Hermann Broch

Vázlat a tömegtébolyszerű jelenségek elméletéhez1

I. Módszertani megjegyzések

1. Elméletek és modellek

Minden emberi megismerés és különösképpen minden tudományos megismerés a valóság, vagy, helyesebben, a valóság egy részletének modelljét nyújtja.

Egy ilyen valóságmodell egy gondolati képződmény – mondhatni gondolati kísérlet –, amely megpróbálja létrehozni a megfigyelt valóságrészlet leegyszerűsített racionális képmását, azaz megpróbálja leképezni a valóság végtelen sokszínűségét a kifejezéseszközök véges számával. A modell alkotóelemei az empirikus tapasztalatból, vagyis inkább a korábbi valóságmodellekből származnak, amelyek már megállták a helyüket, és így az új alkotóelemek magától értetődőeknek és "empirikusan helyeseknek" tekinthetők. Egy modell annál használhatóbb, minél kevesebb elemmel képes a megfigyelt valóságrészletet ábrázolni.

A valóság tulajdonképpeni leképezését, amely mindig folyamat jellegű, a modell funkciója jelenti. A modelleknek tehát belső működési szabályokra van szükségük, amelyek szerint az alkotóelemek elmozdíthatók. Ezek a működési szabályok is az empirikus valóságból származnak, hiszen fizikai és mechanikai jellegük van. A fizikai modellben maguk a fizikai funkciók határozzák meg a modell mozgását; a nem-fizikai modellekben e funkciók a fizikai modell analógiái. Azonban a fizikai modellek mechanikai funkcióinak megfigyelhetőségétől függetlenül ezek a működési szabályok apriori jellegűek, azaz az emberi szellem által axiomatikusan (mint kauzalitás stb.) alkalmazhatók, és lehetővé teszik a modell deduktív megalkotását és működtetését.

A valóságmodell "helyesnek" bizonyul, ha működése során új képkonstellációkhoz vezet és ezek ismét a valóság képmását nyújtják, vagyis ha a modellkonstrukció eredményei a valóságfolyamatok biztos jóslatát tartalmazzák. E pillanatban a modell "valóságtörvényt" hoz létre.

A modellalkotásokra minden tudományban találunk példát. Így alkalmazza például a freudi elmélet a "képzelet", "ösztön" stb. valóságelemeit mint saját modelljének alkotóelemeit és működteti ezeket olyan mechanisztikus elképzelések segítségével mint az "elfojtás", "szublimálás" stb. A marxi nemzetgazdaság és társadalomelmélet elemein nem nehéz hasonló folyamatokat felismerni. A fizika mint össztudomány mindig a valóság modelljének legtökéletesebb példája lesz.

A pszichológia feladata abban áll, hogy az Én lehető legteljesebb modelljét nyújtsa. A különböző konstrukciók, amelyek eddig a pszichológia területén létrejöttek, részmodellekként foghatók fel; ezek összmodellként való összefoglalása kétségtelenül szintén körvonalazódik.

2. A pszichológia modellje

Az Én modelljének, amiről a pszichológiában szó van, az alkotóelemek minimumával kell az emberi Én magatartásmódjait leképezni – úgy tulajdon természetes folyamatai mint a külvilág és ennek befolyásolási lehetőségei tekintetében –, és ebből e magatartás törvényszerűségeit levezetni.

Ennélfogva a pszichológiai modell felállításánál két jelenségcsoportot kell figyelembe venni: először a belső lélektani feltételeket, amelyek mellett az ember gondolkodik és cselekszik, másodszor a külső feltételeket, amelyek mellett e gondolkodás és cselekvés végbemegy, kiváltképpen azokat a külső feltételeket, amelyeket az ember tulajdon pszichikus struktúrája következtében maga hozott létre.

Azért, hogy a megfigyelésre szánt legfontosabb problémacsoportokat ragadjuk ki, szükséges itt megjegyeznünk a következőt: a belső pszichológiai magatartás kérdései egyaránt érintik a megismerés-elméletet és az empirikus pszichológiát, az Én-fenomenológiát és a pszichoanalízist; a második problémacsoport kérdései egyszerre biológiai és szociológiai, gazdasági és általános történelemfilozófiai természetűek, miközben az egyes területek kölcsönösen fedik és keresztezik egymást. Egy általános pszichológiai modellnek kétségtelenül olyan szempontot kell keresnie, mely alkalmas emez eltérő feltételek egységes rendszerbe való rendezésére oly módon, hogy valóban beérje az alkotóelemek minimumával. Az eddigi kutatások szerint az értékfogalom itt sikerrel alkalmazható. Hiszen ha joggal feltételezhetjük azt, hogy az elszigetelt Én minden gondolkodása lényege szerint és szükségszerűen egy olyan állapotra törekszik, amely mint "igazság" jelölhető meg, akkor az Én magatartásmódjaira vonatkozóan is (amelynek a gondolkodás csupán egy része) feltételezhetünk egy hasonló, pozitív állapotra való törekvést, és erre az állapotra az "érték" kifejezése a legmegfelelőbb. Röviden, a gondolkodás állandóan a maximális igazság állapotára, az élet ellenben a maximális érték állapotára törekszik.

Valóban, a vizsgálódások során kiderült az, hogy a fent felsorolt területeknek az értékelméleti szempontból történő megvilágítása teljességgel megfelelőnek bizonyult, és főként az, hogy a modell működési szabályai a legegyszerűbb és legmesszebbmenőbb módon megalapozhatók voltak.

3. Tömegpszichológia

Tömegpszichológia alatt nem a tömegnek mint olyannak a pszichológiája értendő. A tömeg nem misztikus egység, amely saját lélekkel, saját akarattal vagy hasonlóval rendelkezne. Tudományosan mindig csak az egyén és az egyes-Én megragadható. Tömegpszichológia alatt tehát az általános-pszichológiai modell egy része értendő, mégpedig az, amely az Én-nek a tömegben történő magatartására vonatkozik.

Pontosabban szólva a külvilág feltételeiről van szó, amelynek az Én egy szociológiai csoport mint pl. a tömeg jelenléte miatt alá van vetve. Minden eddig említett problémacsoport, mint pl. a szociológiai, gazdasági stb. belejátszik a tömeg és az Én viszonyába; itt főként belső-pszichikus jelenségek mint pl. közösségi érzések lépnek fel jelentős mértékben.

