Nobel-díjas magyarok

(A Nobel-díj 100. évfordulója kapcsán Bödők Zsigmond könyve alapján összeállította: Záhonyi András)

Lénárd Fülöp 1862-1947

a fényelektromos jelenség felfedezõje


Bárány Róbert 1876-1936

a belsõ fület mint egyensúlyozó szervet vizsgálta


Zsigmondy Richard Adolf 1865-1929

a kolloidok kutatója


Szentgyörgyi Albert1893-1986

õ még Magyarországon élve kapta meg a díjat
a sejtlégzés kutatója, a C-vitamin szerepének felismerõje és elõállítója
Az õrült majom c. könyve a civilizáció túlélési esélyeirõl szól
A Szent Koronát visszaadó amerikai delegáció tagja


Hevesy György 1895-1966

Rutherford laboratóriumában a rádioaktív sugárzást kutatta
a nyomjelzõ izotópok alkalmazásának bevezetõje


Békésy György 1899-1972

fizikus, de orvosi Nobel-díjat kapott a dobhártya rezgéseinek kutatásáért
a telefonösszeköttetések háttérzajának csökkentésével foglalkozott (a Posta Kísérleti Intézetben)


Wigner Jenõ 1902-1995

A négydimenziós téridõ szimmetriáit vizsgálta
Elõször alkalmazott csoportelméleti módszereket a kvantumfizikában
A világ legelsõ atommérnöke, a vízhûtéses atomreaktor megalkotója


Gábor Dénes 1900-1979

a holográgia kidolgozója (a teljes kép - intenzitás, fázis, amplitudó együttes kezelése)
a koherens fényforrás (lézer) megalkotója A jövõ feltalálása c. könyve (1963)
Az érett társadalom c. könyve (1972, filozófiai mû)


Polányi János 1929-

kémiai Nobel.díjat kapott a reakciódinamika kutatásáért (a reakciósebesség csökkentése révén energiamegtakarítás érhetõ el)


Wiesel Elie 1928-

Máramarosszigeten a holocaust áldozata - mint irodalmár, Béke Nobel-díjat kapott


Harsányi János 1920-

a nem teljes információjú, azaz korlátozott játékelmélet megalkotója


Oláh György 1927-

1994, kémiai Nobel.díjat a karbokationok kémiájának kutatásáért (jelentõsége: az ólommentes benzin gazdaságos elõállíthatósága)
megdöntötte a szén négyvegyértékûségének a dogmáját


Akik megérdemelték volna a NOBEL-díjat

Eötvös Lórándot (1848-1919) háromszor is javasolták (1911, 1914, 1917), de nem kapta meg a díjat az Eötvös-ingával igazolta a súlyos és tehetetlen tömeg egyenlõségét
torziós ingája a nyersanyag- és olajkutatás fontos eszköze


Bay Zoltán 1900-1992

elektronsokszorozót készített és azt a gyors részecskék detektálására alkalmazta (a Tungsram Mûvekben)
a II.világháborúban Budapest védelmére kifejlesztette a radart (függetlenül a német és angol kutatásoktól)


Kármán Tódor 1881-1963

Nobel-díjat kapott az áramlásba helyezett testek mögött kialakuló örvénysorok tanulmányozásáért
megalkotta a helikopter õsét
a.hangsebességnél gyorsabb repülés, rakétakutatás, sugárhajtású repülõgépek atyja


Lánczos Kornél 1893-1974

Schrödingert megelõzve a hullámmechanika elméletének kidolgozója
a kvantummechanika feltalálója


Kemény János

a BASIC programozási.nyelv megalkotója, CARTER tanácsadója


Selye János 1907-1982

a komáromi bencés gimnázium után a Prágai Orvosi Egyetemet végzi el
a stresszelmélet megalkotója
stressz: a szervezet nemspecifikus válasza bármilyen igénybevételre


A "chicágói magyar maffia" (a négyek) három tagja
1.Teller Ede 1908-

"ellopta a tüzet az Istenektõl (mint Prométheusz)" a termonukleáris fúzió elméletének kidolgozója


2.Neumann János 1903-1957

lerakja a kvantummechanika matematikai alapjait (1932)
a játékelméletet a gazdasági elemzés legfõbb eszközévé teszi
az elektronikus számítógép atyja - stratágiai szimulációt végez katonai célokra


3.Szilárd Leó 1898-1964

a nukeáris láncreakció elvének megalkotója 1929: Entrópiacsökkenés termodinamikai rendszerben intelligens lény hatására (a modern informatika kiindulópontja)
Delfinek hangja c. sci-fi könyve: a földi élet elpusztíthatóságáról szól

õ volt az atomfizikus maffia CorLEÓne-ja


/a 4. tag, Wigner Jenõ kapott Nobel-díjat, l. ott/

És a magyar matematikusok: Pólya György, Szegõ Gábor, Wald Ábrahám...A magyar jelenség - mi a sikeresség oka: a tanárok? A gének?

