Karácsony András

Magyar politika az Interneten

Hogy a hazai politika világából mi és miként hozzáférhetõ az Interneten - errõl rendszerezett ismeretek még nem állnak rendelkezésünkre. Tanulmányom célja: számbavétel és értékelés. E kettõs célból nagyobb teret kap a hozzáférést segítõ információk összegyûjtése (a számbavétel), ám ezt alkalmanként kiegészítem saját eddigi - tagadhatatlanul nem a régmúltba visszanyúló - „Internetes-tapasztalataimra" támaszkodó értékelésekkel. Ez utóbbiként jelzett értékelések természetesen nem meghatározott politikai irányok (pártok, lapok) tartalmi értékelését jelentik, hanem a megjelenés mikéntjére vonatkoznak, vagyis arra, hogy milyen technikákat alkalmaznak, vagy éppen milyen lehetõségeket hagynak figyelmen kívül e honlapok tervezõi, készítõi. Ezen technikák között nemcsak az játszik fontos szerepet, hogy egy-egy honlap milyen konkrét kínálatot nyújt, hanem az is, hogy mennyire vannak jelen a lapok, a pártok és más politikai szempontból releváns honlapok az Internet hazai „nagyállomásain", vagyis a közismertebb „link-gyûjteményeken". Ha valakinek nincs ilyen kapcsolódása, akkor jobbára csak azok számára hozzáférhetõ, akik ismerik a konkrét Internet címet, azaz potenciálisan kisebb számú Olvasóra számíthat. Éppen ebbõl a megfontolásból az alábbiakban figyelmet fordítok a politikai információk szempontjából releváns link gyûjteményekre is.

Azzal, hogy hangsúlyosabb szerepet kapott írásomban a politikával kapcsolatos források rendszerezése, azt kívánom nyomatékosítani, hogy a jelenlegi helyzetben inkább az Interneten megjelenõ magyarországi politikára vonatkoztatható információk iránt kutató „Internet-barangoló" praktikus segítését látom fontosabb feladatnak. Komolyabb igényû összehasonlítások, részletes elemzések elkészítése napjainkban még nem megvalósítható. Ehhez ugyanis nemcsak azt kell áttekinteni, hogy milyen kínálattal jelentkeznek - vizsgálódási témámnál maradva - a magyarországi politikával kapcsolatos Internet-szolgáltatók, hanem arról is viszonylag pontos információkkal kellene rendelkeznünk, hogy milyen számítástechnikai eszközöket használnak az e terület iránt érdeklõdök, és emellett az sem elhanyagolható, hogy a lehetséges felhasználók, az Internethez hozzáférõk száma milyen nagyságrendet mutat.

Amíg nem ismert, hogy az Internet használatban jelent-e, s ha igen, akkor mennyiben, szûk keresztmetszetet a vezetékek információ átviteli kapacitása, a felhasználók eszközeinek teljesítménye, és e felhasználók számáról sem tudunk pontos adatokat, illetve amíg rendszeresen nem lép jelentõs mértékben a százezres nagyságrend fölé az Interneten információt keresõk száma, addig a kínálat elemzés tanulságai nagyon szûk körre vonatkoztathatók. Egyszerûen más a koordinátarendszere és súlya azon Interneten megjelenõ mediális jelenségeknek, melyek csak a felsõoktatásban, az akadémiai és a kulturális világban tevékenykedõk jelentõs mértékben ingyenes felhasználói számára relevánsak, mint amelyek ezen túlmutató felhasználókra is vonatkoztathatók.

Itt kell néhány pontosító megjegyzést fûznöm tanulmányom címéhez és tárgyához. A „magyar politika" kifejezést abban a közepesen „tágított és/vagy szûkített" értelemben használtam, hogy azokról az Internet-es megjelenésekrõl írok, melyek a magyarországi politika világához közvetlenül kapcsolódnak. Azaz: egyfelõl (ez a tágítás) a hazai útvonalak mellett az emigrációban élõ magyarokra is kitekintettem, mégpedig azon szolgáltatásaik mentén, melyek a hazai politikai életre vonatkoznak (akár úgy, hogy a külhonba távozott magyarok megközelítését mutatják az itthoni problémákra, akár úgy, hogy hazai politikai forrásoknak biztosítanak helyet); másfelõl (s ez a szûkítés) nem érintettem a határon túli magyaroknak az országukat érintõ politikáját. További és általánosan érvényesített korlátozó megfontolás: a politikailag releváns források esetében is eltekintettem azon (járulékos) elemektõl, melyek közvetlenül nem vonhatók be a politikai információszerzésbe, például ezért nem részletezem az Országház épületének történetét a „parlament"-honlap ismertetésekor.

Áttekintésem szerkezete a következõ:

I. (sajtó) az Interneten megjelenõ politikai sajtó területérõl az országos napilapok mellett néhány heti és havi kiadvány szolgáltatását mutatom be, olyanokra is kitérek melyek csak részben sorolhatók a politikai sajtó világához, azonban kulturális jellegük mellett fontos szerepet játszanak a politikai nyilvánosságban is;

II. (szervezetek) az alapvetõ politikai intézmények területérõl az országgyûlést, a kormányt és a politikai pártokat vizsgálom;

III. (link gyûjtemények) rendszerezem a „nagy csomópontok" kínálatát;

IV. (egyebek) és végül azon honlapokból nyújtok ízelítõt, melyek a fentiekben említetteken túlmenõen szintén a hazai politikai élethez kapcsolódó információkat nyújtanak.

