Szigetek és szemhatárok.

Késõújkori kilátások

Holnap Kiadó, Budapest, 1992. 196 oldal


A környezõ közeg, akárcsak életünk, szigetek és szemhatárok sokaságára szakadt szét. Van benne magas és mély, széles és sekélyes, árulkodó és rejtõzõ; megannyi szubkultúra-szilánk.
A tenger, melynek e mûvek valamiképpen mégiscsak fölébe emelkednek, a tovatûnõ tények és az észrevétlenül is egymásrarétegzõdõ tapasztalatok tengere; az a sûrû, szétfolyó és alaktalan áramlás, melyben nap mint nap alámerülünk.
E szigetek az egykor egyetemes kultúra kontinensei helyén emelkednek: a tengernyi haladás mára elborította közös alapzatukat.
Szigetek nélkül észlelhetetlen a tenger, szemhatár híján érzékelhetetlen az ég.
A szigetek szakítják meg az egynemûség tengerét, jelentik a feleszmélés vagy a szemlélõdés földjét, ahonnan teljes kiterjedésben vehetõ szemügyre a tenger, akárcsak a körös-körül húzódó szemhatár.
E szigetek nem feltétlenül esnek egybe eszményeinkkel, és nem is azonosak a vágyak és álmok mindenkori Délszigetével. Felmerülésük nem nélkülözi az esetlegességnek - alkalmasint az Ég kegyével egybeesõ - erejét.
Vannak köztük lakhatóak, akárcsak tökéletesen lakhatatlanok. Mégis erõsen vonzzák vagy taszítják valamiképpen a tekintetet; olykor a szépség szívóerejével, olykor akár a rútság rettenetével. Önnön erejüknél, vagy a bennük alkalmilag összpontosuló képletes erõnél fogva, mintegy magától állapodik meg rajtuk a szem. És miután elidõzött alakzatain, bejárta némely magaslatát, elrévedt mélységein, a tájékozódás és viszonyítás egy további támpontjára lelve folytathatja vándorútját.


Tartalma:


A hajó, a táj és az ismeretlen utazói A hajózás és felfedezés emlékmûve: Ludger Gerdes: Das Schiff - A Land Art - Az ismeretlen utazói - A Föld felfedezése - Az ismeretlen átlényegülése - A kozmikus hódítás ábrándja - A földûrhajó mint bárka - Két ismeretlen határán - Térhatárok áthághatatlansága - Az ismeretlen hosszú távú utazói
Késõújkori kilátások
Töredezettségünk természete - Késõújkor - Idõk és terek torlódása - A történelmen túli dõ küszöbén - A csernobíli Szarkofág - A belátás útjai és szakadásai - A keleti és a nyugati modernizmus - Épületesség
A Második Világ meredélyei
Az összeomlás sûrûsége és sebessége - A romosság sajátos bája - Végsõkig nyílt vidék - Második világi „erénykatalógus" - A tekintet megemelésének kívánalma - Csordultig realizmussal telve - Lesz-e keletje a nugatnak? -

Idõk, jelek
A tudományos-technikai remény kultuszai - A totálissá társadalmasított élet - A töredezett tudás romhalmazai - Helytelenség és ûzöttség - „Veszélyes élet" - A lágy gépezet száguldani szeret - A néhai és a mai nomád élet - Haláljelek és közlekedési emlékmûvek
A tudáskígyó és a rossz végtelen
Az újkor emlékmûve - A Lassú Felezõidõ Démona - A tudományos-technikai világfelszámolás - A mai halottkultusz - A második világi modernizmus élenjáró volta - Idõszigetek és térzárványok

Kelet és Nyugat kapujában
(Heidegger: Útban a nyelvhez)
Heidegger Tezukával találkozik - Egy találkozás drámája - Túl a fizikán, metafizikán, Nietzschén és az üveghegyen - A végtelen tér jeges köpenyében - A mélység tükre, avagy a geocentrikus világ helyreállítása - A fejlõdés és a nihilista halottkémek - Za-zen - "Az idegenség homálya és némasága"
Az eltûnés sebessége ( Paul Virilio és a sebesség teóriája) A sebesség története - A futurizmustól a dromológiáig - A sebesség mítosza - Háború és mozi - Bunkerarcheológia - Az eltûnés esztétikája - Az elképesztés képtelensége - A nézõ elveszti pozícióját - Leválás a képszalagról és a hangsávról
A torzulat tükrei Tükörország teremtéstörténete - A technika tükrei - Más megvilágítás - A Nagy Fal tükrében - Színes, szürke és fekete lyukak - Rémes realizmus - Látszatra élet, valíjában halál -
Orcus Neontüzében (The Blade Runner) A térképzetek átrendezõdése - A világtér hódítói és túristái - Blake és az alászállott angyalok - Orcus über alles: a pokoli földi paradicsom - Világvárosi haláltánc - „Mindezek a pillanatok belevesznek az idõbe" - Az igazság jövõbe ûzõdik - Az egyik és a másik szenvedéstörténet -
Az elképesztés kultúrája (Három metszetben) Képözön és kellékkollázs - Klip-kikelet - Kivetített képek vágyvilága - A média angyalaitól megszállottan - A képvadon vadászai - A kép avulási sebessége - A töredezett tekintet iskolája - A Realizmus Diadala - A látás helyreállítása -
Az újhullám Rózsalovagja - Klaus Nomi "A szépség, a komédia és a rémület keveréke" - A sztár genealógiája - Az ironikus idegen - Szerepek sokaságába rejtõzve - Purcell és Dowland - A Hideg Szellemének szavai - "Nem lett-e hûvösebb?" - A tértükör - "You dont know me" -
A keretek kérdése A keret konstituálja a képet - "Ez a világ csak egy ablak" - Megrázkódtatás és belátás - Római keretek: madárjóslás s kontempláció - A tv-templomtól a kifordított kupoláig - Átmeneti téridõ-alagutak a tájban - Romantikus keretrendszerek - A mûvészet logisztikája - Hajszálkereszt mentén - A szinoptikus látás lehetõsége -
Töredezett teljességben - A nomád élet fragmentalitása - Vonulás a volt/nincs válaszvonalai között - Az élet áttûnési sebessége - Szaggatottság - Sebesen vesztik súlyukat a dolgok - "Some things are just pictures" - Részlegességek teljessége - Összetorlódás és szétszóródás - A tõredékben rejlõ teljesség -