Magyar László András
HAZUGSÁGTIPOLÓGIÁK

Jegyzetek
 

„Diabolus est... doctor mendacii, quia ab ipso
primum inventum est mendacium... a semetipso
deceptus, alterum decipere concupivit.”
(„Az Ördög... a hazugság tanítója, hiszen õ találta fel
a hazugságot... megcsalván ugyanis önmagát,
mások becsapására kezdett vágyakozni.”)
(Augustinus: Ad Julianum comitem contra Judaeos, paganos et Arrianos cap. 2.)


Amennyiben Ágostonnak igaza van, és a hazugság valóban a Sátán találmánya és frusztrált lényének nagystílû bosszúja csupán, afelé kell hajlanunk, hogy a manicheusok fején találták a szöget, és világunkat tényleg a Sátán-démiurgosz teremtette egykor. Ha pedig a hazugságot olyasvalaminek tartjuk, ami nem igaz, vagyis aminek nincs valósága, pontosabban érthetjük azt is, miért mondotta volt egykor a kiváló Martinus Schoock doktor, hogy mindaz, ami nincs, a Sátán alkotása. E mélységes „nincs”-nek, vagyis a hazugságnak – talán épp e genezis következményeképpen – több igen érdekes tipológiájával találkozhatunk az utóbbi harmadfélezer év irodalmában: a számtalan rejtett és nyilvánvaló hazugságtipológiából ezúttal öt tudatosan megfogalmazottat választottam ki s mutatok be alább röviden a tisztelt olvasónak. Szándékom evvel nem a hazugság kibogozhatatlan rejtélyének megfejtése, hanem inkább annak vázolása, milyen irányban haladt a nevezett idõszakban az emberi gondolkodás.
Az elsõ, aki tudtommal a hazugság tipológiájáról írt, természetesen a nagy klasszifikátor, Arisztotelész volt. Õ Nikomakhoszi etiká-jában,1 a negyedik könyv hetedik fejezetében a hazugságnak mindössze két típusát különbözteti meg: a túlzást, hencegést (aladzoneia), amely pozitívan, illetve az iróniát (eironeia), amely – mint Szókratésznél – negatívan tér el a valóságtól. Közülük az elõbbit tartja rosszabbnak. Még egy megkülönböztetést tesz aszerint, hogy a hazug ember puszta élvezetbõl vagy haszonlesésbõl hazudik-e – e kettõ közül pedig az utóbbit ítéli el jobban. A hazugság tipológiájával ezután – tudtommal, jó hat évszázadig – legföljebb a grammatikusok foglalkoztak.
A hazugságtipológiák történetében a kereszténység nyitott új fejezetet. Szent Ágoston két írásában is részletesen kitér a kérdésre. Az idõrendben elsõ tanulmány2 a hazugság definíciójával indul: eszerint az hazudik, akinek más a szándéka (aliud habet in animo), mint amit mond vagy egyéb módon jelez. A hazug ember tehát kétszínû – a latin eredetiben: „kétszívû” –, hiszen vagy olyasmit tud vagy vél tudni, amit nem mond ki, vagy pedig olyasmit mond, illetve jelez, amirõl tudja, hogy nem igaz. Az olyan ember, akibõl e kétszínûség hiányzik, nem hazudhat, legföljebb tévedhet. A lényeg tehát a szándék, vagyis az, hogy a hazug ember be kívánja csapni a másikat.
Ám mi van akkor – teszi fel a kérdést az egyházatya –, ha valaki szántszándékkal azért mond valótlant, mert tudván tudja, hogy nem hisznek neki, õ azonban e megtévesztéssel jó irányba akarja terelni azt, akit becsap? (Ezt az esetet akár Piszkos Fred-esetnek is nevezhetjük, Rejtõ Jenõ közismert hõse alkalmazza ugyanis e trükköt fia védelmében.) Szent Ágoston kérdése valójában a következõ: lehet-e jó szándékkal hazudni? Ha ugyanis a hazugság ténye az, ami egyenlõ a hazugsággal, az illetõ a fenti esetben is hazudik, ha viszont csupán a becsapás szándéka a hazugság ismérve, itt nem lehet szó hazugságról. (S ennek ellentéte is kérdéses, vagyis ha valaki azért mond igazat, hogy becsapja vele a másikat.) Ágoston példát is hoz: X. tudja, hogy az A. úton rablók leselkednek. X. azt is tudja, hogy Y. nem hisz neki, de nem akarja, hogy Y.-nak baja essék, ezért azt tanácsolja neki: menjen az A. úton. Y., mivel nem hisz X.-nek, a B. útra tér, és így megmenekül a rablóktól. A kérdés tehát az: mi a hazugság ismérve, a hazugság ténye, a hazugság tudatos mivolta, vagy egyik sem, hanem csak a rossz szándék? Ágoston az utóbbi mellett érvel.