Amit tehát a pszichológiai modellre általában kijelentettünk, különösképpen érvényes a tömegpszichológia részmodelljére. Éppen mivel a tömeg fogalma meglehetősen váltakozó és homályos, kétszeresen is szükségesnek tűnik nagyobb módszertani pontossággal eljárni, és éppen itt bizonyosodott be az, hogy az értékfogalom bevezetése teszi leginkább lehetővé a probléma egészéhez való hozzáférést.

II. Az értékfogalom pszichológiai alkalmazása

1. Én-kiterjedés és Én-beszűkülés

Minden élet alapvető értéke maga az élet. Minden szervezet életösztöne tudatosan vagy tudattalanul arra törekszik, hogy az életet minden lehetőségének kimerítéséig meghosszabbítsa. Az életösztön szempontjából a halál leküzdése, röviden az örök élet az Én legfőbb értékének tekinthető.

A halálfenyegetés a Non-Énből, végső soron magából az "időből" indul ki, nem csak azért, mert az Én, amennyiben önmagára korlátozódik, időtlennek érzi magát, hanem azért is, mert tudja, hogy az időben való léte és az idő folyásához való kötöttsége a halál felé vezeti. A Non-Én egész komplexumát tehát halálhozónak és ellenségesnek érzi, olyasvalaminek, ami ellenszegül törekvése céljának, a halálleküzdés (soha el nem érhető) legfőbb értékének.

Az Én ama legfőbb értékhez való közeledésnek, azaz részértéknek vagy egyszerűen "értékeknek" ismeri el a Non-Én vagy a világ minden olyan részét, amelynek ellenséges jellege megszűnt és a világ "barátságos" alkotó elemévé vált. Ennek elérése végett az Én szüntelenül arra törekszik, hogy a külvilág részeit magáévá tegye, tehát hogy Non-Én-elemeket Én-elemekké alakítson át. E törekvés, mármint a Non-Én-elemek Én általi bekebelezésének első szakasza kétségtelenül minden szervezet természetszerű táplálékfelvétele. Ehhez kapcsolódik az egyszerű materlis birtokviszony, mely valószínűleg egyáltalában minden érték alapstruktúráját képezi: minél szabadabban rendelkezik az ember a világ alkotó elemeivel, minél inkább "birtokolja" azokat, annál kisebbek lesznek a halálfenyegetések. Ugyanez érvényes a embertársakhoz való viszonyra: minél több embertársát veti alá magának az egyén, történjen az szeretettel vagy kényszerrel, annál kevesebb fenyegetésnek van kitéve.

A megismerés aktusa a primitív-materiális fokon elsősorban a világhoz fűződő birtokviszony kiterjesztését szolgálja. Ez azonban a másodlagos érték fokáról az elsődleges érték fokára lép elő abban a pillanatban, amikor az egyén felismeri, hogy a materiális birtoklási értékek adott körülmények között az élettartamot ugyan meghosszabbítják, de nem tehetik végtelenné. Más szóval amikor felismeri, hogy az idő mint olyan a birtoklási értékek és az ezekhez kapcsolódó ösztönkielégülések révén nem szüntethető meg. A megismerés aktusa azonban szintén Én-kiterjedésnek bizonyult, miként a materiális birtokbavétel is az volt primitívebb formában. A világ megismerése, a Non-Én megismerése immár a világ szublimált birtoklásává, röviden: ösztönszublimálássá lesz. Kiderült, hogy lehetetlen az egész világot ténylegesen birtokolni, ám ehelyett a szimbolikus birtoklás mint lehetőség jelen van, és az egyén ettől most azt követeli, hogy tegye meg azt, amit a primitív birtoklási érték nem tehetett meg, ti. szüntesse meg az időt: akinek sikerül mindent megismernie, az megszüntette az időt és vele együtt a halált is.

Mindenütt, ahol az Én a már megszerzett értékeket ismét elveszti, vagyis Énje részeiről ismét le kell mondania, Én-beszűkülés lép fel. Ide tartozik tehát minden kényszer, amit az Én a Non-Éntől elszenved, ösztönkiéléseinek, tehát úgyszintén szabadságának és birtoklásának mindenfajta korlátozása. Mindez a közeledő halál szimbólumává lesz.

2. Az értékélmény pszichológiai kísérő jelenségei

Minden Én-kiterjedést bizonyos pozitív érzések kísérnek, amelyek mint kedv, öröm stb. ismeretesek, amelyeknek viszont mintegy közös alaphangulatuk van, amit leginkább az "eksztatikus" jelzővel illethetnénk. Az Én kétségtelenül folyvást a teljes eksztázis állapotára törekszik és azt várja, hogy ez a halálleküzdés pillanatában ténylegesen is bekövetkezzen. A különböző apró és anyagi értékélmények, mint a materiális birtokbavételek, az embertárs fölötti hatalomgyakorlás szeretet vagy kényszer útján, ennek megfelelően szüntelenül a rész-eksztázisokat követik. E rész-eksztázisok nagyon gyakran öncélúvá válnak, mégpedig a mámor állapotainak mesterséges előidézésével, amelyek kétségtelenül mindannyian egy erőteljes Én-kiterjedés illúziója alatt állnak.

Ezzel szemben: a külső körülmények vagy más okok kényszere folytán Én-beszűkülések lépnek fel, és így egy, az eksztázissal ellentétes érzés keletkezik, nevezetesen a félelem, amely mögött, mint ismeretes, mindig a halálfélelem áll. Az ösztönkielégülések megtagadása vagy korlátozása mindig, miként az analízis nagyon is egyértelműen mutatja, szorongásos állapotokhoz vezet, és ha az Én-beszűkülés tovább fokozódik, akkor e szorongásos állapotok reménytelen szorongássá, azaz pánikká fajulnak, ami tehát éppen a teljes eksztázis ellentéte.

3. Értékrendszerek

Az ember cselekvései és viszonyulásai tehát mindvégig az "értékállapotok" elérésére irányulnak, amiben alapjában véve három okcsoport működik közre:

a) az anyagi realitás vonatkozásában az élet gyakorlati leküzdése birtoklás, hatalom stb. útján,

b) a szellemi realitás vonatkozásában a megismerésjellegű tudás elérése a világról és a világtartalmakról,

c) az érzelmi realitás vonatkozásában az eksztatikus és pszeudo-eksztatikus állapotok elérése, miközben az előbbiek az a) és b) okcsoporthoz kapcsolódnak, míg a pszeudo-eksztatikus állapotok úgyszólván "tárgytalanok", tehát mámorállapotok, amelyek zömmel az önmagukért való ösztönkielégülések érdekében jönnek létre.

