Frida Balázs

A határsértés bódhiszattvája


Intro


Foucault igazi, javíthatatlan határsértő volt, a küszöbön áll, kötéltáncos a törés hajszálnyi vonalán. Így látjuk (mi, „másik viktoriánusok”) ma is: a határsértés heroikus mozzanatában. Mozdulatban van, hiszen elillan a stigmatizáló pillantás dermesztő ítélőszéke, a medikus tekintete elől, kibújik az analizáló bonckés éle alól, „get blurred”, bemozdul, átcsúszik, valahová az értelmezhetőség vad tartománya felé. Tengerparton sétál, a vékony sávban, ahol föld és víz egymást nyaldossa, a húsként felnyíló neutrális határon, a hajszálvékony marginálián, a nem-helyen (non-lieu), ahol az elemek és reprezentációk összeérnek (önmaguk határára jutva), és süppedő lába nyomát a selymes homokfövenyen nyomban eltörli a pulzáló óceán földöntúli ritmusa. Rezzenéstelen Buddha-mosollyal, a szatori megfoghatatlan, ragyogóan üres állapotában lépdel tovább, újabb nyomokat hagyva, amelyeket újfent eltöröl a nagy léptékű idő kérlelhetetlen struktúrája. Deleted, everlasting. Reloaded.

Menekült a többiek megítélő tekintete elől, azt fürkészte, ami őt másoktól elválasztja, az ítélethozatal kispolgári logikáját, amely önmagát rekeszti szűk, sötét, egy-értelmű cellába. A rabok szabadsága és a tekintélynek alá nem vetett zárványszerű értelem. A különbözőség és a határon túli, a struktúra struktúrátlanítása, a Bataille nyomán domború vetítővászonként kifordított pupilla nélküli szem, a kimondhatatlan mondása.1 A racionális-dialektikus diskurzuson túllépve a nagy episztemológiai anarchisták metaforikus-poetikus, paralingvisztikus nyelvhasználatához csatlakozott, az antitradicionalizmus tradíción túli, hagyományosan szürreális mintázatába illeszkedve: Nietzsche, Bataille, Artaud, Blanchot, de Sade, Klossowski és Borges ellenbeszédét és transzracionális forradalmát igyekezett folytatni. „Foucault olyan disszidensként fogja fel magát, aki ellenszegül a modern gondolkodással és a humanista álruhába bújtatott fegyelmi hatalommal”, „a normalizáló hatalommá kocsonyásodott »humanizmussal«”.2 A kilépés – az eksztázis – aktusa illeszkedik az outsider attitűdhöz. Transzgresszió és rezisztencia nem pusztán obsession, hanem küldetés: túl strukturalizmuson és túl hermeneutikán, túl a „most-modernen”.3

Doxatikus rendszerek között, annyira kint a mienkből, hogy az már magnetikusan befelé vonz, annyira mélyen a sajátban, ami már centrifugálisan kifelé taszít – ez volt a létformája, a torzóként is totális œuvre vezérmotívuma. A normális és a patologikus, a káosz és a rendszer, a bűn és a törvény, a jelentés és a jelentésen túli, a szó és a dolog, férfi és nő, szerző és szövege, a romlott és szűzies – kategóriák, amelyek érvényességét az állandó mozgás negligálja, a határátlépés szédült apoteózisa, melyben szétfoszlik a tudásnak hívott illúzió egész monumentuma, az átjárhatóság, amelyben szétrepedezik az értelem egységesnek hitt felülete. Forradalmi hevület, amely szétrepeszti a modernitás roppant kolosszusát, a transzparencia egyetlen finom gesztusa, amelynek hatására összecsuklik a racionális világ modern képzete. Foucaultiánus ikonoklazmia: bálványdöntögető, aki saját nárcisztikusan erektáló szobrát is kíméletlenül mazochista ütésekkel porlasztja.

Levéltárakban molyoló precíz labormunkásból vált a modernitás korszakhatárait feltépő, slágergyanús posztmodern idollá. A kozmopolita 68-as rezisztens, a balos lelkülettel átitatott eszmetörténeti terrorista, „a Collège de France aktivistája és professzora”,4 a PoMo homo, a kívülség voyeurje, a biopower-dandy, a queer-hérosz, a gay-pride, az anarchista-dadaista cyber-Foucault (ejtsd: foo-coh) él, kultusza rendíthetetlen virulenciát mutat: szamizdatban, fanzinokban, TV-screen-en, graffitin, pornószájton, flash-animáción, weblogokban, pop-up-okban, chatroomokban, topikokban, pdf-ben és jpegekben. A Foucault Funk.mp3 – pszichedelikus posztmodern blues akadálytalanul továbbdübörög, ott visszhangzik a rokokó palotákban, a burzsoá szalonokban, a kormányépületekben. Népszerűbb, mint Che Guevara és Andy Warhol. Radikálisabb. A transzgresszív egzisztencia felnyíló korpusza, a „szakítás diskurzusa”5 túl van a láthatón, hamvai beporozzák az érzékeny elmét, az önmagán túlcsorduló életmű beleinjektálja magát a steril akadémikus tudásformákba, szubverzív mítosza szétfröccsen, megfertőzi a magát ártatlannak vélő mainstream tekintélykövetést, a felszabadított, testtelen, virtuális diskurzusa túlburjánzik önmagán, cseppfolyósodott textusai egy észrevétlen ozmózisként de-kon-struálják saját határaikat. Az el-elszörfölő (déplacement) posztmodern Foucault-ikon bármely keresetlen kijelentése egy decentralizált, behálózott (interconnected) és határtalan glóbuszon sarjad csak igazán, megsokszorozódik, rügyezik, az internet geo-politikailag független, hetero- vagy atopikus locusaiban, a kiberbutikokban és elektrokioszkokban válik interszubjektív csere megtermékenyítő tárgyává, fétissé.6