Ezek szerint tehát a hazugság születésében három tényezõ játszik szerepet: 1. A hazugság ténye (vagyis az, hogy valótlanság-e az állítás vagy sem). 2. A hazugság tudatossága (vagyis, hogy a hazudó szándékkal hazudik-e). Végül: 3. A hazugság célja (vagyis, hogy rosszat akar-e a hazug vagy sem).
Ha továbbgondoljuk Ágoston tipológiáját – figyelem, itt már nem õt idézzük! –, három tényezõnek, mint mindenfajta három tényezõnek, nyolc variációja lehetséges, amelyek a következõk:
1. Hazudik – tudatosan – rossz szándékkal.
2. Hazudik – tudatosan – jó szándékkal.
3. Hazudik – nem tudatosan – rossz szándékkal.
4. Hazudik – nem tudatosan – jó szándékkal.
5. Igazat mond – tudatosan – jó szándékkal.
6. Igazat mond – tudatosan – rossz szándékkal.
7. Igazat mond – nem tudatosan – jó szándékkal.
8. Igazat mond – nem tudatosan – rossz szándékkal.
Az 1. eset a par excellence hazugság esete.
A 2. a rablók példájával illusztrált eset, amely Ágoston szerint valójában nem hazugság, hiszen jó szándékú. Ide tartozik az az eset is, ha valaki jó cél érdekében hazudik (pl. Gen., 27.19.), vagy pedig hazugsággal védi a nála bujkáló üldözöttet.
A 3. eset – ti. ha valaki hazugságot mond a becsapás szándékával, miközben azt hiszi, hogy igazat mond – nem képzelhetõ el, hiszen ha egyszer azt hiszi, hogy igazat mond, nem hiheti, hogy becsapja állításával a másikat.
A 4. eset egyszerû tévedés, vagyis nem hazugság.
Az 5. eset sem hazugság, hanem ennek épp az ellentettje.
A 6. eset a rablótörténet ellentettje, például ha valaki igazmondásával akarja a rablók karjába kergetni ellenségét, akirõl tudja, hogy nem hisz neki. Ez Ágoston szerint hazugság, hiszen ha maga az állítás igaz is, a szándék gonoszsága a döntõ.
A 7. eset elméletileg ugyan elképzelhetõ, ha például egy író egy általa mesének vélt eseményt mond el szórakoztatás céljából, s nem is tudja, hogy a történet valóban megesett valahol. De hazugságról itt semmiképp nem lehet szó.
A 8. eset igen érdekes, hiszen arról van szó, hogy valaki be akar csapni másokat, s ezért hazudni akar, de nem sikerül neki. Ez elképzelhetõ (például X. meg akarja ijeszteni Y.-t, ezért azt mondja neki, hogy halálos beteg, miközben Y. valóban az), de az, hogy ezt az esetet hazugságnak minõsíthetjük-e, erõsen kérdéses, hiszen amit X. állít, végül is igaz, s rossz szándék sem rejlik mögötte.
Egy szó, mint száz, csupán egyetlen olyan eset van, amely egyértelmûen hazugság – az elsõ, illetve még egy, a hatodik, amelyet Ágoston hazugságnak minõsít –, noha maga az állítás ez esetben igaz.
Ágoston szerint tehát a legfontosabb és a hazugság létrejötte szempontjából döntõ momentum nem a hazugság ténye, nem is a hazugság tudatos volta, hanem a szándék, a becsapás – gonosz – szándéka.