Az értékrendszerek tehát a viszonyulások és magatartásmódok meglehetősen komplex rendszerei, és bizonyos értelemben maguk is valóságmodellek, vagy legalábbis ilyen valóságmodelleket mint tartópilléreket építenek be magukba.

Lényege szerint minden értékrendszer kezdettől fogva a pánik elkerülésére irányul. Tehát sok vonatkozásban egyszersmind védőrendszer is, amely úgyszólván a szorongástól való félelemből keletkezik. Ebből végső soron inverziók is adódnak, amelyek csaknem ellentmondásosnak tűnnek, ilyen pl. az önmegsemmisítés vágya. Azt, hogy itt mennyiben lehet szó tulajdon halálösztönökről stb., e helyütt nem szükséges megvizsgálnunk.

4. Értékteológia

Az élet és megismerés, tehát egyszersmind az "érték" és "igazság" közti állandó kölcsönhatásban magát az értékrendszerek létrehozását is megismerésbeli aktusok kísérik, azaz: az Én nem csupán létrehozza és követi az értékrendszereket, hanem ugyanakkor megismeri azokat. E megismerési folyamat az értékrendszer által előírt cselekvésmódok megindoklását, racionalizálását és normává emelését tartalmazza.

Értékrendszerek alatt többnyire csupán e racionalizált tartalmak értendők normáikkal és etikai előírásaikkal egyetemben, mivel csak e tartalmak, nem pedig a diffúz magatartásmódok stb. hozzáférhetők a racionális felfogás számára. A megélt értékrendszer úgy viszonyul a racionalizálthoz mint az eredeti kép a képmáshoz, minélfogva az utóbbi ismét csak az előbbi modelljének tekinthető.

Példának okáért minden vallási rendszer egy teljességgel átfogó, emocionális és tradicionális, belső és külső magatartásokból álló értéképítmény, mely magatartásokat ezenkívül megismerésbeli elemek is alkotják. E rendszer racionális összefoglalása aztán az illető vallás teológiáját eredményezi, éppen ezért nem indokolatlan minden értékrendszer racionális részét e rendszer sajátos értékteológiájának nevezni.

5. Nyílt és zárt értékrendszerek

A legkisebb erőfelhasználás elve szerint az Én megpróbálja a Non-Én leküzdését (empirikusan pedig az ember a világ leküzdését) a mindenkor jelenlévő eszközök segítségével elérni. Vagyis ha egy értékrendszer már létrejött, akkor az ember megpróbálja egész értéktörekvését a teljes eksztázisig elhelyezni benne, és csak akkor fogja elhatározni a rendszer kiterjesztését, ha külső körülmények hatására arra a felismerésre kényszerül, miszerint a világ totális leküzdése a mindenkor adott értékrendszer segítségével nem lehetséges. Már a tisztán materiális, birtokló értékrendszerektől a megismerés szublimált rendszerébe való átmenet is világosan mutatja e folyamatot. Ezen túlmenően magukban a modellalkotásokban, amelyeknek tudniillik be kell érniük az alkotóelemek minimumával, ugyancsak a legkisebb erőfelhasználás elve látható.

Ez a kötődés kétségkívül minden értékrendszernek az abszolút érvényességre való törekvés jellegét kölcsönzi. Az egész világot az illető rendszer uralma alá kell helyezni és ezáltal kell leküzdeni. Olyan jelenség ez, amely az "appercepciós séma" neve alatt nagyon is ismeretes. Minden ember, minden társadalmi csoport, minden hivatás stb. igyekszik a világot tulajdon appercepciós sémájában – amely éppen tulajdon értéksémája – felfogni és kizárólag ebben elhelyezni. Minden értékteológiában egy értékdogmatika jelensége válik láthatóvá, amelynek határait tilos átlépni.

Egy olyan rendszert, amely egy értékdogmatika uralma alatt áll, "zárt rendszernek" nevezhetünk.

A "nyílt rendszerek" ezzel szemben azzal tűnnek ki, hogy nem igyekeznek a világ összes jelenségeit egy bizonyos materiális értékdogma építményébe kényszeríteni, hanem arra törekednek, hogy a kívánt abszolút érvényességet a rendszer állandó továbbfejlesztésével érjék el. A nyílt rendszer tudatában van a világ végtelenségének, minélfogva azt is tudja, hogy az abszolút érvényesség egy végtelenül távoli célpont, nem pedig egy konkrétan elérhető végső stádium. A nyílt rendszer típusának számíthat mindig a megismerés mint olyan rendszere, kiváltképpen tehát a tudomány rendszere (noha a tudományon belül is akadnak újból és újból dogmatikusan korlátozott, zárt rendszerek).

A nyílt rendszer eszméje egy állandóan továbbfejlődő evolúció eszméje, míg a zárt rendszerek, amelyek nem bizonyultak kielégítőknek, csak forradalmi szétzúzás útján vezethetők át egy új fázisba.

6. Az értékrendszerek társadalmi konkretizációja

Minden értékrendszert az emberek hordoznak, mégpedig bizonyos társadalmi csoportok, amelyek magatartásmódjukat az általuk appercipiált értékrendszer normái szerint igazítják. E csoportok társadalmi tagolódásában ennek megfelelően a nyílt és zárt rendszerek két fő típusa ugyancsak felismerhető.

7. Egyén és értékrendszer

A mindenkori értékteológia az értékrendszeren belül, amely szerint egy meghatározott egyén él, többszörösen is a Felettes-Én szerepét játssza, ami az egyénnek bizonyos ösztönkielégüléseket megenged, másokat azonban megtilt vagy szublimál. Egy ember ún. "karaktere" eszerint jobbára tulajdon értékcéljaitól, értéknormáitól stb., röviden: tulajdon értékrendszerétől függ.

Minél egységesebb egy élet egy meghatározott értékrendszer alatt, annál markánsabb emez élet karaktere. Itt is különbséget kell tennünk nyílt és zárt rendszer között. Az egyén számára a nyílt rendszer a maga állandó értéknövekedésével személyiségének további kibontakozását jelenti. Ha tehát a mindenkori értékteológia normameghatározásai is teljességgel racionálisak, akkor a végtelenül messze lévő cél éppen elérhetetlensége következtében irracionálisnak hat, ami az egyéni élet "személyiség" és "személyiség-kibontakozás" fogalmában kétségtelenül jelen van.

