A Tolna Megyei Levéltár kiadványai

 

Tanulmányok Tolna megye történetébõl

 

I. kötet szerk. Puskás Attila. Szekszárd, 1968. 248 p. 14 t.

Ifj. Szakály Ferenc:

A szekszárdi konvent hiteleshelyi és oklevéladó tevékenysége

 

Dr. Szilágyi Mihály:

Tolna megye kereskedelme a törökök kiûzésétõl 1848-ig

 

Dr. Horváth Árpád:

A Tolna megyei 1848-as szabadságharcosok nyomában

 

Dr. Puskás Attila:

A forradalom érése Tolna megyében az I. világháború alatt

(kapható)

Dr. Fehér István:

Politikai küzdelmek Tolna megyében az I. világháború végén

 

 

II. kötet szerk. Puskás Attila. Szekszárd, 1969. 333 p. 48 t.

Ifj. Szakály Ferenc:

Tolna megye negyven esztendeje a mohácsi csata után (1526-1566)

 

Bánkúti Imre:

Tolna megye a Rákóczi-szabadságharcban
(1703-1711)

 

Grósz József:

A kõszénbányászat alakulása Tolna megyében az elsõ világháború kitöréséig

 

Dr. Hadnagy Albert-
Dr. Prahács Margit:


Liszt szekszárdi kapcsolatairól

 

Dr. Szilágyi Mihály:

A Tolna megyei kereskedelem története
1848-tól 1914-ig

 

 

 

 

III. kötet szerk. Puskás Attila. Szekszárd, 1972. 322 p. 24 t.

(kapható)

Dr. Csizmadia Andor:

A szekszárdi prédikátorok és utódaik a feudális korban

 

Csorba Csaba:

A Sárvíz mente településtörténete a X-XVII. században

(kapható)

Dr. Horváth Árpád:

Tolna vármegye és az utolsó nemesi felkelés

(kapható)

Dr. Katona Géza:

Mozzanatok a Tolna megyei bíróságok ítélkezési gyakorlatából az abszolutizmus elsõ szakaszában

 

Dr. Puskás Attila:

A Tolna megyei 1918-19-es képviselõ-testületek és tanácsok tevékenysége

(kapható)

Csányi László:

Babits és Szekszárd

 

 

IV. kötet szerk. Puskás Attila. Szekszárd, 1972. 489 p. 31 t.

(kapható)

K. Balog János:

Tolna megye felszabadítása

 

Dr. Puskás Attila:

Történelmi fordulat Tolna megyében 1944-1945-ben

(kapható)

Kisasszondy Éva:

Az 1945-ös földreform Tolna megyében

 

Sipter Gézáné:

Bibliográfia felszabadulásunk történetéhez

 

 

V. kötet szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1974. 476 p. 33 t.

Dr. Holub József:

Az újjáépítés megindulása Tolna megyében a török kiûzése után 1686-1703-ig

 

Dr. Horváth Árpád:

Megyei önkormányzati szervezet Tolna megyében a XVIII. század elsõ évtizedeiben (1703-1740)

 

Dr. Hajdu Lajos:

II. József igazgatási reformtörekvései és ezek végrehajtása Tolna vármegyében

 

Dr. Fodor Márta:

A sárközi kontraktualista jobbágyok úrbéri terheinek alakulása

(kapható)

Szita János:

Tolna vármegye költségvetési gazdálkodása a dualizmus elsõ éveiben (1867-1870)

(kapható)

Dr. Máthé Gábor:

A közigazgatás és az igazságszolgáltatás hatásköri rendelkezésének kérdései a dualizmus elsõ éveiben

 

Révész T. Mihály:

A közigazgatás rendezésének egyes kérdései Tolna megyében 1929-ben

 

Csizmadia Andor:

Jogszabályalkotás Tolna megyében

(kapható)

Dr. Bihari Ottó:

