Bartók 32 Galéria

home.jpg (1082 bytes)program.jpg (1067 bytes)legujabb.jpg (1070 bytes)tartalom2.jpg (1088 bytes)

Szabó Ágnes:
Te velem egy
Megnyitó: 1998. január 9-én pénteken este 19 órakor volt

SZABÓ ÁGNES

H-1015 Budapest, Batthány u.23.
Tel.: (36-1) 213 9709

1969-ben született Győrött
1987-91 Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest (festő szak)
1990-94 Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest (intermédia szak)

NŐ-ÖN
Nagy a csábítás Szabó Ágnes tükör-festményeit nézve, hogy elidőzzünk a használt anyagok metaforikus vagy épp köznyelvi jelentéslehetőségeinek elem-zésénél, a tükör által felmutatott enigmatikus világkép szerkezetének működésénél, a műegyüttes egészének bemutatási, nézési szokásokat tesztelő és átrendező, sérülékenysége miatt izgalmasan zavaró karakterénél. Nagy a csábítás, sok a kiaknázható, szellemes vagy legalább érdekes szövegkísérletre alkalmat adó segédtéma, mi által kikerülhető a bemutatott művekkel, legalábbis azok megmunkálásával való szembenézés. Most az következne, hogy ennek azért ellen kell állni. De nagy a csábítás, tehát akár engedhetünk is egy picit. Mindenekelőtt érdemes megje-gyezni, hogy a tükör nem képalkotó, a sugárzási irányt fordítja meg: tükörkép nincs, ez fából vaskarika, a kör négy-szögesítése, vagy ablak a világra – csak nyelvjátékokban létezik. Ezért vetít fényt is a tükör, s ha valamely ábra vagy hiba van rajta, akkor az mint oldalfordított, "negatív" árnykép jelenik meg e fényidomban: ez sajátos, - de nem a tükrözés geometriai értelmében vett – szimmetria. Valamirevaló szimbólumszótárak az önismeret és hiúság; vanitas, a mágia, túlvilág, és a pontos hasonlóság attribútumaként vagy eszközeként egyaránt említik. E század-ban legalább két nagyhatású teória kulcsfogalma: a lacani tükör-stádiumra és a marxista-leninista esztétika vissza-tükrözési "elméletére" utalok. (Nem is olyan régen az esztéták szinte kórusban hangsúlyozták, hogy a tükrözéselméletnél ők aktív tükrözésre gondolnak – érdemes ezzel összevetni a lacan-követő Slavoj Zizek interpasszivitás terminu-sát.) A tükör szó előfordulhat előkép, mintakép jelentésben, de lehet csillámkő, vagy példakép illetve gon-dolkodási és cselekvési útmutató értelemben is valamely szövegtükörben. (Sőt: "tükör - fehér folt a rőtvad farka alatt".) A kiállításon a sorrendben első képcím: (Közhely)Szótár. Erről jut eszembe: A szem a lélek tükre. A művészet a valóság tükre. Minek a tükre a képet néző szem tükörképe?
A kép akkor kész, ha nézed – mondta nekem a megnyitó előtti napon Szabó Ágnes. Vagyis a nézés aktusa – most nem épp Georges Bataille A szem története c. írása értelmében – az a nélkülözhetetlen képelem, mely által a mű megtörténik. És a kép nem akkor kép, ha nézed? - kérdezhettem volna vissza, de akkor ki kellene térni arra a századunkban megjelent képtípusra, mely elé már az embert (a nézőt) állítják oda, s nem fordítva, a képet a néző elé. S ez bármilyen érdekes, végképp nem tartozik a tárgyhoz. Itt nem erről a fordított hierarchiáról van szó, hanem a viszonyok szimmet-riájáról. A nézés fázisai: nem lát a szemétől – megakad rajta a szeme – majd kiesik a szeme. A festmények a tükör üvegén kitakarnak a nézőből, jelszerűen viselkednek, mint egy olyan tükörírás, ami a néző külseje – saját maga számára hozzáférhetővé tett megjelenése – valamint képalkotó tudata közötti síkon íródik. Az, hogyan nézem, befolyásolja: mit látok. Ezeket a tükör-képeket nem lehet reprodukálni. A fotográfia – japán leírás szerint a tükörkép hű árnyéka – kívül van az itt behatárolható képsíkok megmutatásán. S ahogy nem reprodukálhatók, valójában nem is írhatók le; amit eddig mondtam, tévedés: nézzék meg a kiállítást és beláthatják.