I. (sajtó)

Az alábbiakban felsorolt sajtótermékek Internet-változata többnyire tartalmilag szûkített a normál (papír) kiadáshoz képest. Azonban a politikai információk terén nem tapasztaltam számottevõ eltérést (akár plusz információadás, akár elhallgatás vonatkozásában) a kétféle megjelentetés között. Éppen ezért nem térek ki az alábbiakban a tagadhatatlanul jelenlévõ különbségekre, melyek magyarázatát egyértelmûen üzleti meggondolások érvényesítésében látom, azaz abban, hogy az Internet kiadás inkább a papíron nyomtatott változatból ízelítõt ad, de nem teremt piaci konkurenciát. (Ez legerõteljesebben a „168 órá"-nál figyelhetõ meg, melynél látványosan csekélyebb az Interneten elérhetõ tartalom.)

A lapok Interneten megjelenõ változatát nehéz meghatározott média mûfajba besorolni. Az egyértelmû, hogy teljes kiadásként nem kívánnak funkcionálni, azon egyszerû okból, hogy a teljes kiadást eladják, míg a hálózaton olvasottért nem kap az illetõ lap anyagi térítést. De nem is csupán reklám, mivel terjedelmesebb mint a megszokott reklám, ugyanis magának az adott lapnak a jelentõs részét hozzáférhetõvé teszi. Ezen túlmenõen azért sem tekinthetünk ezekre a honlapokra mint reklámokra, mert a jelenlegi Inte rnetet használók, partikuláris tapasztalatom szerint, kevésbé jelentenek megcélozandó vásárlóerõt. Mindezek ellenére mégsem vetném el a reklám funkciót, csak éppen egy idõben eltolt reklámról lehet szó, egy olyanról, amely nem a holnapra, hanem a holnaputánra vonatkozik.

Jelenleg inkább csak kevesek számára releváns presztízskérdés: „ki van fenn az Interneten?" Ám az elmúlt egy-két év változásainak extrapolációja valószínûsítheti, hogy egy újféle piaci helyzet fog kialakulni, s ezen a kellõképp elõrelátó és anyagi forrásokkal megfelelõen ellátott médiumok már most jelen akarnak lenni. Egyébként az utóbbiakban tárgyalt dilemmából a „Villany Narancs" (azaz a „Magyar Narancs") szolgáltatása mutat kiutat, mely ingyenesen részletes ízelítõt ad (reklám) és e mellett lehetséges a teljes számra is az elõfizetés.

a, Napilapok

- Népszabadság (http://www.nepszabadsag.hu/)

A címlap egyfelõl a jelszóval történõ belépést, információkat a Népszabadság Rt-rõl, szolgáltatásokat és a partnerek listáját kínálja, másfelõl - és számunkra ez fontosabb - a napilaphoz és a dokumentumtárhoz való eljutást. A dokumentumtárban keresõ programmal mozoghatunk az alábbi sajtótermékekben:

a Népszabadság korábbi Interneten megjelent számai, Hungary Around the Clock, Muzsika, Online Forum, It News.

- Magyar Hírlap (http://www.mhirlap.hu/)

A címlap a konkrét lapszám mellett közli az Egészségügy Törvénytervezetet, a Magyar Hírlap CD-ROM kínálatot (amely az 1994. szeptember 1. és az 1997. június 30. közötti megjelent lapszámok összes cikkét tartalmazza), felhívja arra a figyelmet, hogy a honlapon a lap saját anyagain kívül csak a Reuters hírügynökség anyagai találhatók és feltünteti, hogy 1996. május 18. óta, amikor megjelentek az Interneten, mennyien keresték fel ezt az oldalt (1997. október középén: 218.366).

A címlap menükínálata: kiadó, linkek (itt a magyar és idegen nyelvû információforrások honlapjaiból ad válogatást), sajtófotó, lap, laptár (csak az elmúlt hét számai), médiaajánlat, stáblista, levél, apróhirdetés, sakkparti, találkahely. Elektronikus címe: titi@mhirlap.hu.

- Népszava (http://www.nepszava.hu/)

A látványos és praktikusan jól kezelhetõ címlap az alapvetõ információk (a szerkesztõség tagjainak felsorolása, postacím, levelezési cím, telefon, fax, e-mail cím: nepszava@nepszava.hu) mellett keresõprogramot is kínál, mind a magyar mind a World Wide Web-en. Ez utóbbi nagymértékben visszacsábíthatja az egyszer már a Népszava Online honlapon tartózkodókat.

