BESZÉLGETÉS

“MI MÁR NEM VISELKEDÜNK MINDENHATÓ ANALITIKUSKÉNT..."

Thalassa- beszélgetés világnézetrõl, terápiáról, nemi szerepekrõl

Örlõsy Dorottya és Vajda Júlia
B. Gáspár Judit, Bakó Tihamér, Horváth Krisztina és Ingusz Iván


JEGYZETEK

 A most következõ beszélgetéssel új rovatot indítunk lapunkban. A Thalassa-beszélgetésekkel az adott szám tematikájához kapcsolódva nemcsak arra szeretnénk lehetõséget teremteni, hogy a magyar pszichológusok, pszichoanalitikusok, illetve más tudományterületek pszichoanalízissel (is) foglalkozó képviselõi saját elképzeléseiket kifejthessék, hanem arra is, hogy közösen gondolkodjanak a felvetett kérdésekrõl. Így a beszélgetések nemcsak azzal a haszonnal járnának, hogy ezek a gondolatok nyilvánosságra kerülnek, hanem részét képezhetik a pszichoanalízissel kapcsolatos, illetve más területeken a pszichoanalitikus szemléletmódot meghonosító közös gondolkodásnak.
  Az elsõ beszélgetés meghívott vendégei B. Gáspár Judit, Bakó Tihamér, Horváth Krisztina és Ingusz Iván pszichoanalitikusok voltak, folyóiratunk részérõl a beszélgetést Örlõsy Dorottya és Vajda Júlia vezette. A magnetofonra vett beszélgetés teljes egészének megszerkesztett változát közöljük. Nem volt célunk ugyanakkor, hogy a beszélgetést “írásmûvé"alakítsuk: igyekeztünk a leírt szövegben is megõrizni a beszélgetés kötetlenségét, hogy az olvasó ne csak a már kiforrott gondolatokkal találkozzék, hanem belepillanthasson abba is, ahogy azok a beszélgetés során megfogalmazódtak.

(A szerk.)
* * *

VAJDA JÚLIA: Készül a Thalassa feminizmus-száma, amelyben feminista pszichoanalitikusok -- elméleti jellegû -- írásai jelennek meg arról, mi is a feminista pszichoanalízis, miben más, mint a freudi. Úgy gondoltuk, hogy e tanulmányok mellett hasznos lenne egy kevésbé elméleti anyag is, amely magáról a terápiáról szól. És azt is jó lenne tudni, hogy a feminizmus a magyarországi pszichoanalízisben hogyan van jelen. Ezek a kérdések adták az ötletet. Azt szeretnénk, hogy ez a beszélgetés a terápiáról szóljon. Három témát szeretnénk felvetni. Az elsõ, hogy mi az ideológia vagy világnézet szerepe a terápiás kapcsolatban. Milyen problémákat okozhat a terápiás folyamatban, ha nagyon különbözik a terapeuta és a páciens világnézete? Persze a feminizmus is lehet olyan ideológia, amelynek jelenléte esetleg nehézségeket okozhat, bármelyik fél legyen is a feminista.
  A második téma, hogy a nemi szerepek milyen módon jelennek meg a terápiás kapcsolatban, a terápia folyamatában, hogyan befolyásolják a terápiát, a terápiás kapcsolatot. Freudnál például nagy hangsúly van az áttételi szerelmen, csakhogy ez az õ esetében többnyire azt jelenti, hogy a terapeuta férfi és a páciensei jórészt nõk. De a felállás nem feltétlenül ilyen, és a kérdés az, hogy ekkor mi történik. Milyen szerepet játszik ez? Hogyan játszik bele a terápiába az, hogy milyen nemûek a résztvevõk?
  A harmadik kérdés úgy szól, hogy mennyire van szükség egyáltalán szexuális fejlõdésmodellre a terápiában, illetve milyen szexuális fejlõdésmodellre van szükség. A freudi modell alapvetõen a férfiakról szól. De mi van a nõkkel? Dolgoztok-e egyáltalán nõi szexuális fejlõdési modellel, szükség van-e szerintetek erre, és ha igen, akkor ti magatok milyen modell alapján dolgoztok? Kezdjük talán az elsõ témával.

INGUSZ IVÁN: Hogy mi van, ha egy feminista jön?

ÖRLÕSY DOROTTYA: Vagy ha vallásos az egyik fél, akár a terapeuta, akár a páciens, a másik pedig nem. Az is világnézeti különbség. Okozhat-e ez fennakadást vagy nem, és ha nem, akkor miért nem?

B. GÁSPÁR JUDIT: Legalább olyan problémát okozhat, hogyha nagyon egyezik a világnézetünk, mert az megakadályozhatja, hogy azokat a tudattalan motívumokat, amelyek egy adott világnézethez valakit elvezettek, az analitikus meglássa. Tehát ha teljesen evidensek a felettesén-tartalmak mind a kettõjük számára, mert ezek teljesen megegyeznek, akkor esetleg vakfoltja keletkezhet az analitikusnak arra, hogy a páciensben milyen tudattalan motívumok vezettek egy merev világnézethez. Úgyhogy nem biztos, hogy az a rosszabb, hogyha különbözik. Lehet, hogy néha az a rossz, ha nagyon hasonló.

INGUSZ IVÁN: Sõt, szerintem egyáltalán nem zavaró, ha másmilyen. Ez a pácienseket szokta zavarni. Vegyünk egy konkrét példát. Nekem volt egy erõsen jobboldalra hajló, valójában nárcisztikus betegem, aki igazi Hitler-imádó volt. Én meg zsidó pszichoanalitikus vagyok. Semmi gondot nem okozott egyikünknek sem, mert az ember nem úgy figyeli, hogy ez egy fasiszta. Azt persze nem tudom, hogy hogyan figyelném, hogyha személyesen érintett lennék, tehát ha olyan politikai helyzet lenne, amelyben én személyesen érintõdnék, gondolok itt, mondjuk, a zsidóüldözésre. De hát ilyen helyzet nincs ebben a pillanatban. Teljesen úgy tudom figyelni, mint bármilyen más lelki jelenséget, hogy az hogyan épült föl, hogyan alakult, hogy szövõdik ez az õ nárcisztikus patológiájába. Logikusan szövõdik. Az a pácienseket szokta zavarni, ha rájönnek, hogy én esetleg egy zsidó pszichoanalitikus vagyok. Ez már a gyógyulás felé szokott elkezdõdni. De errõl õket kellene megkérdezni. Inkább nekik okoz nehézséget, hogy egyszer csak ráébrednek, hogy valaki olyanhoz beszélnek, aki egész másmilyen, mint amilyennek õk szerették volna látni. Amikor elõször fölmerül bennük az, hogy ember is vagyok, nemcsak pszichoanalitikus, akkor egy küzdelmes idõszak következik számukra.

HORVÁTH KRISZTINA: Én ezt úgy fogalmaztam meg miközben te beszéltél, hogy mindenkit a saját világában kell megérteni. És ehhez hozzátartozik akár a vallási meggyõzõdés, akár valamilyen más ideológiai meggyõzõdés is. Én a fordítottját éltem meg annak, amit mondasz, mert én nemzsidó pszichoanalitikus vagyok, és volt egy kliensem, aki ennek a folyamatnak a során folyton azt kérdezte, hogy: “mondja asszonyom, nem zsidó maga?".

INGUSZ IVÁN: Aki zsidó volt?

HORVÁTH KRISZTINA: Nem volt zsidó. De ennek megvolt a maga helye, értelme, szerepe az áttételbõl, hogy miért kérdezte. Pontosan tudta, hogy nem vagyok zsidó, de valamiért mégis ez foglalkoztatta.

INGUSZ IVÁN: Fontos szerintem is, hogy értelmezésre kerüljenek ezek a dolgok. Hogy miért pont azon az órán jön elõ ezzel.

B. GÁSPÁR JUDIT: A hasonlóság, tehát az, ha nagyon egyetért a páciens meg az analitikus, azért is veszélyes, mert a páciens dependencia-vágya könnyebben arra késztetheti az analitikust, hogy megerõsítse a páciens felettes énjét, ami szülõi eredetû. Tehát ha az megerõsítést nyer, akkor a szülõi morál nyer megerõsítést, és nem az õ szelfje, vagy az õ saját személyes attitûdjei.

VAJDA JÚLIA: A te példád, Iván, a Hitler-imádó antiszemita, nagyon egyszerû, mert erre azt lehet mondani, hogy ez az õ patológiájának része. De ha valaki vallásos, és te nem vagy az, akkor az gondolom, nehezebb a helyzet. A Hitler-imádó esetében a te viszonyod az õ meggyõzõdéséhez egészen egyértelmû. Ha õ vallásos, akkor azt kell mondanod, hogy lehet vallásosnak lenni, az õ vallásosságát nem kell kikezdeni. Tehát azt kérdezem, hogy ilyenkor mi történik, hogyan lehet együtt dolgozni? Hiszen a páciens sok mindent más kiindulási alapról mond, mint ahonnan te.

INGUSZ IVÁN: Ez egy furcsa dolog. Mert attól, hogy az ember nem vallásos, még lehetnek hitélményei. Vissza tud nyúlni olyan saját élményeihez, amelyekrõl azt hiszi, hogy hasonlítanak ahhoz, amikrõl a páciens beszél. Nem biztos, hogy valóban ugyanolyan, de nem is kell, hogy egyezzen. Valamilyen kis szövet van, ami hasonlít. Az pedig, hogy õ most Jézusban vagy Mohamedben hisz, az a lelki képzõdmények alakulása szempontjából nem olyan lényeges. Nem akarom bagatellizálni, mert átél az ember olyat, hogy meg kell kapaszkodnia ahhoz, hogy értse, mirõl is van szó.