A határsértő mozzanat – kilépés a dialektikus szubjektum-filozófia ellentmondásos örvényéből


(...) az ember nem a szabadsággal kezdődik, hanem a határral és az átléphetetlen vonallal.”7 Talán nem kockázatos kijelenteni, hogy Foucault szubverzív filozófiájának egyik legfontosabb motívuma a „küszöb-élmény” vagy a „határ-tapasztalat” kontextusában artikulálódik:8 „érdeklődése a »határ-élmény« irodalmi megidézésére irányult, ami az extremitás felé taszít minket, oda, ahol az értelem konvencionális kategóriái elkezdenek leomlani”.9 A finitude, a szélsőség analitikája foglalkoztatja, a végesség, a korlátoltság, amely az emberi lények legsajátságosabb meghatározottsága. A hatalom-alávetettség, normális-abnormális, törvény-szabadság, „látni” és „látva-lenni”10 olyan teoretikus határok karcsú kontúrjai, amelyek kiradírozására történő igyekezet viszont az életmű személyes aspektusában is megnyilvánul, gondoljunk csak a kábítószeres élményekre, az S/M szexuális gyakorlatokra, amelyekről Miller számol be11 vagy a politikai ellenállás (résistance), az ellenbeszéd (contre-discours), az antihumanizmus és antiesszencializmus szükségességének hangsúlyozására. A határátlépés számára eleven követelmény (hiszen a határsértés villámló gesztusa ad nevet annak a masszának, amelynek hártyáját éppen átszakítani igyekszik, a differencia létét jelöli, affirmálja), viszont a modernitásban elveszti szakrálisan feltöltött mitikus és szimbolikus erejét: többé már nem a „szent” közvetlen tartalmára irányuló elementáris misztériumélmény, amely az aszkézisben az igazság „arctalan” megmutatkozásának funkcióival bír. A határsértés ma a szentségtörés profán formája, a szakrális újraalkotása, mégpedig „a maga üres formájában, abban a hiányban, amit ragyogása hagyott maga után”.12 Mégis az excesszus vagy a transzgresszió kicsapongó, féktelen gesztusa az az egyetlen releváns módusz, amely által kiléphetünk a dialektikus-racionális szubjektum-filozófia önfelszámoló terméketlenségéből, mégpedig egy dialektikus ellenbeszéd vagy negatív dialektika kialakításának veszélye nélkül. A „határkérdést” több irányból közelíthetjük meg.

A 19. századi pozitivista tudományeszmén túllépő, a posztindusztriális társadalmakat vizsgáló embertudományok egy alapvető határral találják szembe magukat, mégpedig az egyazon diskurzuson belüli kategorikus elemek lehatárolhatóságának reménytelenségével, valamint a különböző diszkurzív technikák közötti konszenzuális interpretáció lehetetlenségével. Az egységes humanista emberkép létének irrelevanciája hozza felszínre önmagát, hiszen az „ember” mint olyan, nem úgy határozható meg a megfigyelés tárgyaként, ahogyan ez a természettudományok objektumai esetében történik. A kutatás tárgyaként és alanyaként egyaránt megjelenő anthroposz, többé nem egységes kategória, diverz, diffúz, barázdált és polifón, megfoghatatlanul elkülönböződő fenomén. Az embertudományok legfontosabb tárgyaként megjelenő ember feltételezett képzete a késő újkorra menthetetlenül széttöredezik, viszont roppant kínos, amennyiben a kutató nyelve továbbra is a dialektika terméketlen szókincsén dadog, ha nem tud leválni a szubjektum-filozófia évezredes nyelvhasználatáról.

Az ember fogalmát meghatározza végessége, számos történetileg konstituálódó erőhatás (természeti, mentális, társadalmi, gazdasági, politikai és nyelvi) korlátozza szakadatlanul, mégis ez a lény a reprezentációk termékeny gyújtópontjaként jelenik meg: egyszerre a reprezentációk empirikus objektuma és a reprezentációk transzcendentális forrása. Ez a kettősség hosszú távon tarthatatlan, és Foucault szerint pontosan ez tarthatatlan dichotómia robbantja szét a modern episztémét Kant után. Az elképzelő szubjektumnak elképzelt objektummá kell tennie magát, hogy magára reflektálhasson: „az öntudatban jelen lévő embernek abban a pillanatban fel kell vállalnia a dolgok közötti rend megteremtésének emberfölötti feladatát, mihelyt tudatára ébred önmagának mint autonóm s egyszersmind véges egzisztenciának”.13 Az ember eszméje így sokrétű dichotomikus határvonalak által barázdált: egyszerre empirikus és transzcendentális, egyszerre a történelem eredete és történeti folyamatok terméke, egyszerre természeti és társadalmi, egyszerre fogyasztó és termelő, egyszerre objektum és szubjektum, én és nem-én. Íme a dialektikus szubjektum-filozófia rettentő zsákutcája, a perspektívanélküliség, amelyből a modern humántudományok (mint ennek alávetett, megzabolázott szolgák, beleértve a fenomenológiát, a hermeneutikát és a strukturalizmust is) nem tudnak kivergődni.14

