A levéltár múltja és jelene:

Igazgató: Dr. Dobos Gyula

A Tolna Megyei Levéltár irodái és raktárai - kisebb megszakításoktól eltekintve - Szekszárd megyeszékhellyé válásától, 1780-tól a vármegyeháza épületében nyertek elhelyezést. 1993-tól a legújabb kori iratok átvétele egy új raktárépületben történik.

A levéltár dolgozóinak száma 20. A tárolt 8525 ifm-bôl 5300 a fõépület raktáraiban található.

A levéltárban õrzött 193 Mohács elõtti oklevélbõl a legrégebbi irat 1238-as keltezésû. Tömegesen iratok csak a török kiûzésétõl kerültek levéltári õrizetbe. A vármegyei közgyûsi jegyzõkönyvek és iratok 1696-1849, valamint 1867-1945 között kevés hiánnyal, a megyefõnöki iratok hiánytalanul megtalálhatók. Jelentõs törvényszéki, polgári peres, büntetõ és úrbéri peres iratanyaggal rendelkezik a levéltár. A kiegyezés utáni fõispáni anyag hiányos, az alispáni viszont teljes. A szekszárdi, tamási és völgységi (bonyhádi) fõbírói iratok teljességükben, a többi járás hasonló irategyüttese töredékesen áll a kutatók rendelkezésére. Gazdag a községi, adóhivatali, államépítészeti, tanfelügyelõségi, erdõfelügyelõségi, egyleti-egyesületi, iskolai iratanyag, napjainkból pedig az igazgatási és gazdasági szervek irategyüttesei számottevõek.

Kiemelkedõ értéket képeznek a Tolna megyei nemesi családok 80 ifm-et meghaladó irategyüttesei (Apponyi, Benyovszky, Perczel, Csapó, Bezerédj stb.). Személyek közül Liszt Ferenc és Garay János levelei képviselik a legnagyobb értéket.

A levéltár kutatóterme a fõépületben mûködik Az összeírásokról, közgyûlési jegyzõ-könyvekrõl, megyei, járási és községi tanácsok jegyzõkönyveirõl mikrofilmek készültek. Felhasználásuk mikrofilm-leolvasóval történik. A kutatók által kért iratokról xerox- és filmmásolatot tud készíteni a levéltár. A levéltár szakkönyvtára 22.000 kötetes.

Az intézményben rendszeresen egy nagytermi és egy vagy két folyosói kiállítás tekinthetõ meg. A kiállítások évfordulóhoz és fontosabb történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Elõzetes bejelentés alapján a levéltár megtekintésére, bemutatására csoportokat, iskolai osztályokat fogad.

 

Vissza az elejére