Camera obscurát csinálni.

A` szoba ablakjának tábláján készíts egy gömbölyü vagy kerekded likat, a` melly elôtt mezôség vagy más távol lévô tárgyak feküsznek. A szoba ollyan setét legyen, hogy abba semmiféle külsô világosság bé ne szolgálhasson egyebütt, hanem csak azon az ablak tábla gömbölû likon, a` melly likba tégy belé egy lencse forma üveget. Ugyan azon távolságra és éppen az üveg eleibe állíts egy vastag papiros fedelet, a` melly igen szép fejér papirossal legyen bévonva, és mintegy harmadfél lábnyi hosszaságú, és 18-20 hüvelyknyi magasságú. Azután hosszára gömbölyítsd meg, úgy hogy egy Cylinder belsô felületjének vagy superficiesének egy részéhez hasonló legyen. Erôssítsd meg azt azután egy hasonlóképen meghajtott kávához vagy rámához, és tedd reá egy mozgó zsámolyra, hogy annál fogva könnyü módon az üveghez közelebb vagy távolabb lehessen mozdítani, a` melly távolságra tudniillik az objektumok vagy is tárgyak legszebbeknek tetszenek és látszanak ezen a` vastag papiros fedelen. Illyen módon minden tárgyak, a` mellyek az ablakkal nyilba vannak, az az által ellenben (vis a vis, egenüber) azon a` vastag papiros fedélen gyönyörü szinben és ékes rendel lefestôdnek, csak hogy vissza fordúlva. Ha az ember azon az ablakon kivül egy mozogható tükröt tesz, valamint azt kevésbé, vagy jobban forgatod köröskörül t. i. a` lencse forma üveg vagy lik elôtt, azon módon fognak a` külsô tárgyak, a` vastag papiros fedélen belöl lefestôdni a` melly fedél t. i. egyjik vagy másik óldalon lészen. Ha pedig azt a` tükröt nem kivül az ablakon, hanem belöl a` szobába bé-hozod, és a` lik eleibe tartod, (hanem ebben az esetben a` likat magassabban kell egy kevéssé csinálni az ablak táblában) úgy a` külsô tárgyak képét rá hozhatod egy vastag papiros fedélre, a` melly az asztalon horizontáliter fekszik, és ha tetszik azon képeket vagy objectumokat könnyen le és utánna is rajzolhatod és festheted, a` mint t. i. ottan látszanak. Szükséges hogy a` vastag papiros fedél gömbölü vagy kerekded légyen, hogy azon minden objektumokat és tárgyakat világosan meg lehessen külömböztetni.

Hordozható Camera obscura.

Egy hosszúkás keskeny négy szegletû `s óldalú ládácskát csináltass vastag papiros fedélbôl, vagy vékony fa deszkából. Annak egyjik óldalán legyen egy ki `s bétoló, vagy inkább egy felhúzható, `s ismét letolható elôzôtô deszkából vagy kemény papirosból, melly azt az egész óldalt béfogja vagy bélepje, úgy osztán, hogy egészlen fellehessen húzni; és ismét lebocsájtani. Az azzal általellenbe v. nyilba való óldalon pedig egy gömbölü likat kell a` ládácskán fúrni vagy metszeni, és abba egy nagyító üveget tenni. A` ládácskában belôl közben közben rovátkokat csináltatni, hogy azokba négy oldalú réz táblákon külömbb külömbféle figúrákat, mezôket, tájjékokat, vidékeket, városokat, várakat, kastélyokat, pompás kerteket, falukat, erdôket, folyó vizeket, szökô kútakat `s a` t. lehessen bétolni. Ezek mind ki legyenek vagdalva, hogy kilehessen szedni, és a ` hátok megett álló tárgyakat is látni, csak a` leghátulsó óldala marad meg állandóan, és erôssen a` ládácskának a felsô része pedig vagy fedele csapinósan vagy fedelezet formán készül. Így osztán a` nagyitó üvegen bénézhetsz a` ládácskába, és igen szép gyönyörüséges tárgyakat láthatsz benne

A` mágyiás ezermester, mellyet Eckartshausenbôl, Philadelphiából és Wagner János Mihály írásaiból, a` társaságos víg mulatságnak, `s idô töltésnek okáért és a` babonaság, kísértés, büvölés, bájolás mestersegében vetett erôs hitnek meggyengítése kedvéért egybeszedett és magyar nyelven kiadott Czövek István. Pesten, Trattner Ján. Tam. költségeivel és betûivel. 1816., 186. és 187. sz.