A Rózsa presszóról

(kiállítás megnyitó beszéd)

Elôször is felolvasnám a kiállításon résztvevô muvészek névsorát: Bogdány Dénes, Dixi, Drozdik Orsolya, Fazekas György, Fehér László, Galántai György, Halász András, Herceg László, Horváth Emese (†), Károlyi Zsigmond, Kelemen Károly, Király Vilmos, Kiss Mariann, Koncz András, Lengyel András, Méhes Lóránt, Nagyvári László, Sarkadi Péter, Tolvaly Ernô. És azok, akik úgy kapcsolódtunk a Rózsa presszóhoz mint barátok: Beke László, Birkás Ákos, Bódy Gábor(†), Diner Tamás, Erdély Miklós(†), Hajas Tibor(†) meg jómagam.

A kiállítás elôkészítésének évei alatt sem sikerült összegyujteni a Rózsa-akciót lehetô teljességben bemutató anyagot.

Részben azért, mert a muvészek már más utakon járnak, a kiállítás kinti termeiben láthatók a jelenlegi muvek. A régi munkák részben a padlásra, részben a tudat mögé lettek pakolva. Régen volt már 1976. És kérdés volt, hogy a diákkori munkák ma hogyan állják meg a helyüket. Nagy erôfeszítés volt egymást gyôzködni. De a Rózsa nem is állítható ki igazában. Nagyon teoretikus ügy volt. A Rózsának óriási verbális része van; koncept-muvek, muértelmezések, önfelmérések, világértelmezések. Olyan anyag, ami szerencsére írásban nagyrészt megmaradt. Ezt az anyagot és a muvészekkel készített mai interjúkat több kötetbe gyujtve itt a kiállításon prezentáljuk. Gondolom, ezek a dokumentumok tanúsítják a Rózsa-kezdeményezés intellektuális súlyát.

Mi is volt a Rózsa? Itt a büfénél ki van rakva néhány egykori jelszó, hogy „Nincsen demokrácia rózsa nélkül”, ezt állítólag Joseph Beuys mondta. „Nincsen Rózsa demokrácia nélkül.” Ezt a rózsások mondták. „Ezek nem vadászterületek, hanem vadászmezôk”– mondta Lengyel András. Itt az elôtérben, ahol beléptek, ott van Kelemen Károly tézis-sorozata. Az elsô két pont: „A mítosz ready-made. A Rózsa mítosz”. És szeretném még Károlyi Zsigmondot idézni, aki úgy emlékszik ma, hogy „A Rózsában a derut dédelgettük, nem a depressziót”. A Rózsa Jenô bácsinak és Edit néninek a presszója volt szemben a Képzômuvészeti Fôiskolával. És 76-ban az akkori diákok úgy döntöttek, hogy nekik nem megfelelô helyszín a Fôiskola a problémáik megbeszéléséhez, megoldásához, és átvonultak ebbe a presszóba, amelyet szabályosan birtokba vettek. Olyan helyszínt kerestek, ahol ki tudnak mászni, – most egy gusztustalan szót mondok – abból a slejmos, áttetszô, de át nem hatolható légkörbôl, amelyet a 70-es évek közepén a magyar kultúrpolitika és a Fôiskola képviselt. Tudniillik ekkorra már vége lett a szocreálnak, tehát már lehetett bizonyos esztétikus festékpacnikat odarakni, meg a grafikusoknak bizonyos stilizált vonalakat ugye, Kondor Béla óta ez már tulajdonképpen rendben volt. De semmiféle tere nem volt annak, hogy a muvészetrôl magáról gondolkodjanak. Maga a muvészettörténeti oktatás teljesen lapos szinten zajlott. A régi muvészetrôl sem mondott semmi értelmezhetôt, a jelent meg az impresszionizmussal, posztimpresszionizmussal zárta, a biztos esztétikai, „festôi”, „plasztikus” stb. értékekkel.

Ennek következtében a Rózsában gyülekeztek a fôiskolások meg körülöttük a barátok. Ahogyan Toulouse-Lautrecnek a mulató, Karinthynak meg Kassáknak a kávéház, úgy az ötvenes-hetvenes évek intellektueljeinek találkozási, szórakozási- és munkaszíntere Pesten a presszó lett. A Rózsa kocsmázásra és gondolkodásra is teret adott. Itt vitatták meg olvasmányaikat a fiatalok, Adorno, Walter Benjamin, vagy a fluxus-mozgalom képviselôinek az írásai mind megfordultak a kezükön többnyire Birkás Ákos jóvoltából, aki tôlük idôsebb muvész volt, és mániákusan fordította a megfelelô szerzôket. Elhatározták a jelenségek, a muvészet lehetôségeinek vizsgálatát. Nem megyek bele az akciók meg az események sorolásába, mert nem akarok egyes muvészneveket kiemelni, másokat pedig elhallgatni. De ki kell emelni négy központi Rózsa-akciót. Az elsô 76 márciusában, az utolsó ugyanennek az évnek a karácsonyán volt. Jellemzô, hogy címül az elemek szolgáltak, levegô, víz, tuz, majd a föld, az ún. „magyar” karácsony. De ezzel nem zárult le a rózsabeli fiatalok együttmuködése, mert a Fiatal Muvészek Klubjában, meg a Ganz-Mávagban kiállításokat, performance-eket tartottak, és sikerült szabadtéri akciókat is csinálni, például éjszakai buszkirándulást a budai hegyekbe performance-ekkel, dunai hajókirándulást mint az ellazult létezés és életöröm színterét, stb.