Tolna megye közigazgatása 1945-49 között
(Vá
zlat egy korszak közigazgatási fejlõdésének irányáról)

(kapható)

 

VI. kötet szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1974. 421 p. 49 t.

(kapható)

Dr. Izsák Lajos:

Pártharcok Tolna megyében 1945-1948

 

Szenczi László:

A párt mûvelõdéspolitikájának megvalósulása Tolna megyében (1956-1971)

(kapható)

K. Balog János:

Vádirat helyett (A fehérterror Tolna megyében)

 

Gutai Miklós dr.:

Tolna megye egészségügyének története az 1801. és 1831. év között

 

T. Mérey Klára:

A gyáripar Tolna megyében a két világháború között

 

Kozák Károly:

A szekszárdi apátság és a megyeháza története

 

Boros István -
dr. Zboray Bertalan:

Zomba község neves gyógyszerésze, Rozsnyai Mátyás élete és munkássága

 

 

VII. kötet szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1975. 480 p. 36 t.

Andrásfalvy Bertalan: Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya
megyében az ármentesítés befejezéséig

 

VIII. kötet szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1978. 440 p. 22 t.

(kapható)

Dr. Szilágyi Mihály:

Társadalmi és gazdasági viszonyok a Duna mentén, a török hódoltság korában

 

Dr. Horváth Árpád:

Tolnavármegye és a rendi országgyûlések (1712-1805)

(kapható)

Dr. Braun Sándorné:

Tolnavármegye és a rendi országgyûlések (1807-1847)

(kapható)

Dr. Horváth Árpád:

A megyei önkormányzat mûködése Tolnában 1848-1872 között

(kapható)

T. Mérey Klára:

A gyáripar Tolna megyében a két világháború között II.

(kapható)

Somi Benjaminné:

A termelõszövetkezeti mozgalom gyõzelme Tolna megyében (1959-1961)

(kapható)

Dr. Ambrus Attila:

Az iparosodás három évtizede Tolna megyében

 

Dr. Máté János:

Tolna megye társadalmi struktúrájának változása a felszabadulás után

(kapható)

 

IX. kötet szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1979. 368 p. 31 t.

(kapható)

Hegedüs László:

Tolna megye nyugati felének települései (1580-1704)

(kapható)

Hajdu Lajos:

Az alsófokú népoktatás fejlõdése Tolna vármegyében (1770-1790)

(kapható)

Dóka Klára:

Folyószabályozás Tolna megyében a 19. században

(kapható)

Szenczi László:

A közmúvelõdés helyzete Tolna megyében (1945-1948)

(kapható)

Bél Mátyás:

Notitia Hungariae novae historico geographica c. mûvébõl Tolna vármegye leírása

(kapható)

 

X. kötet szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1983. 671 p. 48 t.

 

Dr. Szõke Sándorné Zsíros Mária:

Az 1692. évi Kélcz Mihály-féle összeírás (kapható)

Dr. Szilágyi Mihály: Az újratelepülõ Tolna megye (1710-1720) (kapható)

Horváth Árpád: Tolna megye igazgatása a neoabszolutizmus idejében (kapható)

Sipter Gézáné: A kézmûipar és a kisipar Tolna megyében 1920-1948 (kapható)

Dr. Erdõsi Ferenc: Adatok Tolna megye tömegközlekedési (kapható)
hálózatának kialakulásáról

Dr. Hajdú Zoltán: Tolna megye központi szerepkörû településeinek
vonzáskörzet-rendszere az 1920-as években
(kapható)

Dóka Klára: Lecsapolások, öntözések Tolna megyében (1885-1948) (kapható)

Illés Ferenc: Adalékok a mezõgazdasági termelés történetéhez (kapható)

Dr. T. Mérey Klára: A gyáripar Tolna megyében a második világháború idején (kapható)

Dr. Szenczi László: A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása
Tolna megyében (1945-1948)