- Magyar Nemzet (http://www.magyarnemzet.hu/)

Ennek a honlapnak a behívása jelentett legtöbbször problémát. A címlap nem látványos, és kezelése nehézkes. Az aktuálisan olvasható legújabb szám mellett archívumot kínál és a Top 100-as szavazásra kéri a belépõt.

b, Periodikák

- Villany Narancs (http://www.hu.net/narancs)

A „Magyar Narancs" volt az elsõ Interneten megjelent hazai lap (1995. március 15-én) „Villany Narancs" néven. Hazai kínálatban egyedülálló, hogy az ingyenes válogatás (hírek, belpolitikai cikkek) mellett - fizetõs formában - a teljes lapszövegek is hozzáférhetõk elektronikusan. Ezen túlmenõen e-mail formában is lehetséges az ingyenes válogatáshoz hozzájutni. Levelezésre (lisproc@molmod.abc.hu) és hozzászólás küldésére (narancs-l@molmod.abc.hu) is kapunk egy-egy e-mail címet. A honlapra belépõt az elõbbiekben csak röviden jelzett lehetõségeket illetõen nagyon részletes eligazítás várja. Alapmenü: teljes kiadás, elõfizetés, archívum. Ez utóbbiban az 1995-tõl az Internetre feltett számok lehívhatók. Saját Internet barangolásaim tapasztalata alapján ez a honlap elégíti ki a legmagasabb várakozásokat.

- Beszélõ (http://www.enet.hu/beszelo)

E kiadvány kevésbé az aktuális politikai kérdések megjelenítése miatt kapott helyet felsorolásomban, inkább azért, mert az egyik parlamenti párt, sõt jelenleg kormánypárt (SZDSZ) vezetõ személyiségei publikálnak politikai elemzéseket. A lapban megjelenõ politikai írások mûfaja széles skálán helyezkedik el, cikket, interjút, de terjedelmesebb elemzéseket is olvashatunk. A címlap archívuma lehetõvé teszi a régebbi számokhoz való hozzáférést. Noha az Interneten olvashatjuk a Beszélõt, ám ennek ellenére jellegében kevésbé minõsíthetõ „elektronikus kiadványnak", amit nagyon pontosan kifejez, hogy nincs e-mail címe. A lap frissítése kívánni valót hagy maga után, ugyanis a legutolsó Interneten olvasható szám az 1996. augusztus-szeptemberi duplaszám.

- Demokrata (www.sziliciumvolgy.com/demokrata)

A címlap az aktuális lapszám mellett a régebbi számok elõhívását biztosító archívumot kínál és levélküldést (cabcab@mail.datanet.hu). A lap frissítése jelentõsen elmaradt (a legutolsó szám 1997. július 17-én jelent meg), melynek valószínûsíthetõ oka a Demokrata megszûnte illetve átalakulása, ugyanezzel magyarázható az a hiányosság is, hogy a magyar sajtótermékek központi honlapján a Demokrata még a régebbi útvonallal szerepel, és csak ennek lehívása után felvillanó rövid üzenet tudatja a változást. Az utódlap (Magyar Demokrata) nem található az Interneten.

- 168 óra (www.hungary.net/168)

A bejelentkezõ honlap köszöntõje tudatja az olvasóval, hogy az alábbiakban a hetilapból csak ízelítõ - néhány interjú és publicisztika - olvasható. Rendelkezésre áll még az archívum és levelezési cím: 168ora@hungary.net.

- Magyar Fórum (www.sziliciumvolgy.com/mirror/magyarforum/)

Kínálat: archívum, szavazási lehetõség a Top 100-ra, tallózás olvasói levelekbõl és e-mail levélküldés: magyarforum@public.sziliciumvolgy.com.

c, Kiberújságok

- Internetto (http://www.internetto.hu/)

Az Internetto a legismertebb hazai elektronikus lap, olyan lap, melynek papír változata nincs. Jellege kevésbé politikai, ám a megjelenõ MTI jelentések, idõnként a „hét kérdésének" tartalma, és hogy a magyar miniszterelnök (Horn Gyula) elsõ online szereplése itt történt - mutatja, hogy az Internetto nem tartóztatja meg magát teljes mértékben a politikától. Hogy ez a honlap magas szintû szolgáltatást nyújt az érdeklõdõknek (részletes tematikus archívum, interaktív kapcsolat, szerkesztõségi e-mail címek sokasága), az - jellegébõl fakadóan - nem meglepõ, de megemlítendõ.

- Nemzet (Magyar Internet Világlap) (www.sziliciumvolgy.com/nemzet.html)

A „Nemzet" az elõbbiekben tárgyalt „Internetto"-hoz annyiban hasonlatos, hogy szintén kizárólag elektronikus módon jelenik meg és honlapja hasonlóképp jól felépített, könnyen kezelhetõ. Jellegében azonban eltér, ugyanis teljes mértékben politikai napilapként mûködik, mégpedig tartalmilag elsõsorban a jelenlegi magyarországi ellenzéki pártok témáit tárgyalja. A korábbi számok az archívumból elérhetõek, több e-mail címet ad meg a levelezés számára.

II. (szervezetek)

a, Országgyûlés (www.mkogy.hu/)

A parlament-honlap központi eleme a „Parlamenti Információs Rendszer" (PAIR) adatbázisa. Ezen keresztül megtudhatjuk a képviselõk adatait (önéletrajz, fénykép, almanach adatok), megtekinthetjük a képviselõk frakciók és választási körzetek szerinti bontásban megadott listáját, megismerhetjük a parlamenti irományokat (törvény- és határozati javaslatokat, módosító indítványokat, interpellációkat, kérdéseket, személyi javaslatokat, mentelmi ügyeket, jelentéseket) és nyomon követhetjük e kezdeményezések útját. Elérhetõ a jelenlegi parlamenti ciklus plenáris üléseinek szavazásairól készült statisztika, a végszavazások név szerinti listája. Lekérdezhetjük az 1990-1994-es és az 1994-98-as parlamenti ciklus felszólalásainak szöveghû jegyzõkönyveit. Itt kell megjegyeznem, hogy e tekintetben a frissítés nem a leggyorsabb, az utolsó olvasható jegyzõkönyv az 1997. július 15-i parlamenti ülésre vonatkozik.

