Kronológia

1987

1987. január Az Írószövetség demokratikusan választott, részben ellenzéki vezetôségével való szembenállásuk miatt huszonhatan kilépnek a szövetségbôl, hogy kifejezzék a pártvezetés iránti huségüket. Az elsô kilépôk még december elsô napjaiban: Bata Imre, Juhász Ferenc, Nemeskürty István és Szabó Magda. Ôket követik január végéig Almási Miklós, Asperján György, Berkesi András, E. Fehér Pál, Fekete Sándor, Földeák János, Galabárdi Zoltán, Gyurkó László, Hegyi Béla, Jovánovics Miklós, Kovács Sándor Iván, Köpeczi Béla, Moldova György, Molnár Géza, Ördögh Szilveszter, Pándi Pál, Rónai Mihály András, Sík Csaba, Szerdahelyi István, Tamás Aladár, Végh Antal, Wéber Antal.

A Beszélô az 1956-os forradalom leverését követô restauráció és a politikai válság összefüggéseit elemzi. Kis János tanulmánya után közlik a Nagy-budapesti KMT három ülésének jegyzôkönyvét, a Petôfi-Parasztpárt memorandumát 1956 decemberében, Eörsi István visszaemlékezéseit. „Fényes Elek” (Rainer M. János) tollából jelenik meg elôször összefoglaló elemzés a forradalom utáni megtorlásról. Koncepció és valóság címmel ismertetik a mosonmagyaróvári sortuzzel kapcsolatos koncepciós per ítéletét Földes Gábor és társai ügyében, valamint Angyal István búcsúlevelét, továbbá Szilágyi Sándor, Mikes Tamás, Krassó György és Kôszeg Ferenc esszéjét.

A második monori konferencia megszervezésére elôkészítô bizottság alakul (Bauer Tamás, Csurka István, Für Lajos, Kenedi János, Kis János, Lengyel László, Mécs Imre, Vásárhelyi Miklós). A tanácskozás fô témája a reform – a katasztrófa megelôzésének lehetôsége lett volna. A kormány tagjai az ország különbözô pontjain munkásgyuléseken elemzik az ország nehéz gazdasági helyzetét.

1987. jan. 1. Maróthy László miniszterhelyettest nevezik ki az Országos Tervhivatal elnökévé. Berecz Frigyes, aki ekkor a BHG vezérigazgatója, miniszter lesz. A nyugdíjba vonuló Hetényi Istvánt helyettese, Medgyessy Péter váltja föl a Pénzügymininisztérium élén. Németh Miklós kerül a KB gazdaságpolitikai osztályának élére.

Megkezdi muködését a kétszintu bankrendszer.

Korlátozzák a szeszesitalok árusítását és fogyasztását.

1987. jan. 12. Az ország életét megbénító hóesés okozta problémák leküzdésére tárcaközi operatív bizottság alakul.

1987. jan. 13. Budapesten merényletet követnek el a kolumbiai nagykövet ellen.

1987. jan. 15. A minisztertanács ülésén új kormánybizottságok alakításáról döntenek; a Gazdasági Bizottság helyébe a Gazdaságfelügyeleti Bizottság lép, ekkor alakul meg a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottsága, a Tudománypolitikai és a Honvédelmi Bizottság is.

1987. jan. 24. A KISZ KB ülése kiadja Jövônk a tét címu felhívását.

1987. jan. 31. Köpeczi Béla muvelôdési miniszter bejelenti, hogy a kormányzat nem tekinti a magyar írók egyedüli képviseletének az Írószövetséget.

1987. febr. 14–16. A szovjet kormány meghívására a moszkvai békefórumra utazik az Írószövetség elnöke, Cseres Tibor és alelnöke, Fekete Gyula.

1987. febr. 17. A Magyar Nemzeti Bank képviselôi egy amerikai, japán és nyugat-európai pénzintézetekbôl álló bankkonzorciummal 200 millió dolláros hitel felvételérôl írtak alá megállapodást.

1987. febr. 22. Andy Warhol halála.

1987. febr. 26–27. A Magyar Nemzetiségu Dolgozók Tanácsának bukaresti ülésén felszólal és súlyos vádakkal illeti Magyarországot Nicolae Ceausescu. Ezzel a beszéddel megkezdôdik a központilag irányított támadássorozat, amelynek középpontjában a Magyarországon kiadott Erdély története áll.