Az egyén személyes értékrendszere természetesen csak csekély mértékben tekinthető az egyén tulajdon produktumának. Ez az értékrendszer az egyénnek a belső és külső realitásával való konfrontációjából ered, és ennek megfelelően környezetének összes értékrendszerétől függ. Az egyén értékrendszere ennélfogva egy roppant komplex képződmény, mivel a környezet értékrendszereit a legváltozatosabb módon dolgozza fel.

III. A közösség pszichikus funkciója

1. Egyén és közösség

Az egyén személyes értékrendszere (már ha rendelkezik ilyennel) eszerint egy legmagasabb irracionális értéket tartalmaz, ti. a szabad személyiség-kibontakozás értékét. A közösségben élő egyén számára létezik egy ezzel párhuzamos irracionális érték, amit leginkább a "közösségi érzés" fogalmával írhatnánk le.

Eszerint a szociális közösségben élő egyén egy sor belső és külső "értékkövetelménnyel" szembesül, amely körülbelül a következőképpen tagolható:

a) Ki kell alakítania tulajdon személyes értékrendszerét, mégpedig lehetőleg azt a nyílt rendszert, mely megengedi számára személyiségének szabad kibontakozását.

b) E személyes értékrendszer az összes társadalmi értéket is tartalmazza, és amennyiben ezeket figyelembe veszi, az egyén az őt körülvevő egy vagy több társadalmi közösség tagja, illetőleg ezek mindenkori értékrendszereinek tagja lesz.

c) A külső társadalmi közösségek és értékrendszereinek tagjaként az egyén "közösségi érzésekre" mint neki kijáró pozitív értékre törekedhet.

Ha e három értékcsoport között egy kielégítő egyensúly a cél, akkor a különböző résztvevő értékrendszerek, illetőleg ezek racionális teológiái az egyénnek egy "racionális növekedést" kínálnak, miközben az élet a hozzá tartozó társadalmi csoportokban "irracionális növekedést" kínál közösségi érzések formájában. Ha egy effajta egyensúly megvalósítása sikerrel jár, akkor joggal beszélhetünk harmonikus életről.

Ahol nincs szabad személyiség-kibontakozás, ott az egyéni életben leggyakrabban egy irracionális csökkenés lép fel, vagyis az egyén magatartását alapvetően csupán részint materiális, részint racionális előírások irányítják. Ennek párhuzamos megfelelője a "racionális csökkenés", mely akkor lép fel a társadalmi életben, amikor ez utóbbi az egyén számára semmiféle racionális értéket, hanem csupán ösztönszerű közösségi érzéseket közvetít.

Egy vallási közösségben folytatott élet irracionális növekedést jelent a racionális státusz megtartása mellett; egy lincshordában folytatott élet "rációvesztést" jelent a homályos és ösztönszerű közösségi érzések előnyére.

2. A közösség eszményi típusa

Nyugodtan állíthatjuk azt, hogy minden ilyenfajta egészséges közösség az egyén számára épp úgy a racionális mint az irracionális értékek maximumát nyújtja, az utóbbit a szabad személyiség-kibontakozás és a közösségi érzések formájában egyaránt. Ennélfogva egy társadalmi közösség, amely ezt teljesíti, az egyén számára

a) a gazdasági-materiális biztonság maximumát,

b) a megismerésbeli bizonyosság maximumát,

c) az érzelmi biztonság maximumát nyújtja.

Egy ilyen társadalmi közösség eszménye a Civitas Dei utópiájában adott; a Nyugat államának tragikuma az, hogy e legáltalánosabb rendszernek mindig csak részeit sikerült megvalósítani.

Az isteni állam eszményének lényege egy központi értékrendszer létében van (amilyen éppen a keresztény értékrendszer), és minden értékmagatartásnak és alrendszernek ez alá kell sorolnia magát. Ha eme központi értékrendszer ezenkívül nyílt rendszer is (ilyen elvileg a keresztény rendszer), akkor az említett harmónia előfeltételei adottak.

IV. Tömegtéboly

1. Lelki megbetegedések

A testi megbetegedésektől eltérően, amelyek általában a páciens empirikus leletei alapján a környezet figyelembe vétele nélkül megállapíthatók, a pszichikus megbetegedés főként a betegnek a környezetéhez viszonyított magatartásmódja alapján diagnosztizálható. A "normalitás" vagy "abnormalitás" diagnózisa tehát a legszorosabban összefügg a környezet értékrendszerével és ennek normameghatározásával.

A kérdés ennélfogva az, hogy vajon az értékrendszerek mint olyanok megérdemlik-e a "normális" vagy "abnormális" megjelöléseket. Ez immár nem objektív döntés kérdése. Objektíven eldönthető ellenben az, hogy egy rendszer nyitott vagy zárt. És így természetesen a legtöbb elmebetegségnél, legyen az pszichotikus vagy neurotikus eredetű, megmutatkozik, hogy a beteg főként zárt rendszerekben mozog. Anélkül, hogy e feltételezés klinikai oldalát túlhangsúlyoznánk, a tömegpszichológiai jelenségek megfigyelésénél mindamellett hasznosan alkalmazható.

2. A történelem pszichikus ciklusai

Ha az előbbi feltevéseket történelmileg szemléljük, akkor átmenetileg a következő képet kapjuk:

a) Minden értékrendszer abszolút érvényességre tör. Ha ez különleges körülmények között sikerül (ilyenek voltak pl. a keresztény Európa földrajzi és hatalompolitikai viszonyai), akkor egy valódi központi értékrendszer jön létre, amelynek keretében egy többé-kevésbé harmonikus kulturális felépítés következik be, ami az egyén számára a lehetséges anyagi és lelki biztonság maximumát kínálja. Ez az összértékrendszer zártságánál fogva messzemenőleg kivonja magát a realitás minden ellenőrzése alól: igyekszik a világ fölé kerekedni az egyszer már adott értékek segítségével minden további kiegészítés nélkül, amennyiben ezek nem magából a rendszerből származnak.