B. GÁSPÁR JUDIT: Nekem a saját analízisembõl van olyan élményem, hogy én azt gondoltam az analitikusomról, hogy ateista (végül ugyan kiderült, hogy nem az, de ez más kérdés). Nekem pedig egy nagyon mély vallási élményem volt az analízisem végén, és ez aztán folytatódott is. És azt gondoltam, hogy az analitikusom ellenére, mert nem tudtam róla semmit. És úgy éreztem, hogy az én személyiségem most kezd kifejlõdni, kinõni a szülõi felettes énbõl, és borzasztó hálás voltam, hogy õ ezt hagyta. Azt gondoltam, hogy egy olyan konverziót élek át, amihez neki semmi köze. Nem is volt, de annyiban mégis volt, hogy a személyiségemhez viszonyult és nem az ideológiáimhoz. Akár vallástalan, akár vallásos ember megy el analízisbe, ha az jó analízis, akkor a végére vagy vallásos lesz, vagy vallástalan, és ez attól függ, hogy az õ tudattalan, valóságos szelfje mit diktál. Lehet, hogy elveszti a hitét, mert akkor az valóban csak ideológia volt, de az is lehet, hogy megerõsödik benne, mert az nemcsak ideológia volt, hanem valóságos hit. És az is elképzelhetõ, hogy egy ateista elmegy analízisbe egy ateistához, vagy valakihez, akirõl azt hiszi, hogy az, és megtér.

INGUSZ IVÁN: Ez azzal függ össze, hogy az ember mire használja az analízisét...

B. GÁSPÁR JUDIT: Meg hogy az analitikus mire használja azt.

HORVÁTH KRISZTINA: Számomra azért a vallás nem teljesen független a kultúrától, és valószínûleg nehezen tudom elválasztani a kultúrát és a személyiséget egymástól... Most éppen azon gondolkoztam, hogy nekem van egy olyan kliensem, aki egy szektának a tagja. A nyitó mondata az volt, ahogy belépett, hogy õ már otthagyott egy pszichológust azért, mert az ellentétbe került a vallásával, és õ csak akkor tud velem dolgozni, ha én egyrészt megígérem, hogy a vallásával soha nem fogok ellentétbe kerülni, másrészt, hogy soha nem fogok rá haragudni. És én az õ szektatagságával soha nem kerültem konfrontációba. Nem azért, mert nem akartam, vagy mert ezt kérte, hanem mert valahogy soha nem ez volt a téma vagy a kérdés közöttünk...

INGUSZ IVÁN: De attól még nyilván érintettétek...

HORVÁTH KRISZTINA: Nem közvetlenül. De hát az egy döbbenetesen gyönyörû vallás. Én imádom azt a vallást, és abszolút értem, hogy miért lett annak a szektának a tagja, mert az evidensen következett õbelõle.

INGUSZ IVÁN: Nagyon érdekes amit mondasz, mert azt átéljük például, hogy elcsábítják a pácienseinket a gyógyfüvek és a nem- udom én, min, hogy elmennek kuruzslókhoz is mellettünk. Legalábbis velem elõ-elõfordul. De hogyha szekta viszi el, akkor mi lehet? Ilyen még nem fordult velem elõ.

HORVÁTH KRISZTINA: Nekem ez kicsit más kérdés, mert ilyen élményem is volt, csak hadd fejezzem be az elõbbi gondolatot, hogy miért imádom én azt a vallást. Ez a vallás azt mondja, hogy tulajdonképpen az embernek az a dolga a földön, hogy az elõdei hibáit, bûneit, szenvedéseit, lényegében az elõdei múltját jóvátegye, levezekelje, és hogy az ember sorsát az elõdei meghatározzák. Ez olyan vallás, amely -- a maga módján -- az én világnézetemmel, nem hitbéli módon, hanem valamilyen más meggyõzõdés alapján, de tökéletesen átélhetõ, és abszolút azonosulni tudok vele. Ugyan más forrásból, de magam is ugyanezeket a nézeteket vallom.
  De olyan páciensem is volt, aki azért lett egy szekta tagja, mert hiányzott valamilyen én-része, és azt valamiképpen pótolni akarta. A szektában vélte ezt a pótlást megtalálni. Az a páciensem, akirõl beszélek, nem ezért lett szektatag. [[Otilde]] ugyan belépett a szektába, de ez nem hozott megoldást számára. Küszködik azokkal a sorskérdésekkel, amelyeket szeretett volna ezáltal megoldani. Az nem jó, hogyha elcsábul. Azt én nagyon ingoványos megoldásnak érzem, és attól félek, hogy nem lesz tartós. Bár nem tudom, hogy mi azután a további sorsa ezeknek a vágyaknak. Egy szekta pótolja-e azt az én-részemet, ami hiányzik belõlem? Nem tudom.

ÖRLÕSY DOROTTYA: Visszamehetnénk egy kicsit oda, hogy itt végül is másságok találkoznak? Azzal kezdtük el, hogy mi van akkor, ha más állásponton van az analitikus és a páciens, és akkor elõjöttek a vallási meg antiszemitizmussal kapcsolatos példák. Mi a helyzet a szexuális “mássággal"? Mi van akkor, ha például egy transzvesztita jön?

INGUSZ IVÁN: Jó helyen van a páciens. Az ember azt gondolja, hogy örül, hogy analízisben van, hogy terapeutához került. Mert akármi is az õ vágya ezzel az analízissel vagy terápiával kapcsolatban, az a reményünk mind a kettõnknek, hogy egy harmonikusabb összképpel lép ki a dologból. Nem? Akár transzvesztitaként, akár homokosként, akár mint bármi más.

HORVÁTH KRISZTINA: Az analízis nem álláspontoknak az ütközése. Az analízis nekem arról szól, hogy a páciensemet ahhoz segítsem hozzá, amivel õ a legharmonikusabban tud élni. És ha az illetõ ezt úgy véli megtalálni, hogy õ transzvesztita... Nem azért jön analízisbe, mert õ ezzel nagyon boldog. Azért jön analízisbe, mert valami módon szenved ettõl.

B. GÁSPÁR JUDIT: Azért sokkal könnyebb a dolgunk, mint, mondjuk, Freud idejében. Az elsõ technikák értelmezésközpontúak voltak. Most nincs az a probléma, hogy az értelmezés kapcsán olyan vitába kelljen szállnunk a betegeinkkel, mint Freud: “de igenis a mamáját szereti!", “de igenis a papájába szerelmes!". Tehát nincs olyan nehéz dolgunk. Még abban sem, hogy a pszichoanalízis ideológiaként mûködne. Nem kell elfogadtatnunk a pácienseinkkel a pszichoanalízis ideológiáját sem ahhoz, hogy gyógyítani tudjunk. De mégis, ha a klasszikus freudi értelemben gondolkozunk, Freud azt mondta, hogy minden szublimációnak és a merev szublimációknak különösen, tehát az ideológiáknak is ösztönalapjuk van. És akkor teljesen mindegy, hogy mi az az ideológia. Mindegyiknek ösztönalapja van, így a freudizmusnak is, tehát olyan nagy probléma nincs, a saját ideológiánknak is ugyanúgy ösztönalapja van, mint a páciensének. És akkor helyben vagyunk. És ráhagyjuk az értelmezést a páciensekre, mert értelmeznek õk maguk úgyis éppen eleget.

HORVÁTH KRISZTINA: Vagy pedig értelmezünk saját magunk számára. Azt gondolom, az mindig mûködik.

BAKÓ TIHAMÉR: Fontos, hogy milyen közegben értelmezünk. Mert biztos, hogy értelmezünk, ha ez nem is annyira kiemelt, és ugyanakkor igyekszünk teljesen anonimen a háttérben maradni. Tehát ahogy ez itt megjelenik, sokkal inkább emberi formát ölt. Azon gondolkodtam, ahogy föltettétek ezt a kérdést, hogy hol vagyok én ilyenfajta összeütközésben. Eszembe jutottak öngyilkosságra készülõ betegeim, vagy homoszexuális páciensem, vagy az, aki valamilyen szektának a tagja, és kerestem, hogy van-e bennem harc, ütközés, meggyõzés-vágy, vagy valami szembefordulás, vagy akár elfogadás ezen a téren. És arra jutottam, hogy ez nem így mûködik. Szóval hogy ha már elõtérbe kerül valami ilyesmi, amirõl itt elkezdtünk beszélgetni, akkor ott valamire nem találtunk rá, valamit nem értettünk meg. Az valamirõl szól, amit tovább lehet gondolni. Szóval hogy...

HORVÁTH KRISZTINA: ...ott valami elakadás van, vagy valamilyen áttételi és viszont-áttételi probléma.

BAKÓ TIHAMÉR: Igen. Így van. Ha elkezd valaki zsidózni, vagy kommunistázni, vagy homoszexuálisozni, akkor ott megjelenik valami nagyon erõs indulat, amit ott konkrétan meg lehet beszélni. Az szól valamirõl. Az elõzõ óra anyagáról, vagy arról, amit éppen hoz a páciens. Azt hiszem, más a pszichoanalitikus-lét, mint ami kint van a hétköznapban. Az jut errõl eszembe, hogy pont itt mentünk el a sarkon néhány évfolyamtársammal talán egy-két évvel végzés után, amikor az egyikük benéz az ablakon. A kocsmában ülnek az emberek. És elkezd röhögni. Kérdezzük, hogy mit röhög, mire mondja, hogy hát nézd meg ezt az embert! Mi meg mondjuk: “Hát ez pszichológus? Hát te hogy mondhatsz ilyet két évvel a végzés után!?" És akkor õ azt mondja, “szabadnapos vagyok!".

INGUSZ IVÁN: Én azt szoktam mondani, hogy nem túlórázom.

BAKÓ TIHAMÉR: Amikor az ember dolgozik, akkor nem ez van elõtérben, de kiengedi esetleg akkor, amikor veszekszik a buszon, mert épp ráléptek a lábára. Abban a helyzetben ez máshogy jelenik meg. Tehát másfajta jelenlét ez...

HORVÁTH KRISZTINA: Mert analitikusként tulajdonképpen virtuális térben mûködünk, a valóság pedig nem az.