1987. március Féléves szünet után újra megjelenik a Tiszatáj.

Nagy Jenôt, az ABC Független Kiadó vezetôjét többszörös súlyos pénzbírságra, majd összes ingóságainak elkobzására ítélik. „Preventív” ôrizetbevételekkel igyekeznek megfélemlíteni az ellenzéket.

1987. márc. 2. Megjelenik az 1987. I. tv. a földrôl, mely megszünteti a tartós földhasználat intézményét.

1987. márc. 3. Magyarország csatlakozik az európai biztonság és együttmuködés kérdéseivel foglalkozó bécsi utóértekezlet közös jugoszláv–kanadai javaslatához, amely az európai nemzetiségi kisebbségek jogainak erôsítésére irányul.

1987. márc. 5. Elôször indítanak eljárást a csôdtörvény alapján egy jelentôsebb cég, a Veszprémi Állami Építôipari Vállalat ellen.

1987. márc. 6. II. János Pál pápa esztergomi érsekké nevezi ki Paskai Lászlót.

1987. márc. 11. Féléven belül immár másodszor értékeli le a forintot a konvertibilis valutákhoz képest nyolc százalékkal a Magyar Nemzeti Bank.

1987. márc. 15. A központi állami ünnepségen Pozsgay Imre mond beszédet, melyben felveti a politikai-intézményi reformok lehetôségét. A budapesti független megemlékezések atrocitások nélkül zajlanak le.

Szurös Mátyás, az MSZMP KB titkára az Egyesült Államokban tárgyal. Fogadja ôt George Bush alelnök és George Shultz külügyminiszter is.

1987. április A politikai rendôrség folyamatosan zaklatja és a legkülönbözôbb címeken kiszabott pénzbírságokkal sújtja az Égtájak Között címu szamizdat újság készítôit: Bognár Mikoltát, Talata Józsefet, Bartók Gyulát és Rusai Lászlót.

1987. ápr. 1. A kormány szóvivôje és a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége nyilatkozatban utasítja vissza az Erdély története címu történeti munka három kötetével kapcsolatos, román részrôl megfogalmazott vádakat, melyek történelemhamisítást és revansizmust emlegetnek.

1987. ápr. 10. Felavatják a Magyar Színkör Jurta Színházát a Népligetben, vezetôje Romhányi László.

1987. ápr. 12. A magyar kormány központi áremeléseket jelent be. Emelkedik pl. a hús és a húskészítmények, a szeszesitalok, valamint néhány gépipari fogyasztási cikk ára.

1987. ápr. 27. Kurt Waldheimet náci múltja miatt nemkívánatos személynek nyilvánítják az Egyesült Államokban, és magánszemélyként sem utazhat be az országba.

1987. ápr. 28. Az MSZMP KB mellett muködô Közgazdasági Munkaközösség ülésén Havasi Ferenc, a KB gazdasági titkára, Nyers Rezsô és Pozsgay Imre is támogatja a Fordulat és reform címu elôterjesztést, amely az elsô összefüggô közgazdasági javaslat a válság megoldására 1968 óta. (Az állásfoglalás és a dokumentum a Közgazdasági Szemle 1987. júniusi számában jelenik meg elôször.)

1987. ápr. 28–30. Az MSZMP Központi Bizottságának ülésén az új vállalati és központi adórendszer alapelvei és a nyugdíjrendszer átalakítása kerül napirendre. 30-án közleményt adnak ki a vállalati és a személyi adórendszer átalakításának, a nyugdíjrendszer módosításának szükségességérôl.

1987. május Kínában három héten át hatalmas erdôtuz pusztít, amelyben több mint egymillió hektárnyi erdôterület semmisül meg

1987. máj. 15. Budán fölavatják Raoul Wallenberg szobrát.

1987. máj. 26. Parlamenti ünnepségen köszöntik Kádár Jánost 75. születésnapja alkalmából.

1987. máj. 28. Egy Mathias Rust nevu német fiatalember Chessna–172 típusú sportrepülôgépével háborítatlanul berepül a Szovjetunióba, és a Vörös téren landol.

1987. jún. 1. Budapesten Armand Hammert, az Occidental Petroleum nevu amerikai vállalat elnökét fogadja Kádár János.

A Magyar Nemzeti Bank döntésének értelmében 2 százalékkal nô a bankok és pénzintézetek által igénybe vehetô rövid lejáratú hitelek kamata.