Mivel ez a honlap regisztrálja és közli a látogatók számát (szeptember 15-én: 104.354, október 20-án: 116.846), könnyen megállapítható, hogy egy hónap alatt 12.492 belépés történt erre a honlapra. A regisztrált szám nagysága élénk érdeklõdésre utal, azonban arról nincs ismeretem, hogy ebben milyen arányban van jelen a „belsõ" (pl. a képviselõk és szakértõik belépése) és a „külsõ" informálódási szándék.

b, Kormány

A kormánypolitikával kapcsolatos információk után kutatót nem fogadja világosan áttekinthetõ helyzet. Éppen ezért nem adtam Internet-címet a „Kormány" után. A problémát természetesen nem az okozza, hogy többféle „bejáratot" találhat az Internet-barangoló, hanem az e tekintetben fontos honlapok felépítésében látok esetlegességet. Induljunk ki egy nagyállomásról, a „HuDir" (www.hungary.com/hudir) honlapjáról. Ezen különválasztódik az „Állam és Kormányzat" és a „Politika". Ha belépünk az utóbbiba, akkor ott a különbözõ politikai témakörök és a politikai pártok (melyekre a késõbbiekben visszatérek) mellett újra feltûnik az „Állam és Kormányzat". Kövessük az invitálást és a következõ szinten - a már érintett „Parlament" mellett - beléphetünk egyrészt a „Honvédelem" (Honvédelmi Minisztérium), másrészt a „Miniszterelnöki Hivatal" honlapjába, harmadrészt pedig rendelkezésre áll egy kissé vegyes kínálat, melyben például található: néhány minisztérium („Belügyminisztérium", „Ipari és Kereskedelmi Minisztérium", „Közlekedési, Hírközlési és Vízügy Minisztérium", „Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium"), néhány külhoni képviselet, két törvény (felsõoktatásról és az 1996-os költségvetésrõl) és egy alapszerzõdés (magyar-szlovák) szöveg.

Nézzük hová vezet a „Miniszterelnöki Hivatal" (www.meh.hu/defhu.htm) útvonala. (Itt kell megjegyeznem, hogy a lehetõségek közül ezt az honlapot ajánlom a kormánypolitika és a kormány szervezeti felépítése iránt érdeklõdõknek.) Egyfelõl közvetlen üzenetet küldhetünk a „Vendégkönyvbe" és lapozgathatjuk a vendégkönyv korábbi oldalait, 1994-ig visszamenõleg elolvashatjuk a kormányülések szóvivõi tájékoztatóit (a frissítés itt példaértékû: már megtalálható az elõzõ hét szóvivõi sajtótájékoztatójának szövege), másfelõl beléphetünk néhány minisztérium honlapjára. Így újra találkozhatunk a „Belügyminisztérium", a „Honvédelmi Minisztérium", az „Ipari és Kereskedelmi Minisztérium", a „Közlekedési, Hírközlési és Vízügy Minisztérium" és a „Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium" címével, és mellettük a „Külügyminisztérium" (itt csak a sajtótájékoztatók szövegét olvashatjuk), a „Pénzügyminisztérium" (tájékoztató és táblázatok formájában nyomon követhetõ az 1997. évi központi költségvetés alakulása 1997. júliusáig) és a „Munkaügy Minisztérium" honlapja.

A felsorolt minisztériumok közül, mint a leginformatívabbakra, háromra térek ki röviden:

- A „Belügyminisztérium" honlapja, a miniszter (Kuncze Gábor) köszöntõje mellett, a szervezeti felépítés leírását, a minisztérium mûködésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok gyûjteményét, 1997-es eseménynaptárt és közleményeket, tájékoztatókat. Ez az áttekinthetõ és jó stílusérzékkel összeállított honlap viszont egy számottevõ negatívummal bír, s emiatt a privát értékelésemben nem kapott helyet a legjobb minisztériumi Internet oldalak között. Ennek a szigorú értékelésnek az alapja a már említett „Közlemények, tájékoztatók" rovat, melyben csak (!) „A virágos Magyarországért" versenyfelhívás található - azt már nem is említve, hogy ki e mozgalom védnöke. Nehezen érthetõ, hogy egy amúgy gondosan felépített és kielégítõ tartalommal ellátott honlap, melyet - ne feledjük - a miniszterelnök helyettese jegyzett, miként engedheti meg magának, hogy a virágültetési mozgalom alapdokumentumán kívül más ügyben nem közöl miniszteri tájékoztatást. Ennél már az is szerencsésebb lett volna, ha nincs ez a címlap. Remélem nem érthetõ félre e kritikai megjegyzésem. Nem „A virágos Magyarországért" törekvéssel van problémám.