Foucault transzgresszív programja Nietzsche genealógiájából, Bataille „heterológiájából”, a határsértés felvillanyozó gesztusából ered, amely eleve kizárja a dialektikus nyelv lehetőségét, így nem kerül szembe az onto-logikai ellentmondással mint végső krízissel. Az etnológia és antropológia felől érkező Bataille, a „lehetetlenség” filozófusává avanzsált, Sade „obszcén művének” folytatójává és a nietzschei rezisztencia legnagyszerűbb teoretikus örökösévé. A megszakítottságban lévő ember revelatív reuniója jegyében a „heterogenitás” felé fordul: a szürrealizmus bizarr környezetében szerzett borzasztó esztétikai élmény, az ösztönszerűség extázisa, az erotika mint a szuverenitás ragyogó excesszusa, a „megidézett rémület”, a „lehetséges határértéke” foglalkoztatja, az explozív pillanatok, az ellenvilág, a marginalitás, a mámor, a rothadás, a kicsapongás és a pazarlás.15 A „heterogén” egyszerre esztétikai (szürrealizmus), közgazdasági (pazarlás), politikai (rezisztencia) és szociológiai (marginális szub- vagy ellenkultúra) fogalom, amely képes a monásszerűen bezáruló nyugati ész, a dialektikus nyelv kelepcéjébe zuhant szubjektum szétrobbantására.16 Foucault számára megváltásként hatott a bataille-i kísérlet, hiszen korai munkáiban kis híján egy negatív dialaktika (metafizikai ellenbeszéd) kidolgozásának forradalmi, de hasztalan fáradozásába kezdett. A modernitás- és észkritika nietzschei hatása egyfelől Bataille, másfelől a „szubjektumról folyó negatív diskurzus” antropológiai kísérletei (elsősorban Lévi-Strauss) felől, és sokkal kevésbé Heidegger irányából érinti meg. Az inspiráció másik nagy alakja Sade, aki a mértéktelenség botrányos nyelvén nyílvánítja ki, hogy a szexualitásunk, összefüggésben Isten halálával, „határként rajzol meg minket önmagunk számára”.17 Mindezek a kísérletek a XX. század második felére lehetővé teszik az elsivatagosodott filozófia, a szuverenitás börtönébe zárt Én végleges elporlasztását, mégpedig az elbukott dialektikus beszéd megkerülésével, valamint olyan fogalmak és rokon kategóriák felfedezésével és kiaknázásával (amelyek üdén hatálytalanítják a rögzült dichotomiákat, hiszen értelmezhetetlenek a racionális metafizika bipoláris szerkezetén belül), mint a botrány, a zavar, a tékozlás, a túlzás, a zabálás, a fecsegés, a kiáradás és persze a határ és határsértés.18 A metafizikai oppozíciók és dichotomikus tükörfogalmak, az „ikerterhesség”, a dialektika évezredes nyelve által végsőkig lehatárolt filozófiai mozgástér mobilizálása érdekében az ellent-mondás (a tagadás) helyét a határsértés, a totális vizsgálatának helyét a határra vonatkozó fesztelen kérdésfeltevés kell, hogy elfoglalja.19 „Nem a filozófia vége jött el, hanem egy olyan filozófia, amely csak önnön határainak szegélyén képes megújítani beszédét és megújulni benne: vagy egy letisztult metanyelven, vagy pedig a saját éjszakájukba, saját vak igazságukba temetkezett szavak sűrűjében.”20

Foucault a határtapasztalatokra vonatkozó kutatásait az őrültséggel mint a felvilágosult józan ész inverziójával vagy komplementerével kezdi: „az őrület konstituálódását az ész konstituálódásának tükörképeként követi nyomon”.21 Az őrület és a téboly a kényszeresen homogén szubjektív ész normalitásának határain zavarja az ésszerűség teljes rendjét, kívülről teszi kérdésessé a monologikus racionalitást, villámcsapásszerűen némítja el az ész nyelvét. A tébolyult irracionalizmus megvalósítja azt a bataille-i kiáradást, cseppfolyós keringést, szakadatlan elmozdulást, amely képes hatályon kívül helyezni a tradicionális metafizikai és nyelvi dualizmusokat (sötét/világos, állat/ember, normális/abnomrális, élet/halál). A tilalom küszöbét átlépve, az áthágás, az áttörés kritikus pillanatában túláradunk az ésszerű normalitás profán világán és az ünnep, egy „paradox tánc mozzanatába” jutunk, amely nem számolja föl véglegesen a taszítás és vonzás, tilalom és megszegés, ész és őrület lüktető ambivalenciáját. A megszegés, Bataille-nál, nem a tilalom (a törvény, a hatalom) végleges eltörlésére irányul, hanem annak határaira, önmagában nem is gyengíti a tilalom univerzális sérthetetlenségét, hanem kiegészíti azt, „mint ahogy a szívelernyedést a szívösszehúzódás követi, vagy a túlnyomást robbanás. A nyomás egyáltalán nem enged a robbanásnak, még erősebbé teszi.22

A transzgresszió felvillanyozó mozzanata lehetővé teszi az elválasztottság alkalmi hatálytalanodását és az interaktív egymásba borulás diffúz élményét készíti elő, „ahol a hasonmás árnyalatnyi különbséggel ugyanaz, mint az eredeti – vékony, fekete vonal ez a különbség”.23 A határ a tükör olyan fénylő felületeként villan föl, izzik, amely által szakadatlan tér nyílik a formák, játékok, kereszteződések, a megkettőződés, az ismétlés számára.24 Az újra és újra nekiveselkedő határsértés szempillantásnyi játékos mozzanata a határ „sovány formájának”, egy retinafinomságú vonal „karcsúságának”25 áthágását kísérli meg, amely azonban makacs módon zárul újra össze maga mögött. A határsértés zavart okoz: bizonytalanságokba sodorja a keresztezett elemeket, fejtetőre állítja az elválasztott bizonyosságok külön nemű rendjét – „a látvány tótágast áll a kifordult szemben”.26 Azt a kivételes pontot jelöli, „amikor saját határvidékére érkezve kitör önmagából, radikálisan kétségbe vonja magát”,27 és a pontot, „ahol olyan létezők keresztezik egymást, amelyek rajta kívül nem léteznek, ugyanakkor felcserélhetővé válnak benne...”28 A saját és a másik (a mi és az ők, az alany és a tárgy) között húzódó demarkációs vonal a transzgresszió pillanatában hirtelen utat nyit: a távoli idegenség, amit kivet magából, a tartalom, amit száműz, hirtelen elárasztja. A határ abban fedezi föl magát, amit kizár önmagából, a differenciában, amit affirmál. A határsértés a „nem-helyen”, a köztesség keskeny mezsgyéjén kel életre, ahol az ellentétek nem szembenállnak egymással, hanem összefonódnak, mégpedig a gesztus által, „amely visszavezeti mindegyiküket a maga határaira” – a kétségesítés nem-pozitív affirmációjában.29 A határsértés kellemetlen megkérdőjelezése egy nem-dialektikus nyelv ígéretét rejti, ahol a filozófiai szubjektum elhatol a határig, a megnyílásig, ahol léte megjelenik, de ahol azonnal el is bukik, hiszen önmagán kívülre szóródik, kiüresedik, cseppfolyósodik az excesszus üres fluxusában. A körvonalazhatatlan nyelv, amely szakadatlanul saját felsejlő határait negligálja: a szakadás, a meredekség, a törés beszédmódját alkotva.