1987. jún. 5. Budapestre érkezik a Román Kommunista Párt két KB-titkára, Emil Bobu és Ion Stoian. A tárgyalások során a magyar fél kifejti: bár a romániai magyarok helyzetének rendezése Románia belsô ügye, de ennek a problémának nemzetközi és magyarországi vonatkozásai is vannak.

II. János Pál pápa Dankó Lászlót, Seregély Istvánt érsekké, Gyulay Endrét szeged-csanádi megyés püspökké nevezi ki.

1987. jún. 10. A Beszélô különszámában Társadalmi szerzôdés címmel – Kis János, Kôszeg Ferenc és Solt Ottilia megfogalmazásában – közzéteszi állásfoglalását „a politikai kibontakozás feltételeirôl”.

1987. jún. 14. 30 év után elôször tartanak legfelsôbb szinten, Csao Ce-jang és Kádár János részvételével magyar–kínai találkozót. Az esemény színhelye Budapest.

1987. jún. 16. Nagy Imre és társai kivégzésének 29. évfordulóján nagyszámú rendôr és mintegy 50-60 ember jelenlétében szimbolikusan Batthyány–Nagy Imre-emlékmécsessé nyilvánítják a budapesti Batthyány-örökmécsest. Budapesten Nagy Imre rehabilitálását követelô röplap jelenik meg több száz példányban.

1987. jún. 23. Az MSZMP KB ülésén személycseréket hajtanak végre a pártvezetésben: az új KB-titkárok: Fejti György – fegyveres erôk, Lukács János – párt- és tömegszervezetek, Németh Miklós – gazdaság. Az MSZMP új fôtitkárhelyettese Lázár György lesz. A PB új tagjai: Berecz János és Csehák Judit. A budapesti pártbizottság élére Havasi Ferencet választják meg.

1987. jún. 25–26. Az Országgyulés zárt ülésén elfogadja az MSZMP KB és a Hazafias Népfront országos tanácsának személycserékre vonatkozó javaslatait. Fölmentik tisztségébôl Losonczi Pált; Németh Károly lesz az Elnöki Tanács elnöke. Lázár Györgyöt Grósz Károly váltja föl a Minisztertanács elnöki székében. A nyugdíjba vonuló Czinege Lajos helyett pedig Horváth Istvánt választják meg miniszterelnök-helyettesnek.

A pénzügyminiszter beszámolójában közli, hogy az államháztartás hiánya 1986-ban a tervezett kétszerese volt.

1987. júl. 1. Bevezetik a „közhasznú munkát”: az állástalanokat a helyi tanácsok különbözô közmunkák elvégzésére alkalmazhatják. – Megkezdi muködését az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal (APEH).

1987. júl. 2. Az MSZMP KB ülésén nyíltan beismerik az addigi gazdaságpolitika kudarcát, és új gazdasági-politikai kibontakozási programot fogadnak el.

1987. júl. 4. Franciaországban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik Klaus Barbie-t, a „lyoni hóhért”.

1987. júl. 17. Grósz Károly Moszkvában bejelenti, hogy a magyar nép körében kedvezô fogadtatásra találtak a Szovjetunióban végbemenô forradalmi változások.

1987. júl. 19. Csurka István levelet intéz Vásárhelyi Miklóshoz, melyben a népiek nevében lemondja a készülô második monori találkozót – amely így meghiúsul. A lépés indoka az, hogy a Beszélôben megjelent Társadalmi szerzôdés címu tanulmányt, amely az egész ellenzék nevében szól, nem egyeztették a népiekkel.

1987. júl. 20. A kormány újabb áremeléseket határoz el, amelyeket részben a költségvetési hiány mérséklésének szándékával indokol. Emelkedik az energiahordozók, a cigaretta, a liszt és a sütôipari termékek ára. Ezzel egy idôben „jövedelemkiegészítô intézkedésekrôl” határoznak.

1987. júl. 22. A Magyar Nemzeti Bank és harminckilenc nyugati pénzintézet vezetôi között megállapodás születik egy 400 millió dolláros konzorciális hitel felvételérôl.

1987. aug. 3. A kormány és a SZOT vezetôi megbeszélést tartanak az adóreformról és a következô évre szóló gazdasági terv fô irányairól.

1987. aug. 13. A kormányülés elfogadja a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó bevezetését.