B. GÁSPÁR JUDIT: Szóval nem a páciens ideológiáival kell megküzdenünk, hanem a sajátunkéval. Épp ahogy készültem erre a feminizmus-témára, azon gondolkodtam, hogy tényleg van az embernek egy képe a férfiról meg a nõrõl. (Jung animusz-animát mondana.) Nekem például sokkal késõbb kezdõdtek komoly pszichoanalíziseim férfiakkal, mint nõkkel. És sokkal tudatosabbnak kellett lennem abban, hogy hagyjam belecsúszni a páciensemet a regresszióba. Mert elõször férfiként kezeltem õt, és nem tetszett, hogy lemegy csecsemõbe. Nem tetszett, hogy nem férfias! Nagyon hosszan kellett magamat gyúrni azon, hogy engedjem el ezt a férfiideál-képet, és hagyjam azt, hogy õ most itt nem férfi, hanem fiú vagy fiúcsecsemõ legyen. Ez példa arra, hogy mindig a saját ideológiánkkal vagy a saját eszménkkel kell megküzdenünk, nem a páciensével. Különben nehéz volt. Annyira más volt a férfiak regressziójához való viszonyom. És ahhoz, hogy el tudjam ezt is fogadni, meg kellett tanulnom, hogy ilyenkor az anyai oldalamat és ne a nõit hozzam elõ. Abból, hogy ezzel megküzdöttem, én rengeteget nyertem. Hogy szegény páciens mennyit, azt nem tudom, de én nagyon sokat.

BAKÓ TIHAMÉR: Igen, ez alapvetõ, ez a nyelvzavar. Hogy mondjuk, jön egy csinos nõ vagy egy férfi, aki különbözõ érzéseket kelt az emberben, indulatokat, rivalizálást, dühöt, bármit. Megjelenik egy nõ a térben miniszoknyában, és úgy néz ki, hogy az ember azt sem tudja, hova nézzen, mikor ott fekszik elõtte. Persze hogy elindul az ember fantáziája, és jelen van férfiként. De igazából itt dõl el az, hogy leképezem-e azt a világot, amit õ behoz, és akkor megmaradunk ebben a nyelvzavarban, hogy õ kínálja ezt a nõiességet, miközben pont arra vágyik, hogy gyerek lehessen, hogy biztonságra leljen, hogy átélhesse azt a kiszolgáltatott, de biztonságos helyzetet, vagy sem. És ha ebben tudunk váltani, akkor indul el igazából a munka. Nem? Onnan indul ez a párbeszéd, hogy meg tudom engedni neki, hogy gyerek lehessen, és hogy tudom õt máshogy is nézni. És akkor õ is tudja majd magát máshogy nézni, és a kapcsolataiban is tud majd máshogy jelen lenni.

ÖRLÕSY DOROTTYA: De az analitikus a terápia során ki tud-e lépni valóban ebbe a virtuális térbe? Ha igen, hogyan tud kilépni? Hogyan tudja például levetkõzni azt a pervazív szerepet, amit a saját nemisége jelent?

INGUSZ IVÁN: Úgy, hogy biszexuálisak vagyunk.

HORVÁTH KRISZTINA: Én nem hiszem, hogy ezt le kellene vetkõzni. Nem levetkõzi az analitikus, hanem bánik vele. Dolgozik vele...

INGUSZ IVÁN: Illetõleg kikapcsolja, bekapcsolja. Én legalábbis ilyesmit szoktam átélni. A szimpátiára gondoltam, amire a Tihamér utalt: olyan sokszor éli át az ember azt, hogy antipatikusan jön a páciens, és a fene se tudja, hogyan, de mégis megszereti. Valami elfogadásszerû történik. És késõbb ugyan még emlékszel, hogy milyen ellenszenves is volt, de már nem érzed ezt.

HORVÁTH KRISZTINA: Igen. Antipatikusan jön, és pontosan ennek az antipátiának a megértése -- a saját antipátiád megértése -- segít annak a megértéséhez, amit õ mond.

INGUSZ IVÁN: Meg nem mindig a viszontáttétel, hanem a történet, hogy lesz egy története...

HORVÁTH KRISZTINA: Ez az egyik dolog, de hát nagyon sokszor, amikor a történet még nincs, a viszontáttételnek a megértése segíthet. És azt gondolom, hogy az ember saját nemisége ennek része, ezzel dolgozni kell.

INGUSZ IVÁN: Itt van egy fontos kérdés, amit kerülgetünk. Hogy vannak a belsõ meg a külsõ tárgykapcsolatok. Tehát akkor, amikor “anyák leszünk", akkor a férfiak is anyák lesznek. Amikor egy mágikus világba lépünk be egy emberrel, aki minket omnipotensen mozgatni akar, akkor mi tényleg kiszolgálunk valamit ebbõl. Mert valóban ott ülünk, minden szavára figyelünk, ahogy csecsemõkorában csinálják csak az emberrel. És akkor minekünk nincs nemünk, azt hiszem, vagy ha van, akkor leginkább nõi. Mert biztos mi is emlékszünk, hogy hogy voltunk mi csecsemõként, csak nem tudjuk ezt minden pillanatban, de azért valamilyen módon felidézõdik az, amit Winnicott holdingnak mondott. Ennek szerintem nincs köze a nemhez, õ sem tudja még, hogy õ milyen baba, abban a korban, azt hiszem. Szóval azt hiszem, hogy a nemekkel valahogy így lehet, hogy az ember el tudja veszíteni a nemét. Aztán újra visszajön valahogy...

HORVÁTH KRISZTINA: Közben bennem az, amit Judit mond, mély húrokat penget. Azt gondolom, hogy a saját terapeutaságomban az analízisemen kívül az anyaság rengeteget adott. Nem tudom, hogy adott esetben, mondjuk, Ingusz Iván vagy Bakó Tihamér ezt honnan tudja?

INGUSZ IVÁN: Hát nem tudjuk, hogy tudjuk-e. Nem ellenõrizhetõ, hiszen nem voltunk anyák, és nõk meg aztán pláne nem. De szerintem valami a regresszió körül van...

BAKÓ TIHAMÉR: Igen. Én is azt gondolom. Én öt évig jártam analízisbe, és azt éltem meg, hogy ötéves korom alá nem nagyon tudok menni. A betegeimet sem tudtam igazából elkísérni az ötéves kor elõtti világba. Ha pedig valahogy mégis odakerültek, egyfajta pánik fogott el. Aztán két évvel ezelõtt beteg voltam, mindenféle bajom volt, és visszamentem analízisbe. De talán még fontosabb az elsõ élményem akkorról, amikor három-négy éves lehettem. Gyerekekkel versenyeztünk, hogy ki megy föl hamarabb a padlásra és ki jön le elõbb. És lelöktek. És megéltem azt az élményt, hogy zuhanok, leesek, és hogy ott van egy árnyék fölöttem, ami azt mondja, hogy menjek vagy maradjak. Ez az élmény valahol a létezésem élménye. Az életem és a halálom ott dõlt el. Az, hogy ezt az élményt újraéltem, visszavezetett ebbe a világba, amihez valószínûleg emiatt nem tudtam eljutni korábban. Utána lényegesen megváltozott a kapcsolatom a pácienseimmel is. Egy olyan világba tudtam elvezetni õket biztonsággal, amibe igazából addig nem tudtam velük menni. Amikor õ megy egyre lejjeb a regresszióban, és megérzi azt, hogy én nem tudok vele továbbmenni, én sem tudok neki segíteni. Borzasztó. Ezek talán a vakfoltjaink, amikor igazából olyan feszültség támad, hogy elveszíthetjük egymást. És számomra fantasztikus élmény volt, amikor aztán megéltem, hogy megy, és valahogy kinyílok. Valahogy úgy, mint amikor a gyerek elkezd menni, és hátranéz, és én rákacsintok, hogy csak menjen, és közben én is izgulok. Valami ilyen élmény. Közvetíti az ember, hogy mehetsz, most már mehetsz. Hogy engedlek téged, és akkor õ továbbmehet ebben. És én akkor valami másfajta melegséggel vagyok jelen. Másfajta levegõje van az együttlétünknek.

B. GÁSPÁR JUDIT: Nekünk is föl kell vennünk az apai projekciókat is, pedig mi azt nem tapasztaltuk meg, nem beszélve arról, hogy Bálint szerint a legmélyebb regresszióban levegõként és vízként kell viselkednünk, és levegõ és víz sem voltunk soha. Szerintem, itt valamiféle én-kitágulás mûködik, mert annyi minden projekciót fölvesz az ember, ami nem õ.

BAKÓ TIHAMÉR: Igen. Tehát nem az van, hogy otthagyja a férfiúi vagy a nõi mivoltát, hanem hogy valahogy bõvül.

VAJDA JÚLIA: Hadd kötözködjem egy kicsit. Ha ez ennyire nyilvánvalóan így van, hogy az analitikus mindezeket a projekciókat fel tudja venni, mindezekkel tud bõvülni, akkor miért van az, hogy a feminista pszichoanalízis azért hadakozik, hogy ne férficentrikus világkép alapján folyjon az analízis. Hogy a feminista analitikusok még mindig fontosnak tartják bebizonyítani azt, hogy Freud Dórát azért nem tudta megérteni, mert Freud “mácsó" volt, és ezt a szemléletmódot akarta Dórára is rákényszeríteni. Miért nem lehet ezen túllépni? Miért nem lehet ezt egy idõ után ad acta tenni?

INGUSZ IVÁN: Ez társadalmi kérdés, nem pszichoanalitikus!

HORVÁTH KRISZTINA: Én egyrészt azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezen túl tudjunk lépni, hogy a világképünket ki tudjuk tágítani, ahhoz erre a fajta harcra vagy elméletképzésre szükség volt. Enélkül valószínûleg nem tudtunk volna ezen túllépni.