1. struktúra határtalanítása


A határsértés (transzgresszió) valódi, intenzív diskurzusa30 az embertudományokban a struktúra fogalmában bekövetkező töréssel veszi kezdetét. Ennek az „eseménynek” a forrásvidéke az idegen kultúrákkal találkozó és a saját kultúra elidegenítésével egyszerre kísérletező korai strukturális etnológia empirikus élményvilága (Lévi-Strauss, Dumézil és Bataille). A struktúra struktúrátlanítása és a decentráló-detronizáló mozzanat egyrészt tehát a távolban kutató antropológusok antiszubjektivista strukturális analíziséből, másrészt a korai Tel Quel műhelyből indul (többek között Sollers és Kristeva, majd Lacan, Deleuze és Derrida tanulmányai nyomán),31 és a posztstrukturalista-posztkoloniális kriticizmus elméletein keresztül a posztmodernig, majd a dekonstrukcióig húzódik.32 Foucault ugyan a Tel Quel-csoporthoz sorolható, mégsem csatlakozott ilyen meghatározott műhelymunkához, bár sok tekintetben hozzájárult a struktúráról való másként gondolkodás élcsapatának tevékenységéhez, amely Saussure újraolvasásából táplálkozott, s amelynek kulcsszavai: a decentralizáció, a hálózatiság, a játék, a mozgás, a differencia, a határtalanítás, a befejezhetetlenség-lezárhatatlanság.

Derrida programszerű kísérlete – Foucault-hoz hasonlóan – a dialektikus metafizikai hagyományból makacs módon a strukturalizmusba is áthúzódó masszív duális szerkezetek szétrombolását célozza, a disszemináció és a dekonstrukció sajátos módszertelen módján. A „decentráló mozzanat”, a kilépés a nyugati metafizika tradíciójából, tulajdonképpen a jelölő-jelölt (és a többi ráépülő) ellentét dekonstrukciójával történhet, amelyben a két minőség közötti ellentmondásos határ az elkülönböződés féktelen játékában, egy lezárhatatlan hajsza (amelyben az előbbi az utóbbi elérésében rendre hátramarad) dinamikájában végbemenő elmosódás által szabadul föl.33 Derrida is a lévi-straussi antropológiában véli megtalálni a Nyugat bináris oppozíciókból álló monumentális fogalmi apparátusának szétmállasztását, hiszen ez a gyakorlat rombolja az eurocentrista metafizikát, azáltal, hogy felszámolja a „mienk” unikálisnak gondolt referenciáját.