Nem! Valószínûleg nyelvünk logikus felépítése, rendkívülien árnyalt kifejezési módja, annak a gondolkodásra visszacsatolódó hatása okozza.


Azért kivételként egy
olyan Nobel-díjas munkásságát is bemutatjuk, aki nem magyar. Következik
Albert Einstein (1879-1955).


1905: Einstein megjelenteti a mozgó testek elektrodinamikája c. cikkét.
A cikk nem hivatkozik egyetlen előzetes ide vonatkozó munkára sem. Ezek után feltűnő, hogy a cikk talán legfontosabb eredményét a tudományos szakirodalom Lorentz-transzformációnak nevezte el.
Egy sokszor bevált tudománytörténeti elv szerint "a forradalmiam új elméletek nem pattanhatnak ki egyetlen kutató agyából, szinte tankönyvre éretten". Igaz: Poincaré és Lorentz (aki egész életében kitartott az abszolút idő fogalmának szükségessége mellett) relativitáselméletét fejtette ki cikkében némi kiegészítéssel Einstein 1905-ben.
Sok jel mutat arra, hogy Einsteint nem is annyira a fizikai tények (mérési eredmények) kényszerítő ereje, mint inkább természetfilozófiai megfontolások - Mach ismeretelméleti nézetei - vezették a relativitáselmélet felállításához.

Abszolút tér, abszolút koordinátarendszer, abszolút idő, abszolút sebesség, éter - ezek a fogalmak egyszerre elvesztették kitüntetett szerepüket. A tudósok még megpróbálták toldozgatni-foltozgatni addigi elméleteiket, aztán a sikertelenség miatt feladták. Győzött az új.

A XX. század elején a "modern" természettudományos gondolkodás növeli a kétkedést a vallásban, s következményeként a pesszimizmus világdivattá válik. Schopenhauer valóságos vigaszt talál abban, hogy milyen sötéten tudja látni a világot. De ez a dekadencia csak hangulatot jelent, a kor sok értéket hozott létre, így nem a hanyatlás kora, a "Nyugat gyönyörű ősze". /Szerb Antal /

Albert Einstein egyszerű és logikus következtetései

Általános relativitáselmélet
Módszer a fizika minden vonatkoztatási rendszerben érvényes törvényeinek (köztük a gravitáció általánosabb elméletének) a megfogalmazására.
Alapvető állításai:
- A súlyos és tehetetlen tömeg azonossága (ekvivalencia elv).
- A fizika törvényei bármilyen vonatkoztatási rendszerben azonosak kell legyenek (kovariancia elv, azaz "együttváltozás" elve)
- Az anyag (tömeg, ill. energia) meghatározza az őt körülvevő tér szerkezetét (görbült terek, Riemann-tér). A gravitációs hatás fénysebességgel terjed.
- A magukra hagyott testek a tér geodétikus (a felület két pont közötti legrövidebb) vonalain mozognak
/magyarázat a Merkúr perihélium-precessziójára (a Nap körüli pálya napközeli pontjának eltolódására), a fénysugár elgörbülésére erős gravitációs térben, a színképvonalak vöröseltolódására gravitációs térben/.

Speciális relativitáselmélet
A klasszikus fizika továbbfejlesztése a fényéhez közeli sebességek tartományában. Határesetben - kis sebességek esetén - átmegy a klasszikus newtoni mechanikába.

Kiindulópontjai:
- A fénysebesség állandó (az abszolút nyugalomban lévő közeg, az éter létezésének elvetése).
- A természettörvények leírása minden inerciarendszerben (olyan vonatkoztatási rendszer, amelyben a tehetetlenség törvénye érvényesül) azonos alakú (leírásuk a Lorentz-transzformációval lehetséges. Ennek során nemcsak a térkoordináták, hanem az időkoordináta is transzformálódik a különböző inerciarendszerekba való áttérésnél. Ebből adódik a külön térbeli és külön időbeli leírás relatív volta a speciális relativitáselméletben, az egységes téridő-struktrában való leírás azonban azonos alakú).

Az egységes elmélet részeredményei:
- A a távolság- vagy hosszkontrakció (az észlelőhöz képest mozgó test hossza kisebb, mint a testtel együtt mozgó megfigyelő által mért nyugalmi hossz).
- Az idődilatáció (az inerciarendszerben mozgó anyagi pont két eseménye közötti időt a rendszeren belül mozdulatlan órák nagyobbnak mérik, mint a ponttal együttmozgó óra).
- A tömeg sebességfüggő (a sebesség növekedésével nő).
- Semmilyen fizikai hatás sem terjedhet a fénysebességnél nagyobb sebességel.
- A tömeg-energia ekvivalencia törvény
(ez az egyenlet a tömeg és az energia ekvivalenciájáról (azonosságáról) megteremtette az atomenergia felszabadításának elméleti alapját).