Dr. Máté János: Tolna megye nagyüzemi mezõgazdasági (kapható)
termelõerõinek fejlõdése

Dr. Ambrus Attila: A termelõerõk fejlõdése Tolna megye iparában (kapható)

 

XI. kötet szerk. K. Balog János. Szekszárd, 1985. 624 p. 38 t. (kapható)

 

Dr. Glósz József: Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az (kapható) önkényuralom idõszakában (1849-1867)

Dr. Szenczi László: A közoktatás fejlõdése Tolna megyében 1868-1900 között

Dr. Szalai Károly: Tolna megye földmunkás-szegényparaszti tömegeinek
helyzete és mozgalmai a századforduló táján (1890-1907)
(kapható)

Dr. Dobos Gyula: Ellenforradalom és konszolidáció (1919-1924) (kapható)

Kárpáti Andrásné: Adatok Tolna megye malomiparának történetéhez (kapható)

Dr. Szilágyi Mihály: Boszorkányperek Tolna megyében

Cserna Anna: Adatok Sztankovánszky Imre politikai tevékenységérõl (kapható)

Dr. Kováts Jenõ: Állategészségügyi emlékek Tolna megyében (1654-1867) (kapható)

Dr. Károly István: Medinai földmûves családok (kapható)

  

Tolna Megyei Levéltári Füzetek

 

1. füz. A Fõlevéltárnok
Dr. Hadnagy Albert élete és munkássága. Szekszárd 1991. 167.p 20 t.

Életrajz - pályakép

Gutai Miklós: Ki volt dr. Hadnagy Albert?

Kortársak, pályatársak, barátok visszaemlékezései

Benda Kálmán: Megismerkedésem Hadnagy Alberttel

Bíró János:"…az igaz és a való emlékekhez tartom magam"

Kanyar József: A szekszárdi fõlevéltárnok

Szakály Ferenc: Emléksorok dr. Hadnagy Albertrõl és Szekszárdról

Szita László: "Jó lett volna tanítványává lenni a Kálvária hegy tövében"

Tóth Lajos: A hûség embere

Szedõ Antal: Hadnagy Albert 1901-1967

Válogatás dr. Hadnagy Albert munkáiból

Jegyzetek Rácegrespuszta múltjából

A török világ Õcsényben

II. Rákóczi Ferenc és kora a Szekszárdi Állami Levéltár iratainak tükrében

Tanulmányok Tolna megye parasztságának XVIII. századi történetébõl

Boszorkányság, babonaság, betyárság Tolna megyében a XVIII-XIX. században

Ki volt Háry János?

Szekszárd váris küzdelme a gimnáziumért (1793-1813)

Gróf Leiningen-Westerburg Károly életrajza

Damjanich János tábornok búcsúlevele

Tolna megye szabadságharcos népköltészeti hagyományai

Eredeti Madách-levél a Szekszárdi Állami Levéltárban

Tolna megye levéltárának pusztulása a II. világháború során

Önmarcangolásunk-történelemhamisítás

E kötetben nem szereplõ cikkek, tanulmányok fõbb adatai

Újságcikkek a levéltári munkáról dr. Hadnagy Albert irányítása alatti idõkbõl

 

2. füz. Tanulmányok Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd 1991. 280 p. 48 t.

T. Mérey Klára: Mai dunántúli kisvárosok a dualizmus idején, különös tekintettel
Tolna megyére

Schweitzer József Szilágyi Mihály: A Tolna megyei zsidók története 1868-1944

Bezerédy Gyõzõ: Tolna megye településeinek pecsétje a feudalizmus végén

Kaczián János: Adatok a koalíciós évek egyesületeinek történetéhez

Vecsey Albert: A gümõkór története Tolna megyében

 

3. füz. Tanulmányok Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd 1992. 200 p. 44 t.  (kapható)

Dobos Gyula: "Emelt fõvel..." Élet- és pályakép Perczel Miklósról

Kolta László: Perczel Béla és a bonyhádi Hûséggel a Hazához!