2. határ a nyelvben: nyelv a végtelenhez. A mondhatatlan mondása


Foucault célja nem a történeti tények hiteles rokonstrukciója, hanem egy nyelvjáték forrásvidékének megkeresése.”34 A kint és a bent, az értés és nem-értés között oszcilláló repedésben kontinuumot csak a nyelv teremthet. A nyelv kilátástalanul küzd azzal, hogy összefűzze a mondhatót azzal, amely meghalad minden szót, s ebben a küzdelemben a beszélő minden lehetséges mondhatóság határára érkezik, ahol egyetlen egyedülálló tapasztalat marad: a határsértés.35 A nyelv, a beszéd, a diskurzus határa az, amelynek vizsgálatán keresztül az átléphetetlen demarkációs vonallal (a mély antropológiai specifikummal) a legplasztikusabban szembesülhetünk. A nyelv egyrészt a halállal, másrészt a szakrálissal, a szexualitással és az őrülettel szembesülve találkozik önmagával, saját határaival,36 a kimondhatatlan elbeszélésével – a „tükrök határtalan játékában”.37 Sade traverz nyelvezete (a rettegés nyelve, a kegyetlenség, a kiszámíthatatlanság, a fantazmák, az abszurditás, az orgiák, a bűn, a paradoxonok, a mértéktelenség, a kimondhatatlanság és a tiszta erőszak elbeszélése) átlátszóvá teszi a nyelvet saját határai számára, kiűzi önmagát minden lehetséges status quo pihentető nyugalmából, felszabadítja magát az ontológiai nehézkedéstől, „önmagához képest mindig túljut a határon”.38 A nyelvi tilalmak nem képeznek analógiát a kultúra és viselkedés normatív szabályaival: ami a tettek mezején áthághatatlan tabu, az nem feltétlenül tilos a szavak szintjén, vagy fordítva (blaszfémia, cenzúra, ezotéria).39 A külsődlegesség rejtélye a nyelvben kezdte felszakítani a nyugati kultúrát, az „idegen” csakis az elbeszélés tükörjátékában válik megszelídíthetővé (a civilizáció hozzávetőleges részévé). Az őrületről való beszéd, az őrült beszéd jelenti a határtalanodás elementáris lökését: Artaud és Nerval, de Sade és Bataille vagy Blanchot személyisége kitaszított, de fel- és megidézett szavaik rámutattak a modern kultúra viszonyára ahhoz, amit kizár, amit egy neutrális, élettelen nem-helyre (non-lieu) száműz, oda, amit Barthes „elhelyezhetetlen helynek” (atopique) nevezett, ahol a jelentő foglalja el a jelentett helyét.40 A nyelvi jelentés terének határvidékein, az elmondhatatlan elbeszélésében olyan egyedi kísérletet kell látnunk, ami elmerészkedik a „vad tartományig” (Merleau-Ponty) és az „üres helyig” (Lévi-Strauss), ahol a bináris oppozíciók összeérhetnek.41 A száműzött, a törvénytelen, a szemiózis és a grammatika szabályainak alávetett verbalitásban hatol be a normalitás szférájába, de nyomban feltépi az elbeszélés perfor(m)ált szövetét: egy szabálytalan, törvényen kívüli rendet teremt, amelyet kimondhatatlansága újra a nyelven túli jelentés tátongó szakadékába taszít. A betájolhatatlan, borzalmas kívülség, a radikális másság nem lelhet otthonra a nyelv normatív struktúrájában, amely kiveti magából az idegen testet, akár a szervezet immunitása, azonban a nyelv újra és újra beszéd tárgyává óhajtja tenni az eltitkolt és ellehetetlenülő, elnyomott, de virulens extremitást, a kívülséget.42 „A nyelv határolja le azt a tapsztalati teret, ahol a beszélő szubjektum nem kifejezi, hanem kiszolgáltatja magát, tulajdon végességébe ütközik, s minden szóban saját halálával találja magát szembe.”43 „A nyelvben, a nem mondható mondásának mozgásában teljesedik be a határ olyan tapasztalata, amelyet a filozófia most már kénytelen lesz elgondolni.”44


3. a személyiség szétmálló határai


A lehatárolt, lehorgonyzott, diszkrét szubjektum gondolata a racionalitás súlyos karteziánus öröksége. A modern cogito az én expressis verbis kimondott létében született és kizárólag a racionalizált-dialektikus metafizikai diskurzus megkövesedett tárgyaként adott. A megismerés transzcendentális alanya képezi annak a dialektikus oppozíciós struktúrának egyik gravitációs centrumát, amely – Foucault meglátása szerint – végtelenül elnehezíti és ellehetetleníti a filozófiai reflexiót. A husserli fenomenológia a bevezetett transzcendentális ego fogalmával nem járult hozzá e dichotómia feloldádához, ebben a munkában újfent Bataille, valamint az annyit bírált strukturalizmus, különösen Lacan és Barthes járt elöl. Az „alany halála” és a „szerző halála” a strukturalisták egyik legtöbbet hangoztatott ikonikus mondata, amelynek lényege a személyiség klasszikus, centralizált építményének, az ész világítótornyának lebontására tett kísérlet. Az izolált személyiség, a cogito, az Én mint ésszerű konstrukció (a fel- és megosztás praktikái által objektivált szubjektum)45 a nyelvben széttöredezik, sokféle alakban elbeszélt jelentővé válik, amely ki van szolgáltatva a többiek eltérő olvasatainak. Az én-t mondó Én a nyelvben máris ezerszemű medúzafővé válik, megsokszorozódik, feloldódik, a nyelv előtti tudattalanban pedig még csak ki sem mutatható. Az önkijelentő személyiség éppen határaira érkezvén nyeri vissza kontinuitását, akkor válik inkoherenssé, amikor a vágy tárgyaként adja meg magát a határsértő közeledésnek.46 A szelf „annihilációja” Bataille-nál az erotikus vágy (a halállal és a szentséggel mélységesen összefüggő) radikális tapasztalatában valósítja meg önmagát, hiszen „az ember mindig önmagán kívül keresi vágya tárgyát, ez a tárgy azonban a vágy belső tartalmával van összhangban.”47 A szubjektum hagyományos koncepciója lebomlik, az én a saját határára jut, a súlytalanságban létét kockáztatja, elveszti önmagát, „az alany azonosul az önazonosságát elvesztő tárggyal.48


4. a történeti határ: a korszakváltás problematikája


A korszakhatárok felépítése (és ami ezzel párhuzamos: lebontása, áthelyezése) egyfajta antropológiai igényt jelöl, amelyet Odo Marquard »határszükségletnek« nevez.”49 A modernitás határairól, a korszakalakzatok retorikájáról szóló diskurzusban Foucault a határ egy másik, időbeli formájával szembesül: a korszakváltás, illetve az egyes történetileg konstituálódó reprezentációs gyakorlatok közötti cezúra és diszkontinuitás gondolatával. Az eszmetörténeti „archeológia” által tekintett episztéméváltás a transzgresszióhoz hasonló „rejtélyes” vagy „radikális” esemény, amely a marginálián zajlik, és villámgyorsan érvényteleníti az „előtte” és az „utána” közötti stabil dialektikus oppozíciókat.50 Az átmenet, a paradigmaváltás diszkontinuus törésként, szakadásként manifesztálódik, egy nem várt aktusként, amely a tudás egész látható felszínén elterjed, és a diskurzus alapvető szerkezetében is megmutatkozik, azonban egy szélesebb, a kulturális gyakorlatokat felölelő tartományban mindezek a repedések áthidalhatóak, mégpedig a kontinuus szociokulturális térben.51 A korszakhatár különböző aspektusai (pl. a vékony határ, amely a diszkurzív diszkontinuitás és a kontinuitás hosszú távú nem diszkurzív gyakorlatai között húzódik)52 tehát dinamikus, diffúz és egymásba átjáró, egymásba hatoló tapsztalatokat konstituálnak (Reinhart Koselleck kifejezésével: „egyidejű egyidejűtlenségeket”53), hasonlóan a fent vázolt nyelvi határhoz vagy a szelf lebomló határaihoz.54 Némiképpen kísérteties, hogy a korszakok „határvonalainak” tektonikus egymásra csúszása tapasztalható a modern/posztmodern vitában, amelyre Foucault szkeptikusan reagált, de amelyet paradox módon mégis sok szempontból előrevetített.55