- A „Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium" információs kínálata széles körû és naprakészen frissített. A hozzáférhetõ szolgáltatásokból itt csupán néhány megemlítésére van helyem: hazai és külföldi pályázati felhívások és az ehhez szükséges ûrlapok letölthetõ formában, pályázati eredmények, pedagógus-továbbképzési adatbázis, törvénytervezetek illetve azok háttéranyagai, kérdések-válaszok, rendeletek.

- A „Honvédelmi Minisztérium" honlapja látványos, ám ez - miként néhány politikai párt honlapjánál - nem megy a gyors letöltés rovására. Miként az MKM Internet oldala, ez is megfelelõen frissített és sokféle információforrást tesz hozzáférhetõvé (a jogi háttértõl a csapatkarjelzésekig). Kiemelendõ: a sajtótájékoztatók szövege, a több hónapja mûködõ kétnyelvû (magyar/angol) vendégkönyv (az elsõ bejegyzés 1997. július 7-én történt) és a „Link Center", ahol az alábbi honlapok érhetõk el: Magyar Honvédség Honlapjai, Külföldi Katonai Honlapok, Magyar Kormányzati Honlapok.

Személyes értékelésemben a minisztériumok közül a legjobb felépítéssel (technikai és esztétikai szempontból egyaránt) és leggazdagabb információs kínálattal a HM és az MKM honlapja dicsekedhet.

Összefoglalva a következõket állapítottam meg: noha a belépési szintek gyengén koordináltak, a címlistáról hiányoznak minisztériumok és a jelenlévõk közül néhány szolgáltatása szerényebb, a kormánynak mint egésznek a mûködése iránt érdeklõdõ nagymennyiségû és megfelelõen frissített információkhoz juthat.

c, Pártok

Magyar Szocialista Párt (www.mszp.enet.hu/)

A párt honlapján a pártelnök (Horn Gyula) köszönti az MSZP Internet oldalait felkeresõket, akik megismerhetik az aktuális eseményekkel kapcsolatos szocialista véleményeket, a párt vezetõ tisztségviselõinek elõadásszövegeit, kongresszusi anyagokat, frakcióhíreket, kiléphetnek a Szocialista Internacionálé honlapjára és egy bõ e-mail címlistáról (pártelnök, más tisztviselõk, titkárságok) levelezõpartnert választhatnak.

Az MSZP-honlap frissen követi a politikai történéseket. Fõcímként a várható novemberi népszavazásra hívja fel a figyelmet, s ehhez nyújt további információkat.

Szabad Demokraták Szövetsége (www.szdsz.hu/)

A bejelentkezõ honlapon, mint legfontosabb rövidhír, olvasható, hogy a május 24-i rendkívüli küldöttgyûlésen Kuncze Gábort választották az SZDSZ elnökéhez. Szeptemberben viszont már ez a rövidhír forma nem indokolt, mivel nem frissen történt eseményrõl tudósít. Szerencsésebb lett volna más formában közölni, hogy ki az SZDSZ elnöke. Ettõl eltekintve a honlap karbantartott, megfelelõen frissített. Hozzáférhetõ az SZDSZ hetilapjának a „4 x 4"-nek a legújabb száma, a párt történetével, felépítésével, szervezeteivel, kormányzati szerepével kapcsolatos alapvetõ információk, a legújabb hírek, állásfoglalások, események és a levelezés rovat.

Az SZDSZ levelezési címe (press@szdsz.hu). A bejelentkezõ honlapot színesíti, hogy a menübõl elérhetõ egy olyan adatbázis (Virtuális Galéria - Választási plakátok 1990-1994), mely a politikai informálódás és az esztétikai érdeklõdés igényét is kielégítheti.

Magyar Demokrata Fórum (www.mdf.hu/)

1997. szeptember 19-én még csak az MDF Országgyûlési Képviselõcsoportjának a honlapja volt hozzáférhetõ. Tehát nem az MDF-nek mint pártnak volt honlapja, amin a parlamenti frakció hírei, ügyei is szerepelnek, hanem fordítva: a parlamentben szereplõ képviselõcsoport honlapján kapott részlegesen helyet a párt. Ennek megfelelõ volt az üdvözlõ mondatok tartalma („Oldalainkat elsõdlegesen parlamenti munkánk bemutatására, képviselõcsoportunk véleményének megismertetésére hoztuk létre."), és a köszöntõ aláírójának neve, funkciója (Demeter Ervin frakcióvezetõ).

A honlap feltünteti a látogató sorszámát (1997. szeptember 19-én a 3161. látogató voltam, egy hónappal késõbb pedig: 3387.). A tapasztalható szerény informálódási lehetõségek miatt érzett esetleges rossz érzést némiképp tompította, hogy az oldal alján a következõ önkritikus mondatot olvashattuk: „Oldalaink még nem a végleges állapotot tükrözik."

Hogy mennyire helytálló az idézett mondat, ezt bizonyítja, hogy szeptember 23-án már egy új honlap (a fentiekben már ezt az új címet adtam meg) fogadja az MDF iránt érdeklõdõt, melyen a pártelnök (Lezsák Sándor) üdvözli a látogatót. S ennek a menüjébõl lehet eljutni a frakció honlaphoz, ahol informálódhatunk a képviselõkrõl, a vezetõ tisztségviselõkrõl. Ez a honlap is szavazást kér a Top 100-ra. Az MDF oldalon található még az aktív érdeklõdõk számára egy e-mail levelezési cím (mdf@mkogy.hu) is. Nem elhanyagolható hiányosság, hogy a régi Internet cím ismerõje nem talál eligazítást a címváltozásról.