Kérdés, hogy a Rózsát csoportnak lehet-e nevezni, valamilyen szoros, együttmuködô társaságnak. Ez így volt, de tele volt konfliktusokkal is. Például akörül, hogy a fluxusban kell-e megvalósulni, és hogy a festészetnek egyáltalán van-e létjogosultsága. A vezérszólamot a gondolkodó, konceptuális munkálkodás vitte, de többen festettek, komolyan, megszállottan, és a festészet központi témájuk volt. De nem úgy a festészet, ahogy azt a fôiskolán tanulták, hanem ellenkezôleg, a festészet mibenlétét, a festészet fogalmának értelmezését, a festmény és a valóság vizuális viszonyát kutatták. A festményt mint tárgyat kell-e tekinteni, amely egyenrangú környezetével mint tárggyal; a kép konceptuális jelentése lett fontos , de a szociális visszásságok még alapot adtak anti-szocreál hiperrealista megfogalmazásokra is.

Még egy megjegyzés arról, hogy engem muvészettörténészként miért érdekelt a Rózsa mint jelenség. Azt kellett tapasztalnom, hogy a modern magyar muvészetben, illetve mert valójában a 19. század közepén kezdôdött a magyar muvészet, tehát az egész magyar muvészetben, festészetben – kivéve a középkort, ami már nagyon távol van – óriási szakadások, megszakadások voltak. Mindig voltak ebben a közép-európai térségben rettenetesen konzervatív, akadémikus szellemu uralkodó tendenciák, és mindig voltak ellentendenciák. Nálunk, ahogyan a századfordulón tisztázódtak a szellemi frontok, úgy születtek a muvészeti kontraverziók. Például avantgárdnak nevezhetjük a Nyolcak és aktivisták munkásságát, aztán Kassák Lajos munkásságát, a 30-as években Vajda Lajos munkásságát, 45 után az Európai Iskola munkásságát, majd azt a bizonyos 68-as generációt, az Iparterveseket, akik egy teljesen új, csodálatosan jól rögzített történelmi idôben robbantak ki egy kiállítás-akcióban. Kész muvészek voltak, teljes fegyverzetben mutatkoztak be. Majd visszatért az underground szituáció. A felszínen néma csönd. De volt Balatonboglár, volt szobaszínház... Aztán snitt, snitt, snitt, snitt. És akkor jött ez a Rózsa-dolog, ahol teljesen gyerekkorú fiatal muvészek akartak valamit csinálni. Még nem voltak kész, ütôképes muvészek, nem akartak elôtérbe lépni, egyelôre magukkal voltak elfoglalva; alapkérdések tisztázásával. A játék és a munka egyaránt létterületük volt, és – amint ez a presszó-kultúrával együtt járt – a pop- és magas kultúra mezsgyéjén mozogtak. Bár nagyon különböztek az Ipartervesektôl, akik túlnyomórészt a képzômuvészet terrénumán maradva minden mozzanatban támadást és veszélyt jelentettek kemény politikai éllel, ön- és valóságmeghatározó kísérleteikkel a rózsások is „nemtetszôk” voltak. Ôk is falakba ütköztek. És ôk voltak azóta is az utolsók, akik csoportosan vették fel ezt a kutató-avantgárd attitudöt. Fellépésük értéke történeti érték. Még együttmuködtek egy ideig – nagyon jelentôs volt a Fiatal Muvészek Klubja, a Bercsényi-klub, a Ganz-Mávag. Azután egyéni utakra léptek – de látjuk, valamennyien jelentôs életmuvet alkottak. Ezért muvészettörténeti tényezôként, muvészet-ideológiai közéleti és muvészetszociológiai jelenségként is fontos a Rózsa; be kell emelni a magyar mutörténetbe.

Az elsô Rózsa-akció a levegôrôl szólt. A lélegzetvétel szükségességérôl és a levegô hiányáról. Hajas Tibor, aki rendszeres Rózsa-látogató volt, de inkább az Ipartervesek generációjához vonzódott, és egyszemélyes vad önáldozó-ölô életet élt, még ô is felfigyelt a Rózsa-fiatalok akciójára; ô írta képversében: „Honnan veszed a levegôt, és milyen? Honnan veszed a levegôt, és minek?”

Körner Éva


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: lettre@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/