INGUSZ IVÁN: De az analitikus gyakorlatban túl tudtunk volna lépni.

HORVÁTH KRISZTINA: Azt hiszem, hogy az analitikus elméletben is túl vagyunk ezen rég.

VAJDA JÚLIA: De mégis, a mai feminista pszichoanalízis is harcol ezzel.

INGUSZ IVÁN: Amennyire én látom, a feminizmusban az történt, hogy õk nem a praxissal foglalkoznak, õk az elméletrõl írnak. Egyetlen cikket nem láttam még, ahol a praxisról szó esne. Ez egyrészt egy ideológiai harc volt, ma már egy szellemi harc. És azt érzem, hogy õk Freudon keresztül a fallokrata társadalommal vitatkoznak, nem a pszichoterápia gyakorlatával.

ÖRLÕSY DOROTTYA: De hát a praxis is épül valamilyen elméletre. Dolgozik valamilyen szexuális fejlõdési elmélettel.

HORVÁTH KRISZTINA: Ez azonban már nem a freudi elmélet a szexuális fejlõdésrõl. Tény és való, hogy Freudnak nem volt nõképe. Vagy amennyiben volt nõképe, az egy deficitbõl állt. A nõ az, aki nem férfi. A férfi a modell, és a nõ ehhez képest egy hiány. De ez nagyon régen volt.

B. GÁSPÁR JUDIT: Már a budapesti iskola is változást jelentett azzal, hogy náluk már nem apacentrikus a szemlélet, hanem a preödipális korszak, az anyához való kötõdés fontosabb lett. Már Ferenczi nõelmélete, Rotter Liliann elmélete a nõi szexualitásról is egészen más, mint a freudi.

HORVÁTH KRISZTINA: Freud nem tagadta azt, hogy neki a nõkrõl nincsen elmélete. Azt mondta, hogy számára a nõk a sötét kontinenst jelentik. És ez így is volt. De hát valahol el kellett indulnia. Azt hiszem, nem érdemes a szemére vetni, hogy a saját kultúrájában nõtt fel és a kultúrája eszméi, elõítéletei az elméletképzésében is befolyásolták. Mert egyikünk sem tud a kultúrájából kilépni.

B. GÁSPÁR JUDIT: És neki nem volt analitikusa!

INGUSZ IVÁN: De az jó kérdés szerintem, hogy dolgozunk-e valamilyen szexuális modellel. Mármint nõi szexuális modellel. Én legalábbis azt hiszem, hogy igen.

VAJDA JÚLIA: És az milyen?

INGUSZ IVÁN: Bennem nincs errõl koherens kép...

HORVÁTH KRISZTINA: Igazából nem láttam a terhességben zajló folyamatok analitikus értelmezését -- nem a csecsemõ, hanem az anya szempontjából.

INGUSZ IVÁN: Terhes nõ már volt nálam analízisben. És van egy elképzelésem a terhességrõl meg a nõi szexuális fejlõdésrõl, de nagyon katyvaszos. Például az világos, hogy az énhatárok valahogy másképp vannak. Tehát, hogy egy nõ menstruál, hogy teje van, hogy beléhatolnak... Mi van még egy nõnél?

B. GÁSPÁR JUDIT: Befogad, tartalmaz.

INGUSZ IVÁN: Igen, befogad, tartalmaz. Szóval a testi énhatárok mások. Az nem lehet ugyanolyan, mint egy férfinak. Én legalábbis nem tudom elképzelni. És van egy kedvencem, Ogden, 1 aki nekem nagyon szimpatikus dolgot írt egyszer, és én azóta szabadabban járkálok az egészben. Azt mondja, hogy a kislányok nemi szerve sokkal védettebb -- szóval lerója a kötelezõ kört a feminizmusnak --, hogy miért kell az a pénisz, amit el lehet veszíteni..., szóval tudjátok. De az a gondolat a legjobb benne, hogy a nõi Ödipusz elején az anya úgy mûködik, mint az átmeneti tárgy, de persze nem teljesen konkrét értelemben. Hogy amikor az anya a belsõ tárgyból külsõ tárggyá alakul át, akkor kezdi valahogyan az apát is bevonni mint külsõ tárgyat, és rájön a kislány, hogy a szülõknek külön kapcsolatuk is van. És ami az édes benne, hogy az anya az elsõ férfi a kislány életében, mondja õ. Szóval, hogy az anyában tanulja meg azt, hogy milyen az apával úgy, hogy a még nem-teljesen-külsõ-tárgy anyába lesz szerelmes, aki a tudattalan azonosítás révén összekapcsolódik az apával. Mert hogy itt van egy olyan átmeneti tér, ebben az adott idõszakban -- innen ugyanazt mondja, mint Winnicott --, hogy nem kérdõjelezõdik meg, hogy ez a szerelem az apának szól vagy az anyának. Mert egy anya például -- ha az õ azonosulása a saját apjával rendben volt -- úgy öltözteti a kislányát, hogy az a férjének, az apának tetszen. És hogy ez viszi át valahogy az Ödipuszba.

B. GÁSPÁR JUDIT: Rotter Liliann is azt írja, hogy nem fontos a péniszirigység, sõt hogy -- ha jól emlékszem, valami olyasmit ír, hogy a kislány észreveszi a körülötte lévõ férfiakon, hogy izgalomba jönnek tõle, hogy el vannak bûvölve, adott esetben még azt is észreveszi, hogy merevedésük van, és megszerez egy ilyen mágikus érzést, hogy hatalma van a férfiak fölött, hogy õtõle függ az, hogy egy pénisz mit csinál, vagy hogy egy férfi mit érez. Hogy tulajdonképpen sokkal nagyobb hatalma van a férfiak péniszén, mint nekik maguknak. Merthogy azoknak nincs hatalmuk rajta. És ez az elképzelés elég harmonikus fejlõdést tesz lehetõvé.

INGUSZ IVÁN: Igen, de Rotter Liliann ezzel még benne maradt abban a szemléletben, hogy a pénisz körül forog a dolog. Egy igazi feminista...

HORVÁTH KRISZTINA: Most én azt mondanám, hogy ahhoz a kezdeti tiszta képhez képest, amit Freud adott a férfiak fejlõdésérõl, az én elképzelésem a férfiak szexuális fejlõdésérõl éppolyan katyvaszossá vált az idõk során, mint amilyen a nõkérõl való. Merthogy azért az sem egészen úgy mûködik.

INGUSZ IVÁN: Igen, de szerintem nekünk jobban kell gondolkodni a nõkrõl valahogy.

B. GÁSPÁR JUDIT: Igen, én is úgy éreztem, mikor az elsõ férfi páciensem volt, hogy tiltott területre lépek. Hogy olyan dolgokat fogok megtudni, amiket nekem mint nõnek nem volna szabad megtudnom.

ÖRLÕSY DOROTTYA: Jessica Benjamin 2 azt mondja, hogy a péniszirigységnek megvan a fordítottja, és hogy ezért nem kell annyira erõltetni ezt a pénisz körül való forgást. Merthogy a kisfiú éppen úgy irigyli azt, amikor megtudja, hogy a lányoknak gyerekük lehet, és nagy lehet a hasuk, és hogy megnõ a mellük, és ez hihetetlen konfliktusokat okoz benne. És hogy szerinte mindkét nem akkor lép be az “ödipuszba", amikor rájön arra, hogy el kell veszítenie az egyik felét. Jessica Benjamin arra teszi a hangsúlyt, hogy nem kellene megrekedni abban a freudi ödipusz-elképzelésben, hogy a saját nem az igazi nem, a másik nem pedig a másik.

HORVÁTH KRISZTINA: Sokszor ez így igaz, a terhesség, gyerekszülés nagyon sok házasságban krízishelyzetet okoz. Én családterápiával is foglalkozom, nemcsak analízissel, és tudom, hogy nagyon sok házassági krízisnek ez az alapja, hogy az apa azt érzi, hogy az anya kreatív teljesítményéhez képest õ nem tud labdába rúgni. Jó esetben egy kreatív folyamatban ezt valamiféle alkotássá tudja szublimálni, rosszabb esetben ezt nem tudja megtenni, és ilyenkor szokott kialakulni a házassági krízishelyzet...

B. GÁSPÁR JUDIT: És az apás szülések nem segítenek?

HORVÁTH KRISZTINA: Lehet, hogy igen.

INGUSZ IVÁN: A terhes nõ, aki hozzám járt, azt mondta, kifejezetten úgy érzi, hogy teljesen fölösleges, hogy bent legyen a férje a szülésnél, de az ragaszkodik hozzá. Divatja lett az apás szülésnek, az apák boldogan fényképezik az elsõ pillanatot. Úgyhogy valami valóban van abban, hogy ott kell lenni, látni kell a titkot, részt kell venni abban, amirõl minden nõ tudja, hogy egyedül kell végigcsinálnia. Testi téren mindenképpen.

HORVÁTH KRISZTINA: Nem tudom, de ennek az egyedül levésnek vannak fokozatai... Én azt éltem át, hogy az agyammal nagyon sok mindent csinálhatok, és az nagyon jó dolog, de hogy egy ilyen kreatív teljesítmény, mint egy gyereknek a kihordása meg világrahozatala... Csinálhatok én sok mindent, életem legnagyobb teljesítménye és fõ mûve akkor is ez marad...

ÖRLÕSY DOROTTYA: A probléma az, hogy bár érezheti egy nõ, hogy neki ez tökéletes kiteljesedést biztosít, a társadalomban ez nem kerül a megfelelõ rangra. A mai társadalomban nem igazán ismerik el, és a nõ a másiknak, a másságnak a szerepét tölti be ebbõl a szempontból. És a klasszikus pszichoanalitikus elméletben is így van.

B. GÁSPÁR JUDIT: Ez nem egészen igaz. Az, hogy az anyáknak ítélik a gyerekeket majd' minden válásnál, nem ezt támasztja alá.

