelt = satisfied (examination)
megismételt vizsga = re-take exam, [make-up exam]
megszakít lásd halaszt
megszerez (tanegységet) = cover/obtain (a unit)
megvéd (szakdolg./disszert.) = defend
mellékel(t) = enclose(d), attach(ed)
minor szak = half-length degree course
minősítés = evaluation
nagydoktor, tudomány doktora = doctor of science, academic doctor
nappali (tagozatos) hallgató = regular student, [full-time student]
nemszakos = non-degree, (of) general education
nemzetközi kapcsolatok = international relations
nyelvtanár = language instructor
nyelvtanári szak = language teacher's (college level) training/degree
nyelvvizsga = foreign language examination; lásd alap-, közép-, felsőfokú
Nyilvántartás(i Csoport) = Student Registration Office, [Registry]
Nyilvántartási Csoport vezetője = the Registrar
nyugalmazott = emeritus
oklevél (egyetemi diploma) = degree
oktatás(i) = education(al); lásd tanulmányi
oktató = instructor
óra lásd foglalkozás; kurzus
óraadó = external lecturer
óramegbeszélés = meeting to fix class times
osztályzat lásd jegy
önálló program = independent program(me), self-contained diploma course
önköltséges lásd tandíjas
őszi félév = autumn semester, [autumn term (GB). fall semester (US)]
ösztöndíj (megpályázott) = scholarship
ösztöndíj (havi rendes) = stipend, [grant]
ösztöndíjas lásd aspiráns, demonstrátor
pályázat = application
pályázik vimre = apply for something
pedagógiai tárgyak = education/[pedagogical] subjects
posztgraduális = postgraduate, [graduate (US)]
professzor = professor
program = program(me), diploma course
rektor = Rector, [(Vice-)Chancellor, President]
rektori hivatal = Rector's Office
részállású lásd félállású
részképzés = term(s) abroad
speciális kollégium/szem. = elective course, [specialization course]
szabadon választható lásd fakultatív
szak = degree course, degree, major (subject), [specialty], [branch]
szakasz lásd képzési
szakcsoport lásd tanszéki sz.
szakdolgozat = degree thesis, [final diploma paper]
szakfelvételi engedély = permission to register/matriculate for a degree course
szakgazda = director of studies (for the ... degree)
szakirányú = professional
szakmai gyakorlat = field practice
szakos hallgató = degree student, student of/reading X, X-major
szakos program = specialization programme (attached to a full degree)
szakzáróvizsga = final examination
szeminárium = seminar
szerződéses = temporary, [contracted], [non-tenured]
szigorlat = comprehensive examination, [final examination, finals]
szint = level
szóbeli = oral
szociális = welfare
szorgalmi időszak = term-time
szünet = holiday, [vacation]
tanár = professor, lecturer, teacher, instructor
tanárképes szak = degree combinable with teaching degree
tanárképzés = teacher training, education component
tanárképző főiskola(i kar) = college of education, teacher training college
tanársegéd = assistant lecturer, [assistant professor (US)]
tanárszakos = teacher trainee, #he studies for a teaching degree#
tandíj = (tuition) fee
tandíjas = fee-paying
tanegység = (study) unit
tanegység-rendszer = unit system
tanegységlista = study unit list (of the X degree)
tanítási gyakorlat = teaching practice
tanrend = timetable, [course list]
tanszék (szervezeti egység) = department
tanszék (professzori állás) = chair, professorship
tanszékcsoport = division (of History, of Oriental Studies, etc.), [School]
tanszéki szakcsoport = (departmental) section, sub-department
tanszékvezető = head of department, [chair]
tantárgy = subject
tanterv = curriculum, [syllabus]
tanulmányi = (of/for) studies, academic
tanulmányi dékánhelyettes = (deputy/[associate]) dean of studies, dean for studies affairs
tanulmányi osztály = office of the Dean of Studies, Registry
tanulmányi idő (szakos) = allowed length of studies (for one degree)
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat = Studies and Exams Code, [Examinations Regulations]
tárgyfelvétel(i időszak) = #period for choosing courses#, [drop-add period]
tavaszi félév = spring semester, [spring term (GB)]
témavezető = consultant, supervisor
teljes állású = full-time
természettudományi kar = Faculty of Sciences
testnevelés = physical education, [PE], [sports]
törzskurzus (a szakon belül) lásd kötelező
törzsképzés(i szakasz) = main tier (in curriculum)
törzstanegység (a karon, nem járulékos) = standard/creditable/unit course
Társadalomtud. és filoz. kötelezettség, "TTF" = requirement in philosophy and social science
tudományegyetem = university
tud. főmunkatárs = senior research fellow
tud. munkatárs = research fellow
tud. segédmunkatárs = assistant research fellow
tud. tanácsadó = research advisor
tudományos = (of/for) research, [scholarly], [scientific]
tudományos dékánhelyettes = (deputy/[associate]) dean for research affairs
tudományos diákkör, TDK = Students' Scholarly Circle
tudományos ösztöndíj (graduális szinten) = stipend for academic excellence
tudományos ösztöndíj (posztgraduális szinten) = research/academic/PhD grant
TVSz lásd Tanulmányi
utóvizsga, pótvizsga lásd megismételt
választandó lásd alternatív
védés = defending (of the thesis/dissertation)
végbizonyítvány lásd abszolutórium
végez: az ELTE-n végzett = he graduated from Eötvös Loránd University
vendégtanár = guest/visiting lecturer
vendéghallgató = guest student, [non-matriculated student], [audit student]
vizsgaidőszak = examination period/[season]/[session]
vizsgalap = grade/[grading] sheet
vizsgabizottság = examination board, [examining committee/board]
záróvizsga = final exam(ination), [finals]
zárthelyi (dolgozat) = classroom testA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    UV    Z