A Százesztendôs Jövendômondó

Résztvevôk: Faragó Ferenc, Ficsku Pál, Peer Krisztián, Peternák Miklós, Péterffy Gergely, Szegedy-Maszák Zoltán

"...

A filmmegfigyelôk adatai alapján a Filmszem Tanácsa kidolgozza a felvevôgépeknek a szüntelenül változó élethelyzetekre vonatkozó tájékozódási és támadási tervét. A felvevôgépek munkája az Állami Politikai Hatóság (GPU) nyomozóinak tevékenységére emlékeztet; ezek ugyanis nem tudják, millyen munka áll még elôttük, van azonban egy meghatározott feladatuk: az élet zûrzavarából ki kell emelni, el kell különíteni valamilyen kérdést, valamilyen ügyet.

a./ a kinok-megfigyelô szemmel tartja azokat a körülményeket és embereket, amelyek és akik ôt körûlveszik. Igyekszik a különálló jelenségek között azok általános ismertetôjegyei alapján kapcsolatot teremteni. A témát a kinok-megfigyelô a vezetôjétôl kapja.

b./ a kör vezetôje vagy a film-hírszerzô kiadja a témákat a megfigyelôknek, és eleinte mindnyájuknak segít megfigyeléseik összegzésében. Amikor a vezetô minden jelentést egybegyûjtött, a maga részérôl csoportosítja ezeket és addig rakosgatja az egyes adatokat, amíg a téma világos konstrukciója ki nem rajzolódik elôtte.

"..."

Miközben a "filmszem" az élet látszólagos káoszába fúródik, arra törekszik, hogy a megadott témára magában az életben találja meg a feleletet. Az adott témával kapcsolatos millió jelenség között igyekszik megtalálni az eredôt. Az a célja, hogy a készülék segítségével montírozza, ragadja ki a legjellemzôbbet, a leginkább célszerût, hogy az életbôl vett darabkákat vizuális-gondolati ritmikai sorba, egy vizuális-gondolati formulába, "l á t á s" - kivonattá szervezze.

..."

Dziga Vertov: Ideiglenes utasítás a "Filmszem"-körök részére, 1929

"Híridô

(Történeti hiradósorozat 1893-1896)

kb. 20 perc, 1993 szeptemberétôl hetente (az 1893 szeptemberi eseményeket véve alapul), majd, 1896-ra akár napi rendszerességgel.

A mûsor a hiradó (News, Time) mûsort mintául választva abban a formában és szerkezettel mutatja be a múlt század végének "híranyagát", eseményeit, jelenségeit - nem titkolva az esetleges áthallások lehetôségének figyelembevételét.

A mozgóképelôtti korról szóló - elektronikus - mozgókép megjelenítése is "korhû", mivel mindenekelôtt a korban ismeretes képmozgató eszközökre alapoz, azokat modellezi (makettszerûen vagy számítógép segítségével) anyagának "mozgatásához".

"..."

Budapest, 1992 október 19.

Dr. Halasy Márta Peternák Miklós"

Az 1896 március 15-24. közötti idôszakban Budapesten mûködött kinok-megfigyelôk által újságcikkek, képes publikációk, viccek, hirdetések stb. formájában publikált, de - feltehetôleg megfelelô rendezôelv, (film-)szempont hiányában - mindeddig rendszerezetlen megfigyelések látás-kivonattá szervezését kíséreljük meg a Gallery by Night egyik estéjén. A rendelkezésünkre álló (fellelhetô) adatok jelentôs részben szövegek, jobb esetben illusztrációk, így Filmszem-körünk nehéz helyzetben van: "szinte a semmibôl" leszünk kénytelenek mozgófilm-hiradót gyártani. Azt rebesgetik, hogy az ilyesmi egyetlen este leforgása alatt csupán igen kivételes esetekben szokott sikerülni, ez azonban a legkevésbé sem szegi kedvünket.

Este tíz órakor nyitjuk meg a vitát, melynek során a száz évvel ezelôtti jelen káoszából kiemelt jelenségek közötti kapcsolatteremtést-összegzést, az életbôl vett darabkák vizuális-gondolati formulába való szervezését kíséreljük meg - kiindulásképpen csupán élôszóban. Ha minden rendben zajlik, a mozgófilm-hiradó vetítését kb. tíz óra harminckor megkezdhetjük. Amennyiben valamilyen általunk elôre nem látható okból csúszás következne be a Támadási Tervhez képest, az nyilvánvalóan a mi hibánk, ezért elôre is elnézést kérünk minden kedves látogatótól.

Bármilyen szégyenletes, a mozgóképgyártás technikai részleteit illetôen egyelôre igen tájékozatlan Filmszem-körünk minden tagja, így lelkiismeretem azt diktálja hogy vállalkozásunk esetleges buktatóira is felkészítsem a Tisztelt Közönséget. Elôfordulhat például hogy valamilyen általunk elôre nem látható körülmény, esetleg valamilyen technikai eszköz lenne szükséges a film létrejöttéhez. Ha a Támadási Tervben Meghatározott Idôpontban mégsem jelenne meg a teremben a hiradót tartalmazó videokazetta, ez nyilvánvalóan a mi felkészületlenségünket, figyelmetlenségünket bizonyítaná.

Budapest, 1996. február 15.

Szegedy-Maszák Zoltán

körvezetô-helyettes

Kedvcsinálónak íme Ficsku amatôrtársam egyik elôzetes jelentése:

1896 március 23-án különös kép jelent meg a Debreceni Hírmondóban. A képen egy megállapíthatatlan korú, fátylat viselô asszony volt látható, amint cigánykártyát rak ki egy asztalra. A kártyákon levô képek kissé elmosódottak, így nemigen lehet látni, hogy mi van rajtuk. A kép és a hozzátartozó cikk nagy visszhangot váltott ki a cívisvárosban, sôt néhány nap múlva több fôvárosi és vidéki lapban is megjelent. A cikk "A Százesztendôs jövendômondó" címet viselte, a ,képaláírás pedig: Özv Arany Bálintné sz. Puttonyos Róza százesztendôs jövendôt mond Homok utcai lakásán."

1896 március 23-án az asszony eltûnt Homok utcai lakásából. Miután "látó" asszony volt, a hatóságok szabadkômûves összeesküvésrôl beszéltek, így a Debreceni Hírmondóban megjelent "fátylas képet" az ország összes helységében kifüggesztették "Ki látta?" aláírással. A képet a kriminalisztika az elsô felismerhetetlen fantomképként ismeri. Puttonyos Róza nem került elô többé. Alakja és képe, mint a százesztendôs jövendômondó élt tovább a köztudatban.

1996 március 23-án végre megtudhatjuk a (kép) titkát. A Stúdió Galériában Ficsku Pál sz. Gyulai Csaba, özv. Arany Bálintné sz. Puttonyos Róza ükunokája felfejti a kép=történet értelmét. A képfejtés három momentumra épül:

1. Puttonyos Róza kijelentése a cikkben: "képem örökké élni fog bennetek és általatok"

2. A képaláírás, melynek "hibáját" nyomdahibának vélték: "Százesztendôs jövendôt mond", és egy ehhez csatlakozó, a hagyatékból elôkerült levélidézet: "harminc éve százesztendôs jövendôt mondok".

3. A kriminológusok által felkért "képfejtôk" soha nem foglalkoztak a cigánykártyán levô elmosódott képekkel.

Ficsku Pál felhasználja nagyanyjának Nagy Sándorné sz. Murvai Juliannának, a jelenleg Debrecenben, a Homok utca 39. szám alatt lakó parafenomának a tudását is.

Ficsku Pál

1996. február 13.