5. kulturális határ: mi és ők


A határátlépés „fordításként” értelmezhető, amennyiben különböző szociokulturális alakzatok között az oppozíciót meghaladó, diszkurzív (tehát a párbeszédet és a kapcsolatokat hangsúlyozó) formációval helyettesítjük a tradicionális mi/ők, múlt/jelen, saját/másik, igaz/hamis, férfi/nő, távoli/közeli, külső/belső viszonylatokat.56 Az önmagukat nyelviként elbeszélő kultúrák közötti határok szöveghatárrá, diskurzusok határaivá válnak, amelyek számára az összefonódás és összeborulás „nem-helye”, a határátlépés vékony űrje ad teret az egymásra történő reflexió elbizonytalanító játékának. Az azonosba belekényelmesedő Nyugat az eltávolított idegennel való elementáris találkozása: határsértés, hiszen feltépi az önmeghatározás normatív szerkezetét, és a „mássá válás” kínos lehetőségét kínálja. Az antropológiai tapasztalat az „ők” és a „mi” közötti áttetsző hártyán, a demarkáció finom vonalán egyensúlyozva teszi lehetővé a mindkettőről történő beszédet, az átfordíthatóság ígéretét.57 A nézőpontok saját határaikon keresztezik egymást, hogy egymásra vonatkozhassanak, hogy kérdőre vonják saját magukat, hogy engedjék behatolni a másik tartalmat, hogy a saját bensőséges melegét magával ragadhassa a rettenetes kívülség hűvös ábrázata: „amit kivet magából, elárasztja ez az idegen teljesség, ami a szívéig hatol”.58 Ez a megrészegítő mámor, amelyet a tárggyá degradálódó alany és az alannyá elevenedő tárgy érez találkozásuk transzgresszív pillanatában, az elkülönböződés ünnepén. A szembenállás, a konkurencia és a titkos azonosságok felvillanyozó felismerése (az elsajátított másik és a mássá váló én lehetséges „összekacsintó” játéka) egy interaktív-intermediális teret nyit meg a közöttük felnyíló határon, az egymáson véghezvitt beszéden túli, beszédesen néma „munka” jegyében.59 A szociokulturális alakzatok határsértése beszédzavart eredményez, elbizonytalanít, és a feje tetejére állítja az azonos fiktív szerkezetét, hiszen a kultúra eljut önmaga végső határáig, ahol kétségbe vonja önmagát, a nyelven túli tekintet episztemológiájában.60 Abban ismer magára, amelyet elhatárolt, kizárt és megtagadott, a másik mássága affirmálja a kiszolgáltatott, védtelen, majd újra visszanyert sajátlagosságot.


* * *


Foucault a határsértés mozzanatában, a „határélményben” vélte megtalálni a filozófiát és az embertudományokat saját határukon megújító kérlelhetetlen lehetőséget, egy nekünk szegülő követelményt, amelynek az „ember halálát” követő széttartó korban meg kell felelnünk. A határ, a differencia, töréspont, a „másik”, a kívülség tapasztalata valóban megtermékenyítő azon diskurzusok számára, amelyek elmerészkednek saját és kutatásuk tárgyainak felfeslő határaira (pszichiátria, irodalomtudomány, filozófia vagy kulturális antropológia), szembesülnek a kétségesítés kellemetlen élményével, amelyben önmagukat szolgáltatják ki egy kockázatos játék nem ismert végkimenetelének. A posztmodern és a globalizáció – Foucault halála után – végletesen akkumulálódó határtalanodása, a határok, a megszegés és a permanens kilépés intenzív tapasztalatába sodor mindannyiunkat, habár a metafizika dialektikus nyelvét nem fogjuk lazán meghaladni, mégis inspiratív a határokat megjáró posztmodern eksztatikosznak, a határsértés – a kilépés és visszatérés, a taszítás és vonzás, az elernyedés és összehúzódás perisztaltikájában önmagát kiteljesítő – bóddhiszatvájának eme felnyíló testamentuma.Lábjegyzet

1 Michel Foucault: Előszó a határsértéshez, in. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen: Latin Betűk, 1999

2 Jürgen Habermas: A hatalomelmélet apóriái, in. Uő: Filozófiai diskurzus a modernségről, Budapest: Helikon, 1998, pp. 232-233

3 Vö.: Dreyfus, Hubert L. – Rabinow, Paul: Michel Foucault – Beyond Structuralism and Hermeneutics. With an Afterword by Michel Foucault, Chicago: University of Chicago Press, 1982

4 Ld. James Miller: Michel Foucault szenvedélyei, in. Vulgo 2000/3-4-5. p. 381

5 Joachim Dupuis: Le Bombe Foucault – Relecture, Paris: L’Interdit, 2001, p. 9 skk

6 Sonia Liff – Fred Steward: Networks, Boundaries and Heterotopian Innovation (Shaping e-acces in the cybercafé), in. New Media & Society, 2003. 5 (3), pp. 313-334