László Péter: Tolna megye 1956-ban

Durgonicsné Molnár Erzsébet: Az agrártermelés megindítása

Szitkovics Sándor: A dunaföldvári malmok története

Cserna Anna: Bevezetés Nagy Károly kiadatlan Széchenyi István-tanulmányához

Nagy Károlytól: Gróf Széchenyi István mint nyilvános személy (public caracter) - /forrásközlés/

 

4. füz. Tanulmányok Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd 1994. 312 p. 44 t.  (kapható)

Cserna Anna: A Sztankovánszkyak birtokszerzése

T. Mérey Klára: Egy mezõváros iparosainak eredete a XVIII. sz. végén

Varsányi Péter István: Tolna megye az 1848-as és az 1861-es választások tükrében

Durgonicsné Molnár Erzsébet: Tolna vármegye agrárkultúrájának eszmei veszteségei a második világháború következtében

Husek Rezsõ-Kaczián János: A szekszárdi zeneoktatás és hangversenyélet négy évtizede

Szitkovics Sándor: Fejezetek a Tolna megyei malmok történetébõl

Kõhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Bodor György összefoglaló jelentése a Bonyhád környéki telepítésekrõl

Kováts Jenõ: Napló (1944-1946)

 

5. füz. Tanulmányok Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd 1996. 311 p. 40 t.  (kapható)

Dr. Szita László: A Iutheránus németség bevándorlása és településtörténete Tolna megyében a XVIII. században

Dr. Kováts Jenõ: Tolna (vár)megye állat-egészségügyi igazgatása és állat járványvédelme 1780-1980 között

Dr. Dobos Gyula: Tolna megye az 1956-os forradalom után (Tények és adatok a megtorlásról) Dr. Kovács Péter: Egyetem vagy birtok (Bécs-Krakkó-Itália)

Dr. Kardos György-dr. Kardosné Báti Julianna: A dömösi prépostság Béla király és Ilona királyné által adományozott helységeinek azonosítása

Ordas Iván: Egy család asszimilációja

Kárpáti Andrásné: A Fejér vármegyei küldöttség 1841. január 18-i jelentése (Forrásközlés)

 

6. füz. Tanulmányok Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd 1997. 443 p. 70 t.  (kapható)

Solymár Imre: Fejezetek Györe történetébõl

Hegedûs László: Kelet Tolna települései (1500-1686)

T. Mérey Klára: Tolna Megye úthálózata és a mellettük fekvõ települések
a 18-19. század fordulóján

Töttõs Gábor: Babits bölcsõi körül

Husek Rezsõ: Bevezetés Liszt Ferenc Leveleihez

Liszt Ferenc levelei (Forrásközlés)

 

 Forrásközlések

Évszázadokon át

Tolna megye történetének olvasókönyve
I. (a honfoglalástól 1849-ig).Szekszárd, 1978. 552p. 96 t.

Tolna megye történetének olvasókönyve (kapható)
II. (1849-1918) 1985. ) Szekszárd, 1985. 606p. 64 t.

Tolna megye történetének olvasókönyve (kapható)
III. (1918-1944) Szekszárd, 1990. 630p. 68 t.

 

Cserna Anna - Kaczián János

Egyed Antal összeírása és korrajz Tolna vármegyérõl. Szekszárd, 1986. 281 p. 5.t. fol.
 (kapható)

 

Segédletek

Várady Zoltán:

Tolna vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái (1696-1703).
Szekszárd, 1992. 79. 17 t.

Kaczián János:

Egyesületek Tolna megyében a kezdetektõl 1950-ig. Szekszárd, 1996. 148 p.

Cserna Anna (szerk ):

Fondjegyzék (1997. december 31. állapot alapján). 4. bõv. jav. kiad.
Szekszárd 1998. 126 p.
 (kapható)

 

 

Vissza az elejére