Független Kisgazda, - Földmunkás és Polgári Párt (http://www.mkogy.hu/fkgp)

A Kisgazda párt honlapja inkább csak a párt parlament frakciójának mûködésével kapcsolatos információkra koncentrál. A címlap rövid üdvözlése anonim. A frakció hírek közül a következõket emeli ki a honlap: „Dr. Tímár György: Politikai csõdhelyzet…", „Levél a SZDSZ Országos Elnöksége és Választmányának", „Levél Horn Gyula Miniszterelnökhöz", „Nyilatkozat". Az említett levelek és a nyilatkozat dátumából (1997. augusztus 15.) arra következtethetek, hogy a honlap frissítésére megfelelõ figyelmet fordítanak. A frakció hírek után ezen a honlapon is található egy levelezési cím (hollosy.karoly@mkogy.hu/).

Ez az Interneten szereplõ magyar politikai pártok honlapjai közül a legszerényebb szolgáltatást nyújtok közé sorolható - ha eltekintünk a bejelentkezõ lap színes képi világától, amely viszont jelentõsen lassítja a belépést -, pontosabban annak a funkciónak megfelel, hogy áttekinthetõ módon rendszerezve, könnyen hozzáférhetõvé teszi a frakció híreit, ám a Kisgazdapártnak a közvetlen parlamenti munkáján túlmutató elképzeléseirõl információkat nem közöl. A teljesebb informálódáshoz vagy egy a párt politikáját bemutató külön honlapra lenne szükség, vagy pedig - és ez az elterjedt minta a politikai pártok Internet oldalain - a frakció honlapon kellene helyet kapni mindannak, amit a párt kíván közölni a kisgazda oldalt felkeresõ érdeklõdõkkel. Az FKGP honlapot, az MDF oldalhoz hasonlatosan, októberben áthelyezték (a fentiekben megadott cím a most érvényes) és a régi cím ismerõje itt sem kap eligazítást.

Fidesz - Magyar Polgári Párt (www.fidesz.hu/)

A bejelentkezõ honlap jól felépített, látványos, ám ennek ára a lassabb betöltés. A párttal kapcsolatos információkhoz való hozzáférésre menüsort ajánl a honlap. A kezelést megkönnyíti, hogy egyszerûen behívható a „Frame" nélküli verzió, továbbá az „ajánlat" és egy szûkített link. E két utóbbi a friss hírekhez (konkrétan az 1 hónapnál nem régebben frissített anyagokhoz) való közvetlen hozzáférést biztosítja. Ezek a friss hírek szeptemberben elsõsorban az „Ellenzéki Nyilatkozat"-ot, az utolsó kongresszus anyagát és a volt KDNP-s képviselõk csatlakozását, azaz a Fidesz-frakció bõvülését jelentette.

A minden párt honlapján megszokott rövid üdvözlést itt a pártelnök (Orbán Viktor) és a frakcióvezetõ (Pokorni Zoltán) jegyzi. Fontos technikai segítség az Internet barangolók számára, hogy a honlap tartalmazza azon „kicsomagoló" programokat, melyek a tömörített Fidesz dokumentumok kibontásához használhatók. És végül: a honlap regisztrálja a látogatók számát. (Szeptember 15-én a 32.411. látogató voltam, október 15-én pedig a 35.313., azaz egy hónap alatt 2.902 érdeklõdõ lépett be a Fidesz honlapba.) A legutolsó frissítésként a látogatás napja volt megjelölve.

Közvetlen, Interneten keresztüli üzenet eljuttatását nem teszi lehetõvé a Fidesz honlap. Kapcsolatfelvételre két e-mail cím áll az olvasók rendelkezésére. Az egyik (webmaster@fidesz.hu) a technikai problémákra, a másik info@fidesz.hu) pedig a "Kérdezz - Felelek" oldalhoz való eljutást biztosítja. Itt az olvasói kérdések alapján a következõ témákban fejti ki röviden (és hozzátehetem: igen szárazon) a Fidesz az álláspontját: közbiztonság, honvédelem, a harcikutyákról és arról, hogy a Magyar Narancs nem a Fidesz lapja.

Kereszténydemokrata Néppárt (www.kdnp.hu/)

A bejelentkezõ honlap idézettel (szeptemberben Barankovics Istvántól), és rövid köszöntõvel indul. Más honlapoktól eltérõen már az üdvözlés szövegében a párt Internet oldalainak használatáról, tartalmáról olvashatunk - tehát inkább eligazító jellegû, s kevésbé köszöntõ (ezt mutatja az üdvözlés személytelen módja, azaz hiányzik az elnök és/vagy frakcióvezetõ aláírása).