HORVÁTH KRISZTINA: Ez kettõs. Egyrészt az anyaságról van egy idealizált kép a kultúrában, ami tulajdonképpen a kisgyerekkor idealizált képének felel meg. Ez az egyik szélsõség. A másik meg az, hogy az anyaság a hétköznapokban valóban meg nem becsült, meg nem fizetett, el nem ismert tevékenység.

INGUSZ IVÁN: De egy dolog mellett elsiklottunk. Tény az, hogy a nõnek két kanyart kell megtennie: a mamáról át kell váltania az apára. A férfinek meg nem. És, szögezzük le, ezt mégiscsak Freud figyelte meg elõször.

HORVÁTH KRISZTINA: A férfinak is két kanyart kell megtennie.

ÖRLÕSY DOROTTYA: Nancy Chodorow 3 azt írja, hogy elõször mind a két nemû gyerek az anyával azonosul. De késõbb a kislánynak az anyával való kapcsolata olyan szoros és folytonos, hogy ettõl neki a pszichés fejlõdése késõbbi fázisaiban sem kell olyan mereven leválasztania magát és elutasítania az anyát. És szerinte éppen a kisfiúk fejlõdése a problematikusabb.

INGUSZ IVÁN: Ez világos, de akkor is meg kell, hogy tegye, el kell, hogy hagyja. De jogos, hogy nem mindegy, mikor csinálja az ember.

HORVÁTH KRISZTINA: Szerintem a két kanyar a férfiaknál az identitás fejlõdésében van. A szerelem tárgyának a folyamatossága az identitásban megmarad, de ahhoz, hogy a fiú az apával azonosuljon, meg kell tagadja az anyát, az anyával való primer azonosulást. Szóval ez másféle két kanyar, de mindenhogyan két kanyar. Nõként az identitásodban maradhatsz kontinuus az anyáddal, de mint szerelmi tárgyat meg kell tagadnod.

INGUSZ IVÁN: Na de mi a könnyebb? Ösztönt váltani vagy... Tárgyat váltani, vagy pedig felettes ént? A fejlõdés tényleg könnyebbnek tûnik a nõknél. Praktikus szinten ez azt jelenti, hogy a primer azonosulás is ott történhet, ahol a szekunder azonosulás...

HORVÁTH KRISZTINA: Hát ez a könnyebbség. A nehezebb az, hogy a szerelmed tárgyát kell váltanod.

B. GÁSPÁR JUDIT: Mai gondolkodásunk szerint a szexuális fejlõdésbe rengeteg olyan tényezõ is belejátszik, ami nem tisztán libidó-tényezõ, hanem nárcisztikus, tehát már ebben is eltértünk Freudtól. Az, hogy egy nõ be tud-e fogadni egy férfit, nemcsak a pszichoszexuális fejlõdés problémáinak megoldásától függ, hanem az énfejlõdésétõl is. Tehát ha az én-integritását túlságosan védenie kell, mert a behatolás veszélyezteti azt, akkor lehet, hogy frigid lesz anélkül, hogy kasztrációs komplexusra vagy péniszirigységre kellene gondolnunk. És sokkal komplexebben gondolkodunk ma már a férfiszexualitásról is. Merthogy az is regresszió-veszélyes.

BAKÓ TIHAMÉR: Én azon gondolkodom, hogy ha itt a nagyon korai szakaszban nem történik meg a találkozás az anyával, tehát ha az anya nem elégíti ki a kezdeti biztonságigényt, és nem történik meg az azonosulás vele, akkor utána az egész folyamat megáll. Akkor aztán össze is cserélõdhet az identitás, az, hogy én nõ vagyok-e vagy férfi, hogy melyik szülõ felé megyek. És akkor belül támad egy nyelvzavar. Abban, hogy hogyan találok rá a saját nememmel való azonosságra, hogy hogyan megyek a másik nemû szülõ mint vágyott tárgy felé.

INGUSZ IVÁN: Lefordíthatom ezt magamnak? Tehát az a kérdés, hogy amikor az ember elindul valamelyik szülõje felé, akkor mi segíti hozzá, hogy eljusson az identitásához. Hol találja majd inkább meg önmagát? A velük való szerelemben vagy szeretetben?

BAKÓ TIHAMÉR: Az jut errõl eszembe, hogy nagyon gyakran lehet látni, hogy a pácienseink elindulnak egy élmény felé. Tehát mondjuk egy fiú elindul annak az élménynek a megismerése felé, hogy hogyan is van õ az anyjával. Aztán történik egy elbizonytalanodás, mert a vágya az, hogy nyugalomra leljen. Úgy indul el, mint egy ötéves kisfiú, de közben a serdülõ fiú intelmei miatt nem tud továbbhaladni. És nagyon hosszú ideig nem is tud megérkezni. A saját élményemet fordítottam most át. Az analízisem egyik nagy élménye az volt, hogy amikor elindultam, hogy megnézzem az anyámmal való kapcsolatomat, hogy hogy is vagyok vele, mindig azt éltem meg, hogy leállok egy idõ után, és nem tudok továbbmenni. Azért, mert tiltások lépnek be. Az analitikusommal is az volt a vágyam, hogy fogadjon el, hogy én legyek az egyedüli gyereke, és hogy nagyon szeressen. De nem tudtam továbbmenni, mert azonnal belépett az, hogy én egy nõ felé megyek. És amikor ez megjelent, akkor nem tudtam eljutni az eredeti célomhoz, az anyámhoz, nem tudott megvalósulni a vágyam. Tehát valahogy belépett a nemiség, miközben igazából a kötõdésre, a szeretetre vágytam. És elég gyakran lehet látni a klienseimnél is, hogy nem találnak rá erre a szeretetre, erre a melegségre vagy erre a közegre. Tehát -- bár erre vágynak -- nem jutnak el oda, hogy a fantáziáikban gyerekként kerüljenek oda az ölünkbe.

INGUSZ IVÁN: Így van, ez tényleg összefügg azzal, hogy el kell menni, el kell menni azonosulni az apával, hogy aztán vissza lehessen térni. De amire visszatér a nõhöz, addigra már szexusa van. Így van megszerkesztve a dolog. És akkor már zavarba jön az ember, hogy az eredeti tárggyal mi legyen...

Chodorow azt mondja, hogy a modern társadalomban valójában láthatatlan apákkal azonosulunk, fantáziált apákkal, mert a valódi apák nincsenek otthon. Legalábbis úgy, mint az anya, úgy általában nincsenek jelen. Olyan megfigyelhetõ, hétköznapi módon. És elmondja, hogy ez mennyire lehetetlen helyzeteket szül.

BAKÓ TIHAMÉR: De hogyha van apa, akkor is az történik, hogy egyrészt mész felé, mint a szerelmed tárgya felé, de ugyanakkor mész az apa felé, mint egy anya felé is. És hogyha nem kapod meg ezt az anyaságot az apánál, akkor tulajdonképpen elveszíted vele a szerelmed tárgyát is.

ÖRLÕSY DOROTTYA: Ez az, amit Jessica Benjamin is mond. Hogy az a jó, ha ez a primer azonosulás mind a két nemmel megtörténik, nemcsak az anyával, hanem az apával is, és ez az, ami általában frusztrálódik. Merthogy az apák nincsenek jelen, és ha jelen vannak, akkor is egy olyan maszkulin szerepben, ami a nyílt érzelmeket frusztrálja, megakadályozza. Tehát ami ezt a fajta primer azonosulásvágyat, ezt a homoerotikus azonosulásvágyat megakadályozza a fiúgyerekben. És õ azt mondja, hogy ez a lánynál is megvan, mert a preödipális korban nemre való tekintet nélkül mind a két szülõvel azonosulni kíván õ is.

INGUSZ IVÁN: Sõt látunk olyan kicsi gyerekeket, akik jobban szeretik az apjukat. Hogy van olyan, hogy az egyéves mindig az apjára mondja, hogy csak õ csinálhatja ezt vagy azt.

B. GÁSPÁR JUDIT: Nem biztos, hogy csak az elfogadó szülõvel lehet azonosulni. Nem egészen ehhez a témához tartozik, de énszerintem a közel lévõ apára, akármilyen maszkulin és “macsó", nagyon nagy szükség van, mert az agresszorral való azonosulás nagyon kell az etikai érzék fejlõdéséhez, és nem véletlen, hogy annyi pszichopatának látszó gyerek van manapság. Lehet, hogy az nagyon fontos, hogy lágyabbak és kicsit femininebbek legyenek a férfiak, mint régebben, de azért valamennyi agresszió nem árt. Ez persze az anyából is ki szokott ütközni...

HORVÁTH KRISZTINA: A NANE 4 összehozott egy amerikai feminista jogászprofesszornõvel, és a beszélgetésben oda kanyarodtunk, hogy nagyon jó dolog, hogy az erõszak ellen harcolunk, de miért gondoljuk azt, hogy az erõszak mindig férfi képében jelenik meg. Mert bennünket ki vert, amikor gyerekek voltunk? Kiderült, hogy a New York-i zsidó származású professzornõt ugyanúgy az anyukája verte, ahogy engem is az anyukám vert. Még szebb volt a történetben, hogy az õ anyukája is vállfával szokta õt ütlegelni, mint ahogy az én anyukám is vállfával szokott engem ütlegelni. Egészen addig azt hittem, hogy az anyám azért vert engem vállfával, mert nekünk egy tisztítóüzletünk volt, és ez valami foglalkozási ártalom volt nála. De miután kiderült, hogy a professzornõt Amerikában szintén vállfával verte az anyukája, aki nem volt tisztítós, azt kell gondoljam, hogy ez egy általánosabb, multikulturális anyai szokás...