b) Egy ilyen lezárt rendszeren belüli "értékteológia" autonóm lesz, immár csupán tulajdon logikus, természetesen kifogástalanul logikus, dialektikus folyamatai szerint cselekszik és nincs tekintettel a realitásra. Más szóval a rendszer teológiája hipertrofizál.2 Ha mármost e hipertrófia normáit a valóságra vetítjük, akkor tébolyszerű állapotok lépnek fel. A 16. és 17. századi teológia számára például egy deduktív, megingathatatlan igazság volt az, hogy létezniük kell boszorkányoknak, és e követelményt rákényszerítették a valóságra, minélfogva óhatatlanul valódi tömegtéboly jött létre. Megkockáztatható az az állítás, hogy minden központi értékrendszer, legyen az kulturálisan bármilyen építő is, abban a pillanatban szétesik és kifejezett tömegtébollyá degenerálódik, amikor teológiája zárt autonóm rendszerré válik és mint ilyen hipertrofizál. A téboly ebből fakadó formáit teljes joggal "hipertrófiának" nevezhetjük.

c) Ha egy központi értékrendszer egyszer ily módon meginog, akkor a belső és külső realitással való újabb konfrontáció kezdődik el. Ez történt Európában –mellesleg a boszorkányüldözéssel párhuzamosan, hiszen a periódusok átfedik egymást – a reformáció és a reneszánsz idején, csúcspontját pedig a természettudományok uralta 19. században érte el.

d) Egy központi értékrendszer felbomlása mindamellett az összes alrendszert felszabadítja oly módon, hogy immár mindegyik önállóan bejelentheti tulajdon abszolút érvényességi igényét és kifejlesztheti saját teológiáját. Az egyén immár nem egyetlen nagy értékrendszer, hanem számos különböző hozzátartozója; így az ember szociálisan az államhoz, nemzethez, szakmai köréhez, vallási közösségéhez stb. tartozik, és mivel e csoportok értékrendszerei, mindegyik a maga abszolút érvényességi igényével, egymással harcban állnak, megfosztják az egyént mindennemű értékbizonyosságától (a Conscientious Objector,3 ám úgyszintén a Fifth Columnist4 csattanós bizonyítékai e tényállásnak). Az ember a teljes bizonytalanság e stádiumában egy tébolyszerű állapotba kerül, amit a "meghasonlottság" kifejezésével jelölhetünk.

E négy fázis lefolyása elkerülhetetlennek tűnik, továbbá megállapítható, hogy a hipertrófia inkább pszichotikus, a "meghasonlottság-téboly" ellenben inkább neurotikus jellegű. Vizsgálatra szorul még az, hogy vajon e mögött az emberi nem általános pszichológiai beállítottsága áll-e – ami a világtörténelem általános kegyetlensége láttán nem volna elképzelhetetlen. Mindenesetre némi bizonyossággal állítható, hogy a központi értékrendszerek bevezetése (amelyekre az ember természetesen újból és újból vágyik, főleg a meghasonlottság-tébolyok közti szünetekben) a hipertrófiák újabb kitörésének legnagyobb veszélyét rejti magában; minél nagyobb egy központi érték hatásterülete, annál nagyobbak a téboly veszélyei, amelyeket ilyen esetben egy ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen értékteológia idézne elő.

Az eddigi vizsgálatok állása szerint úgy tűnik, hogy e folyamatban ténylegesen a történelmi folyamat pszichikus ciklusainak törvénye van jelen.

3. Tébolykiváltó momentumok

Ha valamely társadalmi közösség értékrendszere összeomlik, akkor e közösség legtöbbször már nem képes anyagi, kognitív és érzelmi elkötelezettségeit teljesíteni. Ez érvényes a központi és egyéni értékrendszerekre egyaránt. A középkori rendszer összeomlása egyszersmind a gazdasági összeomlást jelentette Európa parasztrétegei számára, a különböző értékrendszerek jelenlegi harca pedig többnyire a gazdaság területén zajlik, tehát mint a kapitalisztikus rendszer kudarca jelenik meg.

Ahol a bizonyosság elvész, ott óhatatlanul szorongás lép fel, annál is inkább, mivel ezáltal a szadisztikus ösztönök, amelyeknek egy szilárd felépítésű rendszerben (pl. a kapitalista rendszerben) szabályozott lefolyásuk volt, felduzzadnak és járulékosan szorongást idéznek elő. Röviden, az egyén az értékmegvonás, tehát az Én-beszűkülés állapotába kerül, s ezáltal a pánik felé tart.

Ha a pánik vagy csak az elő-pánik ilyen állapota lép fel, akkor ennek két következménye van:

a) A tömeg vagy az egyén a tömegben egy vezető után néz, aki a pánik ezen állapotából kivezethetné.

b) E vezetésnek minden elszenvedett kár rendbehozását kell elérnie.

Itt egy fontos jelenségre kell utalnunk. A rendbehozással a kárvallott ember nem sokra megy. Inkább egyfajta érzelmi "felsőbb kielégülést" (Superbefriedigung) keres, miáltal visszafojtott szadisztikus ösztöneit immáron kielégítheti. Egyenesen a felsőbb kielégülés szabályáról beszélhetünk, amely minden forradalmi történésben mérvadó szerepet játszik.

E szadisztikus felsőbb kielégülések szinte teljes mértékben a "győzelemre" irányulnak, mégpedig a biztos győzelemre. Ha például gazdasági vagy társadalmi nyomás révén – melynek eredete az ember számára felderíthetetlen, azaz szinte mitikus alakot ölt (a konjunktúra mítosza) – az elő-pánik állapota lép fel, akkor óhatatlanul elkezdődik a baj okozójának keresése. És mivel minden értékvesztés, tehát minden Én-beszűkülés az ismeretlen Non-Énből indul ki, ezért különösképpen az "idegent" bélyegzik meg mint minden kár okozóját; "ellenséggé" válik és a meglincselések, pogromok stb. lesznek az így bekövetkező rációvesztés szükségszerű következményei. Nem egyéb ez, mint visszaesés a mágikus elképzelésekhez, sőt az emberáldozathoz, és a pánikba esett tömeg megköveteli vezetőjétől, hogy ezen az úton vezesse.

4. Irányadó pótlólagos erők

A tömegben ható autogén erőknek a leírtak szerint többnyire diffúz és minden irányt nélkülöző jellegük van; e diffúz jelleg főként a pánikban válik roppant nyilvánvalóvá, és éppen ezért lépnek fel ebben a pillanatban az irányadó pótlólagos erők, amit maga vezető vagy egy vezető csoport fejt ki. Ezek az irányadó pótlólagos erők úgy viszonyulnak az autogén diffúz erőkhöz, mint például a ráció az irracionalitáshoz, azaz általuk az autogén erők megragadhatók lesznek és egy cél felé irányulnak.