7 Michel Foucault: Az őrület, a mű hiánya, In. Uő: A fantasztikus könyvtár, Budapest: Kossuth, 1998, p. 30

8 A „határélmény” nem újkeletű fogalom a tudomány- és filozófiatörténetben, hiszen fellelhetjük nyomát a preszókratikus hagyományban, az antik misztériumvallásokban vagy a neoplatonikus korpuszban. Az antropológus Arnold van Gennep a beavatási rítusok kapcsán, vagy Victor Turner a vallási élmény elemzésekor, a „liminalitás” fogalmát használva, majd később Carlos Castaneda a kábítószeres élmények fenomenológiáját leírva valójában a határélmények empirikus kutatását végzik el. A határátlépés igazi filozófiai karrierje azonban Nietzschével indul, és olyan alkotók csatlakoztak ehhez, mint William Blake, Nerval, Aldous Huxley, Bataille, de Sade, Artaud, Klossowski, Timothy Leary vagy Feyerabend. A határélmény inspiratív mozzanata előkerül az egzisztencialistáknál, Karl Jaspers a „határhelyzeteket” kifejezetten a filozófiai gyakorlat tengelyében határozza meg (Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába, Budapest: Európa, 1996, p. 21, 23-24; Karl Jaspers: Filozófiai önéletrajz, Budapest: Osiris, 1998, p. 35, 133). A fenomenológia és a hermeneutika szintén erőteljesen hangsúlyozza a „határ” teoretikus jelentősségét, mint a végesség hermeneutikáját. A Ricœur által is nagyrabecsült Jan Patočka a „frontélmény” fogalmával tesz hasonló fenomenológiai kísérletet az objektum-szubjektum-filozófia meghaladására (Vö.: Frida Balázs: »A legszókratikusabb modern bölcselő«. Jan Patočka a cseh tudományosság európai alakja, in. Bohemia, VIII. évf. 1-2.. sz. 2000, pp. 44-45.) A finalitásról, illetve éppen annak hatálytalanításáról (a határtalanodásról) való beszéd aztán a posztmodernben éri el apoteózisát.

9 Ld. Gary Gutting: „Michel Foucault” (címszó) in. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 1998

10 Vö.: Jürgen Habermas: A humán tudományok észkritikai leleplezése: Foucault, in. Uő: Filozófiai diskurzus a modernségről, Budapest: Helikon, 1998, p. 202

11 ld. Miller: id. mű

12 Michel Foucault: Előszó a határsértéshez, in. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen: Latin Betűk, 1999, p. 71. „Isten halála nem helyez vissza bennünket valamiféle behatárolt és pozitív világba, hanem olyan világot alkot számunkra, amely a határ tapasztalatában bomlik ki és a határokat megsértő mértéktelenségben épül fel és hullik darabokra.” Ld. Uo.: 73.

13 Jürgen Habermas: A humán tudományok észkritikai leleplezése: Foucault, in. Uő: Filozófiai diskurzus a modernségről, Budapest: Helikon, 1998, p. 214

14 „Márpedig a homo dialecticus hamarosan meghal, már haldoklik bennünk (éppen halálának csupán átmenetileg továbbélő nyelvét beszéljük), meghal ez a lény (...), ez az igazságát elveszítő, majd erre az igazságra megvilágosodva ismét rátaláló állat, aki elidegenedik önmagától, majd újból kibékül valójával. Ez az ember volt az emberről, és különösen az elidegenedett emberről már nagyon régóta szóló minden diskurzus független alanya és kizárólagos tárgya. És a homo dialecticus szerencsére éppen ebbe a fecsegésbe hal bele.” Michel Foucault: Az őrület, a mű hiánya, In. Uő: A fantasztikus könyvtár, Budapest: Kossuth, 1998, p. 29

15 Georges Bataille: Az erotika, Budapest: Nagyvilág, 2001; Jonathan Dollimore: Ecstasy and Annihilation: Georges Bataille, in. Uő: Death, Desire and Loss in Western Culture, London: Penguin Books, 1998, pp. 249-257

16 Jürgen Habermas: Az erotizmus és az általános gazdaságtan között: Bataille, Uő: Filozófiai diskurzus a modernségről, Budapest: Helikon, 1998, pp. 175-195

17 Michel Foucault: Előszó a határsértéshez, in. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen: Latin Betűk, 1999, p. 71

18 Uo.: 84

19 Uo.: 85

20 Uo.: 79. Bataille így fogalmaz: „... a filozófiának, ha a végére akar – és a végére tud – járni az összes problémának, hozzá kell látnia a tilalom és a megszegés történeti elemzéséhez. A filozófia a kezdetek kritikájára alapozott vitában, önmaga megszegésévé átalakulva jut el a lét csúcspontjára.” Georges Bataille: i. m.: 357

21 Jürgen Habermas: A humán tudományok észkritikai leleplezése: Foucault, in. Uő: Filozófiai diskurzus a modernségről, Budapest: Helikon, 1998, p. 197

22 Georges Bataille: i. m.: 78

23 Michel Foucault: A végtelenbe tartó nyelv, In. Uő: A fantasztikus könyvtár, Budapest: Kossuth, 1998 p. 8

24 Uo.: 13-14

25 Michel Foucault: Előszó a határsértéshez, in. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen: Latin Betűk, 1999, p. 71; 74

26 Uo.: 78. Az orgia – mint törvényszegés, robbanásszerű ragály, mértéktelen burjánzás, korlátlan egyesülés – zűrzavart hoz, „mindent a feje tetejére állít.” Georges Bataille: i. m.: 140