A KDNP honlap használatát jelentõsen segíti, hogy már az említett köszöntõbõl, azaz a címlapról közvetlenül elérhetõek: a pártdokumentumok, sajtótájékoztató anyagok, kérdések, levelek, humoros melléklet, a legfrissebb írások, tartalomjegyzék és egy könyvjelzõ a párt által „kedves és hasznos" honlapokról (Európa Unió, Batthyány sajtószemle, CDU-CSU, Európai Ügyek Hivatala, Keresztény Értelmiségi Társaság, HipCat's Hungary Page, Tocsik a sajtó tükrében, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Új magyar évezred küszöbén).

Ennek a pártnak a honlapján jelenik meg egyedül az önreklám („visszacsatoló" reklám), mégpedig kétfelé módon:

a, közlik, hogy az eddigi (50.000) Internet-es szavazás eredményeként a lap az elsõ ötvenben található. Más honlapok - ez is ritka - csak arról tudósítják az olvasót, hogy eddig mennyien keresték fel azt az oldalt, a rangsorolás ismertetésétõl még egy ilyen laza formában („biztos helyünk van az elsõ 10 százalékban") is eltekintenek. Egyébként a címoldal kétszer kéri az Olvasót a szavazásra.

b, a nem elektronikus médiából vett idézettel is reklámozzák magukat: Itt konkrétan a Magyar Nemzet 1996.08.26-i számából: „Az ... elsõ interaktív slágerlistán a politikai pártok közül a KDNP áll az élen…". (Ugyanakkor feltûnõ, hogy ez az idézet több mint egy évvel ezelõtt jelent meg, a hazai folytonosan alakuló Internet világban ugyanis ez az egy év idõtartam már inkább a múltra utal.) A honlap a levelezési cím (p03surla@mkogy.hu) megadásával zárul.

Magyar Demokrata Néppárt (www.net.hu/mdnp/)

Az MDNP honlapján a pártelnök (Szabó Iván) köszönti az Olvasót. A tartalomjegyzék a következõ kínálatot mutatja: bemutatkozás, szervezeti felépítés, a pártprogram összefoglalása és a párt véleményét aktuális kérdésekrõl („Nézõpont"). Tudva, hogy egy 1996-ban alakult pártról van szó, dicséretes az Internet honlap gyors elkészítése, azonban a hozzáférhetõ anyagok száma nem oly sok, amit az eltelt rövid idõ mellett talán az MDMP képviselõinek csekélyebb parlamenti aktivitásával is magyarázhatunk.

Munkáspárt (www.elender.hu/munkaspart)

A Parlamenten kívüli pártok közül egyedül a Munkáspárt rendelkezik Internet honlappal. A bejelentkezõ címoldal nem tartja fel az érdeklõdõt köszöntõvel, hanem azonnal további lépést kínál a párt szervezeti felépítésérõl, az aktuális kérdésekrõl - kiemelten a NATO-kérdésrõl - , a pártközpont címérõl (e-mail: mp100@elender.hu) megszerezhetõ információkhoz. A honlap kétféle szavazási lehetõséget ajánl az Olvasónak: a honlapok többségénél jelenlévõ tetszési szavazás (a TOP 100-ra) mellett a NATO-tagságról kér próbaszavazást. Ismerve a Munkáspárt ez irányú aktivitását, nehezen értelmezhetõ, hogy nem tünteti fel a honlap a NATO-kérdésre vonatkozó szavazás aktuális helyzetét.

Fontos része a Munkáspárt bejelentkezõ oldalának a saját link gyûjteményük, mely közvetlen kapcsolatot biztosít a testvérpártok (a 21 pártból álló listán, Ausztráliától eltekintve, minden földrész kommunista szervezetei elérhetõk) és e baloldali iránynak megfelelõ napilapok, folyóiratok honlapjaihoz.

III. (link gyûjtemények)

a, A legkönnyebb helyzetben a politikai jellegû sajtótermékek iránt érdeklõdõk vannak, ugyanis az 1996. július 7-én indult és jelenleg 132 kiadványt (természetesen nem csak, sõt nagyobb részben nem politikai jellegû sajtót) hozzáférhetõvé tevõ „Internet Hungary Újságosstand" (www.hungary.net/stand/) kínálatából (napi-, heti-, kétheti és havi lapok, kiberújságok stb.) könnyen kikereshetõk és behívhatók a kívánt honlapok. Feltûnõ hiányosság, hogy a „Külföldön - magyarul" cím alatt nem szerepel a „Magyar Nemzet - Hungarian Nation" honlap, melyrõl további utak nyílnak a magyar nyelvû Internet újságok felé. E hiányérzetet nem tompítja, noha némiképp magyarázhatja, hogy az utóbbiként említett honlap sem utal az „Újságosstand"-ra.

b. A politikai intézmények honlapjaihoz többféle úton is eljuthatunk. Az egyik lehetséges kiindulópont a „HuDir" (www.hungary.com/Magyar/hudir/) behívása, melyrõl könnyen továbbléphetünk az „Állam és Kormányzat" (parlament, kormány) illetve a „Politika" link gyûjteményére, és az utóbbiban ott találjuk - többek között - a pártok behívható honlapjait.