A vezető kérdésében is megmutatkozik a tömegtörténés kettős funkciója. Hiszen a vezető

a) vagy az irracionális növekedés irányában hat, ahogy ez főleg a vallásalapítóknál kifejezésre jut, vagy

b) a rációvesztés irányában hat, miként az kiváltképpen a demagóg vagy a modern diktátor esetében látszik.

A vezető személyiség sikere nem utolsó sorban a realitásirányba való beilleszkedésétől függ, vagyis a történések logikai rendjébe való beilleszkedésétől, ahogy azok a gazdasági és pszichológiai törvényszerűségekből adódnak.

5. A normalitás korszakai

A törvényszerű folyamatok ellenében nem lehet küzdeni; ezek szabják meg a történés realitásirányát. Mindamellett teljességgel lehetségesnek tűnik a történés ellenőrzésének gyakorlata éppen a törvényszerűségek ismerete által. Amennyiben a "pszichikus ciklusok törvényével" a folyamatok reális struktúrájára ténylegesen fény derül, lehetségessé válhat a hipertrófia és a meghasonlottság tébolyformái közé eső periódus meghosszabbítása a megfelelő tömegbefolyás által oly módon, hogy a téboly két pólusa közti ingadozás hevessége csökken. Megkockáztatható az az állítás, miszerint a normalitás periódusai, amelyek egy nyílt rendszer hatékonyságának felelnek meg, egybeesnek a humanitáselvek alkalmazásának és alkalmazhatóságának periódusaival, azaz a demokrácia elveivel. Az irányadó pótlólagos erők feladata tehát egy ilyen állapot létrehozása lenne (persze a pótlólagos kielégülés szabályának figyelembe vételével).

V. Küzdelem a tömegtéboly ellen

1. A megoldandó helyzet

Egy primitív ember, aki zsákmányának képét a homokba rajzolja, mielőtt tervszerűen és céltudatosan elkezdené a vadászatot, egy mágikus felfogásnak megfelelően cselekszik, ám nem tébolyult; törzsének normáival van összhangban, és a törzs tébolyultnak tekintené őt, ha nem rajzolna, hiszen ezzel megszegné a normát. Éppen olyan normaszegés volna ez, mint a nem megfelelő vadászeszközök, pl. egy tompa nyíl használata egy tigris elejtésénél. Az a felismerés, hogy a rituálé, melynek szerepe biztos kezet kölcsönözni a vadásznak, csak szubjektíven érvényes, miközben a hegyes nyíl objektív szükségesség, nos ez a felismerés a mágikus gondolkodás számára hozzáférhetetlen marad. Megfordítva, egy fehér embert tébolyultnak tekintenének, ha szükségesnek érezne végrehajtani – mindegy, hogy tompa vagy hegyes nyíllal vagy modern fegyverrel – egy mágikus rajzoló rituálét.

A szándékok és célok hiánya minden bizonnyal a téboly fontos tünete. Ám egyedül a célirányultság még nem objektív kritériuma az egészségnek; a legtöbb tébolyszerű jelenség a beteg ama típusának velejárója, akinél a célirányultság és logika dacára realitáselidegenedés állapítható meg. Háborús ideológiájukon belül a fasiszta államok például teljesen racionálisan és céltudatosan cselekszenek, ám maga ez az ideológia (...) roppant valóságidegen és a zárt rendszer minden tünetét mutatja.

Ha a tébolyult ámokfutásba kezd, akkor a közösség, amelyben él, csak egyetlen lehetőséget lát arra, hogy megóvja magát tőle: a tébolyultat fizikai erővel kell legyőzni. A lincshordákkal is csak víztömlőkkel és könnygázzal, vagy, ha másként nem megy, fegyveres hatalommal lehet szembenézni; és ez annál is szükségesebb, mivel a ragály veszélye, mely minden pszichikus magatartásnál – főként az elmezavar járványai esetén – jelen van, az illető magatartás sikerének arányában nő. A pszichikus járványok elleni sikeres küzdelmet mindamellett hamarabb kell elkezdeni, mégpedig a pszichikus ragály veszélyét megelőző intézkedésekkel.

Ha a beteges magatartás egy zárt értékrendszerhez való kötődésből származik, akkor minden pszichopatológiai gyógymód feladata abban áll, hogy rábírja a pácienst a valóságidegen zárt rendszer elhagyására és kiszabadítsa azokból a csoportkötődésekből, amelyek vonzása az állandóan fokozódó valóságvesztést eredményezi. A cél eközben lehetővé tenni a páciens számára, hogy újfent alkalmazkodjék a valósághoz és beléphessen egy nyílt rendszerbe. Egy ilyen kezelés kivitelezésének klinikai intézkedései természetesen a betegség egyedi esetétől függnek.

A tömegpszichológiai jelenségek ezzel szemben sem a gyógyítás, sem a megelőzés során nem kezelhetők egyedileg. Az egyedi kezelés helyébe itt az intézkedések sora lép, amelyek nyilvánvalóan politikai természetűek. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek – tudatosan vagy sem – mindig fontos szerepet játszottak a politikai életben, amelyek azonban most a tömegtéboly halmozódó tünetei láttán szükséges összegyűjteni és a "politikai betegápolás" rendszerének egységébe foglalni.

2. A térítés elmélete

Minden politikai mozgalom története számtalan példát mutat a tömegek befolyásolására és vezetésére. Azt, hogy a tömegek, mint esetünkben, kétségkívül egy nyíltabb rendszerbe vezethetők át, a vallás fejlődése mutatja, kiváltképp a két nagy keresztény térítőmozgalomé. A katolikus küzdelem a pogányság ellen ebben az összefüggésben roppant tanulságos. E helyütt megfogalmazhatjuk magának a térítésnek az általános elméletét.

A felállított értékmodell és mechanikája viszonylatában minden "térítés" (legyen az egyedi vagy kollektív) a tudatosítás funkciójaként jelenik meg, amely egy magasabb értékrendszer irányadó racionális erőiből indul ki és amely körülbelül a következőképpen vázolható:

1. Csaknem minden térítés alapja irracionális; csodálatos (kegyeletszerű) megvilágosodásként ismert, mégpedig mint olyan megvilágosodás, amely által egy új és magasabb központi érték hirtelen legbensőbb átéléssé, ezzel azonban végső soron tudatossá válik. Ha valahol, akkor itt rejlik minden "irracionális növekedés" forrása.