1987. aug. 16. A negyedik reaktorblokk üzembe helyezésével lezárul a paksi erômu fejlesztésének elsô szakasza; a tervek szerint a 90-es években az erômuvet két ugyancsak szovjet tervezésu reaktorblokkal bôvítenék.

1987. aug. 17. Öngyilkos lesz a nyugat-berlini spandaui börtön utolsó lakója, a 93 éves Rudolf Hess. A börtönt lebontják.

1987. aug. 22. A Nemzeti Színház 150 éves jubileumán Köpeczi Béla muvelôdésügyi miniszter bejelenti: pályázatot írnak ki az új Nemzeti helyének kijelölésére.

1987. aug. 23. Az Inconnu független muvészeti csoport – a szovjet–német megnemtámadási szerzôdés 48. évfordulóján – levelet intéz a Szovjetunió budapesti nagykövetségéhez, melyben a balti államok függetlenségét követelik.

1987. aug. 31. A Magyar Nemzeti Bank képviselôi az iparszerkezet-átalakítási program folytatását segítô 150 millió dolláros kölcsönszerzôdést írnak alá a Világbankkal.

1987. ôsz A Beszélô 21. száma közli Csurka István Az elsô áldozat nevében címu írását. Esszéjében az 1956-os kiábrándulásra vezeti vissza a társadalom „halálos állapotát”.

1987. szept. 1. Közös magyar–szovjet harcászati gyakorlatot tartanak.

1987. szept. 8. Száz értelmiségi nyílt levélben fordul az Országgyuléshez, bírálják a kormány gazdasági programját, és lényegi változások végrehajtására szólítják fel a parlamentet. A parlament ennek ellenére ellenszavazat nélkül fogadja el szeptember 16–17-én a kormány által beterjesztett gazdasági programot. Grósz Károly 18-i sajtótájékoztatóján kijelenti: a kormányprogram „folytatása és egyben megújítása annak a merész és elôremutató politikának, amely kivezette az országot az 1956-os tragédiából”.

1987. szept. 10. A kormány foglalkoztatási alapot hoz létre.

1987. szept. 19. Az Országgyulés elfogadja az új adótörvényeket.

1987. szept. 27. Lakiteleken közel 150 értelmiségi részvételével nagyszabású „baráti találkozót” rendeznek, hogy nyílt eszmecsere keretében vitassák meg az ország súlyos gondjait. A bevezetô elôadást Pozsgay Imre, a HNF fôtitkára tartja. Nyilatkozatot fogadnak el, melyben a párbeszéd megkezdésére szólítják fel az ország és a párt vezetôit. (A nyilatkozatot a Magyar Nemzet 1987. november 14-i száma közli, egész oldalas Pozsgay-interjú keretében.) A tanácskozáson számos ’56-os személyiség is részt vesz, de a forradalomról csak érintôlegesen szólnak. Az 1956-tal kapcsolatos hivatalos álláspont bírálatára nem kerül sor.

1987. szept. 29. Franz Vranitzky osztrák kancellár Budapesten tárgyal. Nyilatkozatot adnak ki, mely fölveti az 1995-ös világkiállítás közös megrendezésének lehetôségét.

1987. október Szamizdatban megjelenik a Halottaink. Fotóalbum az 1956-os forradalom halottairól, valamint A Forradalom elôzményei, alakulása és utóélete. Tanulmányok és kronológia címu kötetek.

1987. okt. 7. Grósz Károly NSZK-beli látogatása alkalmával megállapodás születik arról, hogy a Deutsche Bank a német kormány kezességvállalása mellett egymilliárd márka hitelt folyósít a Magyar Nemzeti Banknak.

1987. okt. 9. ’56-os barátai köszöntik a 70 éves Vásárhelyi Miklóst, és megemlékeznek a vele egy esztendôben született bajtársairól, Gimes Miklósról, Losonczy Gézáról, Maléter Pálról és Szilágyi Józsefrôl.

Kádár János Kínába utazik. 13-án találkozik Teng Hsziao-pinggel, a Kínai KP KB tanácsadó bizottságának elnökével.

1987. okt. 10. A „Jövôhajón”, az Örley Kör harmadik hajó-szimpozionján „szellemi közeljövônkrôl” fejtik ki véleményüket (személyesen vagy felolvasott írásban) – többek között – azok a vezetô ellenzéki személyiségek, akiket nem hívtak meg Lakitelekre (Kis János, Tamás Gáspár Miklós, Szabó Miklós).