B. GÁSPÁR JUDIT: Az biztos, hogy a freudi elmélet szerint a nõ passzív és szelíd, holott biztos, hogy ezt nem lehet így kijelenteni. Én úgy látom, hogy a nõ agressziója sokkal veszélyesebb a gyerekre, mint a férfié. Az anya agressziója ugyanis a létében kérdõjelezi meg a gyereket. A legelemibb személy- és önazonosságában, még nem is az identitás-értelemben, hanem egyáltalán a jogában arra, hogy ezen a világon legyen. Az apa agressziója, egy férfi agressziója mindig veszélytelenebb. Valami más. Ez azért jutott eszembe, mert már az elsõ kérdésünk kapcsán felmerült bennem az, hogy amikor nekem kell leküzdenem a betegekkel való vitakészségemet, az éppen az a helyzet, amikor a szüleikrõl van szó. Mert nagyon sokszor találkozunk olyan boszorkány-anyával, vagy legalábbis boszorkány-nõ képével, aki teljesen kétségbe vonta azt, hogy ennek a páciensnek joga van létezni. És ilyenkor feltámad az ember agressziója azzal az anyával kapcsolatban, és ezzel valamit kezdenie kell. Itt nagy csábítás van arra, hogy az ember küzdjön a pácienssel, aki azonosul ezzel az anyával, és azt mondja, hogy nekem tényleg nincs jogom élni ezen a világon, én csak azáltal vagyok létjogosult, hogy teljesen önfeláldozó nõ leszek és feladom önmagamat. Hogy csak úgy igazolhatom a létemet a világban, ha csak másokért élek.

HORVÁTH KRISZTINA: Én nem hiszem, hogy ez az anyai agressziónak közvetlen következménye lenne. Inkább úgy érzem, hogy ez az anya nárcisztikus igényeinek a kiszolgálásából fakad.

B. GÁSPÁR JUDIT: Is...

INGUSZ IVÁN: Elfelejtettük azt az egyszerû tényt, hogy a gyerekeket, a pácienseinket az anyák szülik. És gondoljunk az õsi dolgokra, hogy megették a gyerekeket, vagy elpusztíthatták. Nos, én nem hiszem, hogy ez eltûnik az emberekbõl attól, hogy nagyon civilizáltak lettek. Másrészt az anya mindig azonosul a saját anyjával. Miközben szül, vagy amikor ott van a csecsemõje, akkor õ ott van csecsemõként a saját csecsemõjében. Ezt az agresszióra mondom, egy férfi valószínûleg nem tudja ezt az agressziót testi szinten mozgósítani.

B. GÁSPÁR JUDIT: Nem tud elvetélni például egy férfi, nem tud kilökni magából gyerekeket, és mondjuk, csak a tizediket megszülni...

INGUSZ IVÁN: Szóval ez annak az ellentéte, amit te mondtál, Krisztina, a kreatív aktusnak a tökéletes ellentéte, de ugyanolyan hatalommal bír...

B. GÁSPÁR JUDIT: Arra a kérdésre is válaszolni kell, hogy hogyan élheti át a férfi analitikus az anyaságot, hogy a kulcsszava a terápiának az újjászületés. Nekünk van egy olyan fantáziánk, hogy én újra megszülöm azt a pácienst, tehát hogy én az õ rossz anyjának a helyébe lépek, és én vagyok az õ jó anyja.

HORVÁTH KRISZTINA: Kihordjuk.

BAKÓ TIHAMÉR: Én meg azt gondolom, hogy mi elkísérjük õt. A kihordáson túl a legfontosabb az, hogy ott vagyok vele. Mert máshogy van ott egy anya, aki magában hordja vagy magában tartja. Én meg végigjárom vele ezt az utat a szülõcsatornától kezdve a megszületésig.

INGUSZ IVÁN: Nagyon érdekes, amit mondasz. Szerintem is így van. Olyan ez, mintha egy apás szülést csinálna az analitikus. Nem? Szóval, hogy ott van, és nézi, hogy hogy vajúdik szegény páciens a szûznemzésén, saját magán, és jajgat, amikor jajgat. Ebben a tekintetben a nõi analitikus is apás szülést csinál, nem?

B. GÁSPÁR JUDIT: Igen. Bár lehet, hogy a belsõ fantáziaképek nem ilyenek. Nagyon érdekes, hogy a nõgyógyászok is azt mondják, hogy megyek szülni. Hét szülésem volt ma... Ez tehát nem csak a mi privilégiumunk... De szerintem ez csak a modern embernek ilyen iszonyatos probléma. Berlinben, a Dahlem Múzeumban láttam egy csomó indonéziai szigetvilágból származó szobrot, ami valószínûleg istenszobor lehetett, melle volt, nõi nemi szerve és erigált pénisze, és nagy hasa, tehát gyereket tartalmazó hasa.

HORVÁTH KRISZTINA: Az az isten, akinek mindene van. Ez az emberiség alapvetõ vágyképlete...

VAJDA JÚLIA: Szeretném, ha visszatérnénk ahhoz a kérdéshez, hogy végül is kell-e egyáltalán szexualitáselmélet.

INGUSZ IVÁN: Nem kell szexualitáselmélet. A szexus elhelyezõdik abban az egy emberben és azt figyeled, hogy hogyan. Amikor nagyon jó tanuló voltam, akkor terápia közben mindig elméleten gondolkodtam, hogy jééé! De azóta nem. Ha beszélnem kell róla, akkor persze mondom az elméletet, de...

B. GÁSPÁR JUDIT: ...de az nagyon veszélyes, mert rákényszerít egy sémára. Ha egy páciens hoz egy olyan álmot, hogy neki folyton lenyírják a haját, meg folyton elveszik valamijét, akkor legalább két gondolat jut az embernek az eszébe. Az is lehet, hogy tényleg volt kasztrációs szorongása vagy péniszirigysége attól függõen, hogy nõ-e vagy férfi, de még sok minden más is lehetett. Arra is lehetett gondolni, hogy valamilyen én-részét levágta magáról, vagy levágatták vele, hogy attól fosztották meg. Tehát ez a kettõ egyszerre jelenik meg, és nem külön. És hogy az az én-része az most micsoda, hogy az egy nagyon maszkulin dolog, az sem biztos. Lehet, hogy épp a feminitását vágták le.

INGUSZ IVÁN: Arról nem beszélve, hogy pszichológus pácienseim olyan jó tanulók, hogy szinte néha gyanús freudi képes kifestõkönyveket hoznak.

HORVÁTH KRISZTINA: Én nem azt érzem dolgomnak egy analízisben, hogy egy elméletet alkalmazzak, mert annak nincs ott helye, ez világos. Ha valakinek a pszichoszexuális fejlõdése megakadt egy ponton -- ami nem csak a szexuális fejlõdés, ilyen önmagában nincsen, ez a tárgykapcsolat-fejlõdéssel, a nárcizmus-fejlõdéssel, az énfejlõdéssel abszolút összefüggéshálóban van --, ha valahol ebben megakadt, akkor az a feladatom, hogy ezen továbbsegítsem. És ebben számít az elméleti elképzelés. Nagyon durva példával élve, voltak periódusok, amikor a kultúra azt gondolta, hogyha egy nõ frigid, akkor az a természetes állapota. Ha egy analitikus is ezt gondolta, akkor feltehetõen nem nyomozott az után, hogy miért s hogyan lett a páciense frigid. Ahhoz, hogy képünk legyen arról, hogy az emberi örömképességnek a határai hol vannak, nem nélkülözhetõ az elmélet.

INGUSZ IVÁN: Ez elmélet? Lehet, hogy az “elmélet" szóval van bajom. Mert az elmélet szóról én valami koherensre gondolnék, egy zárt rendszerre.

BAKÓ TIHAMÉR: Engem még mindig a korai azonosulás izgat, az azonosulás és a szeretet-tárgy választása. Azt tapasztaljuk, hogyha itt elakadás van, akkor az egész pszichoszexuális fejlõdés elakad. Viszont ha ezen túljut, ha bekerül egy ödipális korszakba, akkor ott már jobban szétválik a dolog. Ott nagyobb játéktere van. A nagyon korai sérülésnél szinte nem is lehet pszichoszexuális fejlõdésrõl beszélni. Azt lehet látni, hogy nem jelenik meg érettebb szexuális kapcsolat, hogy a szexualitás valamilyen masszaként van jelen. És a következõ szakaszban már kiderül, hogy van-e szeretet-tárgya, vagy van-e azonosulási tárgya. Tehát a dolog több szálon fut, nemcsak a pszichoszexuális fejlõdés számít, hanem a tárgykapcsolat választása is.

INGUSZ IVÁN: Igen, az a kérdés, hogy a probléma, ami szexuális köntösben jelentkezik, valóban szexuális probléma-e vagy sem.

B. GÁSPÁR JUDIT: Vagy nem csak...

INGUSZ IVÁN: Vagy nem csak.

HORVÁTH KRISZTINA: Esetleg nem elsõsorban. Ha alapbizalom-probléma van, akkor az olyan alaphiba, ami lehetetlenné teszi a szexuális fejlõdés elindulását.

BAKÓ TIHAMÉR: Persze, így van.

INGUSZ IVÁN: Azért szerintem van egy forgatókönyv, egy gondolati forgatókönyv a szexuális fejlõdésrõl...

B. GÁSPÁR JUDIT: Persze. Implicit elméleteink vannak. Ez Polányi kedvenc kifejezése. Például van az az alapelméletünk, hogy valaminek élettörténeti oka van. Tehát ha találkozunk egy jelenséggel, akkor azt gondoljuk, hogy szimbolikus, hogy jelent valamit, hogy ez a páciens élettörténetében alakult ki, gondolunk valamit arról, hogy az élettörténet szereplõi milyen szerepet tudnak egyáltalán játszani, milyen a súlyuk, miért van súlyuk. De ezek implicit elméletek, nem úgy, mint a pszichoanalízis kezdeti korszakában, vagy például Melanie Kleinnél, ahol megtanítják a beteget az elméletre. De nem minden analitikus tartja fontosnak, hogy megtanítsa a beteget az elméletre. Van, aki arra használja az elméletét, hogy ha találkozik egy jelenséggel, ne vesszen el benne. Hogy ne ijedjen meg attól, ha a páciens azt álmodja, hogy levágták a haját. Ez nem azt jelenti, hogy öngyilkossági vagy öncsonkítási vágyai vannak -- jelentheti azt is, de jelenthet valami mást is. Abban, hogy hogyan fejtünk meg, vagy hogyan segítünk megfejteni egy szimbólumot, benne vannak az implicit elméletek. De nem szívesen fejtjük ki õket, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne kényszerítsük rá az elméletet a betegeinkre. Ezért igyekszünk a tudatelõttesben tartani az elméleteinket, nehogy kísértésbe essünk és a páciensekre erõltessük a saját értelmezéseinket.