"Csakis a (jó) elmélet - azaz a természeti törvények ismerete - tesz képessé bennünket, hogy érzéki benyomásunkból helyesen következtethessünk a megfigyelt jelenségre". /A. Einstein/

"Az idő absztrakció, amelyhez a dolgok változásán keresztül jutunk. Teljességgel lehetőségeinken kívül áll, hogy a dolgok változását az idővel mérjük. ...A mozgás egy másik mozgáshoz képest egyenletes lehet. De az a kérdés, hogy egy mozgás önmagában egyenletes-e, értelmetlen." /E. Mach/

"...a geometriai alaptételek nem a priori ítéletek, de nem is kísérleti tények. Közmegegyezésen alapuló megállapodások ezek, ... szabad választásoké, melyeket csak az ellentmondások szükségképpeni kerülésének feltétele korlátoz. Egy geometria nem lehet igazabb, mint a másik, de lehet kényelmesebb..."/J.H. Poincaré/

"Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az, amit megfigyelünk, nem maga a természet, hanem a kérdésfelvetésünknek alávetett természet.
Az élet harmóniájának keresése közben sohase felejtsük el: az élet színjátékában nézők és ugyanakkor szereplők is vagyunk." /W. Heisenberg /

"Valamely új tudományos igazság nem úgy szokott győzelemre jutni, hogy az ellenfelek legyőzetnek és kijelentik, hogy megtértek, hanem inkább úgy, hogy az ellenfelek lassanként kihalnak és a felnövekvő nemzedék már eleve hozzászokik az igazsághoz..." /M. Planck/


A teremtés pillanata - avagy a nagy ősrobbanás

Megjegyzendő, hogy Planck az antianyag feltételezésével még további filozófiai messzeségekig vezetett bennünket: létezhet a fényénél nagyobb sebesség (pl. a nagy Boom idején az anyag és az antianyag részecskéi egymástól való távolodása esetén).
Ha a világegyetem tágul, honnan lesz az őt kitöltő anyag? - erre a kérdésre sokáig maga Einstein is rossz úton kereste a választ at antianyag felfedezéséig. Ő a kozmológiai állandó bevezetésével az univerzum állandóságáról való feltételezését akarta igazolni. George Lemaitre, a Pápai Tudományos Akadémia tanácsadója a dinamikus univerzumban hitt és Hubble észlelései őt igazolták. 1930-ben Einstein is elismerte, hogy létez(het)ett a teremtés pillanata, vagyis a nagy Boom.
Az akkori pápa mindenesetre kijelentette, hogy a teremtést nem szabad vizsgálni, csak az utána következő pillanatot.
A fekete lyukak (a gravitációsan összeomló objektumok) létezését feltételező Oppenheimer-elmélettel szemben Einstein nem fogadta el az "önellentmondó állapot", a szingularitás lehetőségét. Félt attól, hogy olyan állapotról gondolkozzon, ahol az idő és a tér véget ér, vagyis a fizika törvényeinek érvényessége megszűnik. Pedig éppen az ő általános reletivitáselmélete az, amelyik nem zárja ki a végtelen sűrűségű anyag létezését.
Éppen a fekete lyukak fizikája teremthet lehetőséget az időutazásra és egy a mainál sokkal gyorsabb kommunikációra. Ennek elvi alapját az adja, hogy a fénysebesség (c) 99 százalékával befelé sűrűsödő óriási mennyiségű anyag esetében a véletlenszerű sugárzás statisztikailag tartalmazhat néhány a c-nél nagyobb sebességgel mozgó részecskét, amelyek információt adhatnak számunkra forrásukról, a fekete lyukakról.
Ebből kiindulva érthetjük majd meg az egyelőre csodaszámba menő intergalaktikus átjárást, vagyis az UFOk világát.

Reménykedem, hogy ezek után már egy picit kevésbé idegen neked ez a sok tudományos és filozófikus elképzelés, és magad is szívesen részt veszel a továbbgondolásukban.


W. Blake már egy évszázaddal Einstein előtt megtagadta az ok-okozat elvére építkező Newtont: "Newton hitétől, az egyszeres látástól ments meg uram" - aki szerinte csapdába esett, az érzékelés csapdájába, és ezért lett "egy bukott angyal."
"Azért jártam volna iskolába, hogy belémverjék a bolondok stílusának majmolását?" - vallotta. És valóban édesanyjától tanult meg írni s olvasni.
A racionális megértés helyett ő az isteni látomásokban hitt. Csoda-e, hogy kora meg nem értett zsenijeként kellett meghalnia?