Ugyanide juthatunk el egy másik útvonalon (melyre különben ráléphetünk a „HuDir/Politika/Politikai források a hálózaton - Magyarország"címeken keresztül is): ez a „Political Resources on the Net - Hungary 1:2" (www.agora.stm.it/politic/hungary.htm), mely a pártokhoz vezet és a „Political Resources on the Net - Hungary 2:2" (www.agora.stm.it/politic/hungary3.htm), amely viszont a parlamenttel és a kormánnyal kapcsolatos információs forrásokat teszi megközelíthetõvé. Ez a két utóbbi honlap felépítése annyiban nem egyértelmû, hogy amíg a pártok vonatkozásában megjelenik egy angol és magyar nyelvû lista, mely értelemszerûen a pártok angol és magyar nyelvû honlapjához vezet, addig a másik honlap csak angolul olvasható, de a behívott címlap magyar, melybõl persze könnyen átválthatunk az angol verzióra.

És végül egy harmadik lehetõsége, mellyel a pártok honlapjainak link gyûjteményéhez juthatnunk: ennek a kiindulópontja szintén a „HuDir/Politika" útvonal, azonban itt a „Miki történelmi oldalai" (www.geocities.com/SunsetStrip/Stage/8693/politika.htm) címet kell behívni, melynek kínálatában a Magyarország államfõi, kormányfõi, Trianon történeti kronológiája, a revíziós törekvések és bukások mellett ott van a magyarországi politikai pártok listája is.

c, Az emigrációban élõ magyarok Internet forrásainak legjobb gyûjteménye a „Magyar Nemzet - Hungarian Nation" (www.sziliciumvolgy.com/magyar.html), mely honlap szerteágazó kínálata (újságok, szervezetek és aktuális politikai témák) alapvetõen a politika iránt érdeklõdõknek szól, de ezen belül is meghatározott irányú elkötelezettségûeknek (néhány példa a fõcímekbõl: „Magyar érzelmû Internet újságok", „Magyar nemzeti politikai kérdések"). A honlap áttekinthetõ felépítésû, könnyen használható, ám itt is meg kell jegyeznem a fentiekben már érintett hiányosságot: nem található kapcsoló az „Újságosstandhoz", e hiányérzetet fokozza, hogy amúgy néhány Magyarországon megjelenõ kiadvány (pl. Demokrata, Magyar Fórum) Internet oldala is ezen az „állomáson" található.

d, A hazai link gyûjtemények között feltétlenül meg kell említeni a „Magyar Honlap"-ot (www.fsz.bme.hu/hungary/homepage_h.html), mely a magyarországi WWW-szervereket és egyéb, az Interneten elérhetõ információforrásokat sorolja fel. E honlap természetesen nem speciálisan a politikai élet forrásaira koncentrál, ennél sokkal átfogóbb igénnyel állították össze, azonban itt is megtalálhatók azok a kiindulópontok (a szerverek földrajzi elhelyezkedés szerinti listájából a „Budapest", az intézmény típusok felsorolásból a „Kormányzati és államigazgatási intézmények" címbe belépve), melyek - igaz kissé körülményesebben - elvezetnek a politika Internet világához.

IV. (egyebek)

Amikor a „politika" címszava alá sorolható információkat keressük az Interneten, akkor természetesen nem elégedhetünk meg a politikai sajtó és az alapvetõ jelentõségû politikai szervezetek (parlament, kormány, pártok) honlapjainak feltérképezésével. Még akkor sem, ha egyébként az a meggyõzõdésem, hogy a magyarországi politikai életet elsõdlegesen az említett intézmények formálják. Éppen ezért áttekintésem utolsó részében röviden kitérek további politikai szempontból releváns információs forrásokra is.

A már többször idézett „HuDir/Politika" (www.hungary.com/Magyar/hudir/pol/) útvonal ebben is jelentõs segítséget ad. Címjegyzékébõl - a korábbiakban már tárgyaltaktól most eltekintve - két adatbázist emelnék ki:

a, „Médiahajó '96" (www.mediahajo.enet.hu/) Internet-es megjelenése ahhoz kapcsolódik, hogy az évek óta rendszeresen induló Médiahajó szervezõi 1996. szeptember 25-én egy online fórum megvalósítása mellett döntöttek, s az említett Internet oldalon e fórum levelezése olvasható. Ez a honlap elsõsorban nem azért okoz hiányérzetet, mert ennek a múlt évi eseménynek az Internet-es megjelenésén bizonyos „gyermekbetegség" tünetei felfedezhetõk - hogy az elsõ próbálkozások ettõl nem mentesek, az még elfogadható (lásd: pl. az Internetto online fórumát Horn Gyulával) -, hanem inkább azért, mert e honlap frissítésére nem fordítottak kellõ figyelmet, ugyanis 1997. õszén is megrendezték a szokásos „Médiahajó"-t, s errõl nem találtam semmiféle információt.

b, A másik adatbázis a „HIX" szolgáltatásokhoz kapcsolódik. (Itt kell feltétlenül megjegyeznem, hogy a Hollósi József által alapított „HIX" /Hollósi Information eXchange/ úttörõ szerepet játszott a magyar Internet világban.) A „HuDir/Politika" útvonalon bejelentkezõ HIX-szolgáltatások: „Fórum", „Politikai cikkek", „Szalon". Ezek közöl a politika iránt érdeklõdõk legjobban a „Politikai cikkek - a HIX Dokumentumtár gyûjteménye" (www.hix.com/cgi-bin/ekezet.html/hix/hixcore/senddoc/politika/) honlapot használhatják.
VISSZA