ÖRLÕSY DOROTTYA: De ez veszélyes is lehet. Ha az elmélet nem explicit, akkor nem tudod megfogni, nem tudod kitenni magad elé...

B. GÁSPÁR JUDIT: Szerintem nem errõl van szó. Nagyon érdekes élményem volt egy páciensemmel. Egyre inkább az volt az érzésem, hogy amirõl beszél, az egyrészt egy kasztrációs szorongás, másrészt egy öncsonkítás, de visszatartottam ezt az értelmezést, és bizony a rá következõ órán a páciens maga fogalmazta meg ezt: “nem tudom, hogy nem féltem-e egy kicsit, hogy esetleg úgy járhatok, mint a nõvérem".

ÖRLÕSY DOROTTYA: De hogy van az, hogy állítólag a freudi analitikusok betegei kasztrációról, meg péniszirigységrõl beszélnek, a jungiánusok betegei meg animuszról és animáról? Tehát azt mondják, amit vársz tõlük.

B. GÁSPÁR JUDIT: Nem. A páciens mondhatja az animuszt és animát is, mindent mond, ami eszébe jut, szabadon asszociálhat. Ez a páciens például mondta az összes elméletet, amit tudott errõl a dologról, de addig, amíg át nem élte, hogy õ egy csonka embernek érzi magát, addig hiába mondta az animuszt meg a kasztrációt, tehát én is hiába mondtam volna.

INGUSZ IVÁN: Az implicit elméletekre visszatérve, szerintem ezek arra valók, hogy leteszteljük õket. Van egy belsõ értelmezés, amit elengedünk, hogyha érezzük, hogy az nem stimmel. Mert ez elõfordul... És akkor percrõl percre jön az új anyag, tehát percrõl percre formálódik újra és újra az implicit elmélet, de ha úgy érezzük, hogy valami kicsúcsosodik, akkor megmutatjuk a betegnek, elmeséljük, hogy mit gondolunk... Ez már nem ráerõltetés, és ez a nagy különbség, azt hiszem. Egy játékosabb ügy. Ezek az implicit elméletek nem úgy rágnak minket, mint a féreg, hogy aztán majd egyszer csak valahol megbosszulják magukat...

ÖRLÕSY DOROTTYA: Azért egy regresszióban lévõ páciensnek biztos nem mindegy, hogy mit mond az ember.

B. GÁSPÁR JUDIT: Nagyon mély regresszióban nem szabad értelmezni. Legfeljebb ilyeneket lehet mondani, hogy ühüm meg hogy hüm...

HORVÁTH KRISZTINA: Tükrözni lehet.

B. GÁSPÁR JUDIT: De már más a viszonyunk a pácienseinkkel, mint amirõl ezek a tanulmányok írtak, tehát hogy páciens viselkedése megfelel annak, amiben az analitikusa hisz. Mi már nem viselkedünk mindenható analitikusként.

INGUSZ IVÁN: De egy dologban én biztos vagyok, abban, hogy a tudattalanok kommunikálnak egymással. Szerintem mindannyian átéljük ezt. Ezt össze lehet keverni azzal, hogy az elmélet is átmegy. De ez nem ugyanaz. És az világos, hogy a pácienseink úgy olvasnak bennünk, mint a tenyerükben. De hogy ez hogy mûködik, az nem a mai beszélgetés tárgya...

HORVÁTH KRISZTINA: Látod, errõl sincs igazán elméletünk.

B. GÁSPÁR JUDIT: Hát ha mi olvashatunk belõlük, akkor õk mért ne olvashatnának belõlünk?

ÖRLÕSY DOROTTYA: Amit az elõbb mondtál, Krisztina, arról az jut az eszembe, hogy honnan tudjuk, hogy a páciens mikor örül, vagy hogy mennyire tud örülni? Hogy hol vannak az öröm határai? Mert ebben szerepet játszik a társadalmi konvenció. És ez a terapeutában is él. Neki is van egy elképzelése arról, hogy minek tud örülni egy nõ...

INGUSZ IVÁN: Szerintem a mai társadalom eléggé nyitott ehhez. Vagy lehet, hogy hülyeség, hogy a társadalom, de azért errõl mindannyian úgy gondolkozunk, hogy nagy az isten állatkertje, sok minden elfér benne, és az van, ami van...

B. GÁSPÁR JUDIT: Egy gyerek kap egy nyelvet, többnyire az anyjától, aztán késõbb az apjától, amin el tudja mondani önmagát. Szerencsés esetben. Ha nem tudja elmondani önmagát, akkor el kell mennie szegénynek analízisbe, mert különben nincs önmagával kommunikációban. Tehát a szavai nem alkalmasak arra, hogy önmagát elmondja, akár önmagának, akár másnak. Ha eljön analízisbe, akkor nem én fogom neki elmondani önmagát, mert akkor ugyanaz történik, mint ami az anyjával vagy az apjával történt, hogy õk megmondták neki, hogy ha te kettest kapsz az iskolában, akkor neked kudarcélményed van, mondjuk. És lehet, hogy nem kudarcélménye volt, hanem nagyon örült, hogy borsot törhet a szülei orra alá, de megmondták neki, hogy most kudarcélményt kell átélnie. De én nem fogok beállni ebbe a sorba, hogy helyre tegyem. Az egész pszichoanalitikus küzdelem azért folyik, hogy õ találjon egy saját nyelvet, amin el tudja mondani -- magának -- , hogy õ minek örül, hogyan örül, minek nem örül, és hogyan nem örül. Ezért kártékony a túl explicit elmélet, mert akkor megint az van, hogy nem a saját nyelvén fejezi ki önmagát. Tehát ez egy borzasztóan nehéz küzdelem, míg a legvégére talán lesznek szavai vagy kifejezésmódjai az élményeire.

INGUSZ IVÁN: Szépeket tudsz mondani!

ÖRLÕSY DOROTTYA: Krisztina, én úgy tudom, hogy te deklaráltan feminista pszichoanalitikus vagy. Mit jelent ez számodra vagy a pácienseid számára? Miben áll ez?

HORVÁTH KRISZTINA: Nem tudom. Én feminista is vagyok, meg pszichoanalitikus is vagyok. Mint analitikus annyiban vagyok feminista, hogy foglalkozom a feminizmus elméletével, a feminista analitikusok írásaival, a családban meglévõ hatalmi struktúrákkal, amelyek kétségkívül léteznek, a társadalomban meglévõ hatalmi egyenlõtlenségekkel, amelyeknek a péniszirigység is lehet egyik szimbóluma. Azt gondolom errõl, hogy egy kislány nem föltétlenül azért irigyli a férfiakat, mert péniszük van, hanem azokért a privilégiumokért vagy hatalmi fölényért, amelyet a pénisz mint szimbólum megtestesít.

VAJDA JÚLIA: Mit jelent ez a terápiában? Hogyan van ott jelen?

HORVÁTH KRISZTINA: Bizonyosan jelen van, mint, azt hiszem, minden más is. De nem tudom, hogyan. Nem tudom így elmondani. Ez ugyanúgy van, mint a többi elmélettel, ilyen direkt módon nem jelenhet meg a terápiában.

VAJDA JÚLIA: És indirekt módon?

HORVÁTH KRISZTINA: Annyiban, amennyiben az én világértelmezési keretem ezzel is bõvül, ha bõvül. Nem tudom, hogy bõvül-e. Mert, amint hallom, más úton nagyon hasonló konklúziókhoz lehet jutni.

INGUSZ IVÁN: Miért van, hogy nincs egy olyan feminista pszichoanalitikus-nõ sem, aki közölne esetet? Mint feminista? Csak elméleteket közölnek, vagy megfigyeléseket, vagy éppen a hatalmi struktúrákon gondolkodnak. Nincs mögötte az ember, a történetek nem jönnek be. Nagyon érdekes, pedig hát vannak, kell hogy legyenek...

B. GÁSPÁR JUDIT: Ha jól gyanítom, akkor nyilván azért, mert a terápiában ez nem szokott megjelenni. Legalábbis így nem.

INGUSZ IVÁN: Chodorow is elvonult, megírta a könyvét, és soha többé nem látta senki, új elmélettel sem jelenkezett azóta. Amióta a nyolcvanas évek elején megjelent ez a mindenki által idézett könyve, azóta soha többet nem bukkant elõ. Van egy francia, egy lacanista, Irigaray, 5 õ is ugyanezt csinálta. Írt egy nagy hatású cikket a péniszirigységrõl, és soha többet nem került elõ. Nagyon érdekes, hogy visszamentek a praxisba, és onnan nem jött még egy impulzus.

HORVÁTH KRISZTINA: A feminista analitikusoktól, ha egyáltalán ilyen kategória van, én nem nagyon olvastam eseteket vagy esetrészleteket. De a feminista családterapeutáktól, akik nagyon gyakran szintén analitikusként indultak, nagyon sokat. Én azonban nem vagyok róla száz százalékig meggyõzõdve, hogy föltétlenül kell, hogy az õ írásaik különbözzenek a nem-feminista analitikusok írásaitól. Hogy jobban különbözzön, mint például két analitikus értelmezése ugyanarról az álomról.

