TIZENEGYEDIK NAGY GYÛLÉS 1840.

Második szakasz.

Aug. 27-tôl sept. 7-ig tizenkét üléssel. Elôlülô gróf Teleki József, Jelen, tiszteleti tagok közül: gr. Dessewffy J. 5, b, Eötvös J. 6, Fáy 10, Jankowich 11, gr. Károlyi György 2, b, Mednyánszky Alajos 1, Schedius 8 ízben; a` titoknak mindig; rendes tagok: Bajza 11, Balogh 10, Bitnicz 9, Bugát 12, Czech 9, Czuczor 10, Döbrentei 12, Frivaldszky 10, Gehhardt 11, Gyôry 7, Horváth Cyrill és József 11, Jerney 12, Kállay 9, Kossovich 10, Luczenbacher 11, Nagy J. S, Péczely 9, Stettner, Szemere és Szilasy 12, Szlemenics 9, Szontagh 10, Sztrokay 11, Tarczy 9, Vállas 10, Vásárhelyi 8, Vörösmarty 10, Zsoldos 12 ülésben; levelezôk: Antal, Császár 1, Csatsko 4, Erdélyi 7, Flór 4, Fogarasi 6, Gaal 2, Garay 7, Hetényi 1, Horváth Mih. 10, b. Jósika 7, Karácson 1, Kiss F. 3, Kiss K., Lukács 4, Mátray 1, Méhes 2, Podbraczky 1, Pulszky 3, Sárvári 8, Schoepf, Széchy 1, Székács 6, Szenczy 1, Tasner 5, gr. Teleki Domokos 2, gr. Teleki László 5, Tóth 8, Vajda, Warga János 1; a` segédjegyzô 12, Helmeczy szavazatos pénztárnok 7 ülésben.

Az elnök` megnyitó beszéde után, felszólitására Szontagh Gusztáv, a` philosophiai osztályba a` X-dik nagy gyülésben választott vidéki rendes tag, a` magyar philosophia` alapelvei és jellemérôl szóló elôadással foglalta el rendes tagi székét; más nap Tarczy Lajos követte ôt a` szószéken, mint természettudomány-osztályi új vidéki r.tag a` természettani észtanról értekezvén beköszöntôül; aug. 29. Vállas Antal rt. a` nemz. casino` Duna felé fekvô teremeiben egybegyûlt társaságnak két, olajozás és égetés nélkül általa készült Daguerre-féle fényképet mutatott elô; `s az academia` költségein és számára bécsi opticus Plössl által készített daguerréotyppel a` Dunát és kir. várat vette fel, Daguerre` eljárásában ibolyó helyett ibolyófestvényt használván; azonban a` levegônek csekély átlátszósága miatt az így elôállított képen csak a` pesti part mutatkozott teljes fényében. Növekedvén a` ború, s így szerencsésebb próbához nem lehetvén reménység, a` tagok innen az academiai terembe mentek által a` folyó dolgok` folytatására, mellyeknek nagy száma miatt a` kisérlet e` gyülés` folyamata alatt többé nem ismételtethetett.

A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. Ötödik kötet 1838-1840. Buda, A M. Királyi Egyetem betûivel 1842. 10. év, 73. lap