Peternák Miklós

FEMALE - SELF
While looking at Ágnes Szabó's mirror-paintings one is greatly tempted to linger over the analysis of potential metaphoric or colloquial meanings of the materials applied, the functioning of the enigmatic world-concept's structure shown by the mirror, and the overall character of the ensemble of the works which tests and rearranges the habits of presenting and viewing and which, due to its vulnerability, is excitingly disturbing. The temptation is great, there are lots of exploitable subsidiary themes giving opportunity to witty or at least interesting text-experiments, through which facing the shown works or at least their physical appearance is avoidable. Thence it would follow that this has to be resisted. But the temptation is great, therefore we might as well succumb to it.
Above all, it is noteworthy that the mirror does not create a picture, it reverses the direction of radiation: there is no reflection in the mirror; this is absurdity, squaring the circle, or a window to the world - it only exists in puns. That is why the mirror also projects light; and if there is an image or fault on it, it appears as a 'negative' silhouette turned aside in this light-shape: it is a peculiar symmetry, but not in the geometrical sense of reflection. Decent symbol dictionaries equally mention it as the attribute or the means of self-knowledge, vanity; vanitas, magic, afterworld and exact similarity. It is the key concept of at least two influential theories in this century: I refer to the Lacan mirror-phase and the Marxist-Leninist aesthetics' reflection "theory". (Not so long ago many aesthetes emphasized that their reflection theory involved active reflection - it is worthwhile to compare this with the Lacanist Slavoj Zizek's term of interpassivity.)
The word 'mirror' may also mean prototype, model, but it may mean specular stone, or ideal, or in a certain context, guide for consideration and action. (Moreover: "mirror - white spot under the tail of the fallow deer") The first title of the exhibition is 'Dictionary (of common places)'. Which reminds me: the eye is the mirror of the soul. Art is the mirror of reality. What is the reflection of the reflection of the eye looking at the picture? The picture is ready when you are looking at it - Ágnes Szabó told me yesterday. Hence, the act of looking - not only in the sense of Geoges Bataille's writing 'The history of the eye' - is that indispensable element of the picture by which the work comes into being.
And doesn't the picture become a picture by looking at it? - I might have asked, but then, the type of picture that appeared in our century would have to be mentioned, in front of which the person (the spectator) has been put to stand, and not the other way around; the picture in front of the spectator.
And however interesting this is, it is totally beside the point.This is not about the inverse hierarchy here, but the symmetry of the relations. The phases of looking: he doesn't see through his eyes - his eyes fasten on it - his eyes nearly pop out.
The paintings block out parts of the spectator on the glass of the mirror, they behave as signs, as a mirror-writing that is written onto the flat surface between the spectator's look, his appearance wrought ithin reach for himself, and his picture-creating mind. My way of looking at it influences what I see.
These mirror-pictures cannot be reproduced. Photography - the true shadow of the reflection in the mirror, according to Japanese description - is outside of the demonstration of the picture-plane shown hereby. And as they cannot be reproduced, they cannot really be described either; so what I have said so far is a mistake: please, see the exhibition and you will understand it.

Miklós Peternák

Translation: Helga László

Egyéni kiállítása:
1998 Bartók 32 Galéria. Budapest
Csoportos kiállítások:
1991 Rajzolás emlékezetből. diploma kiállítás, Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest
Folyamat Galéria, Budapest
Oszcilláció. VI. Bástya, Komárom, Műcsarnok, Budapest
1992 Körtér. Budapest Kiállító, Budapest
Tondo. Józsefvárosi Galéria, Budapest Folyamat Galéria, Budapest
1993 A hiszékenység vámszedői. MTV: Ifjúsági Sáv (videofilm, 25 perc, Haász Katalinnal)
Áthatás. Lengyel Kultúra Háza, Budapest
Folyamat Galéria, Budapest
1994 Diploma kiállítás. Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest (intermédia szak)
Folyamat Galéria, Budapest
1996 Gallery by Slides. Bartók 32 Galéria, Budapest1998 Inter/Média/Art. Ernst Múzeum, Budapest
Publikáció a kiállításról:
Peternák Miklós: NŐ-ÖN, Szabó Ágnes kiállítása. Balkon, 1998/1-2.

fotók: Sulyok Miklós

Támogatók: Liga, Budapest XI. kerületi Kulturális Alap