INGUSZ IVÁN: A viszontáttételre visszatérve: ti lettetek már szerelmesek páciensetekbe? Én voltam. És bár nyilvánvaló a viszontáttétel, nagyon kínzó érzés. De egy dologban nagyon tanulságos volt. Amit a túlzott pozitív indulatáttételrõl tanultunk, azt meg lehetett érteni. Hogy mi a bajuk a pácienseknek, hogy milyen szörnyû érzés, hogy az ember nem kapja meg az analitikusát, mert végül is errõl van szó, nem? Hogy a realitást elõbb-utóbb el kell fogadni és átdolgozni. De ha az ember viszontáttétellel szerelmes lesz a páciensébe, akkor ugyanezt éli át, hogy milyen szörnyû élete van, hogy ezt nem kaphatom meg, és még ráadásul a szuperegómmal kell elintézni a dolgot. Szóval ez nem egy lángoló szerelem, de az ember képes ilyen szerelmi érzést átélni. Talán így a precízebb. Valami felfokozottság. És itt nem az analitikus mézeshetekre gondolok. Szerintem ez elõfordul.

B. GÁSPÁR JUDIT: Ez most csak annyiban különbözik attól, amit én átéltem, hogy erotizált. Van egy olyan páciensem, aki nagyon mély regresszióban volt, tehát volt pszichotikus regresszióban is, és akit tényleg úgy szeretek, mint a gyerekemet szerethetném. Ez is egy személyes érzés, csak ez nem erotikus, az valószínûleg színezi, de azért nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy a különbség. És hát olyan hûtlenül tudják elhagyni az embert. Persze hál'istennek... És ahhoz az önfegyelem is segít, hogy észre se vegye, hogy te hûtlenségnek éled át... Van olyan páciens, akivel olyan mélyek az érzéseink, hogy bármilyen mély regresszióban el tudjuk kísérni.

INGUSZ IVÁN: Nekem nagyon sokat segítettél, mert én eléggé nyersen közelítettem meg a kérdést. Amire én gondolok, az nem olyan értelemben erotika... Benne van az erotika, abszolút módon benne van az erotika, de mégsem olyan... Nem genitális.

HORVÁTH KRISZTINA: Épp ezt akartam fölvetni, hogy mi a különbség az érzékiség és a szexualitás között.

BAKÓ TIHAMÉR: Olyan ez, mint az anyához való közelség érzése, nagyon mély összetartozás. Van úgy, hogy nehéz leválni. Ilyenkor az ember nem is úgy engedi el a pácienseit. Ha meg is szakad vagy véget ér az analízis, akkor is egy más viszonyban vagyunk azokkal, akikkel ezt az élményt átéltük.

HORVÁTH KRISZTINA: Valahogy így van, valahogy belsõ tárgyakká válnak.

BAKÓ TIHAMÉR: Így van.

VAJDA JÚLIA: És ez kölcsönös?

BAKÓ TIHAMÉR: Valószínûleg. Tehát igazából akkor történik meg, hogy az ember úgy érzi, hogy valamit adott vagy történt valami, amikor ez kölcsönössé válik.

INGUSZ IVÁN: Amikor kap is valamit.

VAJDA JÚLIA: És ugyanekkor kap igazán a páciens is? Azokban az esetekben történik-e ez meg, amikor a páciens is ugyanígy megõriz valamit? Más-e ez, mint az egyéb pácienseknél, akikkel ez nem történt meg?

INGUSZ IVÁN: Igazad van, Judit, a regresszió foka számít ebben, ahogy te mondtad.

B. GÁSPÁR JUDIT: Hát minél mélyebb szerintem a regresszió, annál személyesebb, annál jobban involvált az ember. Vagy ha nem fél már a regressziótól.

BAKÓ TIHAMÉR: Igen. Tehát az az élmény fantasztikus, hogy te végig ott vagy mellette, miközben õ egyre mélyebbre megy a regresszióban, és végigéled vele azt az élményt. És te aztán ki-be jársz közben, de õ is jön aztán veled késõbb. És ezt egyszerre kaphatják mindketten.

INGUSZ IVÁN: Egyszerre kaphatják. Mert ennek az élménynek szerintem a csend a mérõje, az, hogy mi történik a csendben. És a csend kölcsönös. Ha az egyik megszakítja, akkor elszáll. Mert ezek akkor szoktak történni, amikor nagyon egymásba lépünk...

BAKÓ TIHAMÉR: Igen, de nemcsak ott történik. Ez lehet egy szakasz is, ahogy mondtad, Iván. Az jut eszembe, hogy amikor megyek haza gyalog, velem van az élmény, és érzem, hogy ott is meg tudom védeni. Ahogy megyek és fölidézem az órát, akkor ugyanúgy át tudom ezt élni...

INGUSZ IVÁN: Akkor talán a páceins is...

B. GÁSPÁR JUDIT: De biztos, hogy ez sem feltétlenül ugyanolyan. Mint ahogy az egyéb kapcsolatokban sem teljes a szimmetria. Teljes egybeesés nincs. De azért nem valószínû, hogy egy olyan analízis, ami ellenségeskedésben zajlott, hogy az...

INGUSZ IVÁN: Ez egészen más téma, de szerintem ezért olyan pusztító -- egy kicsit dramatikusan fogalmazva -- a mi foglalkozásunk, merthogy ezek a tárgyak velünk vannak. A páciensrõl szoktunk azt gondolni, hogy hát élje a reális életét már végre, és ne az analízisét, amikor kifele megy, miközben hát mi folyton irreális életekben élünk.

B. GÁSPÁR JUDIT: Na, és nem árt utána egy elméletet gyártani, amivel ezt jól lehet ellensúlyozni.

BAKÓ TIHAMÉR: Amiben meg lehet kapaszkodni. Egy kicsit olyan ez, mint a színésznek az élete. Hogy ez a nagyon sok élet, amiben részt veszünk, mit tesz velünk. Hogy hogyan bombázza a határainkat. Én másodállásban amatõr színész is vagyok, és olyan fantasztikus élmény ott is -- a Rögtönzések Színházában --, amikor belemész egy szerepbe, és benne vagy és megéled azt. És ahogy újra helyreállítod magad, ahogy jössz ki belõle, már nem ugyanaz vagy, mint elõtte, a szerep egy kicsit változtatott, átalakított rajtad. És ugyanezt megéljük, olykor naponta ötször, hatszor, nyolcszor, attól függõen, hogy mennyit rendelünk. És mindegyik egy kicsit alakít rajtunk. Én ilyenkor nagyon átélem, amikor sokat dolgozom, hogy muszáj, hogy gyalog menjek haza, hogy valahogy megint átrendezzem magam, vagy visszataláljak magamra. És lehet, hogy a páciensedet elengedted tizennyolc évesen, és másnap három évesen fogsz vele menni, harmadnap meg talán hetvenévesen. És ebben ez a nagyon nehéz, hogy olyan utazásokat kell velük megtenned, amelyek próbára teszik a saját belsõ struktúrádat.

B. GÁSPÁR JUDIT: Talán ezért van az, hogy minden analitikusnak vannak elméletei. Mert, ahogy mondtad, azokba kapaszkodik. Hogy ezért kell egy kicsit racionalizálni is...

INGUSZ IVÁN: Rájöttem még valamire az erotikával kapcsolatban, amit nem tudok jól elmagyarázni. Nekünk volt egy közös barátunk, Judit, aki mindig azt mondta, hogy “fejben sül el". Filozófus volt. És ez egy erotikus élmény, mikor az ember rátalál valamire... Nem tudom jól elmagyarázni, de van a visszafogottságnak és a felfokozottságnak valami különös egyvelege, olyan mint egy tangó, annyira erotikus...

HORVÁTH KRISZTINA: Vagy mint egy csecsemõvel vagy egy kisgyerekkel való viszony. Az is egy erotikus viszony, és nem szexuális viszony. Abszolút erotikus, elemi szinten erotikus.

BAKÓ TIHAMÉR: Igen, csak a csecsemõnél az, hogy erotika, nekem azt jelenti, hogy valamit megnyomnak a hasában, és az egész teste reagál, tehát hogy ebben az erotika nekem az, hogy egész testben tud reagálni. És mindig azt mondják, hogy a férfiak kielégülése egyértelmû dolog. És ahogy a csecsemõnél van, hogy fantáziában elégül ki, végül is ez az erotika. Amikor az egész test kielégül. És ezt nehéz a férfiaknak is megtanulni.

B. GÁSPÁR JUDIT: Igen, a nõknek ez könnyebb.

INGUSZ IVÁN: Amikor az embernek felnõtt korában ilyen szexuális élménye van, akkor egy csecsemõ élményét éli át. Ebbõl is látszik szerintem, hogy nem igaz, amit a feministák mondanak. Szerintük amíg a nõnél ez az egész sokkal komplexebb, addig a férfi csak ejakulál és akkor jó napot. Pedig azért ennek is vannak fokozatai. Hiszen csecsemõk a férfiak is voltak.

ÖRLÕSY DOROTTYA-VAJDA JÚLIA: Köszönjük a beszélgetést.

Jegyzetek

1 Thomas H. Ogden San Franciscó-i pszichoanalitkus, The Transitional Oedipal Relationship in Female Development c. írása az Int. J. of Psycho-Analysis c. folyóiratban jelent meg (1987, 7. 68., 485-498.)

2 Jessica Benjamin feminista pszichoanalitikus. Azonosság és különbözõség. Kísérlet a nemiség kialakulásának “tágkörû" értelmezésére c. írását 96/3. számunkban közöljük.

3 Nancy Chodorow feminista pszichoanalitikus Feminizmus, nõiesség és Freud c. tanulmánya e számunk 37-52. oldalán olvasható.

4 A NANE (Nõk a nõkért együtt az erõszak ellen) az elsõ feminista nõvédõ szervezet Magyarországon.

5 Irigaray, Luce: This sex which is not one. 1985. Ithaca (N. Y.), Cornell University Press


Kérjük, küldje el véleményét, megjegyzéseit címünkre: thalassa@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/