27 Michel Foucault: i. m.: 84

28 Uo.: 74

29 Uo.: 76

30 A „szakítás diskurzusa” (un discours de rupture) – a struktúra akadémizálódó teóriáinak felülvizsgálatán túlmenően az embertudományok kíméletlen kritikáját jelöli, azt az elszakadási kísérletet, amely az egységes emberi természetről ítélkező humanizmussal szemben nyilvánul meg. A humanista diskurzus bekövetkező halála az ember halálával korrelációban felszámolja az egységes embertudományos tekintet relevanciáját. A megszakítottságban, törésvonalon (rupture) élő embernek megszűnik függősége a humántudományoktól, ugyanakkor az értelem „más” tartományai felé képes átjárást keresni. A foucault-i emberkritika (la critique de l’homme) a szabadság diskurzusaként konstituálódik: kiútként kínálkozik az egyén számára, az ember intézményes normájával szemben. A liberális filozófiában kialakuló kritikai arculat (un visage critique) képessé teszi az egyént arra, hogy meghaladja az állam hagyományos (ugyanakkor szintén újkori) koncepcióját, valamint arra is, hogy mássá váljon. Michel Foucault: Dits et Ecrits, Tome IV. Paris: Gallimard, 1994, p. 667, vmint Joachim Dupuis: Le Bombe Foucault - Relecture, Paris: L’Interdit, 2001

31 „Az uniformizált, egységesített, minden társadalmi osztályt átható diskurzustípusok elutasítása”, a „nép nyelvének” hatálytalanítása, vállalva az érthetetlenség vádját is, és ezt a gesztust, illetve írásmódot „forradalminak” tekintve a „testetlen nyelv – a politika nyelvén” történő beszéd felmagasztalása történt meg a Tel Quel-csoportban. Ld.: Angyalosi Gergely: Roland Barthes – a semleges próféta, Budapest: Osiris-Gond, 1996, pp. 62-63, 146, 148-150, 186-187

32 Herman Rapaport: French Theory and Criticism, in. Michael Groden – Martin Kreiswirth (eds.): The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, New York: The Johns Hopkins University Press, 1997

33 Jacques Derrida: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diskurzusában, in. Helikon 1994/1-2.

34 Mester Tibor: „Bevezetés Foucault-ba”. Az elmebetegségről és a klinikai orvoslásról, in. Soc.reál, 2002. 03. 07. (A normalitás határai)

35 Michel Foucault: Előszó a határsértéshez, in. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen: Latin Betűk, 1999, p. 74

36 Jonathan Dollimore: Foucault on Death, in. Uő: Death, Desire and Loss in Western Culture, London: Penguin Books, 1998, pp. 305-311

37 Michel Foucault: A végtelenbe tartó nyelv, In. Uő: A fantasztikus könyvtár, Budapest: Kossuth, 1998 p. 6

38 Michel Foucault: Az őrület, a mű hiánya, In. Uő: A fantasztikus könyvtár, Budapest: Kossuth, 1998, p. 12

39 Bataille a tilalom (a normatív rend, a civilizációt az animálistól megkülönböztető önszabályozó törvény) megszegését – gazdasági analógiával – a halállal szembeszegülő ember „pazarlásának” nevezi, amely elbeszélhetetlen, ebből következően a szakrálissal rokon. Ld. Bataille: i. m.

40 Vö.: Angyalosi: i. mű: 43-44

41 Derrida Limit/Passage-nak nevezi, a szöveghatárt, a margót, amely hártyaként ereszti át a különbözőséget. Vö.: Orbán Jolán: Derrida írásfordulata, Pécs: Jelenkor, 1994, pp. 174-177

42 Vö.: Michel Foucault: A kívülség gondolata, in. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen: Latin Betűk, 1999

43 Michel Foucault: Előszó a határsértéshez, in. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen: Latin Betűk, 1999, p. 86

44 Uo.: 86

45 Vö.: Paul Rabinow: Introduction, in. Uő (ed): The Foucault Reader, New York: Pantheon Books, 1984, p. 8

46 Jonathan Dollimore: Ecstasy and Annihilation: Georges Bataille, in. Uő: Death, Desire and Loss in Western Culture, London: Penguin Books, 1998, p. 254-257

47 Georges Bataille: Az erotika, Budapest: Nagy Világ, 2001, p. 33

48 Uo.: 36

49 Kulcsár-Szabó Gábor: A „korszak” retorikája. A korszak- és századforduló mint értelmezési stratégia, in. Bednanics G. – Bengi L. – Kulcsár-Szabó G. – Szegedy-Maszák M. (szerk.): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai, Budapest: Osiris, 2000, p. 90

50 Michel Foucault: A szavak és a dolgok, Budapest: Osiris, 2000

51 Paul Rabinow: Introduction, in. Uő (ed): The Foucault Reader, New York: pantheon Books, 1984, pp. 9-10

52 Uo.: 9

53 Reinhart Koselleck: Ábrázolás, esemény és struktúra, in. Glatz Ferenc (szerk.): Történelemelméleti és módszertani tanulmányok, Bp., 1977, p. 174

54 Kulcsár-Szabó: i. m.: p. 93

55 Vö.: Michel Foucault: Strukturalizmus és posztstrukturalizmus (Interjú G. Raulet-val), in. Uő: Fantasztikus könyvtár, Budapest: Pallas Stúdió, 1998, pp. 147-170, különösen p. 160

56 Vö.: Oláh Szabolcs: Diszpozíció és tropológia a korszakolás megértésteljesítményében, in. Bednanics G. – Bengi L. – Kulcsár-Szabó G. – Szegedy-Maszák M. (szerk.): Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai, Budapest: Osiris, 2000, p. 109

57 Mondher Kilani: Le paradox ethnologique, in. Le Nouvel Observateur, 2003, 51. Hors-Série, p. 32

58 Michel Foucault: Előszó a határsértéshez, in. Uő: Nyelv a végtelenhez, Debrecen: Latin Betűk, 1999, p. 75

59 Ez a „munka” összefüggésben áll az önmagaság foucault-i „technikáival”, az önmegőrző törődéssel és gondoskodással, amely a „másik” által válik égető szükségletté.

60 Uo.: 86