2. A térítés emez irracionális, az emberi beavatkozás számára sok szempontból hozzáférhetetlen oldala mellett van egy tudatos oldala is, és itt lép működésbe a tulajdonképpeni térítő gépezet. Ezalatt azonban csak csekély mértékben értünk egy racionális-didaktikus hatékonyságot; a "térítő" magasabb értékrendszer egy alacsonyabb racionalitásúhoz fordul, tehát egy ennek megfelelő nyelvet kell beszélnie. Ez főként a tömegtörténés során egy, a tömegeknek megfelelő szimbolikus nyelv kell, hogy legyen, vagyis olyan, amelynek racionalitása sokkal inkább magatartásokban és cselekedetekben nyilvánul meg, mintsem oktató szavakban. Hiszen az ember mindig csak annak az értékrendszernek a nyelvét érti, amelyben mindenkor található. Az irracionális megvilágosodástól és az általa okozott közvetlen "irracionális növekedéstől" eltérően itt ugyanis főleg a "rációvesztés" legyőzéséről és megakadályozásáról van szó, ahogy az mindenekelőtt az alacsonyabb rendszerek tébolyösszetevőiben megjelenik. Tehát itt is egy tudatosító folyamat megy végbe, mégpedig egy olyan, amely úgyszólván a "megvilágosodás" előkészítője, útjának egyengetője lehet; persze ez utóbbitól eltérően nem hirtelen, hanem elkülöníthető fázisokban zajlik le:

a) A két, "térítő" és "térítésre szoruló" értékrendszer első közeledését az "amalgamizálás" periódusának nevezhetnénk. Itt történik ugyanis az első kísérlet a magasabb rendszernek az alacsonyabb helyébe való helyezésére oly módon, hogy az alacsonyabból érték- és hitelemek kerülnek a magasabba, természetesen alárendelt helyzetbe. Így úgyszólván észrevétlenül, ám az alacsonyabb értékrendszer hívei számára mégis szimbolikusan felfogható módon az új rendszer felsőbbrendűsége jut kifejezésre.

b) Ebből fejlődik ki a "konkurencia" periódusa. Ekkor a magasabb értékrendszer azt a feladatot vállalja magára, hogy az eksztatizáló felsőbb kielégüléseket, amelyek az ember számára a rációvesztés keretein belül adottak, egyenértékűekkel helyettesítse, míg e feladat többnyire szimbolikus teljesítésében (állatáldozat emberáldozat helyett stb.) egyszersmind az irracionális "megvilágosodás" előkészítése rejlik, amely – tényleges célja szerint – a legtotálisabb felsőbb kielégülést teszi lehetővé.

c) Ha az első két lépés megtörtént, akkor a tudatosítási folyamat eljutott a voltaképpeni "rendszer-megalapozáshoz" (Etablierung), azaz addig a pontig, ahol a lelkileg megtérített ember az új értékrendszerben "biztonságban" érzi magát, főként ha ott külső létbiztonságát is megtalálja.

d) Végül pedig, az első lépések során fokozatosan előkészítve, bekövetkezik a "tabuk" periódusa, amikor is a régi rendszer értékeit az új közösség büntetés terhe alatt "megtiltja", helyesebben megtilthatja, ugyanis az értéktudatra ébresztéssel felkelti a legyőzöttnek a tébollyal szembeni, a visszaeséstől és egy újbóli rációvesztéstől való félelmét is.

Tehát a térítő rendszer egy egész "értéktelenítő rendszert" állít fel a térítésre szorulóval szemben, és mivel ez egy növekvő tudatosítási folyamatnak szolgál a rációvesztés legyőzése vagy megakadályozása érdekében, maga az új rendszer is egy fokozódó racionalitás irányában fejlődik: az itt kiemelt négy lépés, mint egy kifejezetten bonyolult folyamat bizonyos értelemben legfőbb mozzanatai, az "amalgamizálás" időszakában egy többé-kevésbé pusztán szimbolikus nyelvvel (ti. az alacsonyabb rendszer nyelvével) veszi kezdetét, hogy aztán a "tabuk" időszakában egy teljesen racionális artikulációig jusson el, hiszen a "tilalmak" már racionális törvényhozást jelentenek.

A "térítés" alapvetően különbözik a puszta "neveléstől"; úgy a megvilágosodás irracionális folyamata, mint a tudatosító elértéktelenítés racionális folyamata minden térítő gépezet, s ezáltal a tömegtéboly elleni küzdelem specifikus formája, legalábbis amennyiben ez utóbbi a térítés kategóriájába esik; bizonyos azonban, hogy a tömegtéboly elleni küzdelemben a pusztán didaktikus intézkedések nem hoznak eredményt.

Egy térítőgépezet felépítésére, mint említettük, mindannyiszor a katolikus missziót kell felhoznunk klasszikus példaként, ahogy ti. e küldetést a kezdetektől a mai napig gyakorolják. A pogányság elleni küzdelme során, amelyet teljességgel a rációcsökkenés, sőt a tömegtéboly jelenségének tekint, lankadatlanul azon munkálkodik, hogy meggyőzze a pogányokat a gondolkodásuk nem kielégítő voltáról. Így a növekvő tudatosítás négy lépése itt világosabban nyomon követhető, mint máshol:

a) az "amalgamizálás" periódusa, amelynek során pogány hitelemek kerülnek be, természetesen alárendelt helyzetben, a keresztény hithierarchiába és -ritualitásba;

b) a "konkurencia" periódusa, amelynek során a pogány rituálé eksztázismotívumait fokozatosan a keresztény közösség magasabb eksztázisai helyettesítik olyképpen, hogy ezáltal a régi hatalmak szimbolikus "legyőzése" is végbemegy;

c) a "megalapozás" periódusa, amelynek során az új vallás tökéletes lelki biztonságot nyújt az embernek, miközben a "legyőzött" régi hatalmak jogfosztott és "ártalmatlan" démonokká süllyednek;

d) a "tabuk" periódusa, nevezetesen egy olyan tabué, amely a pogány múltra való mindennemű emlékezést a legszigorúbb bűntető szankciónak vet alá, s ily módon a rációcsökkenésbe való mindenfajta visszaesést, bármi legyen is a neve, radikálisan kiírt;

Az egész folyamatot a fokozatos "démonítalanítás" folyamatának nevezhetnénk, egy tudatosító folyamatnak, amelyben az egyház, tekintet nélkül a kegyelet központi szerepére, sokkal inkább tulajdon magasabb racionalitására, mintsem a pogánysággal szembeni magasabb irracionalitására hivatkozik.