Ugyanennek az írásnak késõbbi, tizennegyedik fejezetében Ágoston még egyszer visszatér a hazugságtipológiára, ezúttal azonban nem formális, hanem tartalmi tipológiát alkot. Eszerint a hazugságnak nyolc fajtája létezik, úgymint:
1. Vallási tanok (doctrinák) hazugságai – ezeken nyilván az eretnekségeket érti.
2. Senkinek nem használó, de valakinek ártó hazugság.
3. Valakinek használó és valakinek ártó hazugság.
4. A l’art pour l’art hazugság.
5. A tetszés végett való hazugság.
6. Valakinek anyagilag használó, de senkinek sem ártó hazugság.
7. Valakinek használó (életét védõ) hazugság, mely senkinek sem árt.
8. Valakinek használó (testét a beszennyezõdéstõl védõ), de senkinek sem ártó hazugság.
Ágoston után újabb hatszáz évvel Szent Tamás az õ Summá-jában a hazugságról szólva elsõsorban Ágostonra épít.3 A hazugság bûne szerinte sem a hazugság tényével, hanem a becsapás szándékával egyenlõ („culpa mentientis est fallendi cupiditas”), s mint megjegyzi, a hazugságnak voltaképpen nem az igazmondás, hanem a jó szándék az ellentéte. (Érdekes, hogy Tamás szerint csak jellel lehet hazudni: „mendacium est falsa vocis significatio”, a vox szó nála ugyanis „mindenfajta jel” lehet.) A hazugsághoz Tamás szerint – Ágoston nyomán – három dolog szükséges:
1. Hogy az állítás hamis legyen (quod falsum sit), 2. a hazugság szándéka, tudatossága (quod adsit voluntas falsum enuntiandi), 3. hogy az illetõ be akarja csapni a másikat (intentio fallendi). Így a hazugság három szinten is megvalósul: materialiter, formaliter és effective is. Valójában mindhárom tényezõ szükséges a hazugsághoz, a lényeg azonban a gonosz szándék, az intentio mala.
E logikai tipológia mellett Tamás is ad „hagyományos”-nak titulált tartalmi felosztást, amely azonban eltér az Ágostonétól. E felosztás szerint ugyanis csak három típusa van a hazugságnak: 1. Officiosum – amelynek célja a haszonszerzés. 2. Jocosum – amelynek célja a játék. 3. Perniciosum – amelynek célja az ártás.
Tamás elismétli Ágoston nyolcas klasszifikációját is, majd arra a konklúzióra jut, hogy a hazugságtipológia háromféleképp készíthetõ el: 1. A hazugság típusa szerint – ez az Ágoston-féle háromtényezõs, nyolcvariációs felosztás. 2. A hazudó szándéka szerint (officiosum, jocosum, perniciosum), illetve 3. a hazugság célja szerint (Ágoston-féle) nyolcas tartalmi felosztás. Tehát szerinte a három hazugsággeneráló tényezõ hazugságtipológia-generáló tényezõ is egyben. Ezután Tamás azt is leszögezi, hogy szerinte mindenfajta hazugság bûn (Lásd: Máté, 5.37., Zsolt., 5.6., Ephes., 4.24. stb.), legföljebb típusa szerint enyhébb vagy súlyosabb.
Tamás után újabb hétszáz évet ugrunk az idõben. 1981-ben két amerikai nyelvész, Linda Coleman és Paul Kay is elkészítette saját hazugságtipológiáját. Ez, mint látni fogjuk, mulatságosan hasonlít Ágoston ezerötszáz éves rendszerére, amelyet egyébként Coleman és Kay látnivalóan nem ismer.4
A szerzõpáros a hazugság három feltételét sorolja fel: 1. Az állítás legyen hamis (P=false). 2. A hazudó higgye, hogy állítása hamis (S believes P=false). 3. Az állítással a hazudó rá kívánja szedni a másikat. (Ez utóbbira azért van szükség, hogy a metaforák, hüperbolák, illetve a formális, „social” hazugságok – pl. udvariassági formulák – kiküszöböltessenek.)
A felsorolt három tényezõ variálásával a szerzõk nyolc logikai hazugságtípust különböztetnek meg, pontosan azokat, amelyeket feljebb – Szent Ágoston kapcsán – már ismertettünk. A szerzõk a nyolc lehetséges variációval kísérletet végeztek: történetekbe foglalták a lehetõségeket, majd megszámozták õket, s megkérdeztek egy csoportnyi embert, melyik elbeszélésben van szerintük szó hazugságról s melyikben nincs. A kísérlet érdekes eredményre vezetett: a megkérdezettek a hazugság szempontjából leglényegesebbnek azt tartották, hogy a hazudó tudja vagy higgye, hogy hazudik. A második leglényegesebb a becsapás szándéka, a harmadik pedig a hazugság ténye volt! Vagyis – szemben Ágostonnal és Tamással – korunkra nem a szándék, hanem a tudatosság vált döntõvé.