1987. okt. 11. Egy genfi szállodában öngyilkos lesz Uwe Barschel, Schleswig-Holstein lehallgatási botrányba keveredett kereszténydemokrata miniszterelnöke.

1987. okt. 22. Bemutatják Kovács András Két választás Magyarországon címu filmjét, melynek témája az 1985-ös választások körüli manipulációk.

1987. okt. 23. Kisebb tüntetések Budapesten. A Muegyetem kertjében Dénes János, Gadó György és Mécs Imre mond beszédet.

1987. okt. 24. Beiktatják Harmati Béla püspököt a Déli Evangélikus Egyházkerület élére.

1987. okt. 30. Magyar párt- és állami küldöttség utazik a Szovjetunióba. Kádár János Októberi Forradalom Érdemrendet kap, felszólal a 70. évfordulóra emlékezô ünnepi ülésszakon, és Mihail Gorbacsovval is találkozik.

1987. nov. 5. Bányász Rezsô kormányszóvivô elismeri, hogy a tervezettnél nagyobb az ez évi áremelkedés.

1987. nov. 8. Felavatják Donáth Ferenc síremlékét a Farkasréti temetôben. Vásárhelyi Miklós beszédében fogadalmat tesz, hogy „minden törvényes lehetôséget fölhasználva” küzd bajtársai, a forradalom mártírjai és áldozatai erkölcsi és politikai rehabilitációjáért.

1987. nov. 12. Megalakul a Pénzügykutató Rt., igazgatója Tardos Márton.

1987. nov. 13. A SZOT elnökségének állásfoglalása szerint a stabilizációs program végrehajtása során a lakosság életszínvonalát érintô döntéseket nagy körültekintéssel lehet csak meghozni.

1987. nov. 15. Brassóban 20 ezer munkás és diák tüntet a rendszer ellen. A rendôrség csak a katonaság segítségével, halálos áldozatok árán tudja elfojtani a megmozdulást.

1987. nov. 18. Marjai József miniszterelnök-helyettes az Egyesült Államokban tárgyal az amerikai kormány tagjaival, a kongresszus, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap képviselôivel.

1987. nov. 23. Nyilvánosságra hozzák a január 1-jétôl életbe lépô árváltozásokat. A fogyasztási cikkek mintegy 80 százalékának „változik meg” az ára.

1987. nov. 27. Az Elnöki Tanács jóváhagyja azt az elôterjesztést, amely szerint január 1-jétôl a magyar állampolgárok útlevelükkel – elvileg – a világ összes országába utazhatnak.

1987. dec. 7–10. Reagan és Gorbacsov csúcstalálkozója Washingtonban. Aláírják a középhatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló szerzôdést.

1987. dec. 8. Az MSZMP KB ülése a népgazdaság helyzetével foglalkozik, optimista hangvételu közleményt adnak ki a tervteljesítésrôl. Határozatot hoznak az MSZMP országos értekezletének összehívásáról.

1987. dec. 16–17. Változtatásokat hajtanak végre a kormányban. A belügyminiszteri tisztet újra Horváth István veszi át. Berecz Frigyes ipari, Csehák Judit szociális és egészségügyi, Marjai József miniszterelnök-helyettes kereskedelmi, Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási, Villányi Miklós pénzügyminiszter lesz. Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettesi kinevezést kap.

1987. dec. 21. A budai Várnegyedet és Hollókôt fölveszik a világ kulturális örökségének UNESCO-listájára.

1987. dec. 25. Elsô ízben közvetíti a Magyar Televízió a karácsonyi éjféli misét a budapesti Mátyás-templomból.

1987. dec. 26. Nyilvánosságra hozzák az 1988-as népgazdasági tervet. A Minisztertanács közleményben tájékoztatja a lakosságot a fogyasztói árszínvonal 1988-ban várható alakulásáról, az adóreformmal összefüggô központi árintézkedésekrôl és a szociálpolitikai juttatások emelésérôl.

1987. dec. 30. Az Elnöki Tanács módosítja a magánkereskedelemrôl és a gazdasági társulásokról szóló rendeletet. Január 1-jétôl jogi személyekkel közösen magánszemélyek is létrehozhatnak kft.-ket.

1987. dec. 31. Köpeczi Béla muvelôdési miniszter bejelenti, hogy hatályukat vesztették az Írószövetség ellen életbe léptetett korlátozó intézkedések.


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu


 
 

C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/