3. Demokratikus térítés

Nem csupán felületes párhuzamot vonunk akkor, ha arra utalunk, hogy a fasiszta mozgalmaknak újrapogányosító tünetei vannak. A tömegtéboly elleni küzdelem, az ember visszavezetése a humanitás nyílt rendszerébe a demokrácia feladata. A győzelem mágikus ideológiája elleni harc ez, küzdelem a "humán igazságosság" eszméje érdekében; és ez az oka annak, amiért a demokratikus missziót a keresztény küldetés folytatásának kell tekintenünk, noha szekuláris, tudományos és főként pszichológiai alapból indul ki. A vallási térítések sémája ennélfogva kiváltképpen érvényes azok szekuláris folytatására.

Nem fogunk analógiákat kidolgozni a "kegyelem" általi irracionális térítésre, noha természetesen olyan analógiákról van szó, amelyek könnyen felállíthatók lennének, hiszen a humanitás és a demokrácia elszánta magát arra, hogy az "irracionális növekedést" vagy a "rációvesztést" támogassa; ez a támogatás azonban nem a vallásra vonatkozik, hanem inkább helyet teremt a vallás számára, hiszen a demokrácia voltaképpeni fundamentuma az észben rejlik, minélfogva állandó "racionális növekedésre" irányul. Ezért itt mindenekelőtt a "rációvesztés megakadályozása általi térítést" kell alkalmazni. A keresztény metódushoz való analógia eközben nyilvánvaló:

a) Az "amalgamizálás" fázisa

Az "alacsonyabb" értékrendszer elemei a "magasabb" rendszer alárendelt helyeire kerülnek. Így megtörténik az "alacsonyabb" rendszer "rituális nyelvének" átvétele, miközben korábbi jelentősége értékét veszti. A modern élet értékrituáléi szinte kivétel nélkül "sikerrituálék" és "győzelmi rituálék". E rituálék elértéktelenítése ezért szükségképpen a győzelemakarás átirányításával kezdődik, miközben a cél a "győzelem legyőzése".

b) A "konkurencia" fázisa

Két értékrendszer közti konkurencia manapság mindenekelőtt "propaganda-konkurenciát" jelent. (...) Ami minden megelőző térítésnél érvényes volt, azt itt is hatékony elvként kell elismerni: a pogány istent démonná kell lealacsonyítani, akinek minden parancsa elvesztette jelentőségét.

c) A "biztosítás" fázisa

Minden megvalósított térítés végső célja egy egyház megalapozása; szekuláris folytatásának végső célja a szervezett humanitás, röviden: a demokratikus szervezés. A fasiszta rendszerek a maguk módján megtalálták szervezési problémáik eszményi megoldását, amennyiben – gyakran tudtukon kívül – új pszichológiai elveket alkalmaztak. A demokrácia minden tekintetben képes, tulajdon alapelveinél fogva, egy olyan szervezetet felépíteni, amely nem kevésbé hatékony, pszichológiailag pedig hatásosan és meggyőzően dolgozik. (...)

d) A "tabu" fázisa

Mihelyt egy új demokratikus szervezet ténylegesen létrejön, a régi értékfelfogások veszítenek hatóerejükből. Ez a folyamat azonban már a tulajdonképpeni pszichológia befolyásán kívül esik. Itt már az alkotmány és a törvényhozás problémái merülnek fel, amelyek nem a térítő gépezet részei, hanem inkább a lezárt térítő folyamat eredményei. A demokrácia megfiatalítása e sémát fogja követni és kell, hogy kövesse.

Világos, hogy e négy fázis, amely korábban nagyon pontosan követte egymást, manapság átfedi egymást vagy éppen egybeesik.

VI. Empirikus kutatás

A fenti elméleti építmény részletes leírása egy háromszázoldalas kéziratban található.5 Noha egy sor empirikus aspektust tartalmaz, az elméletet még további empirikus bizonyítékokkal kell alátámasztani, főkét ha a gyakorlati politika számára használati értékkel kíván bírni.

Emez empirikus kutatásnak két irányban kell mozognia:

1. A történelem területén tömegpszichológiai jelenségeket kell kutatnunk, miként azok a történelemben és főként a vallástörténetben újból és újból felbukkannak. Eközben különös figyelmet kell fordítanunk a ténylegesen létrejött térítéseknek és a szekták kialakulásának.

2. A tömegek jelenlegi állapotát olyan kérdésfeltevések segítségével kell vizsgálni, amilyeneket az itt vázolt elmélet is tartalmaz. Ez a leginkább körkérdés útján érhető el. Íme néhány ilyen kérdés:

a) Milyen mértékben tartoznak az egyének a különböző értékrendszerekbe, és mennyire erősnek érzik kötődésüket ezekhez?

b) Milyen mértékben vezetnek az ilyen pszichológiai szituációk pszichopatikus és neurotikus jelenségekhez?

c) Mennyire vezetnek ezek a körülmények a vezetés igényéhez és az értékek összekapcsolásához?

d) Milyen érzelmi felsőbb kielégüléseket vár az egyén az értékek ilyetén összekapcsolásától és egy ilyen vezetéstől?

E kérdések száma szinte tetszés szerint növelhető. Egy kérdőív-program kidolgozása folyamatban van.

A fordítás V. Szabó László munkája

A fordítás alapjául szolgáló eredeti mű:

Hermann Broch: Massenwahntheorie. Beiträge zu einer Psychologie der Politik (1943) (Szerk. Paul Michael Lützeler)

Frankfurt am Main, 19862, 43-66.o.

 

JEGYZETEK

1. A Vázlatot Broch 1941 tavaszán a princetoni egyetem Office of Public Opinion Research hivatalának igazgatója számára írta.

2. (görög, orv.) kórosan megnagyobbodik, túlteng.

3. (angol) a hadkötelesség elutasítója lelkiismereti okokból

4. (angol) az "ötödik kolonna" (hadtest) tagja, egy olyan csoporté, mely az ellenséggel kooperál (a spanyol polgárháború idejéből származó megnevezés)

5. A terjedelmes kéziratot, amire itt Broch hivatkozik, azóta már természetesen kiadták. Lásd Messenwahntheorie 274-456.o.