A cikk következtetése szerint a szavakat és kijelentéseket nem szükséges és elegendõ feltételek teszik azzá, amik – például hazugsággá –, hanem minden esetben pszichológiai folyamatot kell bejárniuk: ennek lényege az úgynevezett szemantikai „prototípus”. A „hazugság” prototípusa háromelemû: a „hazugságot” attól függõen fedezzük fel egy állításban – vagy egy történetben –, hogy e prototípus elemei megvannak-e benne vagy sem, ráadásul az elemek közt fontossági sorrend is fennáll.
Az ötödik hazugságtipológia, amelyet itt be szeretnénk mutatni, Ewald Wagner mûvelõdéstörténészé.5 Wagner Ibn Battuta (XIV. sz.) arab és Evlia Cselebi (XVII. sz.) török utazók útleírásait vizsgálva állította fel sajátos hazugságtipológiáját. Felfedezte ugyanis, hogy az utazásokról szóló beszámolókban óhatatlanul megjelenik a hazugságnak egyik-másik formája.
Wagner kéttényezõs rendszerében az állításnak négy lehetõsége van:
1. Objektíve igaz állítás – és szubjektíve is igaz (vagyis az illetõ igaznak hiszi).
2. Objektíve igaz állítás – de szubjektíve hamis.
3. Objektíve hamis – de szubjektíve igaz.
4. Objektíve hamis – és szubjektíve is hamis.
Az elsõ eset nyilvánvalóan nem hazugság, ezt tehát ejthetjük. A második Wagner szerint azé az íróé, aki olyan történetet mond el, amit maga mesének vél, pedig igaz, illetve ha valaki olyan országról ad valós leírást fiktív saját élményekrõl számolva be –, amelyet maga nem látott. Voltaképpen egyik esetben sem beszélhetünk hazugságról. A harmadik eset a tévedés tipikus esete. A negyedik viszont egyértelmû hazugságnak tûnik, pedig a dolog nem ilyen egyszerû.
Megeshet ugyanis, hogy valaki elmond egy mesét, ami nyilvánvaló hazugság, de csak szórakoztatás a célja. (Lásd Szent Tamás „jocosum mendacium”-át). Ilyenkor semmiképp nem lehet szó hazugságról.
Máskor olyan nyilvánvaló a hazugság, hogy a hazugról nem is tételezhetõ fel a megtévesztés szándéka. Erre példa Cselebi híres „erzurumi macska-történet”-e. E szerint Erzurumban olyan hideg volt, hogy miközben egy macska egyik háztetõrõl a másikra ugrott, megfagyott a levegõben, s csak tavasszal esett le – majd nagyot nyávogva tovairamodott.
Wagner szerint az útleírásokban olvasható hazugságoknak tartalmi szempontból hat fajtája lehetséges:
1. Ha az utazó olyasmirõl számol be, amit nem látott.
2. Ha az utazó szórakoztató szándékkal lódít.
3. Ha az utazó olyasmirõl számol be, ami nincs.
4. Ha az utazó olyasmirõl számol be, ami van és amit látott, de hamisan számol be róla.
5. Ha az utazó olyasmirõl számol be, ami van és amit látott, de túlozva számol be róla.
6. A plágium esete (az utazó igazat mond, de nemcsak hogy nem látta a dolgot, hanem még csak nem is õ ír róla).
Egyébként – jegyzi meg a szerzõ – a hazugság indoka gyakran a formai hagyományhoz való ragaszkodás vagy az a kényszer, hogy ismert kategóriákat húzzunk az ismeretlenre. Lehet a hazugság oka tudatlanság (pl. mikor Battuta azt írja a Niger folyóról, hogy az a Nílus egyik ága), de lehet egyszerû feledékenység vagy más valóságszemlélet is (pl. csodákról szóló beszámolók).
Wagner tipológiájának legkülönösebb jegye az, hogy benne valójában már sem a hazugság ténye, sem a hazudó szándéka vagy tudatossága nem játszik szerepet: a hazugság minden esetben értelmezhetõ, vagyis voltaképpen az igazság egyik megközelítési módja vagy variánsa.

A fent ismertetett hazugságtipológiák meglehetõsen különbözõ szempontokból közelítették meg tárgyukat, ám feltûnõen azonos konklúziókra jutottak. Ezek közül a legfontosabb, hogy a hazugságok tipologizálhatók, osztályozhatók, illetve hogy a hazugság bizonyos tényezõkbõl „generálható”, ami annál is meglepõbb, minthogy itt olyasmirõl van szó, ami voltaképp nem létezik. Az ágostoni és huszadik századi tipológiák azonosságából természetesen nem plágiumra, de nem is a hazugság – e nem létezõ dolog – valamilyen alapvetõ jellegzetességére, hanem elsõsorban az emberi gondolkodás korlátaira és sajátos módszereire következtethetünk.
Az egyezések mellett azonban az eltérések is igen érdekesek: Arisztotelész hazugságfogalma még kifejezetten mennyiségi: mintha az igazság valamilyen szilárd mérték volna, amelytõl eltérve automatikusan hazugságot kapunk (a mértéktõl való eltérés abnormitásának gondolata egyébként késõbb a sztoikus bûnfogalomban, majd a racionális erkölcstanokban játszik fontos szerepet).
Ágostonnál, majd még inkább Tamásnál azonban a hazugság alapelemei közül már az ártó szándék játssza a fõszerepet, vagyis a hazugság nem tény többé, hanem minõségi jelenség: bûn. Ágoston logikai alapú tipológiája csak arra szolgál, hogy bevezesse az etikai-tartalmi tipológiát. E felfogás szerint tehát a hazugság lényege nem abban áll, hogy „nem igazság”, hanem abban, hogy „rossz”.
Ettõl gyökeresen eltér – bár formájában szinte azonos – Coleman és Kay tipológiája, amely mindenfajta etikai tartalomtól mentes már: csupán a hazugság szemantikai szerkezetére kíváncsi, noha a hazugságot még alapvetõen „más”-nak tartja, mint az igazságot.
Minden korábbitól különbözõ hazugságszemlélet viszont a Wagneré, aki hazugságtipológiájával egy mûforma – az útleírás – filológiai, értelmezésbeli kérdéseire igyekszik választ adni, sõt implicit módon a hazugságot az igazsággal egyenértékû – hiszen vele egyenrangúan értelmezhetõ – forrásnak tekinti. Századunkra ezek szerint nemcsak a hazugság ténye, hanem erkölcsi tartalma is háttérbe szorult: igazság és hazugság közt immár elmosódik a különbség.
A mértéktõl és a bûntõl, végigkísérve a hazugság értelmezésének történetét, így jutottunk el a nyelvészeti-hermeneutikai problémáig. Egy mindenesetre biztos: a hazugság mint minõség és tény többé már nem érdekel bennünket. Ahol ugyanis nincs szilárd igazság, ott hazugság sem létezhet. Ám ez meg is fordítható: ahol nincs hazugság, ott igazságot is hiába keresünk. A szándék és tudat talán még ebben a világban is megfogható: a valóság azonban mindörökre szertefoszlott kezünk közül.
 

Jegyzetek

1. Aristotle: The Nicomachean Ethics. Ed. and transl. H. Rackham. Cambridge–London, Harvard Un. Press, 1990. (Loeb Classical Library, Aristotle XIX.) 241–245.
2. Augustinus: De mendacio ad Consentinum liber unus. In: Augustini Opera. Paris, 1586. Tom. IV. 3–4.
3. Thomae Aquinatis: Summa theologica. Paris, Migne, 1864. Tom. III. 828–837. col. (2/2. CX. cap.)
4. Coleman L.–Kay P.: Prototype Semantics: The English Word Lye. Language, Vol. 57., No. 1. (1981.) 26–44.
5. Wagner, Ewald: Subjektive und objektive Wahrheit in islamischen Reiseberichten. In: Ertzdorff, X–Neukirch, D. (Hrsg.): Reisen und Reiseliteratur im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Amsterdam–Atlanta, Rodopi, 1992. 43–66.
 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: holmi@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány   c3.hu/scripta/